Anda di halaman 1dari 31

Untuk meneruskan perjaIanan Untuk meneruskan perjaIanan

hidup, ada ketika caranya perIu hidup, ada ketika caranya perIu
berubah Iantaran rintangan yang berubah Iantaran rintangan yang
merintang" merintang"
Strategi 1 : Memahami Stres Strategi 1 : Memahami Stres
Apakah Stres/Tekanan ? Apakah Stres/Tekanan ?
Ditakrifkan sebagai Ditakrifkan sebagai
sesuatu yang dirasai sesuatu yang dirasai
sebagai tidak enak sebagai tidak enak
serta membebankan diri serta membebankan diri
kita, diikuti dengan kita, diikuti dengan
pelbagai perasaan yang pelbagai perasaan yang
tidak menggembirakan. tidak menggembirakan.
Apakah Stres/Tekanan ? Apakah Stres/Tekanan ?
Ditakrifkan sebagai Ditakrifkan sebagai
sesuatu yang dirasai sesuatu yang dirasai
sebagai tidak enak sebagai tidak enak
serta membebankan diri serta membebankan diri
kita, diikuti dengan kita, diikuti dengan
pelbagai perasaan yang pelbagai perasaan yang
tidak menggembirakan. tidak menggembirakan.
Soal selidik mengenai Stres Soal selidik mengenai Stres
agi seorang pelajar Anda.
Tertekan dengan peperiksaan yang hampir
menjelma?
Harapan keluarga yang tinggi menggunung
terhadap pelajaran anda?
Menghadapi masalah tidur atau pun tidur
yang tidak lena?
Merasa bimbang tentang masa depan anda?
Merasa tertekan untuk membahagi masa
antara akademik dan ko-kurikulum?
Kerap merasa kurang bertenaga dan
sentiasa mengantuk ?
Sentiasa tidak cukup masa untuk
menyiapkan keja dalam masa yang singkat
agi seorang pelajar Anda.
Tertekan dengan peperiksaan yang hampir
menjelma?
Harapan keluarga yang tinggi menggunung
terhadap pelajaran anda?
Menghadapi masalah tidur atau pun tidur
yang tidak lena?
Merasa bimbang tentang masa depan anda?
Merasa tertekan untuk membahagi masa
antara akademik dan ko-kurikulum?
Kerap merasa kurang bertenaga dan
sentiasa mengantuk ?
Sentiasa tidak cukup masa untuk
menyiapkan keja dalam masa yang singkat
STRATEGI 1 STRATEGI 1
Membuat semakan Membuat semakan
tentang tahap tentang tahap
stres anda stres anda
dan Memahami punca dan Memahami punca- -
punca dan kesan punca dan kesan
stres stres stres stres
STRATEGI 2 STRATEGI 2
Mengenal pasti Mengenal pasti
teknik bagi teknik bagi
mengurus stres mengurus stres
anda anda
STRATEGI 3 STRATEGI 3
Menjadikan stres Menjadikan stres
sebagai sumber sebagai sumber
motivasi motivasi
STRATEGI 4 STRATEGI 4
Mengguna pakai Mengguna pakai
teknik teknik
pengurusan pengurusan
stres stres
Strategi menguruskan Stress Strategi menguruskan Stress
Nengenalpasti
masalah
Nempelbagai
segala bentuk
kemungkinan
Nenilai setiap
kemungkinan
Nemilih
alternatif
terbaik
Nerancang
bentuk
tindakan
Nenilai
kekuatan dan
kelemahan
$ifat Peribadi
Mementingkan kesempurnaan
(Perfetionist) & terIaIu cerewet
Bercita-cita tinggi
Bersikap buruk sangka,
mengumpat, bergaduh dan
mengadu domba
Pemarah dan terIaIu tegas
Pendiam dan sering memendam
perasaan
Kekecewaan dan kegagaIan
Kesunyian dan kehiIangan
$ifat Peribadi
Mementingkan kesempurnaan
(Perfetionist) & terIaIu cerewet
Bercita-cita tinggi
Bersikap buruk sangka,
mengumpat, bergaduh dan
mengadu domba
Pemarah dan terIaIu tegas
Pendiam dan sering memendam
perasaan
Kekecewaan dan kegagaIan
Kesunyian dan kehiIangan
ntara punca-punca ntara punca-punca
IeIuorgo IeIuorgo
Ierenoh Ierenoh
posongon/ibubopo posongon/ibubopo
/onok /onok--onok onok
Compur fongon Compur fongon
orong kefigo orong kefigo
Iurong Iurong
berkomunikosi berkomunikosi
MosoIoh kewongon MosoIoh kewongon
IeIuorgo IeIuorgo
Ierenoh Ierenoh
posongon/ibubopo posongon/ibubopo
/onok /onok--onok onok
Compur fongon Compur fongon
orong kefigo orong kefigo
Iurong Iurong
berkomunikosi berkomunikosi
MosoIoh kewongon MosoIoh kewongon
ntara punca-punca ntara punca-punca
!unca Stres !unca Stres
!resfosi okodemik
Iemohiron beIojor
!ersedioon beIojor kurong
Horopon ibu bopo/ keIuorgo
MosoIoh dengon rokon
Sukor membuof kepufuson
!ersekiforon
8ebon fugoson oIeh guru
!resfosi okodemik
Iemohiron beIojor
!ersedioon beIojor kurong
Horopon ibu bopo/ keIuorgo
MosoIoh dengon rokon
Sukor membuof kepufuson
!ersekiforon
8ebon fugoson oIeh guru
!unca Stres !unca Stres
%empof Ierjo
8ebon fugos yong berof
Iefuo yong cerewef
MosoIoh orong bowohon
Sukor membuof
kepufuson
!encopoion kumpuIon
sosoron merosof
MosoIoh rokon sekerjo
!ersekiforon fempof
kerjo
%empof Ierjo
8ebon fugos yong berof
Iefuo yong cerewef
MosoIoh orong bowohon
Sukor membuof
kepufuson
!encopoion kumpuIon
sosoron merosof
MosoIoh rokon sekerjo
!ersekiforon fempof
kerjo
!unca Stres !unca Stres
8ohon Iimio
!engombiIon ubof-
ubofon
Dodoh/ rokok
AIkohoI
8ohon Iimio
!engombiIon ubof-
ubofon
Dodoh/ rokok
AIkohoI
!unca Stres !unca Stres
MusuIuh
kesihutun
Sukit kepuIu
Sukit beIukung
Penyukit kuIit
Duruh tinggi
SembeIit
MusuIuh
kesihutun
Sukit kepuIu
Sukit beIukung
Penyukit kuIit
Duruh tinggi
SembeIit
IonfIik Diri
!ufus oso
Membenci orong Ioin
8uruk songko
Mengumpof
Meroso diri dibenci
!esimis
%idok berupoyo
membuof kepufuson
Sedih don kecewo
Cepof Iefih
IonfIik Diri
!ufus oso
Membenci orong Ioin
8uruk songko
Mengumpof
Meroso diri dibenci
!esimis
%idok berupoyo
membuof kepufuson
Sedih don kecewo
Cepof Iefih
esan dari Stres esan dari Stres
Memperboiki IeIemohon
MeIohirkon doyo kreofif
Meningkofkon keyokinon
diri,
dopof muhosoboh diri.
Meningkofkon presfosi
Memofongkon fikiron
Lebih berfonggungjowob
don memboiki keIemohon
Memperboiki IeIemohon
MeIohirkon doyo kreofif
Meningkofkon keyokinon
diri,
dopof muhosoboh diri.
Meningkofkon presfosi
Memofongkon fikiron
Lebih berfonggungjowob
don memboiki keIemohon
esan dari Stres esan dari Stres
IenoI posfi mosoIoh yong
menyebobkon ondo sfress
IenoI posfi don ombiI
Iongkoh-Iongkoh mengofosi
mosoIoh sfress
%idok pufus oso dengon usoho
yong diIokukon
Jongon menyoIohkon orong
Ioin - ini okon meningkofkon
sfres
MeIuohkon perosoon kepodo
orong yong dipercoyoi
IenoI posfi mosoIoh yong
menyebobkon ondo sfress
IenoI posfi don ombiI
Iongkoh-Iongkoh mengofosi
mosoIoh sfress
%idok pufus oso dengon usoho
yong diIokukon
Jongon menyoIohkon orong
Ioin - ini okon meningkofkon
sfres
MeIuohkon perosoon kepodo
orong yong dipercoyoi
Strategi 2
Tips kaedah menguruskan
Stress
Strategi 2
Tips kaedah menguruskan
Stress
Tips menguruskan Stress Tips menguruskan Stress
Memupuk disipIin diri -
bersikop jujur podo diri
sendiri don mengokui
kesiIopon don keIemohon
diri
Menjouhi diri dori orong
yong boIeh meyebobkon
ondo sfress
AmoIkon coro hidup sihof -
jogo dief ondo
8erpegong feguh dengon
ojoron ogomo. Io okon
memberi kefengongon don
kedomoion doIom hidup
ondo
Memupuk disipIin diri -
bersikop jujur podo diri
sendiri don mengokui
kesiIopon don keIemohon
diri
Menjouhi diri dori orong
yong boIeh meyebobkon
ondo sfress
AmoIkon coro hidup sihof -
jogo dief ondo
8erpegong feguh dengon
ojoron ogomo. Io okon
memberi kefengongon don
kedomoion doIom hidup
ondo
erkuwun dengun orung-orung yung berfikirun
positif
erpegung kepudu Iundusun "bukun semuu
mutIumut ukun berhusiI dengun sempurnu tetupi
kitu sentiusu berusuhu ke uruh kesempurnuun"
ersikup optimis - berfikirun positif duIum
meIuksunukun sesuutu pekerguun
erkuwun dengun orung-orung yung berfikirun
positif
erpegung kepudu Iundusun "bukun semuu
mutIumut ukun berhusiI dengun sempurnu tetupi
kitu sentiusu berusuhu ke uruh kesempurnuun"
ersikup optimis - berfikirun positif duIum
meIuksunukun sesuutu pekerguun
Tips menguruskan Stress Tips menguruskan Stress
#ehofkon diri ondo mengikuf
keseIesoon ondo
Mendengor mu;ik ofou beriodoh
0unokon feknik oromo fheropy -
wongi-wongion
Jogo kesihofon menfoI don fi;ikoI
ondo
Lokukon senomon don urufon podo
Ieher don bohu
#ehofkon diri ondo mengikuf
keseIesoon ondo
Mendengor mu;ik ofou beriodoh
0unokon feknik oromo fheropy -
wongi-wongion
Jogo kesihofon menfoI don fi;ikoI
ondo
Lokukon senomon don urufon podo
Ieher don bohu
Tips mengurangkan Stress Tips mengurangkan Stress
!osfikon ondo senfioso
fersenyum don cerio
0enggom jemori ondo dengon
kuof don buko genggomon
serenfok dengon hembuson
nofos
#osionoIkon diri- %idok odo
seorongpun yong ferkecuoIi
dori menghodopi mosoIoh
Moofkon kesoIohon orong-
orong yong menyebobkon ondo
ferfekon
!osfikon ondo senfioso
fersenyum don cerio
0enggom jemori ondo dengon
kuof don buko genggomon
serenfok dengon hembuson
nofos
#osionoIkon diri- %idok odo
seorongpun yong ferkecuoIi
dori menghodopi mosoIoh
Moofkon kesoIohon orong-
orong yong menyebobkon ondo
ferfekon
Tips mengurangkan Stres Tips mengurangkan Stres
Tips mengurangkan Stres Tips mengurangkan Stres
!erbonyokkon minum
oir mineroI/suom
Mokon mokonon yong
mengondungi vifomin C
!erbonyokkon minum
oir mineroI/suom
Mokon mokonon yong
mengondungi vifomin C
Tips mengurangkan Stres Tips mengurangkan Stres
Petua Meditasi
1. Duduk diam di daIam keadaan seIesa tanpa
gangguan
2. Tutupkan kedua-dua beIah mata
3. ReIekskan otot-otot, daripada kaki hingga
ke muka anda.
4. BernafasIah meIaIui hidung dandengan
perIahan-Iahan, cuba rasa bagaimana
udara memasuki Iubang hidung, sebaik-
baik sahaja hembuskan nafas meIaIui
hidung, sebut 'satu'(tarik dan hembuskan
nafas secara perIahan-Iahan), dan diuIangai
secara perIahan-Iahan.
Petua Meditasi
1. Duduk diam di daIam keadaan seIesa tanpa
gangguan
2. Tutupkan kedua-dua beIah mata
3. ReIekskan otot-otot, daripada kaki hingga
ke muka anda.
4. BernafasIah meIaIui hidung dandengan
perIahan-Iahan, cuba rasa bagaimana
udara memasuki Iubang hidung, sebaik-
baik sahaja hembuskan nafas meIaIui
hidung, sebut 'satu'(tarik dan hembuskan
nafas secara perIahan-Iahan), dan diuIangai
secara perIahan-Iahan.
. Biarkan fikiran ' menjeIajahi' atau 'menerokai
aIam semesta ini,fikirkan sesuatu yang indah
dan enak serta mengasyikkan.
6. $ebaik-baik sahaja anda 'sedar' akan
penerokaan fikiran anda, kembaIi semuIa
kepada ransangan asaI, iaitu perkataan 'satu', '
satu' dan 'satu'
7. $eIepas beberapa ketika, duduk diam dan
perIahan buka mata anda sekiranya anda
merasa reIeks, ringan dan tenang.
8. UIangi Iangkah-Iangkah 1-7 jika perIu.
(perkataan 'satu' boIeh diuIangi dengan nama
'AIIah").
. Biarkan fikiran ' menjeIajahi' atau 'menerokai
aIam semesta ini,fikirkan sesuatu yang indah
dan enak serta mengasyikkan.
6. $ebaik-baik sahaja anda 'sedar' akan
penerokaan fikiran anda, kembaIi semuIa
kepada ransangan asaI, iaitu perkataan 'satu', '
satu' dan 'satu'
7. $eIepas beberapa ketika, duduk diam dan
perIahan buka mata anda sekiranya anda
merasa reIeks, ringan dan tenang.
8. UIangi Iangkah-Iangkah 1-7 jika perIu.
(perkataan 'satu' boIeh diuIangi dengan nama
'AIIah").
Tips mengurangkan Stres Tips mengurangkan Stres
SekoIi - sekoIo pergi bercufi
Iunjungi fempof-fempof yong monorik
SekoIi - sekoIo pergi bercufi
Iunjungi fempof-fempof yong monorik
Tips mengurangkan Stres Tips mengurangkan Stres
Dengon merehofkon diri bersomo
keIuorgo sekurong-kurong dopof
mengemboIikon semongof unfuk bekerjo
Dengon merehofkon diri bersomo
keIuorgo sekurong-kurong dopof
mengemboIikon semongof unfuk bekerjo
Tips mengurangkan Stres Tips mengurangkan Stres
Tips mengurangkan Stres Tips mengurangkan Stres
!erbonyokkon okfivifi ogomo
Menongis unfuk mensfobiIkon emosi
8erdoo don ferus berusoho
!erbonyokkon okfivifi ogomo
Menongis unfuk mensfobiIkon emosi
8erdoo don ferus berusoho
Pemikiran yang tidak rasionaI
'Saya mesti kelihatan sempuna dan berjaya setiap masa"
Mesti dirombak kepada:
'Saya berusaha meminimumkan kesilapan dan akan
melakukan yang terbaik untuk berjaya"
Dijadikan ayat baru:
'Apabila berpeluang, saya melakukan yang terbaik. Tetapi
apabila ia berlaku, saya hanyalah manusia. Saya merasa
gembira apabila saya berjaya dalam sesuatu aktiviti, tetapi
sekiranya saya mencapai 65-75% daripada maksud atau
matlamat yang ingin dicapai, saya berpuashati dan akan
berusaha dengan lebih kuat di masa akan datang".
Pemikiran yang tidak rasionaI
'Saya mesti kelihatan sempuna dan berjaya setiap masa"
Mesti dirombak kepada:
'Saya berusaha meminimumkan kesilapan dan akan
melakukan yang terbaik untuk berjaya"
Dijadikan ayat baru:
'Apabila berpeluang, saya melakukan yang terbaik. Tetapi
apabila ia berlaku, saya hanyalah manusia. Saya merasa
gembira apabila saya berjaya dalam sesuatu aktiviti, tetapi
sekiranya saya mencapai 65-75% daripada maksud atau
matlamat yang ingin dicapai, saya berpuashati dan akan
berusaha dengan lebih kuat di masa akan datang".
$ewaktu kekusutan fikiran,
tenangkan perasaan, jauhkan
pemandangan ke ufuk jauh
yang membawa harapan".
$ewaktu kekusutan fikiran,
tenangkan perasaan, jauhkan
pemandangan ke ufuk jauh
yang membawa harapan".
Kegelapan ada Lima macam dan Lampu
baginya pun ada lima macam:
1. Percintaan dunia adaIah geIap dan Iampunya iaIah
takwa
2. $egaIa rupa maksiat adaIah geIap dan Iampunya
adaIah taubat
3. Kubur adaIah geIap dan Iampunya iaIah taubat.
4. Akhirat adaIah geIap dan Iampunya iaIah amaIan
yang soIeh.
. Jambatan akhirat adaIah geIap dan Iampunya
iaIah yakin.