Anda di halaman 1dari 13

TAKHRIJ HADIS

Oleh Nizar Ali

Pengertian
Etimology Berkumpulnya dua persoalan yg bertentangan dalam satu hal ( ) Mengeluarkan dari sumbernya ( ) Latihan ( ) Menjelaskan duduk persoalan, pengarahan ( )

Terminologi


Mengungkapkan atau mengeluarkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para perawi yang berada dalam rangkaian sanadnya sebagai yang mengeluarkan hadis tersebut ( ) Mengeluarkan sejumlah hadis dari kandungan kitab-nya dan meriwayatkannya kembali ( ) Petunjuk yang menjelaskan kepada sumber asal hadis ( ) Petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya, kemudian dijelaskan martabat/kedudukannya manakala diperlukan

Tujuan


Mengetahui sumber asli asal hadis yang ditakhrij Mengetahui keadaan/kualitas hadis yang berkaitan dengan maqbul dan mardudnya

Proses

1. 2. 3. 4. 5.

Konvensional
Nama sahabat Nabi Awal lafadz pada matan Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan Topik dalam matan Ciri tertentu pada matan dan sanad

Nama Sahabat


 

Al-Masanid Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Humaidi, dll. Al-Ma ajim (kitab hadis yg disusun berdasarkan musnad sahabat, guru atau negeri-negeri ttt) Al-Mu jam al-Kabir karya al-Tabrani, al-Mu jam alAusath, al-Mu jam al-Shaghir, al-Mu jam al-shahabah karya |Abu Ya la al-Maushuli Al-Athraf (bagian matan yang menunjukkan sisanya) Athraf al-shahihaian (Abu Mas ud al-Dimasyqi), alAsyrag ala ma rifati al-athraf (ibn asakir), dll.

Awal Matan


Kitab yg memuat hadis masyhur al-tadzkirah fi ahadits al-musytaharah (al-zarkasyi), al-durar al-muntasyarah fi ahadits al-musytaharah (al-suyuthi), al-maqasid al-hasanah fi bayan katsir min ahadits al-masyhurah ala al-alsinah (alsakhawi), dll. Kitab hadis yg disusun secara alfabetis al-jami al-shaghir dan al-jami al-kabir (Al-suyuthi) Kitab Kunci dan Daftar isi hadis tertentu Miftah al-shahihain (M. al-syarif al-Tauqidi)

Kata yang tidak banyak beredar dalam pembicaraan
Al-Mujam al-Mufahras li alfadz al-Hadits alNabawi (A.J. Wensink) - memuat hadis al-kutub al-tisah - VIII bagian awal memuat penjelasan/informasi penggunaaan al-Bukhari, = Muslim, Turmudzi, Abu Dawud, al-Nasai, Ibnu Majah, al-Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Musnad al-Darimi

Topik dalam matan


    

Al-Mustakhrajat Al-Mustadrakat Al-Jawami Al-Zawaid Miftahu Kunuz al-Sunnah

Ciri-Ciri Tertentu
 

Al-Maudluat al-kubra (ciri maudlu) Misykah al-Anwar fi ma ruwiya an Illahi subhanahu wa taala min al-akhbar (hadis qudsi) Riwayah al-aba an abna (sanad

Kitab yang Memuat Biografi Sahabat 1. Al-Isti b fi Ma rifah al-Ashhab, oleh Ibn Abd al-Barr al-Andalusi (w.463 H/1071 M) 2. Usud al-Ghbah fi Ma rifah al-Shahbah, oleh Iz al-Din Abi al Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jazari (w. 630 H/1232 M) 3. Al-Ishbah fi Tamyz al-Shahbah, oleh Ibn Hajar al- Asqalani (w. 852H/1449 M)

Kitab yang Memuat Perawi Berdasarkan Tingkatan

1. Al-Thabaqat al-Kubra , oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Sa ad Katib Waqidi (w. 230 H) 2. Tadzkirah al-Huffadz , oleh Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi (w. 748 H./1348 M)

Kitab yang Memuat Biografi Perawi alKutub al-Sittah Al-Kamal fi Asma al-Rijal, oleh Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali (w. 600 H) Tahdzib al-Kamal, oleh Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi (w. 742 H) Ikmal Tahdzib al-Kamal, oleh Ala al-Din Mughlathaya (w. 762 H.) Tahdzib al-Tahdzib, oleh Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852H/1449 M)