Anda di halaman 1dari 61

,9,3 !

07-,,8,
Cleh Pamldl bln Paron
9erlbahasa ukur ba[u dl badan sendlrl"
bermaksud
Crang yang menanggung banyak huLang
8 SesuaLu peker[aan lLu hendaklah dllakukan
menglkuL kelayakan klLa
C 1ldak akan hllang maruah [lka orang lLu
merendah dlrl
u 1ldak pandal membuaL sesuaLu peker[aan
LeLapl menyalahkan orang laln
8L1uL
SLP
da ubl ada baLas" pakah yang
dlmaksudkan dengan perlbahasa lnl?
MembuaL sesuaLu dengan Lu[uan yang
Lersembunyl
8 ke[ahaLan dlbalas dengan ke[ahaLan dan
kebalkan dlbalas dengan kebalkan
C Crang yang suka membuaL ker[aker[a [ahaL
u Menghlna aLau memalukan orang laln
8L1uL
SLP
unLung sabuL Llmbul unLung baLu
Lenggelam" 8ermaksud mnyerahkan sesuaLu
kepada naslb 8eLul aLau salah?
8eLul
8 Salah
8L1uL
SLP
da udang dl seballk baLu" bermaksud
membuaL sesuaLu dengan Lu[uan yang
Lersembunyl 8eLul aLau salah?
8eLul
8 Salah
8L1uL
SLP
pakah yang dlmaksudkan dengan perlbahasa
SeperLl ular kena palu"
keadaan seseorang yang dldalam kesaklLan
8 8erasa lrl haLl mellhaL orang laln senang
C keadaan yang bengkang bengkok
u Crangyang Lldak Lahu membalas budl
8L1uL
SLP
dlk beradlk yang bergaduh Lldak dapaL dlplsahkan
mereka akan berbalk semula pakah perlbahasa yang
sesual dengan keadaan lnl?
SeperLl menaLang mlnyak yang penuh
8 uua badan saLu nyawa
C 8lar luka dl dada [angan luka dl belakang
u lr dlclncang Lldak akan puLus
8L1uL
SLP
pakah yang dlmaksudkan dengan perlbahasa
ular menyusur akar Lldak akan hllang blsanya"
1ldak hllang marLabaL seseorang [lka merendah dlrl
aLau bercampur gaul dengan orang bawahan
8 Seseorang mendapaL unLung darl kelalalan orang laln
C 1ldak pandal membuaL sesuaLu peker[aan dengan
menyalahkan orang laln
u Crang yang panLas dan ra[ln membuaL ker[a
8L1uL
SLP
lr yang penuh dldalam Lempayan Lldak akan
berkocak" bermaksud orang yang banyak llmu
pengeLahuan Lldak suka bercakap besar aLau
membangga dlrl 8eLul aLau salah?
8eLul
8 Salah
8L1uL
SLP
lr Lenang [angan dlsangka Llada buaya"
bermaksud orang yang pendlam lLu [angan
dlsangka bodoh aLau penakuL
8eLul
8 Salah
8L1uL
SLP
pakah yang dlmaksudkan dengan
anak ayam kehllangan lbunya"
Seseorang yang lemah LeLapl Lldak berpenyaklL
8 -aslhaL dan a[aran yang Lldak dapaL dlLerlma
C 8erpecahpecah kerana kehllangan LempaL
berganLung
u Crang yang berakal dan berllmu
8L1uL
SLP
9ercakapan yang hendak dlkaLakan harus berhaLl
haLl lka la menylngglng perasaan sukar unLuk dlLarlk
ballk pakah perlbahasa yang sesual dengan maksud
lnl?
1erkllas lkan dl alr sudah Lahu [anLan
beLlnanya
8 angan dlsangka alr Lenang Llada buaya
C 1erla[ak perahu boleh dlundur Lerla[ak kaLa
buruk padahnya
u Pldup dlkandung adaL maLl dlkandung Lanah
8L1uL
SLP
SeperLl an[lng dengan kuclng" pakah yang
dlmaksudkan dengan perlbahasa lnl
Crang yang selalu bergaduh dlanLara saLu
sama laln
8 Crang yang dlbencl oleh masyarakaL
C Crang yang senLlasa beker[asama
u Crang yang berasal darl keLurunan balkbalk
8L1uL
SLP
Crang yang berpangkaL mencela orang yang
berpangkaL Llnggl Lldak akan mendaLangkan apaapa
kesan
Caclng hendak men[adl naga
8 ulmana buml dlpl[ak dlslLu langlL dl[un[ung
C n[lng menyalak buklL Lldak akan runLuh
u Mural cabuL ekor
8L1uL
SLP
1lada beban baLu dlgalas" bermaksud bakbalk
dldalam kesenangan LlbaLlba mencarl kesusahan
8eLul aLau salah?
8eLul
8 Salah
8L1uL
SLP
pakah yang dlmaksudkan dengan
perlbahasa Lepuk dada Lanya selera"
Crang yang mencarl keunLungan
8 Crang yang serlng berLandang ke rumah
orang laln
C 1ldak dapaL melepaskan dlrl darl kesusahan
u SesuaLu kepuLusan yang harus dlflklrkan
sendlrl
8L1uL
SLP
9asangan yang sama canLlk dan sama padan
pakah perlbahasa yang sesual dengan maksud lnl?
SeperLl aur dengan Leblng
8 SeperLl menaLang mlnyak yang penuh
C SeperLl penang dl belah dua
u SeperLl an[lng dengan kuclng
8L1uL
SLP
pakah yang dlmaksudkan dengan
perlbahasa bapa borek anak rlnLlk"?
Crang yang kaya LeLapl kedekuL
8 SlfaL aLau perangal anak menglkuL [e[ak
bapanya
C SeLlap manusla akan maLl
u kaum keluarga berslmpaLl dengan
kemalangan yang dlLerlma
8L1uL
SLP
8agalmana acuan beglLulah kulhnya"
mempunyal maksud yang sama dengan perlbahasa
bapa borek anak rlnLlk 8eLul aLau salah?
8eLul
8 Salah
8L1uL
SLP
SesuaLu yang Lelah LenLu boleh dldapaLl lambaL
laun akan dlperolehl [uga pakah perlbahasa yang
sesual dengan maksud dl aLas?
1alam dua muka
8 1ak akan larl gunung dlke[ar
C Sambll menyelam mlnum alr
u 9ucuk dlclLa ulam mendaLang
8L1uL
SLP
1elun[uk lurus kellnglklng berkalL" bermaksud
seseorang yang berslkap balk dan berbudl hanya dl
muluL saha[a LeLapl laln pula dl haLl 8eLul aLau salah?
8eLul
8 Salah
8L1uL
SLP