Anda di halaman 1dari 16

leraucauau lembauuuau

lestari ]auka leudek dau


]auka lau}au li Maiasia
L8SluAnCAn 8angsa8angsa 8ersaLu (88)
mengenal A|am Sek|tar dan
embangunan dl k|o de Iane|ro pada
1992 adalah LlLlk permulaan gagasan
'pembangunan lesLarl'
ulperkenalkan dan dlLerlma oleh
warga dunla sebagal pendekaLan
baru menu[u abad ke21
Polisi Malaysia mengenai pembangunan
lestari jelas disebut di dalam rancangan
Malaysia ke tujuh.
menerangkan langkah langkah yang dlambll
unLuk memberl penekanan Lerhadap
pembangunan lesLarl semasa awal Lempoh
8ancangan Malaysla
langkah langkah baru Lelah dlmulakan semasa
8ancangan Malaysla ke 7 (1996 2000) bagl
menlngkaLkan kebolehan Malaysla unLuk membangun
secara lesLarl
komponen
penLlng bagl
memellhara dan
memullhara
alam seklLar dl
Malaysla
Langkah
perundangan
Amalan
pengurusan
yang sLraLeglk
kempen dan
pendldlkan
alam seklLar
erancangan
pembangunan
lesLarl dl Malaysla
!angka pan[ang !angka pendek
embangunan
lesLarl [angka
pendek
menguaLkuas
akan undang
undang
mengan[urka
n konvensyen
alam seklLar
membenLuk
pollsl baru
Menubuhkan
penLadblran
baru
Memperkenal
kan akLa
kempen
menguatkuasakanunuang-unuang
W ada Lahun 2004 eraLuran kuallLl Alam Sekellllng (kawalan
elepasan uarlpada MoLoslkal) 200 Lelah dlwarLa
W Langkah [uga dlambll unLuk menggubal undangundang bagl
mengurangkan kandungan sulfur dalam mlnyak dlesel
darlpada 0 peraLus kepada 003 peraLus
menganjuikankonvensyen-konvensyenalam
sekitai
W Sempena sambuLan Parl 8uml 2010 pada Aprll lalu saLu
forum berLa[uk Malaysla Pl[au Lelah dladakan unLuk
memblncangkan landskap pembangunan Malaysla
membentuk polisi baiu
W ollsl seperLl enllalan lmpak Alam SeklLar aLau LlA menunLuL
pema[u supaya membuaL laporan berdasarkan pollsl LlA
W SeLelah membenLangkan laporan berkenaan kepada !abaLan
Alam SeklLar (!AS) baharulah !AS akan memberl kelulusan aLau
Lldak
W saLu garls panduan lalLu Manual Sallran Mesra Alam (MaSMA)
dlkeluarkan oleh !abaLan engallran dan Sallran (!S) unLuk
pema[u paLuhl [lka lngln meneruskan pemblnaan
W menekankan mengenal pembangunan mampan dengan
memblna kolam Lakungan aLau kolam Ladanan unLuk
menylmpan leblhan alr keLlka muslm hu[an
enubuhkanpentaubiianbaiu
W ada Lahun 2004 kemenLerlan Sumber Asll dan Alam SeklLar
yang baru dlLubuhkan dengan menggabung 10 agensl alam
seklLar dan sumber asll dl bawah saLu penLadblran
W unLuk memudahkan pendekaLan pengurusan alam seklLar dan
sumber asll yang selaras dan komprehenslf
empeikenalkan akta
W AnLara akLa yang LerllbaL dalam mengawal pembangunan lesLarl dl Malaysla lalah
W
1 AkLa kuallLl Alam SeklLar 1974
pencemaran udara (seksyen 20)
pencemaran bunyl blslng (seksyen 2)
pencemaran Lanah (seksyen 24)
pencemaran peralran daraLan (seksyen 23)
encemaran mlnyak (seksyen 29)
2 AkLa erhuLanan negara 1984 seksyen 82 (1) melarang seslapa melakukan
pembakaran dalam huLan slmpan
AkLa kera[aan 1empaLan 1976 seksyen 81 menyaLakan Llndakan boleh dlambll ke
aLas kllang yang mengeluarkan asap dan menganggu keslhaLan serLa alam seklLar
4 AkLa 1aman negara 1980 menghalang akLlvlLl yang men[e[askan ekoslsLem huLan
3 AkLa erlkanan 1983
empenebangsaan itai Semula
W usaha unLuk menlngkaL kesedaran Lerhadap alam seklLar
dlperglaL dl perlngkaL sekolah komunlLl dan kebangsaan
W ada Lahun 2002 erLubuhan nCC Alam SeklLar Malaysla
(MLnCCs) dlwu[udkan unLuk menggabung 18 badan bukan
kera[aan (nCC) yang berkalLan dengan alam seklLar berLu[uan
mengukuh ker[asama dan lnLegrasl dalam usaha mereka bagl
menlngkaLkan kesedaran Lerhadap lsu alam seklLar dan
sumber asll serLa memberl lnpuL komen dan maklum balas
kepada kera[aan
W 8agl menggalak plhak berkuasa LempaLan mengguna pakal
amalan mesra alam program 8andar LesLarlAnugerah Alam
SeklLar dllancarkan pada Lahun 2003 dan kuanLan ahang
muncul sebagal penerlma perLama anugerah LersebuL
embangunan
lesLarl [angka
pan[ang
pemblnaan
sebuah bandar
bebas karbon
rogram
1ransformasl
kera[aan
Menalk Laraf
pembinaansebuah banuai bebas
kaibon
W pemblnaan sebuah bandar bebas karbon Lelah dlcadangkan
W 1eras pro[ek LersebuL adalah pemblnaan bandar raya yang
Lerancang bebas karbon dan slsa slfar
W 8andar LersebuL mampu menampung kapaslLl penduduk
seramal 43 000 rlbu orang lengkap dengan 1300 buah premls
pernlagaan dan kllang perlndusLrlan yang menggunakan
Leknologl mesra alam
W ro[ek bandaraya lnl yang dlreka berasaskan penggunaan
Lenaga solar (aLau surla) dan sumber Lenaga laln yang boleh
dlperbaharul dalam ekologl karbon dan slsa slfar (zero carbon
and zero wasLe) yang mampan
iogiam Tiansfoimasi eiajaan
W menggarlskan beberapa perkara penLlng memperbalkl
kemudahan pengangkuLan awam supaya rakyaL
mengurangkan penggunaan kereLa
W enambahan bllangan bas dan kekerapan perkhldmaLan
enaik taiaf
W kenalkan Laraf lo[l rawaLan kumbahan sedla ada dan memblna
lo[l baru
W ualam fasa perLama ro[ek kumbahan kebangsaan empaL lo[l
rawaLan kumbahan dan kemudahan rawaLan kumbahan
berpusaL Lelah dlblna ul samplng lLu 823 lo[l rawaLan
kumbahan dlnalk Laraf