Anda di halaman 1dari 14

TEORI KEMORALAN SOSIAL

Berkait dengan peraturan masyarakat;tatahukum, tatsusila, tatatertib, norma,tradisi, kebiasaan, nilai, pantang larang Nilai yang pentingkan masyarakat, bukan individu untuk mencapai matlamat Dikenali juga sebagai; kemoralan konvensional dan tradisionalisme atau konservatisme dalam kemoralan Contoh; Peraturan masyarakat berkaitan konsep atau nilai berdikari, hormat-menghormati,kasih sayang, kebersihan, salingmembantu, bekerjasama, kesyukuran dan semangat bermasyarakat Nilai-nilai tersebut menyekat; perbuatanmencuri, tamak, rasuah, kezaliman dsb Semua nilai yang terkandung dalam ajaran agama.

Tham (1977); Konsep dan nilai budi ialah yang paling utama dalam mempengaruhi kehidupan sosial dan moral orang Melayu Hobbers; Menjadi tanggungjawab setiap orang mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral

Weber (1966); Selain autoriti yang sah,satu unsur yangpenting ialah organisasi birokrasi mempunyai peraturan khusus yangmenentukan susuanan autoriti sebagaistruktur untuk mengawal ( ganjaran at au penyelewengan) ahli organisasi tersebut

Duckheim( 1974); Peraturan moral diberi autoriti khas atau kuasa memerintah supaya dipatuhi Tingkah laku yang bersifat lazim di tentukan dulu oleh peraturan moral, etika menyekat bertindak mengikut cara-cara tertentu Lebih menitik beratkandisiplindanperasaanmenyayangi masyarakatdan autonomi

Hall (1978); Mentafsir teori Duckheim sebagai pemahaman individu tentang social order Dan kerelaan mematuhinya Freud; Ego dilemahkan dan tingkah laku seseorang dikuasai super-egonya

Aspek Negatif Teori kemoralan sosial merupakan etika yang keterlaluan berlandaskan peraturan masyarak at dianggap dogmatik dan autoritarian melemahkan autonomi serta pertimbanganbebas dan pilihan sukarela Semua masyarakat mempunyai peraturan moral masing-masing; nilai, tradisi, undangundang,adat serta kepercayaan terdapat pertentanganperatutan moral dengan masyarakat lain bolehbawa ketegangan dan konflik

Contoh; perang di Korea, Vietnam, krisisdi Timur Tengah Frankena (1973) mengkritik terri tersebut;Peraturan masyarakat sebagai penentu;boleh jadi buruk dan jahat, tidak bermoral dan salah, bersifat zalim dan tidak adil menjadikan kehidupan manusia semakin keji

Bull (1969); Sekatan atau isbat berasaskan apa yang diizinkan atau ditegah oleh autoriti dalam masyarakat, boleh hilang kuasanya jika seseorang itu dapat sembunyikan perbuatan buruk yang melanggar peraturan masyarakat( misal; mencuri, rasuah ). Misal di negara kita berzina satu kasalahan,tetapi terdapat orang bersekedudukan yang tidaksegan silu apabila berada di luar negara yanglonggar peraturan

ETIKA KEPERIBADIAN MULIA Berkait sifat perangai dan ciri watak yangditemaui dalam tulisan Aristotle ( 384-322 S.M ) Aristotle merujuk keperibadian mulia sebagai virtues atau bahasa Arab fadilah -konsepmerangkumi; keadilan, kemurahan hati,keberanian, kejujuran, kesabaran dankebijaksanaan memainkan peranan pentingdalam kehidupan moral Tabiat jahat -vices

ARISTOTLE: Kecenderungan untuk sesuatu tujuan:keadilan,kemurahan hati, keberanian jujur, kesabaran,kebijaksanaan Bukan perasaan atau kebolehan dan kekuasaanmanusia merasai seseorang tidak boleh diuji dan dikeji dan dikatakan baik atau jahat atau sebab perasaanatau kerana dia berupaya merasai Tidak dihasilkan dalam diri oleh alam semulajadi;individu tidak dilahir bersifat dengan sifat baik atau jahat Diperoleh melalui latihan, mengamalkan keperibadianmulia hingga jadi kebiasaan, menyenangkan serta keseronokan Setiap keperibadian jalan tengah - kesederhanaan

Jadual Virtues dan Vices Aristotle Bidang perlakuan/ Berlebihan Jalan tegah
perasaan

Terlalu kurang

Kegentaran/ ketakutan/ kayakinan Keseronokan dan kesakitan

Kegopohan

keberanian

Perasaan pengecut

Kelakuan tidak senonoh

Pertahan diri

Tidak boleh menikmat

Pendapatan/ perbelanjaan

Pemborosan asar

Kemurahan hati

Lokek, kikir/ kedekut

Kritikan Barnes (1979); Doktrin jalan tengah tidak mempunyai te nagamenasihati atau kekuatan praktikal Bertindak sederhana = bertindak sepertimanakamu patut bertindak Tidak memberi seseorang maklumatkemungkinan dan desakan moral dalam sesuatu situasi Tindakan emosi manusia tidak boleh dianggapsebagai satu kuantiti yang boleh diukur berterusan

Contoh; Dalam mengamalkan nilai atau sifatmurah hati berkaitan pemberian atauperbelanjaan wang mungkin mudahseseorang anggar hartanya untukdiderma; tapi rumit untuk anggar ciri dansituasi orang yang memerlukan bantuannya, kesan kerja amalnya, masa yang sesuai dan sebab atau cara beri bantuan

Hujah yang tentang jalan tengah McPhail ( 1982 ); Apabila sifat bercakap benar , tidak bolehdiperihalkan sebagai jalan tengah Muhammad Abul Quasem (1976 ); Keadilan bukan satu jalan tengah antara duahal yang melampau. Keadilan tidak mempunyaidua keterlaluan, tapi pertentangan keadilanatau kezaliman