Anda di halaman 1dari 53

Peneraju Pendidikan Negara

Elemen Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2 2011

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA


 Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan Kemahiran Belajar Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?


Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:
1. 2. 3.

Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMK

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?


 Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind Creating Mind

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating


Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: keperluan masa kini/masa depan menjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah negara New Basics Skills Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation and change Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: Creativity Flexibility Problem solving Ingenuity Collective intelligence Professional task Risk taking Continuous improvement

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)


 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui .... (Tun Mahathir) Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?


 Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran

yang diajar. EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar. Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


yKreativiti dan Inovasi yKeusahawanan yTeknologi Maklumat dan

Komunikasi

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


KREATIVITI DAN INOVASI

Apakah Kreativiti?

Kreativiti?
 Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007). Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

Inovasi?
 Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada.

9
9

Matlamat
Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan

berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

10

OBJEKTIF
 Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

11

KREATIVITI DAN INOVASI


Strategi P&P
Mata pelajaran berteraskan kreativiti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum
Penekanan kurikulum y Pendekatan penerapan (infusion) y Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah
y
   
  

Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK

Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA

12

Bagaimana membangunkan kreativiti? kreativiti?


1. 2. 3. 4. 5. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti
metakognisi Pemerhatian Analisis

2. Imaginasi
Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan

1. Persediaan
metakognisi Amalan berterusan Pelaksanaan

metakognisi

4. Tindakan

3. Perkembangan
Penilaian
metakognisi

Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme
13

Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan

Contoh Aktiviti

14

Indikator Pemikiran Kreatif


banyak idea
LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

Indikator

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik

15

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


KEUSAHAWANAN

16

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ?


USAHAWAN

TEKNOLOGI

INOVASI

PERKEMBANGANE KONOMI

17

17

MATLAMAT

Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan

18

18

OBJEKTIF

Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan; Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan; Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional; Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.

19

19

FOKUS

Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:


EK1 - Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 - Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 - Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 - Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 - Nilai moral dan etika keusahawanan

20

20

PENDEKATAN

Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. 2. 3. Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian Pendekatan Pengaplikasian

21

21

PENYEBATIAN
RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR

Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P

PENUTUP

22

22

PENGINTEGRASIAN
RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR

Integrasi di manamana langkah pengajaran/ perkembangan P&P

PENUTUP

23

23

PENGAPLIKASIAN
RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH AKHIR

ELEMEN KEUSAHAWANAN

PENUTUP

Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P

24

24

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan

25

25

1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.9 Berkeupayaan memimpin 1.10 Berorientasikan pencapaian 1.11 Berdaya tahan 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.13Tabah 1.14 Boleh membina jaringan sosial
26 26

9 langkah utama:
2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);

27

27

2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

28

28

Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek.

29

29

4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN


Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula

30

30

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN


Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik:

Prinsip Tanggungjawab Sosial Prinsip Keadilan Prinsip Hak Manusia Prinsip Autonomi Prinsip Ketelusan

31

31

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SENI VISUAL

TAJUK: AKTIVITI: TEMA: TAJUK: MASA:

MENGGAMBAR KOLAJ ALAM BENDA KAD HARI LAHIR 60 MINIT

32

32

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

1.1 Persepsi Estetika:


y Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-

bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2) y Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti:

- rupa - kualiti (EK- 4) - warna - menarik perhatian (EK- 1, 2, 4 dan 5) - bentuk - harga (EK 1, 3 & 5)

33

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL


1.2 Aplikasi Seni: y Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4). 1.3 Ekspresi Kreatif Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsurunsur komersial (EK- 1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.

34

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

Tindakan: yMurid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog.
35

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN


SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN

APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING

KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN


36

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

37

Apa itu Elemen TMK?Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Matlamat

 Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid

dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

38

Objektif
    

Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

39

Fokus
TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:


 Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu
disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output). Belajar Dengan TMK sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth).

40

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK

Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CDROM atau bahan muat turun daripada Internet. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital. Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.

41

41

 Rujuk Dokumen Standard TMK untuk

memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

42

Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I


Tahun 3 Tahun 1
Literasi TMK Pengenalan Perkakasan Komputer Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip Menyisip imej Membuka fail Menyimpan fail Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. Merakam suara Melakar dan melukis secara digital Mencetak dokumen Internet Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab

Tahun 2
Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dan format Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta Membuat pengiraan ke atas maklumat Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit

Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dalam lajur dan baris Menyisip imej ke dalam jadual Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet Mencari maklumat Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data

Internet Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama

43

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P


1. Guru dan murid

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja

44

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK


Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK
45 45

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum

46

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian


Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P: Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.
1. 2. 3.

Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.

EMK:

1. 2.

3. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi:

Perisan Tidy Up. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.

47

Rumusan EMK - ENT


Kreativiti & Inovasi dan/atau Dokumen Standard Mata pelajaran Keusahawanan

dan/atau

Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

TMK

48

Sekian Terima kasih


www.moe.gov.my/bpk

49

FASA PERSEDIAAN
Pemerhatian Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenalpasti ciri, situasi, fenomena, dapatn makna, kenalpasti objek, situasi disekeliling.

Analisis

Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

50

FASA IMAGINASI
Penjanaan Idea
Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat fefleksi berterusan

Sintesis Idea

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

51

FASA PERKEMBANGAN
Penambah baikan Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan.

Menilai

Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea,nyatakan kekuatan/kelemahan, kbaikan/kburukan berdasarkan bukti, buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan.

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

52

FASA TINDAKAN
Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus, susun idea,hasikan idea x sama dgan org lain Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan

Amalan berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

53