Anda di halaman 1dari 55

MINGGU 3

Pengertian bahasa, hakikat dan ciri bahasa


(dalaman dan luaran), aspek dan fungsi
bahasa.

1
BAHASA

 Istilah bahasa dalam BM, sama dengan taal (Belanda), langue


(Perancis), language (Inggeris), sprache (Jerman),
kokugo(Jepun),lughatun (Arab), bhasa (Sanskrit).

 Melalui bahasa, kita dapat:


* berkomunikasi
* meluahkan perasaan
* menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya
* mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana
* mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama

 Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat


kemanusiaan dan dapat memberikan sumbangan ke arah
kebahagiaan.

2
BAHASA: KAMUS DEWAN EDISI KETIGA

• Sistem lambang bunyi suara yang dipakai


sebagai alat perhubungan dalam lingkungan
satu kelompok manusia (antara individu dengan individu
yang lain).

• Percakapan yang baik, sopan santun.

3
BAHASA: KAMUS BESAR BAHASA MELAYU UTUSAN

• Dialek, loghat
• Bicara, ujaran, omong.
• Adab, tatatertib, sopan santun, tingkah
laku yang baik.
• Pertuturan yang baik.

4
BAHASA: KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

• Sistem daripada lambang (tanda) yang berupa sebarang


bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk
meluahkan fikiran dan perasaan.

• Perkataan yang dipakai oleh sesuatu bangsa (suku,


bangsa, negara, daerah).

• Percakapan (perkataan) yang baik, sopan santun,


tingkah laku yang baik.

5
RUMUSAN DEFINISI BAHASA

• Bahasa ialah satu sistem simbol bunyi ucapan yang


arbitrari, dan melaluinyalah manusia berkomunikasi.

• Bahasa diwujudkan oleh dua komponen utama, iaitu:

> bunyi ucapan.


> satuan pengalaman yang mencakup cita,
rasa, dan makna.

6
HAKIKAT BAHASA

• Bahasa tertentu: Mahasiswi belajar bahasa Hindi, mahasiswa belajar


bahasa Parsi.
• Bahasa umum: Haiwan tidak mempunyai bahasa.
• Etika bahasa: Mahasiswa itu tidak tahu bahasa.
• Kebijaksanaan tindakan: Ideanya tidak tekal kerana dia menggunakan
bahasa yang tidak sama.
• Laras kesusasteraan: Usman Awang menulis puisi menggunakan
bahasa yang romantik.
• Dengan cara: Demontrasi tidak dapat dibanteras dengan bahasa
kepolisan.
• Ujaran: Dia mengajarkan Bahasa Melayu dengan bahasa lisan.
• Hipotesis: Hang Tuah menguasai dua belas bahasa.
7
CIRI BAHASA: DALAMAN

• Bahasa ialah satu sistem


• Bahasa ialah satu sistem simbol
• Bahasa ialah simbol bunyi
• Bahasa ialah arbitrari
• Bahasa ialah alat komunikasi
• Bahasa itu konvensional
• Bahasa itu produktif
• Bahasa itu unik
• Bahasa itu sejagat
• Bahasa itu dinamis
• Bahasa itu bervariasi
• Bahasa itu insani

8
CIRI BAHASA: LUARAN
• Masyarakat bahasa

• Variasi dan status bahasa

• Penggunaan bahasa

• Kontak bahasa

• Bahasa dan budaya

9
BAHASA IALAH SATU SISTEM

• Susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna.

• Sejumlah unsur yang bertalian secara fungsional, mengikut peraturan tertentu.

• Peraturan tersebut ialah tentang bunyi dan urutannya, kata dan bentuknya,
serta ayat dan susunannya.

• Bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis bermaksud susunan kata


mengikut pola, dan tidak arbitrari. Sistemis bermaksud bahasa mempunyai
subsistem, dan disusun mengikut hierarki.

• Susunan ini dinamakan tataran linguistik atau tataran bahasa.

10
TATATINGKAT UNIT BAHASA

• Wacana (discourse): unit bahasa yang terlengkap dan tertinggi, terdiri


daripada deretan kata atau ayat, bentuk lisan atau tulisan.
• Ayat (sentence): unit tatabahasa tertinggi, ungkapan fikiran yang
lengkap, intonasi sempurna, dimulai dan diakhiri kesenyapan,
mempunyai subjek dan predikat.
• Klausa (clause): unit lebih rendah daripada ayat, terdiri daripada satu
kumpulan atau lebih.
• Frasa (phrase): kata yang membentuk unit sintaksis, letaknya antara
kata dengan klausa.
• Kata (word): morfem atau gabungan morfem, unit terkecil yang
berstatus ayat atau ujaran.
• Morfem (morpheme): unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal
atau fungsian.
• Fonem (phoneme): unit terkecil mujarad yang membedakan makna
bunyi bahasa dalam bidang fonemik.
• Fon (phone): unit bunyi ujaran dalam bidang fonetik.
11
SISTEM BAHASA

• Peringkat fonologi: penyusunan bunyi

BM: VKV (aku), KVK (hormat).


BI: VKKKVK (abstrac)

• Peringkat morfologi: penyusunan kata

BM: hukum DM (Restoran Minang),


BI: hukum MD (old man)

• Peringkat Sintaksis: penyusunan frasa

BM: Orang itu malas,


BI: He is lazy
12
BAHASA IALAH SISTEM SIMBOL

• Pertuturan seseorang mempunyai pertalian yang simbolik dengan objek atau


peristiwa tertentu, iaitu menggambarkan pelbagai pengalaman.
• Dalam pertuturan, dua keadaan terjadi, iaitu penanggapan bunyi, dan
mempertalikan bunyi yang ditanggap itu dengan makna.
• Simbol merupakan satu daripada tanda. Tanda yang lain ialah tanda, isyarat,
gejala, gerak isyarat, kod, indeks, dan ikon.
• Tanda dapat mewakili idea, fikiran, perasaan, benda dan tindakan secara
langsung dan alamiah. Misalnya: kemalangan jalan raya, keadaan selepas
hujan…
• Simbol menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara
alamiah. Misalnya: warna bendera, warna logo institusi…
• Tanda tidak bersifat arbitrari, sedangkan simbol bersifat arbitrari. Simbol amat
erat hubungannya dalam kegiatan manusia. Ini dicerminkan oleh bahasa,
kerana bahasa ialah simbol.
13
BAHASA IALAH SISTEM SIMBOL

• Isyarat ialah tanda yang disengajakan supaya penerima bertindak balas.


Misalnya: isyarat dalam acara sukan, lalu lintas…
• Gerak isyarat (gesture) ialah tanda yang dilakukan dengan gerakan badan
yang mungkin berupa tanda atau lambang. Misalnya: gerakan manusia dan
haiwan.
• Gejala (symptom) ialah tanda yang tidak disengajakan, tanpa maksud tertentu,
tetapi bersifat alamiah untuk menunjukkan bahawa sesuatu akan berlaku.
Misalnya: ramalan doktor terhadap pesakit.
• Ikon ialah tanda yang mirip dengan sesuatu yang diwakilinya. Misalnya:
gambar bangunan, patung… Ada waktunya ikon bermaksud lambang.
• Indeks ialah tanda kewujudan sesuatu yang lain seperti asap yang
menunjukkan wujudnya api, tanda penunjuk arah …
• Kod ialah tanda wujudnya sistem, sama ada berupa lambang, isyarat atau
gerak isyarat yang mewakili fikiran, perasaan, idea, benda dan tindakan.
Misalnya: bahasa rahasia.

14
BAHASA IALAH SIMBOL BUNYI

• Bunyi ialah kesan pada saraf akibat getaran gegendang telinga yang terjadi
kerana perubahan tekanan udara. Bunyi ini bersumberkan gesekan benda alat
suara manusia dan satwa.

• Bunyi seperti siren polis, ambulans, gendang, beduk, terompek tentera…


bukanlah bunyi bahasa. Bunyi bahasa hanyalah bunyi yang dihasilkan oleh
mekanisme artikulasi manusia, iaitu bunyi non-instingtif, dalam fonetik disebut
fon, dan dalam fonemik disebut fonem.

• Tidak semua bunyi yang keluar dari mekanisme artikulasi itu dianggap bunyi
bahasa, seperti bunyi batuk, bersin, teriak… kerana bunyi ini tidak termasuk
dalam sistem bunyi bahasa. Walaupun kadang-kadang bunyi itu bermakna,
namun tidak dapat dianggap sebagai bunyi bahasa kerana bunyi itu tidak dapat
digabungkan dengan bunyi lain untuk menyampaikan maklumat.

15
BAHASA IALAH SIMBOL BUNYI

• Ujaran lisan merupakan bahasa primer, dan bahasa tulisan merupakan bahasa
sekunder. Bahasa tulisan ialah rakaman daripada bahasa lisan.

• Bahasa yang harus diucapkan dalam bahasa tulisan digantikan dengan tulisan
huruf dan tanda lain mengikut sistem bahasa Melayu. Antara tulisan yang
mempengaruhi BM pada peringkat dini ialah huruf jawi dan huruf latin.

• Terdapat banyak masyarakat bahasa di dunia ini mempunyai bahasa lisan, tetapi
tidak mempunyai bahasa tulisan.

16
BAHASA ITU BERMAKNA

• Bahasa sebagai lambang, tentulah ada yang dilambangkannya.Yang


dilambangkan itu ialah pengertian, konsep, idea atau fikiran yang disampaikan
dalam bentuk wujud bunyi.
• Oleh itu, bahasa tentulah mempunyai makna. Contoh:

UNTA binatang besar yang lehernya panjang (kuku


berbelah dan belakangnya berbonggol)
lambang
bentuk
wujud
bunyi

• Lambang bunyi unta itu kemudiannya dihubungkan dengan benda nyata yang
wujud.
17
BAHASA ITU BERMAKNA

• Tidak semua lambang bahasa yang bentuk wujud bunyi mempunyai hubungan
dengan benda konkrit, iaitu tidak mempunyai rujukan, misalnya kata bahagia
dan adil.
• Lambang bunyi bahasa yang bermakna itu merupakan satuan bahasa bentuk
wujud morfem, kata, frasa, klausa, ayat dan wacana. Oleh sebab tingkatnya
berbeda, maka maknanya juga berbeda.

morfem makna leksikal

frasa, klausa, ayat makna gramatikal

wacana makna pragmatik / makna konteks

• Bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apa pun, tidak boleh dianggap
sebagai bahasa kerana fungsi bahasa menyampaikan maklumat, konsep, idea 18
atau pemikiran.
BAHASA IALAH ARBITRARI

• Bunyi pertuturan dan makna tidak mempunyai hubungan falsafah yang sah dan
mutlak, iaitu tiada hubungan wajib antara lambang dengan konsep atau
pengertian yang dimaksudkan oleh lambang itu.

• Kita tidak dapat menghuraikan mengapa cecair yang terbentuk daripada dua
bahagian, iaitu hidrogen dan oksigen dinamakan air, bukannya iar atau ria.

• Kita juga tidak dapat menjelaskan mengapa dalam BM disebut bunga, bahasa
Jawa kembang, bahasa Inggeris flower, bahasa Belanda bloem, bahasa Arab
shahrun, bahasa Jepun hana, dan bahasa Tagalog bulaklak.

• Ini demikian kerana kearbitrarian lambang bunyi(penanda), dan konsep yang


dikandungnya (petanda). Penanda tidak memberi petunjuk terhadap konsep
yang diwakilinya.

19
BAHASA IALAH ARBITRARI

• Jika ada hubungan wajib antara penanda dengan petanda, tentulah tidak wujud
jamak bahasa. Perbedaan yang wujud jika ada, tidaklah terlalu banyak.

• Konsep onomatopia memang wujud, seperti kata cicak yang berasal daripada
bunyi cak, cak, cak, cak, atau pipit yang berasal daripada kata pit, pit, pit, pit,
namun bentuk seperti itu amat terhad. Lagipun tidak persis antara satu bahasa
dengan bahasa yang lain. Contoh lain: kekek, wakwak, ngiau, dering, ngaum,
ngembek, nguak, desir…

• Bunyi ayam jantan berbeda mengikut tempat. Dalam bahasa Indonesia, ayam
jantan berbunyi kukuruyuk, bahasa Sunda berbunyi kongkorongok, bahasa
Melayu berbunyi ?. Demikianlah juga dengan bunyi letupan senjata api, bunyi
anjing …

20
BAHASA IALAH ARBITRARI

• Contoh bunyi anjing: bahasa Ingggeris wow-wow,wow, bahasa Melayu woo-


woo-woo, bahasa Perancis graf-graf-graf, bahasa Jepun wan-wan-wan,
bahasa Irish amh-amh-amh, bahasa Sebro Croation av-av-av, bahasa Cina
wang-wang-wang…
• Semua bunyi itu dianggap tepat dan betul kerana bahasa itu arbitrari. Ahli
masyarakat bahasa berkenaan mempunyai persefahaman untuk memberi
makna sesuatu bunyi yang didengar.
• Lambang berubah sesuai dengan perubahan masa:

tetuang udara radio


sakar gula

• Lambang tidak berubah, tetapi makna berubah: wisma, khalwat

21
BAHASA IALAH ARBITRARI

• Sama bunyi lambang, tetapi konsep yang didokongnya berlainan. Contoh:

kata makna BM baku makna dialek Kelantan

dan kata hubung sempat


loghat dialek sibuk
gaduh kelahi sibuk
kopek koyak payu dara
pelawak ahli lawak bohong
selalu sentiasa masa itu juga
teksi kereta sewa beca

22
BAHASA IALAH ALAT KOMUNIKASI

• Sesuatu bahasa bergantung pada struktur dan bentuk


masyarakatnya. Masyarakat yang tidak terdedah dengan sains dan
teknologi tentulah berkurangan istilah dalam bidang berkenaan.
• Dalam masyarakat bahasa yang sama juga terdapat
perbedaannya. Misalnya bahasa masyarakat bandar dengan
bahasa masyarakat desa.
• Leksikon sesuatu bahasa akan ditentukan oleh keadaan
masyarakat bahasa itu, termasuklah pengaruh luar sama ada
secara akulturasi atau sosialisasi pendidikan.
• Kegagalan kita mempelajari bahasa akan memberi kesan terhadap
proses komunikasi kerana unsur penting dalam komunikasi ialah
maklumat, dan proses yang penting dalam komunikasi ialah
penggunaan bersama, iaitu melibatkan diri bersama orang lain
dalam pemikiran, perasaan atau aksi.

23
BAHASA ITU KONVENSIONAL

• Penggunaan lambang untuk sesuatu konsep tertentu bersifat


konvensional. Ahli masyarakat mematuhi persetujuan bahawa lambang
tertentu mewakili konsep tertentu. Jika persetujuan itu diubah,
komunikasi akan terganggu.

• Terdapat tiga keadaan konvensi, iaitu:

> Satu lambang dapat melambangkan konsep lebih daripada


satu: polisem (kepala = ketua, lutut, kain…)
> Satu konsep dapat dilambangkan oleh lebih daripada satu
lambang: sinonim (meninggal dunia, mati, mampus,
korban…)
> Satu lambang untuk satu konsep: Istilah baharu dalam
bentuk akronim (gasar, curat, pulihara…)
24
BAHASA ITU PRODUKTIF

• Walaupun unsur bahasa itu terbatas, tetapi unsur yang terbatas itu dapat
membentuk unsur lain yang tidak terbatas jumlahnya, sesuai dengan sistem
bahasa itu.
• Contoh fonem / a /, / t /, / k /, / i /: i + k + a + t, k + a + t + i,
k + i + t + a, k + a + i + t, t+i+k+a
• Leksikon sesuatu bahasa terhad, tetapi ayat yang dapat dihasilkan tidak
terhad. Misalnya dalam BM terdapat 80 ribu leksikon, tetapi bentuk ujaran yang
dapat dibuat tidak terjumlah, termasuklah ciptaan kalimat baharu.
• Keproduktifan bahasa terbatas pada tingkat parole dan langue. Tingkat parole
bermaksud ketidaklaziman bentuk yang dihasilkan, dan tingkat langue
bermaksud keterbatasan akibat kaedah atau sistem bahasa.
• Keproduktifan pembentukan kata dengan imbuhan tertentu bergantung juga
pada ciri inheren bentuk dasarnya.Misalnya terdapat bentuk membukit,
menaik, meninggi, tetapi tidak terdapat bentuk dibukit, dinaik, ditinggi…

25
BAHASA ITU UNIK

• Unik bermaksud ciri khusus yang spesifik yang tiada pada yang
lain. Ciri khusus menyangkut sistem bunyi, pembentukan kata,
pembentukan ayat, dan sistem yang lain.

• Antara ciri keunikan BM ialah tekanan kata tidak bersifat morfemis,


tetapi bersifat sintaksis. Ini bermakna tekanan pada kata, tidak
merobah makna kata tetapi merobah seluruh ayat. Contoh:

* Orang itu menjolok buah


* Orang itu menjolok buah
* Orang itu menjolok buah

26
BAHASA ITU UNIK

• Bahasa lain pula bersifat morfemis, iaitu tekanan pada kata akan
menyebabkan makna kata berobah. Contoh:

Bahasa Batak
‘bontar darah bon’tar putih
‘bagas rumah ba’gas dalam
‘hotang rotan ho’tang keras
‘hunik kunyit hu’nik kuning

Bahasa Inggeris
‘import import im’port mengimnport
‘insult penghinaan in’sult menghina
‘object objek ob’ject berkeberatan
‘permit izin per’mit mengizinkan 27
BAHASA ITU UNIK

• Bagi bahasa Jawa, setiap kata yang dimulai konsonan / b /, / d /, / g /, / k /,


/ p / dan / t / akan didahului oleh konsonan nasal yang relevan. Contoh:

bandung mbandung
depok ndopek
gopek ngopek
lompat lo-mpat
tendang te-ndang
tongkat to-ngkat

• Ciri kelainan setiap bahasa, disebut ciri unik untuk bahasa itu, tetapi ciri
kelainan yang menjadi ciri sekelompok bahasa tidak disebut unik, tetapi ciri
kelainan bahasa serumpun.

28
BAHASA ITU SEJAGAT

• Bahasa sejagat bermaksud ciri yang sama dimiliki oleh bahasa di dunia. Ciri
yang bersifat umum, dan dapat dikaitkan dengan ciri atau sifat bahasa lain.

• Antara ciri umum bahasa yang bersifat ujaran ialah kewujudan bunyi vokal dan
konsonan, walaupun jumlahnya tidak sama. Contoh:
bahasa Melayu: 6 vokal, 22 konsonan
bahasa Arab: 3 vokal pendek, 3 vokal panjang, 28
konsonan
bahasa Inggeris: 16 vokal (termasuk diftong), 24 konsonan

• Setiap bahasa juga mempunyai satuan yang bermakna, seperti satuan kata,
frasa, klausa, ayat dan wacana. Cara pembentukannya mungkin tidak sama.

29
BAHASA ITU DINAMIS

• Kegiatan manusia tidak tetap dan sering berobah. Bahasa juga ikut
berobah, tidak statik, dan inilah yang dinamakan dinamis.

• Perubahan bahasa boleh terjadi pada semua peringkat linguistik jati.


Contoh:
> urutan konsonan: klinik, abstrak, psikologi…
> kehadiran fonem baharu: / f /, / kh /, / sy / …
> kehadiran alomorf: mengehadkan, mengebom,
mengeram…

• Perubahan radikal terjadi pada peringkat leksikon dan semantik kerana


wujudnya perubahan budaya. Satuan bahasa menjadi wadah untuk
menampung konsep dalam masyarakat bahasa. Kepesatan perubahan ini
tercermin dalam bidang perkamusan.

30
BAHASA ITU DINAMIS

• Perubahan bahasa boleh juga terjadi dalam bentuk


negatif sesuai dengan perubahan masyarakat bahasa
berkenaan. Pelbagai alasan sosial, politik dan ekonomi
menyebabkan orang meninggalkan bahasanya, dan
menggunakan bahasa lain dalam urusan kehidupannya.

• Jika perubahan itu berterusan, maka bahasa berkenaan


tiada lagi penuturnya, dan menjadi bahasa dokumentasi
sahaja untuk ditempatkan di muzium, seperti bahasa
Latin dan bahasa Sanskrit.

31
BAHASA ITU BERVARIASI

• Masyarakat sesuatu bahasa terdiri daripada pelbagai status sosial dan


latar belakang budaya. Oleh itu, bahasa yang digunakan bervariasi
dan beragam.

• Variasi bahasa dicerminkan oleh ideolek, dialek dan ragam.

• Ideolek: variasi atau ragam bahasa yang bersifat individu.

• Dialek: variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat


pada tempat dan waktu tertentu.

• Ragam: variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, seperti


ragam baku, ragam lisan, ragam tulisan, ragam sastera…
32
BAHASA ITU INSANI

• Bahasa sebagai alat komunikasi bersifat insani, dengan maksud


bahasa itu milik manusia, dan manusialah yang menggunakannya.

• Alat komunikasi satwa (lebah, burung, babi, musang, ikan lumba-


lumba, monyet, cimpanzi, orang utan, krustasia…) amat terbatas, iaitu
untuk memenuhi keperluan hidup kesatwaannya sahaja dengan
menghasilkan bunyi-bunyi asas.

• Jika ada satwa yang mengerti bahasa manusia, dan dapat menurut
perintah, itu hanyalah kerana latihan bukan kerana kecendekiaannya.

• Bahasa sebagai alat komunikasi manusia yang produktif dan dinamis


yang berbeda dengan alat komunikasi satwa bukanlah terletak pada
bahasa itu, tetapi pada perbedaan besar antara hakikat manusia dan
kemanusiaannya dengan hakikat satwa dan kesatwaannya.
33
ALAT KOMUNIKASI SELAIN BAHASA

• KERLINGAN / JELINGAN

• LAMBAIAN

• GERAK GERI TANGAN

• GERAK BADAN

• BATUK, DEHEM…

34
BAHASA ISYARAT

• TIDAK MENGIKUT KAEDAH TATABAHASA /


PEMBENTUKAN AYAT

• KOSA KATA TERHAD

• KONSEP PENGLIHATAN DAN KEJADIAN /


PERISTIWA

• TIADA KATA MUJARAD DAN AYAT TAKSA

35
BAHASA TUBUH

• Bahasa tubuh ialah komunikasi tanpa kata.

• Apa yang orang katakan terhadap anda seringkali amat berbeda


dengan apa yang orang fikirkan atau rasakan terhadap anda.

• Bahasa tubuh membolehkan anda mentafsirkan alur fikiran orang lain


melalui gerak isyarat.

• Antara isyarat bahasa tubuh yang popular ialah:

isyarat tapak tangan, isyarat tangan dan lengan, isyarat kepala,


isyarat mata, isyarat tiruan dan bayangan cermin, isyarat pelukan,
isyarat ciuman, isyarat jabat tangan

36
BAHASA TUBUH

• Fikiran seseorang dapat dibaca melalui gerak isyarat.

• Bahasa tubuh akan mengajarkan anda dengan cepat tentang perkara


yang berikut:

* Bagaimana mengetahui apakah seseorang itu bercakap


bohong atau tidak
* Bagaimana menjadikan diri anda digemari oleh orang lain
* Bagaimana memperoleh kerjasama daripada orang lain
* Bagaimana untuk menjadikan wawancara dan perundingan
lebih berkesan untuk mencapai sesuatu objektif
* Bagaimana memilih pasangan yang sesuai

37
BAHASA DAN FAKTOR LUAR BAHASA

• Faktor di luar bahasa bermaksud segala hal yang berkait


dengan kegiatan manusia dalam masyarakat, kerana
tiada kegiatan yang berlaku tanpa bahasa.

• Objek yang menjadi fokus linguistik makro amat luas dan


beragam, namun yang akan ditumpukan hanyalah aspek
hubungan bahasa dengan masyarakat.

38
MASYARAKAT BAHASA

• Masyarakat bahasa bermaksud sekelompok orang yang berasa satu


kesatuan dengan menggunakan bahasa yang sama.

• Masyarakat bahasa boleh melampaui batas daerah, negeri, negara malah


batas benua.

• Pengertian linguistik umum tentang bahasa menjadi lebih longgar. Mengikut


kaca mata linguistik, sesuatu bahasa mungkin sama tetapi bukanlah
masyarakat bahasa yang sama.

• Pewujudan masyarakat bahasa yang dwibahasa dan jamak bahasa menjadi


dominan dalam zaman moden.

39
VARIASI DAN STATUS SOSIAL BAHASA

• Bahasa itu bervariasi kerana ahli masyarakat penutur bahasa itu


rencam dan beragam, dan bahasa itu digunakan untuk maksud
yang pelbagai ragam pula.

• Dalam masyarakat tertentu, terdapat variasi bahasa yang


dibedakan berdasarkan status penggunaannya, iaitu variasi bahasa
tinggi dan variasi bahasa rendah.

• Variasi tinggi digunakan dalam situasi rasmi dan dipelajari secara


formal, dan variasi rendah digunakan dalam situasi tidak rasmi, dan
dipelajari secara tidak formal daripada keluarga, dan masyarakat
bahasa berkenaan.

40
VARIASI BAHASA

tinggi rendah

Bahasa Yunani katherevusa dhimotiki

Bahasa Arab al-fusya d-darij

Bahasa Jerman-Swiss schriftsdrache schweizerdeutsch

Bahasa Melayu baku tidak baku

41
KOSA KATA

tinggi rendah

Bahasa Yunani ikos spiti rumah


idhor nero air
ala ma tetapi

Bahasa Arab ma eh apa


anfun manaxir hidung
al’ana dilwa’ti sekarang

Bahasa Melayu wang duit


tidak tak
suami laki

42
PENGGUNAAN BAHASA

• Pelbagai ragam bahasa menimbulkan masalah.


Walaupun terdapat peraturan bahasa (tatabahasa),
namun penggunaannya bergantung pada budaya bahasa.
Misalnya dalam sistem penggunaan kata ganti diri dan
panggilan.

• Contoh: aku, kamu, kita, engkau, saudara, anda, kami,


beliau, haji, pak cik, mak cik…

43
UNSUR KOMUNIKASI

• Latar tempat dan waktu percakapan


• Penglibatan dalam percakapan
• Maksud dan hasil percakapan
• Bentuk dan isi percakapan
• Tatacara dan teknik percakapan
• Jalur percakapan
• Norma perilaku penutur
• Kategori dan ragam percakapan

44
KONTAK BAHASA

• Kontak bahasa mudah terjadi dalam masyarakat terbuka. Kontak ini


akan mewujudkan bilingualisme dan multilingualisme dengan
pelbagai ragam kasusnya seperti interferensi, integrasi, alih kod dan
campur kod.

• Dalam konteks Malaysia, selain bahasa Melayu, terdapat pelbagai


bahasa daerah yang digunakan untuk maksud tertentu.

• Orang yang menguasai satu bahasa dinamakan monolingual,


unilingual atau monoglot. Yang menguasai dua bahasa
dinamakan bilingual, dan yang menguasai lebih daripada dua
bahasa dinamakan multilingual, plurilingual atau poliglot.

• Bilingual bermaksud: penguasaan dua bahasa yang sama baik,


penggunaan dua bahasa secara bergantian, dan kemampuan
seseorang menghasilkan pertuturan yang lengkap dan bermakna
dalam bahasa yang bukan bahasa ibundanya.
45
PERISTIWA BAHASA

• Interferensi: kemasukan unsur bahasa lain telah menyebabkan


penyelewengan dalam kaedah bahasa yang digunakan dari sudut
fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikon.

• Integrasi: unsur daripada bahasa lain sudah digarap, diperlakukan


dan digunakan sebagai sebahagian daripada bahasa sasaran. Unsur
yang diintegrasikan itu termasuklah sebutan, ejaan dan
tatabahasanya.

• Alih kod: penggunaan suatu kod (bahasa atau ragam bahasa


tertentu) ke dalam kod yang lain (bahasa atau ragam bahasa lain). Alih
kod boleh juga terjadi kerana perubahan situasi atau perubahan topik
perbincangan, bergantung pada hakikat dengan siapa seseorang itu
bercakap atau di mana dia bercakap.

• Campur kod: dua kod atau lebih digunakan bersama tanpa alasan
yang munasabah, dan terjadi dalam suasana santai. Campur kod yang
46
terjadi dalam situasi formal disebabkan oleh ketiadaan perkataan
BAHASA DAN BUDAYA

• Bahasa dan budaya juga menjadi objek kajian linguistik makro, iaitu
dari segi bagaimanakah bentuk hubungannya.

• Hipotesis Sapir-Whorf mengatakan bahawa bahasa mempengaruhi


kebudayaan, iaitu bahasa mempengaruhi cara kita berfikir dan
bertindak. Dalam bahasa yang mempunyai kategori kala dan waktu,
masyarakat sangat prihatin tentang perkara itu.

• Kebalikan daripada hipotesis Sapir-Whorf ialah pendapat yang


mengatakan bahawa kebudayaanlah yang mempengaruhi bahasa.
Misalnya konsep nasi dan salji berbeda dalam beberapa bahasa di
dunia.

• Masyarakat yang kegiatannya terbatas, mempunyai kosa kata yang


terbatas jumlahnya. Masyarakat yang terbuka mempunyai kosa kata
yang sangat banyak. Misalnya bahasa Inggeris mempunyai 600 ribu47
kata masukan dan bahasa Melayu mempunyai 160 ribu kata masukan.
KONSEP BAHASA, MANUSIA DAN BUDAYA

• De Saussure menjelaskan konsep bahasa, manusia dan budaya dalam


konteks hubungan benda / perkara / peristiwa dengan lambang seperti yang
berikut:

48
ASPEK BAHASA

• Aspek bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang besar,


iaitu bentuk (arus ujaran), dan makna (isi).

• Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dicerap oleh


pancaindera melalui penyemakan (pendengaran) atau pembacaan.

• Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain,


iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental
dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil, dan unsur
suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya
ditentukan oleh unsur segmental.

49
ASPEK BAHASA

• Unsur segmental bahasa, secara kronologinya dapat diperincikan


daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil, iaitu
wacana, ayat, klausa, frasa, kata, morfem, suku kata, fonem, dan
fon.

• Unsur suprasegmental bahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di


bawahnya, yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental
bahasa.

• Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran), nada (tinggi


rendahnya ujaran), durasi (panjang pendeknya setiap segmen), dan
perhentian (pembahagian arus ujaran).

• Makna ialah isi yang terkandung dalam bentuk bahasa yang dapat
mewujudkan reaksi tertentu. Bidang ini dikaji oleh semantik.

50
FUNGSI BAHASA

• Fungsi bahasa secara umum:


> Untuk tujuan praktis, iaitu sebagai alat perhubungan dalam
pergaulan sehari-hari.
> Untuk tujuan estetika, iaitu sebagai alat pemuasan rasa
estetika
> Untuk tujuan kecendekiaan, iaitu sebagai alat pengajaran
dan pemelajaran ilmu pengetahuan.
> Untuk tujuan filologi, iaitu sebagai alat mengkaji naskhah
kuno, latar sejarah bahasa dan bangsa, budaya dan
pengembangan bahasa.

• Fungsi bahasa secara khusus bergantung pada kepentingan nasional


sesuatu bangsa dan sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia,
bahasa Melayu memainkan peranannya sebagai bahasa
kebangsaan, dan sebagai bahasa negara. 51
FUNGSI BAHASA

• Sebagai bahasa kebangsaan, sesuatu bahasa itu berfungsi sebagai:

> lambang kebanggaan nasional yang mencerminkan


nilai sosiobudaya masyarakatnya.

> lambang jati diri nasional yang mengekang kemasukan


unsur asing kecuali yang dianggap perlu sahaja
berasaskan tatacara tertentu.

> alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar budaya


dengan pelbagai kepentingan.

> alat perhubungan antara daerah dan antara budaya


yang saling merentasi.

52
FUNGSI BAHASA

• Sebagai bahasa negara, sesuatu bahasa itu berfungsi sebagai:

> bahasa rasmi negara yang digunakan dalam upacara,


peristiwa dan aktiviti kenegaraan secara lisan atau
tulisan.

> bahasa pengantar di institusi pendidikan dari peringkat


dasar hingga institusi pengajian tinggi (IPT).

> bahasa rasmi dalam perancangan dan pelaksanaan


pembangunan negara, iaitu antara sektor awam
dengan swasta, dan antara kerajaan dengan
masyarakat umum.

> bahasa rami dalam pengembangan kebangsaan dan


pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
dunia globalisasi.
53
PERISTIWA BAHASA

PENUTUR PENDENGAR

MAKSUD PEMAHAMAN
(perucap) (pascaucap)

PENYANDIAN TRANSISI PEMBACAAN


(encoding) (peralihan)

FONASI AUDISI
(pengucapan) (pendengaran)

54
PENGARUH BAHASA

• PENGIRIM

• PENERIMA

• BENTUK MAKLUMAT

• SALURAN

• SANDI

• JUDUL TOPIK

• LATAR SITUASI
55

Anda mungkin juga menyukai