Anda di halaman 1dari 39

PG1263

PENGENALAN ILMU EKONOMI ISLAM

Ekonomi
Yconomye zaman pertengahan (1400M) II. Economie Perancis III. Oeconomia Latin IV. Oikonomus Yunan  MAKSUD: pengurusan rumahtangga
I.

Apa itu ekonomi?
Sains sosial yang mengkaji gelagat manusia sama ada secara mikro atau makro dalam aktiviti ekonomi. Gelagat manusia: menyelelaraskan antara kehendak tidak terhad dan sumber yang terhad.

Caranya dengan


1. 2. 3.

Membuat keputusan dengan menyelesaikan persoalan asas: Apa Siapa Bagaimana

Kos melepas


Ekoran wujud keputusan dan pilihan maka wujud juga kos melepas. Kos melepas: pilihan kedua terbaik yang kena dilepaskan ekoran sumber yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terhad.

PERSOALAN


Adakah wujud ilmu ekonomi dalam Islam? Jika wujud kenapa tidak pernah dibincangkan secara khusus oleh fuqaha?

JAWAPAN


Ilmu ekonomi Islam memang wujud bersama syariat Islam. (rajah: syariat Islam)

JAWAPAN


Sebab fuqaha tidak membincangnya secara khusus kerana ekonomi hanyalah ciri/ syarat kepada muamalat Penekanan muamalat dari segi rukun dan syaratnya lebih diutamakan kerana ia menentukan sah batalnya.

Iqtisad asas kepada ekonomi Islam
Iqtisad merupakan istilah arab/ islam yang membawa makna tersendiri.

Makna qasada
   

menuju suatu arah (qasada al-makan), menghendaki (qasada al-shay), keazaman (qasada al-amr), sederhana (qasada fi al-amr).

10

Hubungkait makna qasada dengan matlamat ekonomi


 

 

Menggambarkan halatuju ekonomi, antaranya: Memaksimumkan kepuasan dalam penggunaan sumber (qasada al-shay), Pengurusan sumber secara betul sehingga mencapai matlamatnya (qasada al-makan), Kesungguhan dalam menilai dan membuat keputusan (qasada al-amr), Penggunaan secara berhemah dan sederhana (qasada fi al-amr).
11

Makna qasada di dalam alQuran
Surah Luqman 31: 19
Iaitu sederhana dalam cara berjalan antara laju dan perlahan

12

Makna qasada di dalam alQuran
Surah al-Nahl 16:9
Iaitu jelas matlamat tentang jalan yang baik (mustaqim)

13

Makna qasada di dalam alQuran
Surah Fatir 35:32
Iaitu mereka yang komitted dengan peraturan

14

Makna qasada di dalam alQuran
Surah al-Maidah 5:66
Iaitu golongan yang menegak kebenaran (dikalangan ahli kitab)

15

Makna qasada di dalam alQuran
Surah al-Tawbah 9 :42
Iaitu perjalanan yang tidak jauh dan tidak juga dekat

16

Pandangan Ibn Khaldun tentang maksud iqtisad
Al-Maash (ilmu kehidupan masyarakat - sains sosial) Ia berkaitan dengan usaha manusia medapatkan rezeki melalui pekerjaannya, atau perusahaannya atau sebagainya.

17

Jenis2 usaha manusia menurut Ibn Khaldun


1. 2.

3.

4.

Perburuan (Istiyad) iaitu memperolehi daripada haiwan liar seperti perburuan Penternakan (Falahah) iaitu memperolehi daripada haiwan jinak seperti lembu, lebah, ulat sutera Perusahaan (Sanai) iaitu yang diperolehi melalui kerja manusia keatas bahan/ barang mentah. Perniagaan (Tijarah) iaitu yang diperolehi daripada usaha manusia keatas barang2.
18

Kesimpulan jenis2 usaha menurut Ibn Khaldun
Perburuan dan penternakan merupakan bidang usaha manusia yang paling awal iaitu bermula semenjak nabi adan dan anak2nya Habil dan Qabil. Ia tidak kompleks atau memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi. Perusahaan dan perniagaan merupakan bidang yang baru dalam corak usaha manusia. Ia memerlukan kepakaran dan penelitian yan tinggi. Justeru ia hanya wajud dan berkembang dalam masyarakat yang maju dan membangun.
19

DEFINISI MODEN EKONOMI ISLAM
Akram Khan: kajian al-falah manusia melalui pengurusan sumber bumi berasaskan kerjasama dan penyertaan (PUR).

PG1263 Ekonomi Islam

20

DEFINISI MODEN EKONOMI ISLAM
Amir Mohd Faisal al Su ud: ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi hajat/ keperluan individu dan masyarakat, sesuai dengan peraturan syariat.

PG1263 Ekonomi Islam

21

DEFINISI MODEN EKONOMI ISLAM
Mannan : sains sosial yang mengkaji masalah ekonomi yang berpegang dengan nilai-nilai Islam

PG1263 Ekonomi Islam

22

STRUKTUR EKONOMI ISLAM

EKONOMI ISLAM

ALAT

KAEDAH

MATLAMAT

PG1263 Ekonomi Islam

23

ALAT
 

Alat atau sumber = harta. Definisi harta menurut Islam: sesuatu yang bernilai dan berada dibawah kawalan atau pemilikan yang diakui oleh syarak kepada seseorang. Dengan kawalan atau pemilikan tersebut membolehkan seseorang menggunakannya untuk tujuan kebaikan sama ada untuk diri sendiri atau orang lain.

PG1263 Ekonomi Islam

24

Ciri2 harta
Sesuatu Bukan manusia Tidak bernilai Najis Bernilai Suci Dimiliki Tidak dimiliki
25

Manusia

Jenis Harta


1. 2.

Terdapat beberapa kategori pembahagian harta dalam Islam antaranya: dari segi keharusan menggunakannya dari segi nilainya

PG1263 Ekonomi Islam

26

Dari segi keharusan mengguna


 1.

2.

Terbahagi kepada: harta yang ada nilai (mal mutaqawim). Maksud yang ada nilai ialah harta yang mempunyai nilai harta pada pandangan syarak serta harus pula digunakannya harta yang tidak bernilai (mal ghairu mutaqawwim) dan tidak harus menggunakannya.

PG1263 Ekonomi Islam

27

Dari segi nilai harta


 1. 2.

Terbahagi kepada: Harta yang berdasarkan nilai (qimi) dan Harta yang berdasarkan unit serupa (mithli).

PG1263 Ekonomi Islam

28

Kesimpulan Harta
 

Harta merupakan wasilah bukan matlamat. Pemilikan dan penggunaannya adalah terikat dengan peraturan yang ditetapkan. Konsep harta: semua isi alam kepunyaan Allah, manusia sebagai pemakmurnya, Allah memberikan harta kepada sesiapa yang dikehendakinya

PG1263 Ekonomi Islam

29

KAEDAH


 

Kaedah yang dimaksudkan ialah kaedah syarak sama ada: (i) yang bersifat umum dan khusus. (ii) yang bersifat tetap dan yang berubah-ubah (fleksibel).

PG1263 Ekonomi Islam

30

Kaedah bersifat umum
Seperti perintah menunjukkan kewajiban dan larangan menunjukkan pengharaman. Perintah zakat, membelanjakan harta kejalan Allah, jualbeli dll menunjukkan kewajiban. Larangan riba, ghubn, gharar, tadlis menggunakan benda yang buruk menunjukkan pengharaman.

PG1263 Ekonomi Islam

31

Kaedah bersifat khusus


Seperti kaedah berkaitan sesuatu transaksi secara khusus seperti: I. Kaedah jualan salam, II. Kaedah jualan murabahah, III. Kaedah jualan sarf, IV. Kaedah jualan harta aqqar dan manqul dsb.

PG1263 Ekonomi Islam 32

Kaedah bersifat tetap
Hukum2 qati seperti kewajiban zakat dan pengharaman riba, judi, ihtikar dll

PG1263 Ekonomi Islam

33

Kaedah bersifat fleksibel
Hukum zanni seperti perlaksanaan zakat (pungutan dan agihan), penjenisan riba, bentuk2 judi dsb.

PG1263 Ekonomi Islam

34

MATLAMAT


Matlamat dalam ekonomi Islam boleh dibahagikan kepada matlamat perantaraan (duniawi) dan matlamat akhir (ukhrawi).

PG1263 Ekonomi Islam

35

Matlamat Perantaraan


Matlamat perantaraan ialah matlamat yang berkaitan kehidupan dunia seperti perlukan kepada kebaikan, keadilan, kepuasan dan sebagainya. Jika tidak diniatkan ia hanya menjadi matlamat dunia/ adat semata-mata.

PG1263 Ekonomi Islam

36

Matlamat Akhir


Manakala matlamat akhir yang juga dikenali sebagai matlamat ukhrawi yang menekankan proses untuk mendapatkan keredaan Allah dan alfalah didunia dan akhirat

PG1263 Ekonomi Islam

37

PRINSIP2 EKONOMI ISLAM


1. 2. 3.

Hakmilik Kebebasan terpimpin Campurtangan pihak kerajaan

PG1263 Ekonomi Islam

38

SEKIAN


TERIMA KASIH

39

Anda mungkin juga menyukai