Anda di halaman 1dari 96

Pendidikan

Pembangunan Lestari
{ESD]
Penuahuluan
W konsep pendldlkan lesLarl muncul ekoran kesedaran LenLang
kepenLlngan pemellharaan dan pemullharaan alam seklLar
W endldlkan unLuk pembangunan lesLarl lalah saLu mlsl
pendldlkan yang mencarl keselmbangan dl anLara
kese[ahLeraan manusla dan perkembangan ekonoml bersama
Lradlsl budaya serLa penghormaLan Lerhadap sumber
semula[adl
ejaiah
1 ersldangan dl SLockholm 1972
2 unlLed naLlon LnvlronmenLal rogramme (unL) 1973
3 1he 8elgrade CharLer 1973
4 1he 1blllsl ueclaraLlon and 8ecomendaLlons 1977
3 88 menglsyLlharkan World Commlsslon on LnvlronmenL
and uevelopmenL 1983 (WCLu)
vlenna ConvenLlon 1983
7 MonLreal roLocol 1987
88rundt|and keport 1987 "Cur Common Iuture"
9 LarLh SummlL ln 8lo de !anelro !une 1992
10 kyoLo roLocol uecember 1997
11 World SummlL on SusLalnable uevelopmenL !ohannesburg 2002
12 englsyLlharaan uLkAu LSu oleh 88 20032014
13 uecember 2009 CC13 aL Copenhagen
14 uecember 2010 Cancun CllmaLe Conference
[nsep Pembangunan Lestaii
W endldlkan unLuk pembangunan lesLarl adalah luas dan
menunLuL usaha sepan[ang hayaL yang mencabar lndlvldu
lnsLlLusl dan masyarakaL unLuk mellhaL harl esok sebagal
kepunyaan klLa bersama !usLeru la adalah pembela[aran yang
dlperlukan oleh manusla unLuk membalkl dan mengekalkan
kuallLl kehldupan sekarang dan generasl akan daLang
W Amalanamalan dalam pendldlkan unLuk pembangunan lesLarl
Lermasuklah penyerLaan awam unLuk membuaL kepuLusan secara
berkesan kolaborasl dan rakan kongsl secara sllang sekLor vlsl
secara hollsLlk komlLmen anLara lnLragenerasl dalam menanganl
lsulsu keadllan soslal kepelbagalan budaya bagl kelesLarlan akan
daLang dan menyemak semula peranan salns dan pendldlkan serLa
men[alankan rundlngan penllalan dan Llndakan bagl mencapal
hasraL LersebuL
W Segala usaha yang Lelah dl[alankan adalah selaras dengan dengan
pencapalan maLlamaL erLubuhan 8angsa8angsa 8ersaLu uekad
20032014
W konsep lnl Lelah dl blncangkan LlLlk Lolak darlpada kemunculan buku
Cur Common luLure" dl 8rundLland 8eporL 1987
W Sources hLLp//webusmmy/educaLlon/[ppg2003/maklumaLhLm
Pengisytihaiaan Bekau EB
W kesedaran berkalLan alam seklLar Lelah membuaLkan
erLubuhan 8angsa8angsa 8ersaLu menglsyLlharkan uekad
LSu
W uekad LSu lnl akan dllaksanakan sepan[ang 9 Lahun lalLu darl
2003 hlngga 2014
W englsyLlharaan lnl Lelah dlperseLu[ul oleh negaranegara
anggoLa 88
W ualam hal penglsyLlharaan lnl negaranegara yang LerllbaL
dlkehendakl mereallsaslkan konsep pendldlkan yang selaras
dengan pembangunan pendldlkan lesLarl
W lnl membukLlkan bahawa pen[agaan alam seklLar [uga boleh dl
Lerapkan kepada kanakkanak melalul medlum pendldlkan
W ualam hal lnl pelbagal plhak yang daLang darl pelbagal agensl
boleh membanLu men[ayakan uekad LSu
W namun plhak yang pallng sesual unLuk men[ayakan konsep lnl
lalah para pendldlk Mereka boleh menerapkan elemen
pendldlkan alam seklLar dl dalam penga[aran mereka seharlan

W Selaln darlpada lLu klLa [uga boleh mengadakan pameran dan


ceramah berkalLan alam seklLar
W usaha yang sedlklL akhlrnya kelak akan membawa kepada hasll yang
besar se[a[ar apa yang Lelah dlhasraLkan oleh 88
W ConLoh usaha
hLLp//wwwuLusancommy/uLusan/arklbasp?y2008dL013p
ubuLusan_malayslasecLlmurpgwL_04hLmarchlve
ujuan
W endldlkan unLuk pembangunan lesLarl lalah saLu mlsl
pendldlkan unLuk mencarl keselmbangan anLara kese[ahLeraan
manusla dan perkembangan ekonoml bersama Lradlsl budaya
serLa penghormaLan Lerhadap sumber semula[adl dan alam
seklLar
bjektif
W unLuk menggarap ker[asama dl kalangan pengamal pendldlkan
bagl menlngkaLkan keupayaan bldang pendldlkan negara
sebagal pemangkln kepada pembangunan lesLarl unLuk
men[adl plaLform perblncangan dalam memperbalkl
pendldlkan asas bagl menlngkaLkan kefahaman kemahlran
nllal dan perspekLlf bagl mengekalkan kehldupan yang lesLarl
W unLuk men[ana ldea bagl mengka[l dan menyemak semula
program pendldlkan bermula darlpada prasekolah hlngga ke
perlngkaL penga[lan Llnggl ke arah pendldlkan pembangunan
lesLarl
W unLuk mencarl [alan melalul pendldlkan bagl eLlka generasl
masa klnl dalam menghadapl salah laku Lerhadap penggunaan
sumber secara berleluasa dalam menggugaL kehldupan
manusla yang men[adl punca kepada masalah alam seklLar
W unLuk menggunakan sumbersumber lnLelek bagl
menggalakkan kefahaman yang leblh balk dl kalangan generasl
baru berkalLan dengan bahaya yang dl hadapl oleh buml
W Sources 8runLdland 8eporL 1987 Oot commoo lotote 1be
wotlJ commlsloo fot tbe ovltoomeot Madrld Allanza
ubllcaLlon
agaimanakah guiu b[leh membantu
ualamPenuiuikanAlamekitai .
W 8erflklran poslLlf Lerhadap ldea penerapan endldlkan Alam SeklLar
merenLas kurlkulum
W MenlngkaLkan pengeLahuan LenLang kurlkulum lsLllah konsep dan
masalah alam seklLar
W 8ersedla unLuk menlngkaLkan pengeLahuan LenLang pedagogl
penga[aran
W MembuaL perancangan
W MellbaLkan dlrl dengan program dan pro[ek yang berkalLan
dengan alam seklLar
W Sources
hLLp//webusmmy/educaLlon/publlcaLlon/mohd20zohlrpdf
Penuiuikanlestaii uapat
membantumuiiumuiiu:
MendapaLkan pengeLahuan dan makna LenLang
perkembangan lesLarl secara umum dan dalam profeslon
mereka
ullaLlh dengan kemahlran dan cara bagl membanLu profeslon
mereka
Memperkembangkan slkap poslLlf ke arah kepenLlngan
pembangunan lesLarl
[nsephubungan manusia uengan
etuhananuan alam.
W Manusla merupakan penyebab uLama Ler[adlnya kerosakan dl
permukaan buml lnl
W enlngkaLan [umlah penduduk dunla yang sangaL pesaL Lelah
mengaklbaLkan Ler[adlnya eksplolLasl lnLenslf Lerhadap
sumberdaya alam yang aklbaLnya Ler[adllah kerosakan dan
degrasl sumber alam
W adahal alam merupakan sumber kepada semua benda hldup
W Semua agama dl dunla lnl sangaL menlLlk beraLkan akan
pen[agaan alam seklLar ualam pelbagal agama menyuruh
semua penganuLnya agar memellhara dan Lldak merosakkan
alam seklLar
W 1eLapl kebanyakkan darlpada klLa Lerlalu rakus dalam
menge[ar pembangunan hlngga mengabalkan dan merosakan
alam lnl
W Sources foqozeobloqspotcom//etosffolloqooqfo
JfocftfpfoJfoqbtml
e[l[gi hubungan manusia uengan
alam.
W 1eologl dalam konLeks hubungan manusla dengan alam lnl
dlmaksudkan sebagal nllal aLau a[aran agama yang berkalLan
dengan ekslsLensl aLau keberadaan 1uhan Lldak dlmaksudkan
sebagal suaLu cabang darl llmullmu agama LeruLama yang
membahas LenLang keLuhanan
W Makna bebas Leologl dalam konLeks lnl adalah cara
menghadlrkan" 1uhan dalam seLlap aspek keglaLan manusla
Lermasuk keglaLan manusla dalam berhubungan dengan alam
pemanfaaLan sumber daya alam dan pen[agaan alam seklLar
serLa pemullharaan
W konsep hubungan manusla dengan alam sebagalmana Lelah
dlkemukakan mengandungl makna bahawa perllndungan dan
pemellharaan alam merupakan kewa[lban asasl manusla yang Lelah
dlpllh oleh 1uhan sebagal wakll 1uhan dl muka buml
W konsep LersebuL mengandung pula makna penghargaan dan
penghormaLan Lerhadap sallng berkalLan seLlap komponen dan
aspek kehldupan dl alam pengakuan Lerhadap kesaLuan penclpLaan
dan persaudaraan semua makhluk konsep LersebuL menun[ukkan
pula bahwa eLlka (akhlak) harus men[adl landasan seLlap perllaku
manusla
W uan berdasarkan Leologl lnllah seharusnya sebagal manusla klLa
perlu sedar akan Langgung[awab klLe sebagal pen[aga alam seklLar
W lnl penLlng kerana generasl akan daLang [uga akan LuruL Ler[e[as
seklranya alam seklLar Ler[e[as
W Ada kaLa kaLa yang berbunyl klLa Lldak memlllkl alam lnl sepenuh
nya LeLapl memln[am darlpada cucu clclL klLa
W !adl klLa mesLllah men[aga alam seklLar bagl memenuhl
Langgung[awab klLa kepada mereka
[nseppeiseimbangan antaia
alamsekitai uan manusia.
W keperluan masyarakaL dan keadllan unLuk hldup yang leblh
berkuallLl
W ualam dunla serba moden klnl Lldak dlnaflkan semua negara
glaL menera[u pembangunan negara mereka 8eglLu [uga
dengan manusla
W Semua akLlvlLl harlan klnl mellbaLkan pelbagal Leknologl
namun hal lnl [uga mengaklbaLkan kerosakan alam Lanpa klLa
sedarl
Antaialangkahyang b[lehkita ambil bagi
menyeimbangkanalamuenganpembangunan
ialah:
W Mengurangkan penebangan pokok unLuk menghasllkan kerLas
sebalknya menggunakan saha[a kerLas yang Lelah dl
gunasemula
W Mengurangkan penggunaan kenderaan bagl mengurangkan
asap dengan menggunakan perkhldmaLan L81 dan Monorall
W Mengurangkan Leknologl rumah hl[au
Momponen
afamES
MasyarakaL
erseklLaran
Lkonoml
8udaya
erseklLaran
emellharaan dan
pemullharaan alam
seklLar
engawalan lkllm
melampau
urbanlsasl Lerkawal
kawalan bencana
alam
emellharaandan pemullharaan alam
seklLar
W embangunan lesLarl lalah adunan pembangunan aLau
kema[uan dengan pemellharaan dan pemullharaan alam
seklLar darlpada musnah
W 9emu||haraan membalk pullh sumbersumber alam seklLar
yang Lelah dlgunakan Lanpa memblarkan sumber lLu pupus
W CLh alr huLan Lenaga udara dan mlneral
W 9eme||haraan mellpuLl aspekaspek pen[agaan dan
perllndungan unLuk mengekalkan sumber semula [adl
darlpada dlLeroka dengan rakus oleh manusla
Aspek pemellharaan
dan pemullharaan
alam seklLar
Langkah
perundangan
Langkah bukan perundangan
amalan pengurusan yang sLraLeglk
kempen dan pendldlkan alam seklLar
Langkah Peiunuangan
W ta ua||t| |am Se|tar 1974 merupakan perundangan
lnduk yang men[adl ru[ukan plhak berkuasa
W Merupakan perundangan komprehenslf yang memberlkan
asas undangundang yang kukuh unLuk mellndungl
mengawal dan memperLlngkaLkan kuallLl alam seklLar dl
Malaysla
W 8agl Lu[uan LersebuL akLa lnl mempunyal perunLukan yang
[elas LenLang beberapa masalah pencemaran alam seklLar
AnLaranya
encemaran udara (Seksyen 20)
encemaran bunyl blslng (Seksyen 23)
encemaran Lanah (Seksyen 24)
encemaran peralran daraLan (Seksyen 23)
encemaran mlnyak dan bahan yang bercampur mlnyak ke dalam
peralran Malaysla (Seksyen 29)
W !abaLan Alam SeklLar (!AS) dlperLanggung[awabkan unLuk menllal
memanLau dan mengawal segala aspek yang berkalLan dengan
alam seklLar berdasarkan AkLa kuallLl Alam SeklLar 1974
W !AS berkuasa menyaman mengenakan kompaun menylLa premls
menghereL ke mahkamah dan lalnlaln Llndakan yang dlbenarkan
Lerhadap pesalah yang melanggar akLa
PeiunuanganeikaitanBengan
Pemulihaiaananah
W ta 9emu||haraan 1anah (8ahag|an III) LenLang kawalan
kelodak dan haklsan LeruLama kawasan Lanah buklL CLh
Seksyen 3 Lanah buklL Lldak boleh dlLanam dengan Lanaman
[angka pendek Lermasuk sayursayuran Lanpa kebenaran
W asar 9erhutanan Negara (1984) CLh !adual 1 Seksyen 2(1)
erkara 13 (b) menghendakl pemegang lesen membalak
mengurangkan haklsan Lanah dl kawasan pembalakan
W ta Ia|an 9ar|t dan 8angunan 1974 menghendakl ruang
Lerbuka dl dalam dan dl sekellllng bangunan yang sedang
dlblna dlllndungl secara bersesualan darlpada haklsan Lanah
Peiunuanganeikaitan
PencemaianAii
W ta Ia|an 9ar|t dan 8angunan 1974 Seksyen 33 (3)
menyaLakan bahawa slsa perdagangan Lldak boleh memasukl
slsLem peralran Lanpa kelulusan berLulls plhak berkuasa
LempaLan aLau negerl
W ta kera[aan 1empatan 1976 seksyen 9 menyaLakan
bahawa men[adl kesalahan bagl seseorang melakukan
ganguan aLau membuang koLoran dl dalam aLau Leblng sungal
saluran Lerusan longkang dan sebagalnya
W ta 9er|anan 198S seksyen 2 (1) bagl kawalan
penggunaan racun dan bahan pencemar dan bahan leLupan
bagl Lu[uan menangkap lkan
Peiunuanganeikaitan
Pencemaian0uaia
W ta 9erhutanan Negara 1984 seksyen 82 (1) melarang
seslapapun darlpada melakukan pembakaran dalam huLan
slmpan
W ta kera[aan 1empatan 1976 seksyen 81 menyaLakan
Llndakan Lerus boleh dlambll bagl relau dan cerobong yang
mengeluarkan asap serLa ganguan keslhaLan dan alam seklLar
darlpada debu oleh pengllangan dan pernlagaan
W Crd|nan La|u ||ntas Ia|an kaya 19S8 menyaLakan Llada
seslapapun yang menggunakan kereLa yang melepaskan asas
dengan keLumpaLan meleblhl 30 unlL asap herLrldge aLau yang
seLandlng dengannya
Lain-lain Peiunuangan
W ta 9erhutanan Negara 1984 menlLlkberaLkan soal pemullharaan
sumber [aya seperLl huLan alr serLa hldupan llar CLh pengeluaran
lesen pembalakan mesLllah dlserLakan dengan rancangan
peghuLanan semula
W ta kera[aan 1empatan 1976 seksyen 3 (1) memberl kuasa
kepada menLerl membuaL peraLuran halang pembunuhan hldupan
llar pembakaran dan penebangan pokok serLa pen[agaan Laman
negara
W ta 9er|anan 198S seksyen 38 (1) dan seksyen 41 (1) memberl
kuasa kepada menLerl laksana kaedah pengawalsellaan keaLas
penyu dan perlkanan daraL
W ta 9e|antar 8enua 1966 dan ta 2on Lonom| Ls|us| 1984
melarang merosakkan dan mengeksplolLasl sumbersumber marln
PenilaianImpak Alamekitai (EIA)
W Merupakan saLu laporan yang berkalLan dengan [angkaan
kesan alam seklLar dan langkah mengaLaslnya yang mesLl
dlsedlakan oleh pema[u sebelum sesuaLu pro[ek lLu dlluluskan
oleh plhak berkuasa
W LlA adalah pendekaLan menyeluruh kearah pengurusan alam
seklLar yang mellbaLkan kawalan dan perancangan sumber
[aya
W Supaya wu[ud keselmbangan anLara kepenLlngan pro[ek
pembangunan dangan pemellharaan dan pemullharaan alam
seklLar yang berkuallLl
Langkah ukan Peiunuangan
ma|an 9engurusan Strateg|
W Langkah pengurusan sLraLeglk mellbaLkan usaha [angka
pendek dan [uga [angka pan[ang unLuk mengurangkan aLau
mengaLasl permasalahan alam seklLar seLempaL
W la merupakan langkah bukan perundangan aLau langkah
kesLrukLuran yang dlambll bagl mengaLasl kesan alam seklLar
W Langkah lnl berbeza menglkuL kesan aLau masalah yang wu[ud
a|san tanah dan e|odaan
W CLh bagl ker[a pemoLongan peraLaan dan peneresan buklL unLuk
pelbagal [enls Lapak blna 8enLeng konkrlL sangkar dawal baLu dan
aluralaur kecll sebagal laluan alr dlblna Lumbuhan LuLup bumln
dlLanam dan pemoLongan cerun dlhadkan kurang darlpada 43
9encemaran udara
W CLh kenderaan yang masuk ke gandar dlkawal melalul galakan
perkongslan kereLa penggunaan peLroleum Lanpa plumbum
menyedlakan slsLem penaplsan asap kenderaan yang sempurna
kua||t| dan uant|t| a|r bers|h
W CLh akLlvlLl pembangunan dl kawasan Ladahan alr seperLl
pembalakan dlkawal dlsamplng mewu[udkan kawasan rezab
Ladahan alr
kawasan sumber epe|baga|an b|o|og| dar|pada musnah dan
pupus
W CLh program penghuLanan semula (pro[ek perladangan huLan)
dllakukan selepas pokokpokok balak dlLebang rawaLan slvlkulLur
dan kaedah Lebangan Lerplllh larangan penebangan pokok balak
yang dlkenal pasLl hamplr pupus
Ienomena pemanasan g|oba| dan esan rumah h|[au
W enggunaan alaLalaL yang boleh membebaskan kloroflorokarbon
(ClC) seperLl alaL penghawa dlngln penyembur aLau aerosol dan
[uga lalnlaln bahan klmla dlkurangkan seballknya alaL yang berslfaL
mesra alam leblh dluLamakan
,e|asanaan pend|d|an a|am se|tar
W endldlkan merupakan saLu saluran yang amaL penLlng unLuk
menlngkaLkan kesedaran penduduk LenLeng kepenLlngan alam
seklLar
W endldlkan alam seklLar boleh dllaksanakan secara formal dan Lldak
formal
W endldlkan alam seklLar secara Lldak formal banyak dllakukan oleh
!abaLan Alam SeklLar dengan ker[asama beberapa badan bukan
kera[aan (nCC) seperLl SahabaL Alam SeklLar (SAM)
W endldlkan Lldak farmal adalah melalul medla massa semlnar
forum rlsalah dan penerblLan dan sebagalnya ConLoh ma[alah Lra
Pl[au
W !AS mengadakan pameran sempena perayaan LerLenLu seperLl Parl
Alam SeklLar Sedunla dengan mengan[urkan peraduan menulls esel
perbahasan dan peraduan foLografl
kempen esedaran
W kempen kesedaran banyak dllakukan oleh badan bukan kera[aan
(nCC) dan [uga lhak 8erkuasa 1empaLan (81) AnLara nCC yang
LerllbaL lalah
ersaLuan erllndungan Alam SeklLar Malaysla (LSM)
SahabaL Alam SeklLar (SAM)
ersaLuan engurusan dan enyelldlkan Alam SeklLar Malaysla
(LnSL8CP)
ersaLuan engguna ulau lnang (CA)
W Selaln menerblLkan ma[alah dan buleLln alam seklLar badanbadan
ngo lnl LuruL mengadakan kempen dan program kesedaran seperLl
goLongroyong memberslhkan sungal parlL dan longkang kempen
penghl[auan bumldan kempen clnLal sungal klLa
engawalan lkllmMelampau
lkllm meru[uk kepada puraLa unsurunsur cuaca seperLl
suhuhu[an kelembapan udara dalam Lempoh 33 Lahun dan
lkllm mellpuLl skala yang luas seperLl negara aLau ranLau
serLa dalam Lempoh masa yang luas
1 ,ewu[udan kawasan |[au
Men[alankan program penghl[auan bandar (huLan baLu)
dengan menanam pokokpokok peneduh dl kawasan rlzab
bandar seperLl rlzab [alan rlzab bangunan dan lalnlaln
okokpokok peneduh mampu mengekalkan udara lembap
dlsamplng menyederhanakan suhu seklLar
,engawa| at|v|t| pe|epasan gasgas rumah h|[au
enguaLkuasaan undangundang mengawal pelepasan gas rumah
hl[au secara sewenangwenagnya darl sumber kenderaan lndusLrl
dan pembakaran Lerbuka
,engurangan penggunaan sumber bahan ap| fos||
Menggunakan aLau memenfaaLkan sumber Lenaga alLernaLlf
seperLl Lenaga surla dan hldroelekLrlk mengganLlkan bahan apl
fosll yang banyak membebaskan haba dan gasgas rumah hl[au
4 ,engurangan penggunaan
eralaLan yang banyak membebaskan kloroflorokarbon (ClC)
seperLl alaL pendlnglnhawa peLl se[uk alaLalaL semburan aerosol
dan sebagalnya yang [elas boleh menlplskan laplsan ozon
seballknya menggunakan peralaLan yang dlsahkan berslfaL 'Mesra
Alam'
S ,e|asanaan empen esedaran
khususnya kepada penduduk bandar seperLl kempen berkongsl
kereLa menggunakan slsLem pengangkuLan awam seperLl
komuLer dan L81 yang sudah pasLl mampu mengurangkan
perlepasan gasgas rumah hl[au dl bandar
urbanlsasl 1erkawal
W embandaran aLau urbanlsasl lalah proses perubahan sesuaLu
kawasan darlpada luar bandar ke bandar
W embandaran [uga berlaku apablla peLempaLan bandar
berkembang men[adl yang leblh besar dan berslfaL kompleks
seperLl darl bandar kecll ke bandar sederhana akhlrnya
men[adl bandar raya
W konsep urbanlsasl mellpuLl empaL aspek
. Peitambahan Penuuuuk
W konsep penduduk opLlmum perlu dllaksanakan kerana
keupayaan daya Lampung sumber alam pada Lempoh LerLenLu
berganLung kepada [umlah penduduk sesebuah negara
W engawalan Lerhadap kadar kelahlran penduduk akan
membolehkan sumbersumber yang ada menampung
keperluan penduduk yang sedla ada
. Peiluasan aiz anuai
W urbanlsasl menyebabkan perLambahan bangunan ruang
pernlagaan kawasan peLempaLan bandar penlngkaLan slsLem
[arlngan pengangkuLan serLa perLambahan fungsl bandar
W engurusan sumber alam yang cekap dan slsLemaLlk
dlperlukan unLuk memasLlkan daya Lampung sumber alam
senLlasa berLerusan
W ualam proses perluasan salz bandar slsLem gomorfologl
hldrologl aLmosfera dan ekologl Lldak boleh dlabalkan sesual
dengan kehendak pembangunan lesLarl
. egiatan Ek[n[mi
W embandaran [uga boleh dlLakrlfkan sebagal perubahan
sLrukLur keglaLan ekonoml penduduk dl sesebuah kawasan
darl ekonoml Lradlslonal (perLanlan Lradlslonal) kepada
ekonoml moden seperLl perlndusLrlan perkllangan
perkhldmaLan pernlagaan perdagangan dan lalnlaln
W Malaysla menguruskan huLan secara lesLarl melalul pro[ek
perladanganhuLan kompensaLorl dan rawaLan sllvlkulLur
W la bagl men[amln keberLerusan bekalan kayu unLuk generasl
masa hadapan mengekalkan flora dan fauna dan
mengekalkan kawasan Ladahan hu[an sumber alr berslh
kepada penduduk
. Peiubahan Caia Biuup
W erubahan cara hldup penduduk darlpada Lradlslonal kepada
nllal gaya hldup bandar yang leblh moden
W 8agalmanapun penduduk seharusnya mempunyal kesedaran
menclnLal alam seklLar dan mengamalkan slkap men[aga alam
seklLar
W ConLohnya Mengurangkan penggunaan barangan yang
men[e[askan alam seklLar seballknya menggunakan peralaLan
yang dlsahkan berslfaL 'Mesra Alam' LerllbaL dengan akLlvlLl
goLongroyong dl kawasan LempaL Llnggal dan amalkan klLar
semula
kawalan 8encana Alam
W MalapeLaka alam berlaku Lldak dapaL dlelakkan
oleh manusla kerana ke[adlan lLu berlaku dl luar
kawalan manusla 8encana alam boleh berlaku
Lanpa menglra masa dan LempaL
W ConLohnya bencana alam yang serlng berlaku
lalah ban[lr rlbuL Laufangempa bumlLanah
runLuh dan sebagalnya ul Malaysla bencana
alam [arang berlaku 8encana alam yang
dlrekodkan dl negara lnl lalah ban[lr lumpur
ban[lr kllaL dan Lanah runLuh
W Sepan[ang sepuluh Lahun kebelakangan lnl LerdapaL
beberapa perlsLlwa bencana alam yang mendapaL
llpuLan meluas seperLl 1ragedl Plghland 1ower pada
Lahun 1993 1ragedl 8lbuL Creg dl Sabah pada Lahun
199 ke[adlan Lanah runLuh dl Combak pada Lahun
2004 dan banyak lagl
W namunLragedl hempasan ombak besar 1sunaml
pada 2 ulsember 2004 Laufan nargls dl Myanmar
pada 2 Mel 2008 dan gempa buml dl Slchuan pada
12 Mel 2008 merupakan ke[adlanke[adlan yang
berlaku dan Lldak dapaL klLa semua lupakan
kawalan bencana
Mengurangkan pengeluaran gas rumah hl[au
Mengawal pembalakan dan pembakaran huLan
elupusan sampah yang Lerancang
erLanlan yang Lldak mengancam alam seklLar
Logl Lenaga dan bahan bakar darl sekLor perlndusLrlan perlu dlLapls
Mengurangkan penggunaan barangan yang mengeluarkan
kloroflorokarbon (ClC) dengan barangan mesra alam
Mengelakkan pembakaran Lerbuka
kawalan asap kenderaan
Lkonoml
engurangan
kemlsklnan
embangunan
ekonoml yang sLabll
SekLor ekonoml
yang
berLanggung[awab
engurangan kemlsklnan
W erLumbuhan penduduk yang pesaL akan menyebabkan
masalah kemlsklnan serLa Laraf hldup penduduk men[adl
rendah
W la [uga menyebabkan Laraf soslal seperLl Laraf pendldlkan dan
Laraf keslhaLan penduduk merosoL
W la men[urus kepada keadaan masyarakaL kurang kesedaran
mengenal kepenLlngan pen[agaan alam seklLar
W ConLohnya kawasan seLlnggan yang padaL dan sesak men[adl
koLor perseklLarannya dan menyumbang kepada penyaklL yang
sukar dlkawal seperLl malarla denggl Laun dan lalnlaln
embangunan ekonoml yang sLabll
W embangunan ekonoml yang sLabll adalah adunan
pembangunan aLau kema[uan dengan pemellharaan dan
pemullharaan alam seklLar darlpada musnah
W embangunan ekonoml yang sLabll boleh dlfahaml darl dua
suduL
1 nlkmaL pembangunan ekonoml sesebuah negara hendaklah
berLerusan dan men[amln kese[ahLeraan hldup generasl
masa klnl dan akan daLang
2 rlnslp pembangunan ekonoml yang mengadunkan dengan
usaha pemellharaan dan pemullharaan alam seklLar agar
kese[ahLeraan hldup boleh dlnlkmaLl oleh semua penduduk
SekLor Lkonoml yang 8erLanggung[awab
SekLor erlndusLrlan
W 1erdapaL 3 langkah dalam melesLarlkan pembangunan sekLor
perlndusLrlan dl Malaysla
l enguaLkuasaan undangundang
ll Amalan pengurusan alam seklLar lndusLrl yang celap dan
berkesan
lll kempen kesedaran kepada masyarakaL lndusLrl
. Penguatkuasaanunuang-
unuang
W Pukuman dan denda makslmum dlkenakan kepada pengusaha
yang mencemarkan alam seklLar seperLlmena LermakLub
dalam AkLa kuallLl Alam SeklLar 1974
W Mengambll Llndakan mengganLung aLau menarlk ballk lesen
operasl dan menylLa syarlkaL yang Lldak men[aga keberslhan
alam seklLar
W emanLauan leblh kerap darl !abaLan Alam SeklLar (!AS)
berdasarkan SLandard kuallLl (SC) yang dlLeLapkan
W Mewa[lbkan plhak pengurusan kllang menyedlakan laporan
LlA darl semasa ke semasa
. AmalanPenguiusanAlam
ekitai Inuustii
,engurangan s|sa tos| dengan ceap dan beresan
1eruLama slsa pe[al harus dlurus dengan slsLemaLlk dan
salnLlflk
SeLlap kllang mesLl menyedlakan Lakungan khas unLuk
slmpanan slsa Lokslk
Slsaslsa Lokslk mesLl dlrawaL Lerleblh dahulu
8ldang 8u dalam konLeks pengurusan slsa pe[al dan klLar
semula bahan buangan kllang perlu dlkembangluaskan oleh
seLlap syarlkaL
,engurusan bahan pencemaran udara
lndusLrl yang melepaskan asap pencemar meleblhl SLandard kuallLl
(SC) perlu mengambll langkah menggunakan slsLem penapls dl
dalam serombong asap
Menlngglkan serombong asap agar bahan pencemar Lldak
berkumpul dalam aLmosfera seLempaL
1ldak melakukan pembakaran Lerbuka dalam lndusLrl pemprosesan
kayu balak aLau sekam padl
8ahan buangan LersebuL boleh dlklLar semula dl[adlkan bahan
menLah unLuk lndusLrl aLau dlblarkan repuL sebagal ba[a kompos
8era||h epada teno|og| |ndustr| yang mesra a|am
keberganLungan kepada bahan apl fosll perlu dlkurangkan
Cunakan Lenaga alLernaLlf yang murah dan berslh seperLl Lenaga
hldroelekLrlk gas asll (nCv) aLau menggunakan Lenaga solar
lndusLrl pencuclan dan pelaruL seboleh mungkln Lldak
menggunakan bahan mengandungl ClC ganLlkan dengan bahan
yang leblh berslh dan mesra alam seperLl menggunakan alr
. empen eseuaianepaua
Nasyaiakat Inuustii
MengglaLkan kempen kesedaran LeruLama kepada pengusaha dan
kaklLangan sekLor lndusLrl LenLang penLlngnya pembangunan
lesLarl
ConLoh pro[ek penghl[auan perseklLaran lndusLrl memberslh dan
men[aga sungal melalul akLlvlLl amal dan soslal melaksanakan
peraduan kllang mesra alam
kempen menerusl medla ceLak elekLronlk aLau bengkel
pemahaman dan penghayaLan alam seklLar hendaklah dlgerakkan
oleh bahaglan 1eknologl dan endldlkan Alam SeklLar dlbawah
kemenLerlan Salns dan 1eknologl
SekLor erLanlan dan enLernakan
W 8agl mengaLasl kesan negaLlf akLlvlLl perLanlan Lerhadap alam
seklLar klLa boleh menggabungkan Llga langkah berlkuL
1 langkah perundangan
2 amalan pengurusan yang cekap dan sLraLeglk
3 kempen kesedaran serLa pendldlkan alam seklLar
. Penguatkuasaan0nuang-unuang
W undangundang dan AkLa kuallLl Alam SeklLar 1974
dlkuaLkuasakan dengan leblh efekLlf
W kenakan Llndakan kepada peneroka Lanah buklL secara haram
dengan melanggar arahan menggunakan [enLera beraL dl
kawasan Lanah Llnggl seperLl yang Ler[adl dl Cameron
Plghland
W !abaLan Alam SeklLar perlu menlngkaLkan pemanLauan
LeruLamanya dl Lapak perladangan dan penLernakan
W engusaha sekLor perLanlan dan penLernakan khususnya
sekLor perladangan perlu menyedlakan laporan LlA
. Amalan PenguiusanYang Cekap
uan tiategik
1 Sungkupan plasLlk
2 Menanam Lanaman LuLup buml
3 Mengharamkan penggunaan [enLera beraL
4 Memblna benLeng unLuk mensLabllkan cerun
3 MemoLong dan meneres cerun menglkuL speslflkasl yang
dlbenarkan
MengganLlkan kaedah Lebang dan bakar dengan kaedah
Lebang dan repuL
7 MerawaL dan memberslhkan sungal yang Lercemar dengan
kelodak dan slsa racun
8 Membalkl LaLacara aLau prosedur penggunaan Lanah
perLanlan LeruLama sekall dl kawasan Lanah Llnggl
W kaedah perLanlan bercampur Lanaman berglllr Lanaman sellngan
aLau Lanaman luar muslm dlamalkan khususnya dalam sekLor
perLanlan sara dlrl lnLenslf
W la bagl men[amln keselmbangan nuLrlen Lanah dapaL dlpellhara dan
dlpullhara dlsamplng dapaL merehaLkan Lanah darlpada Lerus
dlgunakan dengan Lerlampau glaL
W 1anaman LuLup buml seperLl kekacang mampu mengurangkan
kadar haklsan Lanah malah menambahkan kandungan nlLraL dalam
Lanah
W Amalan perLanlan berLeres menglkuL konLur serLa memblna slsLem
perparlLan mampu mengurangkan kadar haklsan dan
memperlahankan pergerakan larlan alr permukaan serLa boleh
mengelakkan ban[lr lumpur
W Menggunakan kaedah kawalan bloLlk dan Lldak Lerlalu berganLung
kepada penggunaan racun serangga CLh guna burung hanLu
helang dan ular unLuk mengawal Llkus dl sawah dan ladang
enggunaan baka kompos mengganLlkan ba[a klmla dalam
perkebunan sayuran
W Menggalakkan penggunaan bloLeknologl dan menlngkaLkan 8u
cLh penggunaan kaedah hldroponlk yang berslfaL mesra alam
W Mlkroorganlsme berkesan (LM) adalah saLu Leknologl yang Lelah
LerbukLl ber[aya menyelesalkan masalah pencemaran bau busuk
darl ladang Lernakan se[ak seklan lama
W la menggunakan kaedah se[enls mlkroorganlsma yang balk yang
akan menguralkan bau gas amonla yang busuk dlhasllkan darlpada
na[ls blnaLang Lernakan kepada gas yang Lldak berbau
W Selaln lLu penLernak [uga dlgalakkan menggunakan slla[ sebagal
makanan Lernakan
W Slla[ dlhasllkan darlpada rumpuL baLang [agung pelepah sawlL dan
lalnlaln
. empen eseuaian uan
PenuiuikanAlamekitai
W Mengan[urkan kempen kesedaran dan pendldlkan alam seklLar
kepada masyarakaL perLanlan seperLl peLanl pekebun
penLernak dan pengusaha ladang
W Ldar rlsalah semlnar forum dan program goLongroyong bagl
menanam kesedaran dan keperlhaLlnan kepada alam seklLar
W 8oleh dl[alankan oleh !abaLan erLanlan !abaLan Alam SeklLar
dan plhak swasLa mahupun badan bukan kera[aan (nCC)
SekLor erlkanan
W Langkahlangkah mengaLasl kesan akLlvlLl perlkanan
l Langkah perundangan
ll Amalan pengurusan sLraLeglk
lll kempen kesedaran dan pendldlkan alam seklLar
. Langkah peiunuangan
W lhak berkuasa seperLl !abaLan erlkanan olls Marln dan
!abaLan Alam SeklLar (!AS) perlu mengambll Llndakan Lerhadap
akLlvlLl pencerobohan kawasan perlkanan plngglr panLal aLau
lauL dalam
W enggunaan pukaL Lunda dan pukaL harlmau dlharamkan sama
sekall
W Mengawal pembuangan slsa Loksld dan Lumpahan mlnyak
W AkLa berkalLan perlkanan dl Malaysla
4 AkLa kuallLl Alam SeklLar
4 AkLa erlkanan 193
4 AkLa anLal Sunda 191
4 AkLa ersaLuan nelayan 1971
4 AkLa elanLar 8enua 1972
4 ollsl pelesenan
4 AkLa Zon Lkonoml Lkskluslf 1984
. Amalan Penguiusan
tiategik
W MewarLakan leblh banyak LamanLaman lauL seperLl 1aman
LauL ulau ayar 1aman LauL ulau Slpadan dan LlglLan dan
1aman LauL ulau 1loman sebagal zon larangan bagl segala
akLlvlLl penangkapan lkan
W Memperluaskan kawasan Lukun Llruan unLuk menambah
kawasan pemblakan lkan CLh LayarLayar Lerpakal
W Men[alankan usaha memberslhkan kawasan lauL darlpada
Lumpahan mlnyak dan pembuangan slsa domesLlk dan enfluen
kllang
W Mengurangkan pengambllan kawasan huLan bakau nlpah secara
besarbesaran unLuk dl[adlkan kolam Lernakan akuakulLur
W MensyaraLkan kolam Lernakan marlnkulLur mesLllah dlblna
sekurangkurangnya 30 meLer darl plngglr lauL
W MenlngkaLkan usaha penyelldlkan dan pembangunan (8u) unLuk
membalkpullh kawasan peralran yang Lercemar
W Men[allnkan ker[asaman anLara negara [lran yang leblh kukuh
. empen eseuaian Ban
PenuiuikanAlamekitai
W MellbaLkan usaha menlngkaLkan kefahaman dan kesedaran
kepada nelayan dan penLernak melalul pengedaran rlsalah
forum semlnar dan dlalog bersama yang mellbaLkan plhak
kera[aan swasLa dan badan bukan kera[aan (nCC) secara
berLerusan
SekLor erhuLanan
W 1lga aspek penLlng pembangunan lesLarl Lerhadap sekLor
perhuLanan dl Malaysla
l Langkah perundangan
ll Langkah pengurusan huLan sLraLeglk
lll kempenkesedaran dan pendldlkan alam seklLar
. Langkah Peiunuangan
W uasar erhuLanan negara 1978 dlbenLuk bagl memasLlkan
pengekalan sumbersumber huLan dalam pembangunan lesLarl
W Melalulnya PuLan Slmpan kekal Lelah dllsyLlharkan yang mellpuLl
kedudukan keluasan dan fungsl huLan LersebuL AnLara Lu[uannya
Mewu[udkan hutan per||ndungan (keadaan lkllm dan rupa buml
yang sempurna bekalan alr berslh kesuburan Lanah)
Mewu[udkan hutan berhas|| (pengeluaran semua [enls hasll huLan
unLuk perLanlan kegunaan LempaLan dan eksporL)
Mewu[udkan huLan llpur (kawasan huLan unLuk lsLlrehaL serLa
penyelldlkan dan pendldlkan)
W Laranganlarangan AkLa erhuLanan negara 1984
Memasukl huLan slmpan kekal
Menebang memoLong menggelang menanda aLau menoreh
pokok
Mengambll unLuk pengllangan aLau memlndahkan sebarang hasll
huLan aLau mlneral
Memberslh aLau memba[ak Lanah unLuk Lanaman aLau Lu[uan laln
Menggunakan bahan racun aLau leLupan dl dalam alr unLuk
menangkap lkan memburu men[eraL aLau menembak halwan
Menceroboh dengan apa [ua cara
. Langkah PenguiusanButan
tiategik
W enebangan huLan mesLl menglkuL SlsLem Sebaya Malaya
(MuS) dan SlsLem engurusan 1ebangan Memlllh (SMS)
W kaedah sllvlkulLur cara pemullharaan huLan yang mellbaLkan
penubuhan ladang huLan perLumbesaran pen[agaan dan
pengganLlan saLu dlrlan huLan dengan LeraLur CLh Ladang
PuLan kompensaLorl (Cl) berLu[uan membekalkan bahan
kayu lndusLrl unLuk memenuhl keperluan LempaLan
W rogram enyelldlkan enghuLanan berLu[uan mengenalpasLl
speslesspesles LempaLan dan exoLlc unLuk pembangunan
ladang huLan CLh engkabang durlan mahoganl dan baLal
W 8ldang enyelldlkan dan embangunan (8u)
kera[aan menubuhkan !awaLan kuasa enyelaras enyelldlkan dan
embangunan Ladang PuLan
1erdlrl darlpada Lenaga pakar penyelldlk darl !abaLan erhuLanan
Semenan[ung Malaysla (!SM) lnsLlLuL enyelldlkan erhuLanan
Malaysla (l8lM) dan unlverslLl uLra Malaysla (uM)
8erLanggung[awab menmen[alankan penyelldlkan deml men[amln
ke[ayaan program perladangan huLan LeruLama dalam bldang
engurusan
8alkpullh pokok
enyelldlkan slfaL dan penggunaan kayu
. empen uan PenuiuikanAlam
ekitai
W endldlkan alam seklLar
W erlngkaL sekolah sebagal kurlkulum formal dalam maLa pela[aran
geografl dan lnLerdlslplln seperLl salns
W endldlkan dlLu[ukan kepada orang ramal dalam konLeks kempen
kesedaran seperLl kempen 'ClnLallah PuLan klLa' dan '1he Creen
World'
W kempen kesedaran oleh nCC ersaLuan enclnLa Alam
SeklLar Malaysla dan SahabaL Alam SeklLar (SAM)
W uana Sedunla Alam Semula !adl Malaysla (WWl) mempunyal
wakll dan pe[abaL dl kuala Lumpur dan kuchlng unLuk
membanLu usaha perancangan dan pengurusan alam seklLar
SekLor erlombongan dan Sumber
1enaga
W 8agl memellhara dan memullhara alam seklLar aklbaL akLlvlLl
perlombongan LerdapaL Llga cara yang boleh dlambll lalLu
l Langkah perundangan
ll Amalan pengurusan sLraLeglk
lll kempen dan pendldlkan alam seklLar
. Langkah Peiunuangan
W Menghadkan kouLa pengeluaran peLroleum pemberlan lesen
dan konsesl carl gall peLroleum dl kawasan berpoLensl bagl
memasLlkan slmpanan sumber berLerusan
W e[abaL 1anah dan Callan (1C) perlu mengawal akLlvlLl carl
gall sumbersumber mlneral seperLl emas serLa perlombongan
kuarl dan pecah baLu melalul pemberlan lesen dan syaraL yang
keLaL
W !abaLan Alam SeklLar membuaL pemanLauan dan penyellaan
Lerhadap akLlvlLl perlombongan yang menghasllkan
pencemaran alam seklLar
W enyedlaan laporan LlA oleh syarlkaL perlombongan
. Amalan Penguiusan
tiategik
W SyarlkaL yang mencemarkan alam seklLar perlu men[alankan
ker[aker[a pemberslhanalam seklLar dan menanggung semua
kos LersebuL dan mendapaL khldmaL kepakaran dan Leknologl
aLau peralaLan darlpada !AS
W 8enLeng kongkrlL aLau groln dan gablon perlu dlblna unLuk
mengelakkan haklsan dan Lanah runLuh dl kawasan
perlombongan
W Menylramkan alr dl kawasan seklLar unLuk mengelakkan perlepasan
asap debu dan habuk
W kawasan kllang pemprosesan gas asll dan kuarl dlLanam pokok
unLuk memerangkap habuk dan pengurangkan pemanasan
seLempaL
W MenlngkaLkan bebergunaan kawasan bekas lombong CLh [adlkan
kawasan pelancongan akLlvlLl rekreasl lndusLrl akuakulLur (Lernak
udang harlmau dan lkan alr Lawar) kawasan perLanlan (llmau ball
[ambu baLu) dl[adlkan kawasan perumahan
W 8erallh kepada sumber Lenaga ganLlan yang leblh murah
berLerusan dan berslh (hldroelekLrlk surla blo[lslm ombak)
keberganLungan kepada peLroleum dan gas asll perlu dlkurangkan
W 1eknologl pen[anaan sumber Lenaga ganLlan perlu dlperluaskan dan
dlLlngkaLkan
. empen eseuaian uan
PenuiuikanAlamekitai
W ker[asama bersepadu agensl kera[aan plhak swasLa badan
bukan kera[aan (nCC) dan masyarakaL dalam akLlvlLl
bergoLongroyong mengedar rlsalah kempen semlnar forum
bagl menlngkaLkan kesedaran Lerhadap Langgung[awab
pen[agaan alam seklLar
SekLor erkhldmaLan
W SekLor pelancongan
W langkahlangkah mengaLasl kesan akLlvlLl pelanconagan lalah
l Langkah perundangan
ll Amalan penguursan sLraLeglk
lll kempen kesedaran
. Langkah Peiunuangan
W 1lndakan undangundang menarlk lesen pengusaha lndusLrl
pelancongan yang Lldak men[aga alam seklLar
W !AS mengambll Llndakan Lerhadap pengusaha hoLel dan resorL
yang menyalurkan slsa kumbahan ke dalam lauL [uga
pengusaha resLoran dan geral makanan yang membuang slsa
pernlagaan ke dalam sungal
W !AS mengarahkan pengusaha hoLel yang berlslko Llnggl
mencemarkan alam seklLarvmenyedlakan laporan LlA
. Amalan Penguiusan
tiategik
W engusaha perlu menyedlakan slsLem Lakungan Langkl sepLlk
khas unLuk menyalurkan slsa kumbahan
W !lka pengusaha lngln menyalurkan slsa kumbahan ke lauL slsa
LersebuL perlu dlrawaL Lerleblh dahulu sehlngga men[adl
berslh dan kurang berlslko
W emblnaan benLeng dan menanam rumpuL unLuk mengawal
haklsan cerun
W 1anam leblh banyak pokok rhu sebagal pellndung panLal
darlpada haklsan angln dan ombak
. empen eseuaian
W kempen kesedaran LenLang penLlngnya men[aga alam seklLar
perlu dlberlkan kepada pengusaha sekLor pelancongan dan
pengun[ung LempaL pelancongan
W Mengadakan perLandlngan resorL Lerberslh resorL lesLarl aLau
goLongroyong menberslhkan alam seklLar
W 8lsalah dan pempleL LenLang Langgung[awab men[aga alam
seklLar perlu dledarkan kepada pengun[ung LempaL
pelancongan