Anda di halaman 1dari 9

Nama kitab

Penyusun

Sahih AlBukhari

Sahih Muslim

Sunan Abu Daud

Sunan AtTirmizi

Sunan AnNasaie

Sunan Ibn Majjah

Imam Bukhari

Imam Muslim

Imam Abu Daud

Imam Tirmizi

Imam AnNasaie

Imam Ibn Majjah

Perbandinagan Imam Bukhari dan Imam Muslim


Maklumat
Riwayat Hidup Pendidikan

Imam Bukhari
Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Jaafi Al-Bukhari (194-256H) Mula mempelajari hadith semasa di Kuttab. Kemudian beliau mengunjungi Syam,Mesir,Jazirah,Kuffah dan Baghdad untuk berguru dengan ulamaulama hdith di sana Banyak menghafaz hadith dan pakar dalam riwayat dan dirayat hadith Abdullah bin Musa Yahya bin Yahya Al-Timi( Ahmad bin Hanbal )

Imam Muslim
Abu Husin Muslim Bin Hajjaj AlQusyairie An-Naisaburi (204-261H) Beliau mengembara ke Hijjaz,Iraq,Syam dan Mesir untuk mempelajari hadith

Kelebihan Guru-guru

Rajin dan gigih menuntut ilmu serta kuat ingatan dan hafazan Ishak bin Rahuyah Muhammad bin Mahran Said bin Mansur Imam At-Tirmizi Abu Al-Fadhil Ahmad bin Salmah Saleh bin Muhammad Al-Hafiz

Murid-murid

Muslim At-Tirmizi Al-Fadhil bin Al-Abbas Al-Razi

Medotologi

Membuat pelbagai penelitian untuk mengetahui pemalsuan dalam matan tertentu Mensyaratkan perawi-perawi mestilah melengkapi syarat hadith sahih Hanya memilih hadith yang sahih untuk dimuatkan dalam kitabnya Mengandungi 9082 hadith,2602 yang tidak berulang Dibahagikan kepada 97 tajuk besar yang dibahagikan kepada 3450 bab Amat teliti dalam menyelidiki rawi dan sanad sesebuah hadith

Mensyaratkan perawi-perawi yang sitqah hingga ke peringkat sahabat dan sanadnya mestilah bersambung Mensyaratkan perawi-perawi mestilah melengkapi syarat hadith sahih Hanya memilih hadith yang sahih untuk diriwayatkan dalam kitabnya Mengandungi 12k hadith,4k yang tidak berulang Disusun dalam 54 tajuk Menghimpunkan hadith yang mempunyai matan yang sama atau hampir sama,di dalam satu tempat dan menyebut perkara-perkara yang berbeza pada sanad atau matan hadith tersebut

Kandungan

Perbandingan Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi AtMaklumat


Riwayat hidup Pendidikan

Imam Abu Daud


Sulaiman Bin Al-Asyaas Bin Ishak AlSijistani (202-275H) Melakukan pengembaraan ilmiah ke Hijjaz,Semenanjung Tanah Arab, Khorsan, Iraq dan Syam untuk mendalami Islam Bersifat kuat beribadah, soleh dan warak Abu Amru Ad-Dhorir Muslim bin Ibrahim Sulaiman bin Harbi Imam An-Nasaie Abu Uwanah Abu Ali Al-Lului

Imam At-Tirmizi
Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmizi (209-279H) Mengunjungi ulama-ulama hadith yang terkenal di Hijjaz, Iraq dan Khorsan untuk mendengar, menghafaz dan mencatit hadith-hadith yng didapati daripada mereka Bersifat kuat ingatan, zuhud dan warak Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Daud Makhul bin Al-Fadl Muhammad bin Mahmud Hammad bin Syakir

Kelebihan Guru-guru

Murid-murid

Medotologi

Tidak semua hadith yang terdapat dalam kitab mutthasil (bersambung sanad) Tidak meletakkan syarat yang ketat Meriwayatkan hadith-hadith hassan dan dhoif disamping hadith sahih.Kebanyakan hadith yang terdapat didalamnya adalah hassan Mengandungi 40 tajuk yang dibahagikan kepada beberapa bab Mengandungi 4800 hadith mutthsil dan 600 hadith mursal Memperkalkan istilah-istilah baru untuk menerangkan kedudukan sesebuah hadith

Tidak semua hadith yang disebut didalam kitab beliau sahih Tidak meletakkan syarat yang ketat Meriwayatkan hadith yng diamalkan oleh fuqaha sama ada sahih, hassan, dhoif, rorib dan muallal dengan menerangkan kelemahannya Menadungi 46 tajuk yang disusun mengikut tajuk-tajuk tertentu Terdapat 4107 hadith yang tercatit didalamnya Lebih membicarakan hadithhadith yang diamalkan oleh ulama feqah,sama ada sahih atau tidak

Kandungan

Perbandingan Imam An-Nasaie dan Imam Ibn Majjah AnMaklumat


Riwayat hidup Pendidikan

Imam An-Nasaie
Abu Abdul Rahman Ahmad Bin SyuaibBin Ali Al-Khorsani An-Nasaie (215-303H) Mula berguru dengan Qatibah bin Said di Khorsan. Kemudian memulakan pengembaraan ke wilayah Islam untuk menuntut ilmuhadith riwayat dan dirayat Banyak berpuasa dan bertahajjud pada waktu malam Ahmad bin Hanbal Ishak bin Rahuyah Harith bin Miskin Abu Al-Qasim At-Tabrani Abu Jaafar At-Tahawi Abu Bakar bin Ahmad As-Sani

Imam Ibn Majjah


Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majjah Al-Qozuyani (209-273H) Menjelajah ke Iraq, Hijjaz, Syam, Mesir,Kuffah,Basrah dan lain-lain untuk mencari dan mengumpul hadith serta berguru dengan ulama-ulama hadith di sana Jujur, kuat hafazan dan luas ilmu pengetahuan mengenai hadith dan periwayatannya Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Abdullah Hisyam bin Umar Muhammad bin Isa Al-Abahri Abu Hassan Al-Qattan Sulaiman bin Yazid Al-Qazwaini

Kelebihan

Guru-guru

Murid-murid

Medotologi

Meriwayatkan hadith-hadithyang diriwayatkan daripada perawiperawi yang tidak isepakati oleh ulama untuk menolak hadith daripada mereka Amat teliti memilih perawi Amat teliti memilih hadith. Jika terdapat kecacatan dalam hadith,beliau akan menerangkan

Terdapat pelbagai darjat hadith di dalam kitabnya.hadith dhoif hadith yang paling banyak. Banyak meriwayatkan hadith yang munkar dan sedikit hadith maudu didalam sunannya Kebayakan hadith yang diriwayatkan secara bersendirian olehnya merupakan hadith dhoif dan tidak boleh berhujah dengannya Mengandungi 32 tajuk dan 1500 bab Memuatkan 4341 hadith.3002 daripadanya telah terdapat dalam sunan lain Sunan Ibn Majjah masih merupakan kitab hadith yang muktabar

Kandungan

Mengandungi 51 tajuk dan setiap tajuk mempunyai huraian tajuk yang lebih kecil Kitab ini memuatkan hampir 12k hadith Banyak mengumpul hadith-hadith yang berkaitan keagamaan

ISTILAH-ISTILAH HADITH

Istilah

Huraian
Hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasaie

Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, AnNasaie dan Ibn Majjah

Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, AnNasaie, Ibn Majjah dan Ahmad Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasaie dan Ibn Majjah Hadith yang diriwayatkan oleh enam perawi di atas dan ulama hadith yang lain seperti Imam Malik, Imam Syafie, Imam Baihaqi dan lain-lain