Anda di halaman 1dari 20

PERATURAN DAN PERUNDANGAN DALAM PENGURUSAN BENGKEL

DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD AMERUL BIN HILLMY MUHAMMAD AZZIM BIN ALI NUR SHAFINA BINTI TAHIR NUR AZMINA BINTI RAZMI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN(JKKP)

OBJEKTIF

mencegah kemalangan industri dan penyakit pekerjaan menjelang tahun 2010 seperti berikut : Pengurangan kadar kemalangan maut sehingga 20% Pengurangan kadar kemalangan yang dilaporkan(maut, hilang upaya kekal, tanpa hilang upaya kekal) sehingga 20% Penambahan jumlah pemeriksaan penguatkuasaan sehingga 100% dan promosi sehingga 200% Penambahan tempat kerja yang menggaji pengamal KKP (SHO) sehingga 20%

a)

b) c)

NILAI KORPORAT
Tegas Adil Mesra

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat Untuk mempastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk mempastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi

Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan dan lain-lain keperluan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalan yang diluluskan; Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

PERUNDANGAN
Akta Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Disemak 1974) (Akta 139) Akta Kilang Dan Jentera (Pindaan 2006) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 (Akta 302)

Peraturan Peraturan-peraturan Di Bawah Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139) Peraturan-peraturan Di Bawah Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984

Perintah Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Pekerjaan) 1997 Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan Penggunaan Bahan) 1999

Kod Amalan Tataamalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Bagi Aktiviti Pengangkutan Jalan 2010 Tataamalan Industri Bekerja Selamat di dalam Ruang Terkurung 2010 Tataamalan Industri Kualiti Udara Dalaman 2010 Kod Amalan Kualiti Udara Dalaman, 2005

Kod Amalan Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung, 2001 Koda Amalan Tentang Pencegahan Dan Pengurusan HIV/AIDS Di Tempat Kerja, 2001 Koda Amalan Pencegahan Dan Pembasmian Penyalahgunaan Dadah, Alkohol dan Bahan Di Tempat Kerja, 2005 Kod Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar

PERKHIDMATAN
Pemberitahuan Mengenai Kemalangan/Kejadian Merbahaya(JKKP 6) Pemberitahuan Mengenai Keracunan Pekerjaan/Penyakit Pekerjaan (JKKP 7) Sistem Permohonan Kelulusan Rekabentuk Secara Online(SKUDV3)

Untuk mengetahui maklumat mengenai (JKKP) dengan lebih lanjutsila layari laman web :

www.dosh.gov.my

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (NIOSH)

1 Disember 1992,
menandakan

era baru dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan di Malaysia. Institut Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH) telah dilancarkan selepas persediaan yang rapi dan komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja di Malaysia.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB


NIOSH akan menjadi "pemangkin" dalam mem promosikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang juga akan bertindak sebagai "tulang belakang" untuk mewujudkan "diri yang mengawal selia keselamatan dan budaya kesihatan" di Malaysia. Menteri Sumber Manusia,Malaysia

Latihan adalah merupakan sebahagian daripada Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH). Untuk memastikan kejayaan manamana program keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, latihan yang mencukupi dan berkesan perlu dilaksanakan bagi mereka yang bertanggungjawab .

Latihan membolehkan pengurus, penyelia dan pekerja untuk memahami perjalanan sistem pengurusan keselamatan dan mematuhi undang-undang yang diperlukan. Merekaakan memahami tanggungjawab masin g-masing dan tindakan yang perlu diambil ke arah menaik taraf keselamatan dan kesihatan di tempat kerja masing-masing.

HUBUNGAN DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT PERATURAN KESELAMATA BENGKEL

SEKIAN