Anda di halaman 1dari 19

DISLDIAkAN CLLn

UNI2Ak 81 MCnAMMAD
90081311S846
ISM 8M]I]kn
IIDLC kCILk
kAIIAN DAN LkLkAAN kCILk
W Merupakan saLu akLlvlLl yang memerlukan
pela[ar unLuk menghasllkan saLu benLuk
lakaran perkembangan ldea uLama
W Merupakan saLu hasll ker[a darlpada
penggabungan ldealdea yang dlkenalpasLl
dan dl[adlkan sandaran
kCSLS LkLkAAN kCILk
Idea terba|k
Lakaran
Mode| awa|
Luk|san ker[a
Ses| kr|t|k
Mode| akh|r
Ses| kr|t|k
LMILInAN kLkA 8LN1Uk
erganLung kepada perkara berlkuL
konsep rekaan
|uar dan da|am
narta |nte|ek
aten
kupa
N||a| estet|ka
Lrgonom|k
Iungs|
|) kCNSL kLkAAN LUAk DAN DALAM
W kekaan |uar
benLuk luar produk Lermasuk penyambungan warna dan
LeksLur
W kekaan Da|am
bahaglan dalam pro[ek
ConLoh rekaan dalam bangunan (manlpulasl barang) yang
mengambll klra elemen ruang pengudaraan dan sebagalny
||) IUNGSI
W 9ro[ek yang dlblna mesLllah sesual dan boleh
berfungsl dengan balk serLa memenuhl
kehendak pengguna
W SeLlap produk mempunyal fungslnya yang
LerLenLu
|||) kUA
W upa benLuk produk sesual dan menarlk
W MesLl sLabll dan prakLlkal keLlka menggunakannya
W SLabll seperLl Lldak goyang Lldak mudah
berubah kedudukan dan Lldak mudah LercabuL
mahupun [aLuh
|v) NILAI LS1L1IkA
W 9roduk yang dlhasllkan berkalLan dengan
kelndahan aLau sLall
W ConLohnya menarlk warna sesual kehalusan
permukaan corak selmbang susun aLur
selmbang komponen selmbang kemasan
canLlk
v) LkGCNCMIk
W Merupakan anallsls dan penllalan LenLang
penggunaan produk perseklLaran dan
prosedur mellbaLkan manusla
W ConLohnya kerusl aspek yang dlnllal seperLl
Mudah dlallhkan
Sesual dlgunakan bllablla masa
Mesra alam
v|) A1LN
W ak ekskluslf sesuaLu reka clpLa samada
sesuaLu produk aLau proses unLuk
menghasllkan sesuaLu produk baru aLaupun
penyelesalan Leknlk sesuaLu masalah (AkLa
paLen 1983) 9aLen dlberl perllndungan
selama 20 Lahun darlpada Larlkh la dlfallkan
roduk yang bo|eh d|patenkan
W aru dan belum wu[ud
W Memlllkl langkahlangkah merekaclpLa
W kegunaan yang prakLlkal lalLu dapaL dlgunakan
dan dlbuaL dalam apaapa [enls lndusLrl
roduk t|dak bo|eh d|patenkan
W karya LerblLan
W 1eorl dan kaedah maLemaLlk
W kaedah merawaL Lubuh badan
W Cara men[alankan sesuaLu pernlagaan
ara ermohonan er||ndungan aten
W Meru[uk kepada k9-9 (kemenLerlan
9erdagangan alam -egerl dan al hwal
9engguna)
W Menglsl dan memfallkan paLen
W MenyaLakan speslflkasl paLen
W ?uran ber[umlah M200
v||) nAk1A IN1LLLk
W 1erdapaL 2 [enls harLa lnLelek
a) akclpLa (akLa hakclpLa 1987)
b) arLa lndusLrl
a) akclpLa (akLa hakclpLa 1987)
W oleh plndahmlllk (pen[ualandlbell karya lLu)
W lsewakan secara komerslal kepada orang
awam
W lwaslaLkan kepada seslapa yang dlkehendakl
dengan kuaLkuasa undangundang
b) arLa lndusLrl
W arLa lndusLrl Lerdlrl drpd
l)9aLen
ll) Cap agangan (AkLa 1976)
lll) eka enLuk 9erlndusLrlan(AkLa 1996)
Cap agangan (AkLa 1976)
W Merupakan sesuaLu Landa aLau lamblng bagl melabelkan
sesuaLu produk aLau perkhldmaLan
W 1u[uannya lalah unLuk membezakan produk dan
perkhldmaLan yang dlLawarkan oleh pengeluar dalam
pasaran
W 1andanya seperLl gambar perkaLaan huruf nama
LandaLangan nombor
eka enLuk 9erlndusLrlan(AkLa 1996)
W Mengenal benLuk rupa corak aLau hlasan ke
aLas produk
W erLu[uan memberl perllndungan kpd mana
mana reka benLuk lndusLry

Beri Nilai