Anda di halaman 1dari 47

MAHYUDDIN KHALID

emkay@salam.uitm.edu.my

KANDUNGAN
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

FALSAFAH EKONOMI ISLAM

PRINSIP EKONOMI ISLAM

ETIKA EKONOMI ISLAM

MATLAMAT EKONOMI ISLAM

CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN EKONOMI ISLAM

FALSAFAH EKONOMI ISLAM

ISTIKHLAF TAUHID UKHUWAH


TAZKIYAH

M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

FALSAFAH TAUHID
2 bentuk Tauhid Uluhiyyah (Keesaan) Rububiyyah (Kekuasaan) 2 hubungan Hubungan manusia dengan allah Hubungan manusia dengan manusia Falsafah ekonomi Islam, terungkap kukuh kepada dasar-dasar tauhid yang dipegang oleh individu islam itu sendiri. Allah S.W.T. Telah menentukan undang-undang untuk semua kejadian dan semuanya sudah sedia patuh kecuali manusia Manusia dikurniakan Allah S.W.T. Dengan kebebasan sama ada untuk mengikut undang-undang tabii atau mengingkarinya.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

FALSAFAH TAUHID
Kedudukan falsafah Tauhid dalam bidang ekonomi adalah seperti berikut : Keyakinan bahawa seluruh alam ini dan harta adalah kepunyaan Allah S.W.T. Manusia adalah pemegang amanah terhadap apa yang dimilikinya yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. Pemilikan persendirian yang diizinkan oleh Islam adalah tertakluk kepada perolehan dan perbelanjaannya dengan cara yang betul serta hartaitu hendaklah digunakan bagi memenuhi tanggungjawabnya yang tertentu. Sistem ekonomi Islam membawa kepada perpaduan dan keseimbangan sosial.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

ISTIKHLAF/KHILAFAH
Dua (2) tugas utama : Kepimpinan manusia Pembangunan ekonomi atau alam dunia Asas: Amanah Tanggungjawab Nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi asas nilai Ilahiah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahawa manusia menjadi wakil dalam harta Allah S.W.T. Individu ekonomi Islam meyakini bahawa harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah milik Allah S.W.T.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

TAZKIYYAH
2 maksud : Penyucian jiwa dan tinggi akhlak Pembinaan manusia yang berjiwa dan bermatlamat Islam Matlamat syariah : Penyucian seluruh masyarakat Islam (roh, hati & tindakan) dari sebarang kecenderungan kepada maksiat dan kemungkaran Manusia diciptakan dengan maksud yang mulia iaitu untuk beribadat kepada Allah S.W.T. Ibadat merujuk kepada ketaatan perintah Allah S.W.T. dan mengikuti pertunjuknya dalam segala tindakan dan perlakuan muamalah
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

UKHUWWAH
Persaudaraan manusia tanpa batasan geografi, bangsa, warna kulit dan lain-lain untuk melahirkan manusia bertanggungjawab, bekerjasama, hormat menghormati dan tidak menindas orang lain 2 bentuk : Hubungan kemanusiaan Hubungan persaudaraan Konsep ini mencetuskan ikatan persaudaraan di atas paksi tauhid. Ia tidak sahaja memberi kesan yang positif kepada aspek sosial malah turut memberi kesan yang sama dalam kehidupan ekonomi dan politik ummah.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

PERSAUDARAAN ISLAM
3 Konsep persaudaraan Islam: Persamaan akidah Ikatan perkahwinan dan pertalian darah Kemanusiaan Falsafah ukhuwwah dalam Ekonomi Islam dapat membendung masalah eksploitasi, penindasan, penipuan dan diskriminasi dalam aktiviti ekonomi
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

EKONOMI ISLAM DAN MAQASID


Mengikut kupasan para ulama fiqh, kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh Syariah Islam , didorong oleh EMPAT inti pati yang utama: Jalb al-Masalih: mencapai kepentingan di dalam kehidupan. Dar al-Mafasid: menolak kerosakan yang bakal timbul dalam masyarakat . Sadd al-Dharar: menyekat kepentingan buruk. Taghayyur al-Zaman : mementingkan faktor peredaran zaman.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

CIRI-CIRI EKONOMI ISLAM


1. 2. 3. Ekonomi yang berasaskan al-Quran dan al-Sunnah. Ekonomi yang merupakan bahagian daripada keseluruhan sistem kehidupan Islam yang lengkap. Ekonomi yang akan sentiasa menyeimbankan kepentingan individu dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bersifat kebendaan tetapi masih bercorak kerohanian. Ekonomi yang sentiasa sesuai sepanjang zaman dan masa kerana sifatnya yang tetap dan dinamik. Ekonomi yang asas hukumnya ialah al-Quran dan al-Sunnah.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

4.
5.

6.

PRINSIP EKONOMI ISLAM


Ekonomi Islam merupakan peraturan Ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan Cara perlaksanaannya terpulang kepada kebijaksanaan sarjana ekonomi 4 prinsip utama Ekonomi Islam 1. Kebebasan ekonomi berpanduan 2. Hak milik 3. Keadilan sosial 4. Campur tangan pemerintah
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

PRINSIP EKONOMI ISLAM


Ekonomi Islam merupakan peraturan Ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan Cara perlaksanaannya terpulang kepada kebijaksanaan sarjana ekonomi
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

PRINSIP EKONOMI ISLAM


Prinsip-prinsip Umum Ekonomi Islam Kebebasan individu Hak memiliki harta Ketidaksamaan ekonomi terkawal lazim Keadilan & kesaksamaan sosial Jaminan sosial Edaran kekayaan yang meluas Pengharaman pengumpulan harta tak menentu Pengharaman institusi antisosial Kebajikan individu dan sosial

4 Prinsip Utama Ekonomi Islam


Kebebasan ekonomi berpanduan Hak milik Keadilan sosial Campur tangan pemerintah

M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KEBEBASAN EKONOMI BERPANDUAN


Salah satu daripada tanggungjawab khalifah ialah memakmurkan bumi seperti melakukan aktiviti ekonomi Aktiviti asas ekonomi seperti pengeluaran, penggunaan, pengagihan dan pasaran adalah dianggap sebagai satu ibadat dan jihad di jalan Allah Oleh itu, manusia diberi kebebasan berekonomi demi memperoleh manfaat ibadat dan jihad Aktiviti tersebut dianggap sebagai ibadat dan jihad kerana ia mesti dilaksanakan berdasarkan syariat Peraturan Ilahi ini menjadi panduan (bukannya halangan) kepada manusia untuk mendapat kesan yang positif dalam memakmurkan bumi
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KEBEBASAN EKONOMI BERPANDUAN


Dua aspek kebebasan: Kebebasan jiwa lahir dari keimanan masyarakat pengasih, bekerjasama, jujur dan amanah Kebebasan dalam lingkungan undang-undang dan peraturan larangan eksplotasi, rasuah riba dan penipuan Kesan prinsip kebebasan ekonomi berpanduan: Memupuk rasa tanggungjawab Menghapuskan cara-cara untuk melakukan kemudharatan Menggalakkan individu bekerja keras Menggalakkan pelaburan ke atas modal yang dibekukan
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KONSEP HAKMILIK
Allah SWT mempunyai hakmilik mutlak ke atas segala sesuatu Manusia diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja Terdapat dua jenis hakmilik yang diamanahkan: Hakmilik individu Hakmilik awam Tujuan pembahagian: Untuk mengimbangi kuasa politik antara individu dan awam Untuk menghayati konsep syura antara pihak swasta dan kerajaan a diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

HAKMILIK INDIVIDU
Islam mengiktiraf hakmilik individu setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diusahakan Tanggungjawab individu: Memastikan harta diperolehi dengan cara yang halal seperti bercucuk tanam. Mengeluarkan zakat, membayar cukai dan menyumbangkan harta ke jalan Allah dari sebahagian hartanya. Mengelakkan pengagihan harta yang meluaskan jurang antara hartawan dan golongan miskin, dan yang mengancam kebajikan masyarakat dan alam sekitar. Melipatgandakan usaha untuk mengembangkan harta yang sedia ada dengan menggunakan cara yang diharuskan oleh syarak seperti melabur menggunakan kontrak al-mudharabah.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

HAKMILIK AWAM
Ia bermaksud semua harta milik masyarakat yang memberi faedah kepada warganegaranya harta yang mempunyai utiliti awam Rasulullah SAW bersabda: Umat Islam adalah pemilik bersama ke atas tiga benda iaitu air, rumput dan api. Contoh lain: tanah simpanan, tanah tidak bertuan dan bahan galian yang terdapat dalam sesebuah negara Contoh harta pemilikan negara : Harta Baitul mal Harta zakat Hasil cukai seperti kharaj, jizyah, ushur Harta rampasan perang
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KEADILAN SOSIAL
Keadilan mesti ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia supaya mereka terhindar dari perbuatan yang melampaui batas Dalam konteks ekonomi, pengeluaran/penawaran barangan/perkhidmatan mestilah yang halal dan dengan cara yang halal; penggunaan kekayaan mestilah besederhana; dan pengagihan kekayaan mestilah mengikut usaha dan mengutamakan kebajikan masyarakat
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KEADILAN SOSIAL
Kesan prinsip keadilan sosial: Memastikan semua rakyat sekurang-kurangnya berada di atas paras dharuriyah Mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat dengan mengecilkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin Menyemarakkan usaha kerjasama
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

CAMPURTANGAN KERAJAAN
Syariat membenarkan pemerintah campur tangan dalam aktiviti ekonomi - Surah al-Nisa; ayat 59 Wahai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan ulil amri di antara kamu Aspek: Tanggungjawab menegakkan ajaran Islam (aqidah, syariah dan akhlak) bagi melahirkan insan yang bertaqwa Tanggungjawab ekonomi
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

CAMPURTANGAN KERAJAAN
Tanggungjawab ekonomi pemerintah: 1. Menyediakan jaminan sosial 2. Mengagihkan harta dan kekayaan dengan saksama 3. Memberi hak dan peluang yang saksama dalam ekonomi 4. Mengawas pasaran 5. Melaksanakan polisi kerja dan upah
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

CAMPURTANGAN KERAJAAN
Kesan prinsip campurtangan kerajaan: 1. Menyuburkan amalan positif dalam ekonomi seperti mengorbankan kekayaan lebih dari nilai zakat dan menunaikan kontrak perjanjian 2. Mengelakkan amalan negatif dalam ekonomi seperti rasuah, sorok barang dan monopoli 3. Memastikan keadilan dan kestabilan sosial dapat diberi kepada setiap individu
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

ETIKA EKONOMI ISLAM


Tauhid Adil Kebebasan kehendak
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

Nilai etika dalam ekonomi Islam sebagaimana yang dibincangkan oleh Syed nawab Haider Naqvi dalam bukunya Ethics and Economic - An Islamic Synthesis antaranya :

Bertanggungjawab

TAUHID (UNITY)
Kelakuan manusia dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan ideologinya Kesan: Allah SWT sebagai Rabtempat tumpuan hidup Mentaati perintah Allah SWT tanpa keraguan Berusaha melaksanakan al-amru bi al-maruf dan nahyu an almunkar secara serentak Melaksanakan amanah dan tanggungjawab Yakin sistem & peraturan Islam adalah terbaik Menyeru manusia kepada keunggulan Islam
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

ADIL (EQUILIBRIUM)
Bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya dan lawannya zalim Berekonomi yg selari @ menurut suruhan Allah SWT adalah adil, contoh. halal dan kebajikan Berekonomi dengan melanggar larangan Allah SWT adalah zalim, contoh. Riba,penipuan dan rasuah Al-Quran(Hud: 18)
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KEBEBASAN KEHENDAK (FREE WILL)


Manusia bebas melakukan apa sahaja tetapi dalam lingkungan suruhan dan larangan Allah SWT kerana manusia adalah hambaNya Kesan: 1. Berusaha bersungguh-sungguh 2. Mempelbagaikan sumber 3. Mengoptimumkan sumber Al-Quran(al-Ahqaf: 19)
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

BERTANGGUNGJAWAB (RESPONSIBILITY)
Manusia bertanggungjawab ke atas segala tindak-tanduknya Al-Quran(al-Hijr: 92 & 93) Kesan: 1. Menunaikan amanah dengan baik 2. Meningkatkan hasil kerja yang positif 3. Meninggalkan hasil kerja yang negatif 4. Memupuk akhlak mulia, cth. bekerjasama, ihsan, bertolak ansur dsb
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

MATLAMAT EKONOMI ISLAM


M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

Matlamat adalah sesuatu yang hendak dicapai dan ia dapat menentukan halatuju Matlamat unggul Matlamat ekonomi Islam terbahagi kepada 2: Kesejahteraan ekonomi dan sosial

MATLAMAT UNGGUL
Matlamat unggul ekonomi Islam adalah sama dengan matlamat Islam sebagai satu cara hidup iaitu al-falah. Al-falah adalah kejayaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah secara ikhlas (mendapatkan keredhaan Allah S.W.T.). Allah S.W.T. telah berfirman dengan maksud: Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. (Surah al-Baqarah; ayat 201).
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIAL


1. Menyediakan keperluan asas 2. Mengguna dan memperuntukan sumber dengan optima 3. Mengagih harta, kekayaan, pendapatan dan pembangunan dengan saksama 4. Mewujud dan menggalakkan persaingan yang sihat 5. Menyediakan perkhidmatan dan kebajikan sosial 6. Membebaskan diri dari bergantung kepada orang lain
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

MENYEDIAKAN KEPERLUAN ASAS


Lima keperluan utama hidup manusia adalah akidah, akal, nyawa, kehormatan dan harta. Ia boleh dikategorikan sebagai indeks yang menunjukkan tahap kesejahteraan sesebuah masyarakat Keperluan utama ini dapat dipelihara melalui penawaran dan penyediaan pelbagai keperluan asas seperti makanan, pakaian, perlindungan, pendidikan dan kesihatan Keperluan tersebut mestilah mencukupi, mengikut keperluan semasa dan keutamaan serta berkualiti tetapi pada harga yang berpatutan (mampu milik)
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

MENYEDIAKAN KEPERLUAN ASAS


Matlamat khusus yang pertama ini dapat menghindarkan kesesatan akidah, keruntuhan akhlak, kelaparan, kemiskinan dan ketakutan yang wujud dalam masyarakat. Malahan ia dapat membantu mereka meningkatkan keimanan mereka kepada Allah S.W.T. dan seterusnya melahirkan jiwa yang tenang dan tenteram. Keperluan hidup: 1. Wajib berusaha memenuhi keperluan hidup 2. Berdosa meminta-minta 3. Mampu mengeluarkan zakat Kesejahteraan ekonomi: 1. Berusaha menguasai sumber 2. Berusaha mempelbagaikan sumber 3. Bersederhana
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

MENGGUNA DAN MEMPERUNTUKAN SUMBER


Mengguna dan memperuntukan sumber dengan optima Kesejahteraan ekonomi dalam menyediakan keperluan asas melibatkan aktiviti pengeluaran yang berkait rapat dengan strategi mengguna dan memperuntukan sumber Aktiviti tersebut merupakan amanah yang diberi oleh Allah kepada manusia seperti firman Allah S.W.T. yang bermaksud: Dan Dia telah menjadikan berguna bagi kamu apa yang ada di langit dan di bumi. (Surah Al-Jathiyah; ayat 13) Ekonomi Islam menekankan konsep mengoptimakan penggunaan sumber ekonomi untuk meningkatkan daya kecekapan, keberkesanan dan ketahanan supaya sumber yang dianugerahkan oleh Allah mencukupi untuk menyediakan keperluan manusia
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

PENGAGIHAN SAKSAMA
Mengagih harta, kekayaan, pendapatan dan pembangunan dengan saksama Saksama merujuk kepada adil dan ihsan Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, manakala ihsan pula adalah belas kasihan/berbuat baik Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: Dan dalam harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mahu meminta. (Surah AlDzariyat; ayat 19). Ayat ini menjelaskan bahawa Islam telah melaksanakan prinsip adil dan ihsan dengan mengiktiraf hak milik individu tetapi mengutamakan pemilikan masyarakat khususnya hak golongan yang memerlukan.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

GALAKAN PERSAINGAN SIHAT


Mewujud dan menggalakkan persaingan yang sihat Persaingan sihat ini merujuk kepada setiap individu mahukan kejayaan dan pada masa yang sama akan memastikan masyarakat sekelilingnya juga berjaya. Ia berdasarkan konsep persaudaraan, kerjasama dan kesaksamaan tanpa mengira bangsa, warna kulit dan darjat Ia juga dapat menghindarkan berbagai aktiviti negatif seperti monopoli, penindasan, penipuan dan diskriminasi yang boleh menyemarakkan api permusuhan dan pemberontakan di antara unit-unit ekonomi
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

GALAKAN PERSAINGAN SIHAT


Ia juga dapat mewujudkan hubungan yang baik di kalangan pekerja dan antara para pekerja dengan majikan, di kalangan pengeluar dan antara pengeluar dengan pengguna, antara pihak swasta dengan kerajaan, serta antara negara-negara Islam Suasana ini dapat melahirkan tenaga pekerja yang produktif dan berkualiti, pengeluaran yang optima, serta pembangunan yang seimbang dan saksama.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

PERKHIDMATAN DAN KEBAJIKAN SOSIAL


Menyediakan perkhidmatan dan kebajikan sosial untuk kebaikan dirinya, tanggungannya dan juga masyarakat Surah Al-Maidah; ayat 2 Tetapi individu mestilah memberi keutamaan kepada perkhidmatan dan kebajikan sosial untuk kebaikan masyarakat jika berlaku pertembungan antara kepentingan diri dan masyarakat Surah Al-Baqarah; ayat 177 Matlamat ini dapat memastikan sekurang-kurangnya semua lapisan masyarakat berada di atas paras dharuriyah dan akhirnya membantu kerajaan membasmi masalah kemiskinan tegar. Jika usaha ini berterusan kerajaan akan mampu meningkatkan taraf hidup majoriti masyarakat ke tahap hajiyah danseterusnya bersesuaian dengan tahap pembangunan semasa
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

MEMBEBASKAN DIRI DARI KEBERGANTUNGAN


Membebaskan diri dari bergantung kepada orang lain Pembebasan diri boleh dibincangkan dalam dua aspek. 1. Pembebasan diri umat Islam dalam masyarakat Islam itu sendiri
Umat Islam tidak boleh mengharapkan bantuan orang lain sehingga akhir hayat Rasulullah S.A.W.bersabda: Jika seseorang daripada kamu mengambil seutas tali dan membawa pulang seberkas kayu api di atas bahunya dan menjualkannya (untuk mendapatkan penghidupannya), itu lebih baik baginya daripada meminta-minta. (Riwayat Bukhari).
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

MEMBEBASKAN DIRI DARI KEBERGANTUNGAN


2. Pembebasan diri mereka dari musuh Islam
Islam mewajibkan umat Islam membebaskan diri dari bergantung kepada musuh Islam dalam pelbagai aspek keperluan kehidupan sama ada pengeluaran barangan atau perkhidmatan seperti makanan, minuman, ubat-ubatan, insurans perlindungan, perbankan dan pendidikan Allah S.W.T. telah berfirman dengan maksud: Wahai orangorang yang beriman janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat. (Surah AlMumtahanah; ayat 191).
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

KEISTIMEWAAN EKONOMI ISLAM


Ciri-ciri keistimewaan ekonomi Islam boleh dirumuskan berdasarkan pemahaman mengenai kedudukan ekonomi dalam Islam, prinsip, etika dan matlamat ekonomi Islam Terdapat 4 nilai utama yang menjadi ciri kepada ekonomi Islam iaitu: 1. Rabbaniah 2. Akhlaqiah 3. Insaniah 4. Wasatiah
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

EKONOMI RABBANI
Ekonomi Islam bersifat Rabbani kerana ia berdasarkan kepada cara-cara yang telah digariskan oleh syariat Allah S.W.T. dan bertujuan untuk mendapat keredhaanNya Ciri ini dapat membentuk beberapa pemikiran ekonomi Islam seperti: perlaksanaan konsep khalifah di dalam semua aktiviti ekonomi ekonomi adalah ibadah kepada Allah S.W.T. ekonomi bukan matlamat tetapi sebagai alat untuk mencapai kehidupan ukhrawi ekonomi untuk mencapai kebaikan dan kebajikan manusia ekonomi terkawal melalui konsep halal dan haram.
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

EKONOMI AKHLAKIAH
Bermaksud ekonomi berlandaskan nilai akhlak Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menurut Jacque Ostorois: Islam merupakan sistem hidup yang praktikal dan juga nilai akhlak yang luhur dan mulia Nilai akhlak menghalang ekonomi darimerosakkan lima aspek keperluan manusia (agama, akal, maruah, nyawa dan harta)
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

EKONOMI INSANIAH
Ekonomi Islam bersifat kemanusiaan kerana ia bertujuan untuk membantu manusia memenuhi hajat dan keperluan mereka dalam menjalani kehidupan supaya mampu menjalankan kewajipan mereka terhadap Allah S.W.T., diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini sudah menjelaskan bahawa Nilai insaniah: Menggalakkan persaudaraan, adil, kasih sayang,bantu membantu dsb Membenteras permusuhan, penindasan, hasad dengki, khianat dsb; Al-Quran(al-Taubah: 71)
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

EKONOMI WASATIAH
Bermaksud ekonomi sederhana dan seimbang: Dunia dan akhirat Rohani dan jasmani Material dan pahala Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah S.W.T. kepadamu kebahagiaan akhirat dan janganlah kamu lupa bahagian kamu didunia.
( Surah Al-Qasas; ayat 77).
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

TAMAT

Anda mungkin juga menyukai