Anda di halaman 1dari 15

MAZHAB SOSIAL

• Dilahirkan pada 4 Disember 1925 di


Albert, Canada.
• Menerima ijazah kepujian dalam
Psikologi dari Universiti British
Columbia pada 1949.
• 1952- PhD di Universiti Iowa.
• 1953-mengajar di Universiti Stanford.

Albert Bandura
Mazhab Sosial/Neobehavioris
• Bandura:

“Pembelajaran melalui permodelan


(melalui proses pemerhatian/peniruan.)”
TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

Individu

Persekitaran Tingkahlaku

• Individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsik.


• Persekitaran dirujuk sebagai ransangan luar.
• Tingkahlaku dirujuk sebagai tindak balas.
Pembelajaran merupakan interaksi antara
motivasi intrinsik dan tingkahlaku individu
dengan persekitaran.

Pembelajaran = I x P x T
Teori Permodelan
• Menggunakan 1 kumpulan kanak-kanak
tadika (3-6 tahun) untuk kajian pada
1963.
• Hasil > Kanak-kanak keseluruhannya
meniru model yang ditonton dengan gaya
lebih agresif.
• Rumusan > Pelbagai tingkah laku sosial
(agresif,persaingan,peniruan model dsb)
adalah hasil pemerhatian daripada
gerakbalas oleh orang lain.
EKSPERIMEN PERTAMA
• A = Disuruh memerhati sekumpulan orang
dewasa memukul, menumbuk,menendang
dan menjerit ke arah patung besar Bobo.

Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang


dewasa malahan lebih agresif.
• B = Disuruh memerhati sekumpulan orang
dewasa bermesra dengan patung besar
Bobo.
• Hasil = Tidak menunjukkan sebarang
tingkah laku agresif seperti kumpulan A.

• Rumusan :
Tingkah laku kanak-kanak dipelajari
melalui peniruan/ permodelan.
EKSPERIMEN KEDUA
A: Memerhati orang dewasa menumbuk
patung besar kemudian mendapat
hadiah.
B : Memerhati orang dewasa menumbuk
patung besar kemudian mendapat
denda.
C : Memerhati orang dewasa bermesra
dengan patung besar.
HASIL:
Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih
agresif dari orang dewasa.
B dan C tidak menunjukkan tingkah laku agresif.

RUMUSAN :
Tingkah laku peniruan/permodelan adalah hasil
dari peneguhan.
PERHATIAN MENGINGAT
(attention) (retention)

UNSUR UTAMA
PROSES PEMBELAJARAN

PENEGUHAN/
MOTIVASI REPRODUKSI
JENIS-JENIS PENIRUAN

Peniruan langsung: Peniruan tak langsung:


Melalui pemerhatian. Melalui imaginasi/pemerhatian tak
Cth: penonton meniru gaya penyanyi langsung.
yang diminati. Cth: meniru watak-watak yang dibaca
dalam buku.
Peniruan gabungan:
Peniruan dengan gabungan tingkah
laku model-model berlainan. Peniruan sekat lakuan:
Cth: meniru gaya melukis dari pelukis Peniruan yang hanya sesuai dalam
Terkenal kemudian menghasilkan situasi tertentu sahaja.
lukisan sendiri.

Peniruan tersekat lakuan:


Tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan
dalam apa jua situasi.
Cth: Meniru gaya berbudi bahasa guru.
CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN
SOSIAL
1. Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian
dan peniruan.
2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa,
misalan, dan teladan.
3. Pelajar meniru sesuatu kemahiran dengan kecekapan
demonstrasi guru sebagai modelnya, dan dapat
menguasai itu jika dia memperoleh kepuasan dan
peneguhan yang berpatutan.
4. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, pemikiran,
peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak
balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.
IMPLIKASI
1. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar
menjadi role model yang gemar dicontohi pelajar.
2. Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar
pelajar boleh menirunya dengan mudah dan tepat.
3. Hasilan guru seperti kraftangan, senilukis yang
ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi.
4. Guru juga boleh menggunakan rakan sebaya yang
cemerlang menjadi role model untuk membuat
demonstrasi dalam atau luar bilik darjah.
5. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah
dengan menggunakan teknik main peranan atau
simulasi.