Anda di halaman 1dari 15

PEMBENTANGAN PPT (PSV 3107) KUMPULAN 7 NORIZAH ABD.

HAMID FAUZIAH YUSSOF TAJUK TUGASAN PENDEKATAN DBAE (DISIPLINE BASED ART EDUCATION)

 Pendekatan DBAE merupakan satu

Konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin 

BAHAGIAN PERTAMA PRODUK SENI


y Bidang atau disiplin ilmu yang menegaskan

tentang tatacara, kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni y Menggunakan proses artistik atau disebut juga sebagai proses kreativiti sebagai cara menghasilkan karya y Terdapat beberapa aspek di peringkat kajian dan penerokaan dalam bidang ini yang dapat memberi pengalaman kepada pelajar

MENGHARGAI SUMBANGAN ARTIS MEMAHAMI FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI

BERPENGALAMAN

BELAJAR MELAHIRKAN PERNYATAAN DIRI MEMBINA DAN MEMPERKEMBANGKAN KUALITI SAHSIAH

BELAJAR DARI PENGALAMAN SEJARAH DAN WARISAN

y Aktiviti menghasilkan produk seni

boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual, membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga eksprasif,coherence, celik akal dan pandai mencipta

BAHAGIAN KEDUA SEJARAH SENI


y Bidang sejarah memusatkan pengajian tentang peranan para

artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa

y Disiplin sejarah seni

boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa, ruang, manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentasi dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan. seperti yang ditunjukkan oleh graf berikut:

y Beberapa aspek dan peringkat mempelajari sejarah seni adalah

SEJARAH PERKEMBANGAN PENGHASILAN SENI

MENGUKUR DAN MENILAI

PERINGKATPERINGKAT PELAJARI SEJARAH

MENGANALISA KARYA

MENYELIDIK DAN MENGKAJI KARYA

BAHAGIAN KETIGA KRITIKAN SENI


` Disiplin kritikan menumpukan penekanan kandungan mengenai persepsi, deskripsi, analisa, interpretasi dan penilaian terhadap karya/produk ` Pengalaman mengenai disiplin ini akan dapat dicapai melalui aktiviti pemerhatian, penganalisaan dan penilaiaan terhadap karya seni dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya ` Pengalaman mengenai disiplin ini juga boleh dicapai dan dipertingkatkan melalui pembacaan laporan, penulisan, komentar dan sebagainya yang diperkatakan atau ulasan oleh para artis, pemerhati seni, budayawan, sejarahwan dan pengkritik seni

3 Komponen asas Kritikan Seni


1. APA? Memerlukan jawapan secara persepsi dan deskripsi 2. MAKNA?: Memerlukan jawapan secara analisa atau intepretasi 3. NILAI?: Memerlukan jawapan secara pertimbangan dan penilaian

ILMIAH:Penulisan kajian dan penyelidiakan 2 Bentuk Penulisan (set kritikan)

y Kritikan seni melibatkan aktiviti

pemerhatian yang teliti tentang karya seni. Iaitu keupayaan menilai, membeza dan membanding antara karya dengan mengambil pertimbangan pelbagai aspek seperti sosial, budaya sejarah dan sebagainya y Disiplin kritikan juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi masyarakat terhadap seni iaitu apa orang lain kata

y Melalui kritikan seni akan boleh

membantu keupayaan pelajar melihat, bukan sekadar memandang sahaja, tetapi melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh menbina kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya. Persekitaran yang terdapat didalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal.

BAHAGIAN KE EMPAT ESTETIKDisiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni, berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat  Perbicangan estetik membicarakan pelbagai faktor dalam aspek anthropologi, falsafah, sosiologi, psikologi dan aspek sifat semulajadi seni  Membicarakan tentang definisi dan ciri signifikan mengenai seni  Estetik membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni

Latihan berasaskan inikuiri (Inquiry based-

training)
 Berfokus pada murid, minat, penilaian,

munasabah, teknik pemikiran kritikal.  art is used as an instrument to teach other subjects, rather than as an end in and of itself. seni dijadikan instrumen untuk mengajar subjek lain dan bukan hanya pada subjek seni.

SEKIAN TERIMA KASIH

UNIT: PGSR BM 802