Anda di halaman 1dari 10

-Aleksandrovi roditelji su bili makedonski kralj Filip II. Makedonski i epirska princeza Olimpijada.

-U mladosti mu je u itelj bio uveni gr ki filozof Aristotel. -Kada mu je otac ubijen, Aleksandar se odmah, uz podr ku vojske,proglasio kraljem.

-Aleksandar je najprije do ao u Korint, gdje je od izaslanika svih gr kih gradova, osim Sparte, imenovan vrhovnim vojnim zapovjednikom u pohodu na Perziju. - Oti ao je na sjever i porazio plemena Tribali i Iliri. -Grad Teba se spremao na ustanak. Aleksandar je stigao pred Tebu i zahtijevao da se grad preda. Kada su ovi to odbili, zauzeo je grad. Cijeli je grad osim hramova,razru en. Nakon toga ostali su se gradovi u Gr koj pokorili Makedoniji.

-Aleksandar je krenuo na pohod na Perziju. -Prvi sudar s perzijskom vojskom bila je bitka kod Granika,Makedonska falanga(bojni poredak pje a tva u anti ko doba) pokazala se superiorna Perzijancima i Aleksandar je ostvario potpunu pobjedu.
-Mnogi gradovi u Maloj Aziji otvorili su Aleksandru vrata i do ekali ga kao spasitelja. Oni koji su prua ali otpor bili su zauzeti silom i surovo ka njeni. U osvojenim gradovima Aleksandar je izbacivao tirane i uspostavljao demokratska ure enja. Time se osigurao od eventualnih pobuna. U jednom gradu u Perziji je, da bi ujedinio istok i zapad, napravio veliko vjen anje. Tisu u njegovih vojnika vjen alo se s tisu u Perzijanki.

-Aleksandar je odbijao pomorsku bitku s Perzijancima, ve je i ao na osvajanje pomorskih gradova. Time je suzio prostor perzijskoj floti. -Prilikom ulaska u grad Gordion, Aleksandar je ma em presjekao uveni Gordijski vor. Prema legendi onaj koji razrije i ovaj zamr en vor vladat e svijetom. Presijecanjem vora, Aleksandar je tako ispunio proro anstvo. Darije III., perzijski kralj, pora en je i u drugoj bitcI kod Isa. -Aleksandar je bez otpora u ao u Egipat, gdje su ga slavili kao osloboditelja dok su mu egipatski sve enici ukazali "bo anske po asti". U Egiptu je osnovao grad Aleksandrija.

-Grad Tir se odbijao

predati. Opsada Tira trajala je sedam mjeseci. Krenuv i dalje na istok, Aleksandar je porazio Darija III. u bitci kod Gaugamele i zauzeo Perzepolis. Perzija bila osvojena. Aleksandar se proglasio nasljednikom Perzijskog carstva i Babilon proglasio glavnim gradom svog imperija.

-Aleksandar je krenuo na novi vojni pohod, dalje na istok.Isto ne dijelove Perzije osvojio je bez ve eg otpora. Do ekao ga je indijski vladar Pors velikom vojskom koja je uklju ivala i 200 ratnih slonova. Bitka kod Hidaspa, bila je krvava. U toj bitci je poginuo njegov slavni konj Bukefal.Aleksandar je ipak pobijedio i zarobio Pora, a zatim oslobodio i prepustio civilnu upravu zemlje. U Indiji se sukobio i s Rad om koji je imao 50.000 pje aka i brojne ratne slonove. -Aleksandar je svejedno pobijedio, ali ga se toliko dojmila Rad ina hrabrost to mu se suprotstavi da ga nije ubio nego mu je vratio cijelo kraljevstvo. Koliko je daleko na istok dospio, nije poznato. Kada je Aleksandar namjeravao i i dalje na istok do kraja svijeta vojska je po ela pokazivati znakove da postoji mogu nost pobune. Surova klima i tropske ki e smanjile su vojni moral. Aleksandar je pristao na povratak u Babilon.

Aleksandar je umro u 33. godini ivota. Vra aju i se u Babilon, jedne no i nakon pijanke obolijeva, te nakon 11 dana groznice umire. Neki povjesni ari navode da je uzrok smrti groznica ili tifus, no sumnja se i da je Aleksandra netko od njegovih vojnika ubio ili otrovao zato to su ga morali obo avati kao boga, no tu drugu teoriju neki povjesni ari demantiraju jer smatraju da bi mu vojnici dali ve u dozu otrova, od koje bi umro odmah, a ne nakon 11 dana.

enio se dva puta i imao brojne ljubavnice.Prva ena, baktrijska princeza Roksana rodila je nakon njegove smrti Aleksandra IV. Makedonskog. Druga ena mu je bila Stateira, k er Darija III. Sa svojom ljubavnicom Barsinom imao je sina Herakla. Svi su oni ubijeni u borbama nakon njegove smrti.

THE END