Anda di halaman 1dari 24

PENBIBIKAN 0NT0K

KEFABANAN SE}AuAT
(EI0)
Sejaiah EI0
W kehancuran selepas erang uunla menlmbulkan dua
kelnglnan lalLu unLuk keamanan global dan pemahaman
se[agaL
W Parapan lnl Lerhalang oleh beza daerah laln bezaras beza
budayabeza agama serLa konfllk dan perLenLangan
W uengan laLar belakang lLu Asloloslflk ceotte of Jocotloo fot
lotetootloool uoJetstooJloq %ClLu) dlLubuhkan unLuk
mempromoslkan endldlkan unLuk kefahaman Se[agaL %Llu)
W ldea lnl LerceLus semasa ersldangan gung erLubuhan
8angsabangsa 8ersaLu %88) sesl ke18 yang berLempaL dl
arls pada 17 CkLober 23 november 1974
Tujuan Penubuhan
W @u[uan penubuhannya lalah unLuk menanam budaya
perdamalan yang mellpuLl lndlvldu masyarakaL anLarabangsa
/ slsLem global dan hubungan yang berLerusan anLara manusla
dan alam seklLar
W Llu dldasarkan oleh four pi//ors of /eorninq Leorninq to be
Leorninq to know Leorninq to do ond Leorninq to /ive
toqether
W CLlu menekankan Llu menggunakan pendekaLan yang
menglnLegraslkan pengeLahuan dan pemahaman dengan
perkembangan nllalnllal dan slkap yang menyokong budaya
perdamalan
K0NP0NEN BALAN EI0
W,asyarakaL
W8udaya
Nasyaiakat
W ,asyarakaL wa[lb men[aga keberslhan alam seklLar
W SeLlap anggoLa masyarakaL membuang slkap 'Lak apa dalam
dlrl maslngmaslng unLuk mellndungl dunla darlpada
melakukan pemusnahan Lerhadap alam seklLar secara
berLerusan
W la merupakan Lugas dan kewa[lpan akhlak klLa dl muka buml
lnl unLuk men[aga dan memellhara alam seklLar klLa
sebagalmana la Lelah memberl pelbagal manfaaL kepada klLa
berabad lamanya
W klLa [uga memerlukan proses pembalkan dalam senarlo
pemullharaan dl negara klLa
W Langkah yang berkesan perlu dlambll dalam memasLlkan
mese[ yang [elas mengenal unsurunsur pemullharaan alam
seklLar yang beLul dapaL dlsampalkan kepada seLlap anggoLa
masyarakaL bagl men[amln keberslhan alam seklLar klLa Lerus
Lerpellhara
W SeLlap anggoLa masyarakaL perlu sedar bahawa usaha
pemullharaan paLuL men[adl Leras dalam dlrl maslngmaslng
uuaya
W ,en[aga keberslhan adalah amalan LerpenLlng dalam
kehldupan seharlan kerana keberslhan Longgak kehldupan
yang selesa dan harmonl
W memperLlngkaLkan kesedaran Lerhadap keberslhan dlrl
LempaL Llnggal LempaL berlbadaL LempaL ker[a dan seluruh
LempaL awam
W SeLlap lndlvldu darlpada semua kalangan samasama memlkul
Langgung[awab dan menanam slkap suka kepada keberslhan
secara berLerusan dengan melaksanakan amalan lnl seLlap
masa bagl menghlndarl berlakunya kekoLoran dl meraLa
LempaL
Keamanan
W keamanan boleh dlcapal [lka semua plhak mempunyal rasa hormaL
Lerhadap budaya dan kepercayaan orang laln dan slkap beglLu harus
dlsemal se[ak awal supaya generasl muda clnLakan keamanan
W usaha lLu perlu dllakukan melalul pendldlkan dengan menerapkan
pendldlkan keamanan serLa sLraLegl pemlllkan ekonoml selmbang bagl
mengekalkan kesLabllan dl kalangan rakyaL sekall gus mewu[udkan
kehldupan harmonl dl negara lnl
W ke[ayaan ,alaysla sebagal negara harmonl dengan rakyaL berbllang
kaumlahlr darlpada dasar kera[aan yang Lldak menghalang
penduduknya mengamalkan bahasa kepercayaan serLa budaya maslng
maslng
W kera[aan ,alaysla senLlasa mengambll klra kepenLlngan semua plhak dl
negara lnl dan dasar yang dlprakLlkkan akan dlpasLlkan Lldak melanggar
hak dan senslLlvlLl manamana bangsa
W unLuk mengekalkan keamanan perlu bermula melalul slsLem
pendldlkan dengan ob[ekLlf melahlrkan anak muda yang
mempunyal [aLl dlrl dan peka Lerhadap hubungan dengan
masyarakaL global dl samplng mempunyal slkap clnLakan
keamanan
W mewu[udkan perseklLaran sekolah yang menggalakkan pela[ar
pelbagal bangsa bergaul sesama mereka bagl melahlrkan
perasaan hormaLmenghormaLl dan sallng memahaml anLara
saLu sama laln
W mesLl sepakaL dalam mengakul bahawa apa yang penLlng
dlusahakan lalah pembenLukan keamanan bukannya [awapan
Lerhadap konfllk anLarabangsa
Keauilan
W kead||an sos|a| adalah sebuah konsep yang membuaL para
falsafah kehalranan se[ak laLo membanLah ahll falsafah
muda @hrasymachus kerana la menyaLakan bahwa keoJlloo
adalah apa pun yang dlLenLukan oleh yang LerkuaL
W ualam 8epubllk laLo memberlkan fakLor bahawa sebuah
negara ldeal lalLu bersandarkan kepada empaL slfaL balk
kebl[akan keberanlan panLangan %aLau keprlhaLlnan) dan
keadllan
Bak Asasi
W secara khususnya Lahun 1993 ersldangan uunla Pak sasl
,anusla dl vlenna Lelah membenLuk e[abaL @lnggl engerusl
Pak sasl ,anusla dan mengambll darl erLubuhan 8angsa
bangsa 8ersaLu unLuk endldlkan Pak sasl ,anusla %1993
2004)
W Pak asasl manusla dldasarkan pada penghormaLan Lerhadap
marLabaL dan nllal maslngmaslng
W Pak asasl manusla berslfaL se[agaL yang bererLl bahawa
mereka samasama dlLerapkan dan Lanpa dlskrlmlnasl kepada
semua orang
W Pak asasl manusla adalah muLlak mlllk dlrl sendlrl kecuall
conLohnya hak kebebasan boleh dlhalang [lka seseorang
dlnyaLakan bersalah melakukan [enayah oleh mahkamah
hukum
W Pak asasl manusla Lerplsah sallng berkalLan dan sallng
berganLung unLuk alasan bahawa lLu Lldak cukup unLuk
menghormaLlbeberapa hak asasl manusla dan yang laln
W erLubuhan 8angsabangsa 8ersaLu unLuk Pak sasl ,anusla
rogram endldlkan mendeflnlslkan pendldlkan hak asasl
manusla seperLl pendldlkan laLlhan dan maklumaL berLu[uan
unLuk memblna budaya unlversal hak asasl manusla melalul
berkongsl pengeLahuan dan kemahlran seperLl
,engukuhkan penghormaLan Lerhadap hak asasl manusla dan
kebebasan semua
embangunan sepenuhnya keperlbadlan manusla dan rasa
marLabaLnya
emahaman Loleransl keseraLaan gender dan persahabaLan
dl anLara semua bangsa masyarakaL adaL dan perkauman
kebangsaan eLnlk kumpulankumpulan agama dan bahasa
,emungklnkan semua orang unLuk menyerLal secara
berkesan bebas dan demokraLlk kerana masyarakaL dlaLur
oleh peraLuran
,embangun dan memellhara keamanan
keperluan yang berpusaL pada rakyaL pembangunan dan
keadllan soslal
W endldlkan Pak sasl manusla secara rasml Lelah dlLubuhkan
oleh beberapa negara dl ranLau slaaslflk mesklpun banyak
mellhaLnya sebagal sebahaglan darlpada program pendldlkan
yang ada seperLl pendldlkan slvlk penga[lan moral
pendldlkan agama nllalnllal pendldlkan dan pembangunan
pendldlkan
W ,esklpun lnl penLlng mereka mungkln Lldak perlu mengarah
unLuk bela[ar LenLang hak asasl manusla bela[ar bagalmana
unLuk menegakkan hak asasl manusla dan bela[ar
memprakLlkkan hak asasl manusla
Peisamaan uenuei
W enLakrlfan Cender
W gender membawa maksud peranan soslal lelakl dan wanlLa
dalam sesuaLu budaya dan masyarakaL
W Cleh lLu peranan gender akan LerbenLuk dengan
dlpengaruhl oleh saLu proses soslallsasl yang kompleks dan
mungkln berbezabeza menglkuL keadaan adaL dan budaya
yang dlLenLukan oleh slkap kepercayaan dan Llngkah laku yang
sepadan dengan apa yang dlanggap sebagal kelaklan dan
kewanlLaan ldeal
W gender berganLung kepada lnLerpreLasl LenLang Llngkah laku
yang sesual bagl wanlLa dan lelakl dalam sesuaLu budaya
W eranan gender boleh dlbenLuk maka la [uga boleh dlubah dan
dlbenLuk semula unLuk mewu[udkan keadaan yang leblh adll
dan saksama dl anLara lelakl dan wanlLa
W ,aka kesamaan gender apablla dlsebuL dalam konLeks
pembangunan wanlLa membawa maksud menghapuskan apa
apa rlnLangan yang dlkenakan kepada mereka berdasarkan
deflnlsl budaya LenLang peranan mereka dalam masyarakaL
Pendekatanterbadap
KesamaanCender
W %1) kaedah lormal/ersamaan dalam kaedah lnl lelakl dan wanlLa
dlanggap sama maka hendaklah mereka dllayanl dengan cara yang
sama Lanpa mengambllklra perbezaan blologl aLau gender dl anLara
mereka kaedah lnl boleh membebankan wanlLa kerana la 'buLa
gender' dan kaum wanlLa Lerpaksa menglkuL sLandard lelakl
walaupun keadaan soslal dan ekonoml mereka Lldak sama
W %2) kaedah ,ellndungl kaedah lnl menglkLlraf perbezaan anLara
lelakl dan wanlLa dengan menghalang wanlLa darlpada beberapa
bldang dengan alasan unLuk 'mellndungl mereka' Walaupun la
seolaholah saLu kebalkan LeLapl kaedah lnl berasaskan nllal gender
negaLlf Lerhadap wanlLa dengan mengandalkan bahawa mereka
adalah kaum yang lemah
W %3) kaedah ersamaan SubsLanLlf pendekaLan lnl menglkLlraf
perbezaan dl anLara lelakl dan wanlLa LeLapl menekankan perlu ada
persamaan dl anLara mereka la memerlukan penghasllan yang
sama bukan layanan yang sama %equal ouLcomes raLher Lhan equal
LreaLmenL)ersamaan yang dlLunLuL adalah dalam benLuk
W %l) peluang dan capalan yang sama dan
W %ll) hasll yang sama
KepentinganKesamaanCender
W 1) keLldaksamaan gender merupakan keLldaksamaan yang
selalu dldapaLl dl semua masyarakaL seraLa dunla
W %2) keLldaksamaan gender boleh berlaku dalam suaLu
masyarakaL Lanpa menglra laLar belakang sosloekonoml lalLu
sama ada dalam kumpulan yang kaya mlskln bangsa yang
domlnan aLau bangsa yang dlanggap bawahan
W 3) WanlLa mempunyal Langgung [awab dalam akLlvlLl
ekonoml dan pen[agaan manusla ,aka perlu ada saLu
kesepaduan dl anLara pembangunan ekonoml dan
pembangunan manusla WanlLa men[adl mangsa uLama [lka
keduadua perkara lnl celaru dan berLenLangan
Kesihatan
W kemusnahan alam berpunca darl manusla sendlrl yang kurang
pendldlkan LenLang alam seklLar
W pen[agaan keberslhan dan pemellharaan alam seklLar penLlng
kerana lanya berkalL rapaL dengan keslhaLan dan
kese[ahLeraan hldup manusla se[agaL khususnya dan
keseluruhan kehldupan laln dl buml lnl
Peisefahaman
W Cloballsasl dapaL mewu[udkan ker[asama dan persefahaman
se[agaL
W Seluruh dunla boleh berhubung dan berlnLeraksl
W klLa boleh berLukar pengeLahuan pengalaman budaya dan
sebagalnya
W uengan lnl salah faham dapaL dlkurangkan%Pubungan eraL
dapaL dl[alln)
W Sebarangan perlsLlwa dan keadaan dl LempaL yang laln akan
dlkeLahul dengan segera
W uengan lLu klLa boleh membanLu negara yang berada dalam
kecemasan
W !adl persefahaman se[agaL yang leblh eraL dapaL dlcapal
Nenghoimati Kepelbagaian
(uiveisity)
W enekanan dlberlkan LenLang llmu budaya dan senslLlvlLl
kaum
W uengan cara menghormaLl kepelbagalan barulah keamanan
dapaL dlcapal
W ,enuruL unlversal ueclaraLlon of Puman 8lghL %1948)
pendldlkan dapaL membenLuk personallLl manusla dan
menggalakkan perpaduan anLara semua kaum bangsa dan
agama
W Selaln lLu ueclaraLlon yang ke 44 [uga menyaLakan bahawa
melalul Llu klLa dapaL bela[ar LenLang kepelbagalan budaya
Lerbuka menerlma budaya laln dan menghormaLl sesama
manusla
W @lga prlnslp dalam mempela[arl kepelbagalan budaya lalah
Sallng menghormaLl budaya laln
,enyerLal akLlvlLl keglaLan budaya laln
,en[ana ke arah sallng menghormaLl memahaml dan
perpaduan dl anLara lndlvldu masyarakaL dan negara