Anda di halaman 1dari 64

PEMBENTANGAN USUL 20

TULISAN

AL-BANA
disediakan
UAO Feb 2000

PENGENALAN KEPADA BUKUBUKU-BUKU JIM


DITULIS OLEH AL-BANA SENDIRI DISUSUN SEMULA OLEH AHLI JIM RISALAH RASMI JIM TULISAN AHLI JIM, PANDANGAN SENDIRI USUL 20 DITULIS OLEH AL-BANA


USUL 20
USUL 20 YANG TERAWAL RINGKAS DAN TERBAIK DICADANGKAN SEBAGAI BAHAN DALAM TARBIYAH TELAH DISTARAHKAN ABDULLAH AL-BANA UAO TERJEMAH SYARAH INI KE DALAM BAHASA MELAYU


LATAR BELAKANG PENULISAN USUL 20


 

Syarah kepada rukun baiah pertama: alFahmu. Dilatarbelakangi dakwah JIM sendiri

Mesir dijajah pemikiran dan kerajaan Pemikiran dibaratkan Perpecahan mazhab fiq, bid`ah dan khurafat Bincang perkara tidak lahirkan amal Islam terpinggir, hanya laksanan ibadat & keluarga Jahil konsep Islam sebagai sistem hidup

USAHA USUL 20
Kembalikan masyarakat kepada aqidah yang sah, konsep dan ajaran islam yang sebenarnya. Jadi syarah kepada rukun baiah pertama: al-Fahmu. Rukun baiah 10: faham, ikhlas, amal, jihad, pengorbanan, taat, tajarrud, ukhuwah dan thiqah.


ISI KANDUNGAN USUL 20


20 dasar pegangan hidup dalam hubungan makhluk > makhlu > khaliq. Isi kandungannya:

Islam sebagai agama syumul & umum. Quraan & Sunnah sumber hukum Iaman, ibadah, mujahadah, karamah,

kassyaf dan ilham.

  

Kaedah berpegang dengan pendapat imam dan persoalan ibadah. Kaedah menerima atau menolak pendapat seseorang, termasuk para salaf dan nabi. Pendirian mereka yang belum sampai peringkat tarjih dan ijtihad. Sikap mendepani masalah khilaf ABincang perkara yang natijahkan amal.

Pendirian terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Pendirian terhadap persoalan bid`ah. Pendirian terhadap bid`ah tambah dan tinggal. Sikap terhadap para solihin dan wali Allah.


 Ziarah


kubur dan hukum berkaitan

Doa dan tawasul Kaedah berpegang dengan `urf. Aqidah, amal hati dan amal zahir. Islam bebaskan akal, galakkan berfikir. Hakikat `aqliyah tidak bercanggah dengan hakikat syr`iyah. Mengkafirkan sesama mukmin.

PEMBENTANGAN INI
BUKAN HURAIAN TRPERINCI. KEMUKAKAN POINT-POINT PENTING. HURAIKAN YANG DIKIRA PERLU.


ASAS PERTAMA
Huraikan ciri dan ruang lingkup Islam


Islam agama syumul, mencakup seluruh aspek hidup; Islam adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan umat. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah. Akidah yang benar dan ibadat yang sah.

 

Dua ciri islam: umum dan syumul. Maksud umum: sesuai untuk semua tempat, masa dan orang.
Semua tempat: tiada tempat tidak sesuai dengan ajaran

islam. Seua masa: tiada zaman yang tidak sesuai dengan ajaran isam. Semua orang: tiada manusia yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

Ajaran Islam Lengkap akidah, syariah, akhlak
Negara, tanah air dan ummah


Perjelas hubungan individu => individu =>

masyarakat => masyarakat => sistem => negara Negara Islam negara fikrah, bukan asabiyah Konsep warga dan ummah

  

Akhlak, kekuatan, rahmat, keadilan Pengetahuan, undang2, ilmu, kehakiman Kebendaan, usaha, kekayaan Jihad, dakwah, tentera, fikrah Akidah yang betul, ibadat yang sah


 

Sedikit tentang akidah:


Akidah: kepercayaan yang larut dalam iri dan membentuk tata laku Intipati akidah Islam; percaya
Rububiyah Allah Uluhiyah Allah Hakimiyah Allah

Manusia rububiyah,uluhiyah dan hakimiyah


Semua terima rububiyah Tak semua terima uluhiyah dan hakmiyah

  

Menolak hakimiyah Allah Terima 3 sifat di atas, terima semua sifat 20 Akidah => iman => Islam Islam ijbari, ikhtiyari

Persoalan Qadar dan Qada Allah


   

Qada dan qadar dari Allah Qadar ilmu Allah sesuatu yang akan berlaku katas hambanya. (disebut takdir Allah) Qada ketentuan Allah yang berlaku keatas hamba sejajar dengan qadar Allah. Percaya qada qadar bererti percaya apa yang berlaku adalah kehendak Allah. Manusia ada ikhtiar, dia bertanggungjawab atas pilihannya. Qada qadar tidak boleh dijadikan alasan buat maksiat atau tinggalkan wajib.

Persoalan Ibadat


Dalam Islam ada berbagai bentuk ibadah.


Ibadat hati: cinta, takut,tawakkal kepada Allah dan

lainnya. Ibadat zahir: solat, puasa, zakat dan lainnya.
Perbuatan dianggap ibadat dengan 4 syarat:


Dilakukan muslim Perkara dilakukan diterima syarak Mengikut peraturan syarak Ikhlas kerana Allah

ASAS KE DUA
Huraikan sumber hukum


Bagi seseorang muslim, al-Quran dan Hadis menjadi sumber rujukan untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Al-Quran difahami menurut kaedah-kaedah Bahasa Arab dengan tidak memberat dan meringankan. Hadis pula difahami melalui periwi-periwi hadis yang dipercayai.

Quraan & Sunnah sumber hukum dan semua ajaran Islam. Quraan: lafaz dan makna dari Allah, Sunnah:makna dari Allah lafaz dari Rasulullah saw. Quraan dan Sunnah wahyu Allah


Huraian
  

Quraan dan Sunnah difahami menerusi nas dengan memahami Bahasa Arab. Memahami nas membawa kepada istimbat hukum Memahami nas perlu rujuk penulisan ulamak tafsir dan hadis. Ulamak hadis telah kumpulkan hadis dalam Sunnah Sittah, buat penilaian ke atas hadis, syarahkan, kategorikan hadis, istimbatkan hukum. Paling soheh ialah Soheh al-Bukhari.

Sumber Ijtihadiyah
 

 

Selain Q&S ada sumber ijtihadiyah bagi keskes tidak disebut dalam Q&S. Wasilah ijtihad: qiyas, istislah, istihsan, istishab, al-`urf, sad al-zari`ah dll, tidak diasepakati. Hukum sabit melalui Q&S tidak boleh ditolak, Hukum sabit melalui ijtihad boleh terima dan boleh tolak.

PROSES PEMBENTUKAN HUKUM


ijmak qiyas istislah istihsan kes baru ijtihad istishab
sad zariah

Kuasa lagislatif

Kehakiman

`urf khilaf Amir/fatwa

ASAS KE TIGA
perjelaskan isu perkara luar biasa


Iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendakinya, manakala ilham, lintasan-lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah menjadi dalil kepada hukumhukum syariat. Perkara-perkara tersebut hanya dapat diterima dengan syarat perkara-perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan nas syariat.
Iman:
Iman hakiki natijahkan amal, mudahkan ibadat, ada kesan dunawi:
Kemanisan iman, tandanya cintakan ibadat Dapat ilham dan lintasan-lintasan hati Kassyaf.

Kejadian-kejadian luar biasa:


Ilham, firasat, kassyaf, karamah berlaku

kepada orang-orang soleh, Ma`unah; berlaku kepada siapa sahaja, Istidraj; ujian Allah,


Semuanya boleh berlaku, tetapi tidak boleh jadi sumber hukum.

Sihir; berlaku kepada orang fasiq. Mukjizat; berlaku kepada para nabi dan

rasul Sihir mampu dipelajari, yang lain tidak.

ASAS KE EMPAT
cuba selesaikan isu jampi


Jampi mentera dan penyakit, al-Wada`, al-Ramal, (asalnya menulis sestuatu di atas pasir bagi tujuan meramal sesuatu) al-Ma`rifah, nujum, mengaku mengetahui perkara ghaib dan yang seumpamanya adalah kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali jampi-jampi dari ayat al-Quran atau jampi-jampi yang diterima dari Rasulullah s.a.w.

Bincang persoalan jampi, mentera, usaha dan ikhtiar, semuanya sebab untuk dapat akibat Berikhtiar fitrah manusia, mukmin diminta cari sebab untuk dapatkan akibat. Sebab ada dua:

zahir ; daya usaha, ikhtiar manusia dan batin; doa, dari Quran dan doa mathurat

 

Jampi berunsur syirik tidak boleh. Termasuk yang tak boleh ialah: nujum, tilik, tenung, dakwa tahu perkara ghaib. Perlu dihapuskan.

ASAS KE LIMA
betulkan sikap terhadap pemimpin dan ibadat mutlak


Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam masalah yang tidak dinaskan atau telah dinaskan tetapi nas tersebut boleh menerima berbagai-bagai andaian, demikian juga pendapatn imam dalam masalah yang berhubung dengan masaleh mursalah (maslahat yang tidak pasti diterima atau ditolak syarak), boleh diterima dan diamalkan sekiranya pendapat tersebut tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut keadaan, persekitaran dan adat. Pegangan asas dalam perkara ibadh ialah taabud (pengabdian) dengan tidak melihat kepada rahsia, hikmat dan tujuan di seblik ibadat tersebut, namun dalam perkara adat (urusan hidup) diambil kira rahsia, hikmat dan maqasid syariah disebalik kegiatan itu.

Sikap terhadap pendapat imam/pemimpin:

Pendapat ijtihadiyah seseorang diterima

jika tidak mencanggahi syarak Ijtihad dinilai berasaskan nas syarak.
Sikap dalam melakukan ibadat-ibadat mutlak.


Allah, tidak bergantung kepada hikmat. Kes muamalat ambilkira maqasid syarak Maqasid syarak tolak bencana, jana maslahat
Ibadat dilakukan kerana mengabdi diri kepada

ASAS KE ENAM
perbetul sikap menerima pendapat seseorang


Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali perkataan Rasulullah s.a.w. ia bersifat maksum. Perkataan para salihin terdahulu (salaf soleh) mesti diterima jika bersesuaian dengan al-Quran dan al-Hadith. Jika tidak, maka al-Quran dan al-Hadithlah jadi ikutan utama. Tidak boleh mengecaman dan mencacatkan seseorang dalam masalah khilafiah. Setiap orang diserahkan kepada niat masing-masing kerana mereka telah melakukan apa apa yang mereka lakukan

Pendapat semua orang, termasuk para salaf boleh diterima atau ditolak, kecuali Rasulullah, semuanya mesti diterima, Bainda maksum.

  

Apa yang diterima dari para salaf boleh diterimapakai sekiranya tidak bercanggah dengan nas syarak: QS. Salaf berijtihad, betul dapat dua pahala, salah dapat satu pahala. Sahabat ada keistimewaan sendiri sebagai sahabat Rasulullah saw. Khilaf sahabt mesti dilihat sebagai berbeza ijtihad. Sahabat ada keistimewaan tersendiri sebagai sahabat Rasulullah saw.

ASAS KE TUJUH
perbetul sikap mendepani hukum fiqh


Semua muslim yang ilmunya belum mencapai tahap nazar (boleh membuat perbandingan antara pendapat fuqaha dan hujjah mereka) dalam hukum-hukum cabang mestilah mengikut mana-mana imam. Di samping itu adalah baik jika beliau berusaha mencari dan mengetahui dalil-dalil imamnya. Dia mestilah menerima tunjuk ajar yang disertakan dengan dalil sekiranya beliau yakin orang yang memberikan petunjuk itu benar dan mempunyai kelayakan. Sekiranya beliau tergolong dalam golongan ilmuan beliau mestilah menyempurnakan ilmunya hingga mencapai tahap nazar.

Setiap muslim perlu tahu dalil hukum fiqh yang dipegangnya.

Jika belum capai tahap tarjih dalil beliau perlu bertaqlid mazhab atau bertanya yang tahu. Membaca dan bertanya dikira taqlid.

 


Muslim perlu pertingkat ilmu keperingkat nazar dan ijtihad. Yang wajib bagi muslim mengikut nas QS. jika hadis itu soheh itulah mazhabku
jika kamu temui hadis soheh kesampingkan pendapatku ketepi dinding

ASAS KE LAPAN
jelaskan pendirian hadapi masalah khilafiyah


Perselisihan pendapat dalam masalah cabang hukum fiqh tidak sepatutnya menjadi sebab perpecahan dalam agama. Ia sepatutnya tidak menjadi sebab perbalahan dan permusuhan, kerana setiap orang yang berijtihad diberi ganjaran pahala. Umat Islam tidak dilarang melakukan penyelidikan (melalui perbincangan) dalam masalah khilafiah jika penyelidikan itu bertujuan mencari suatu yang hak, dengan syarat perbincangan itu mestilah di atas dasar mahabbah dan kasih sayang kerana Allah serta bekerjasama untuk mencari kebenaran dan hakikat, perbincangan yang tidak membawa kepada pertengkaran yang tercela dan taksub.

 

Khilaf perkara tabi`ie. Khilaf boleh berlaku dalam perkara furu` sahaja, bukan usul. Khilaf tidak boleh jadi sebab perpecahan.

Banyak sebab berlaku khilaf:


tak sama IQ dan kecenderungan banyak sedikit nas diterima, tolak atau terima nas tertentu, persekitaran, perbezaan taraf hidup, Budaya setempat adat resam dan pengalaman seseorang.

Tip menghadapi isu khilaf:


Khilaf perkara tabi`ie, tidak jadi sebab

perpecahan. Tak usah minat masalah khilafiyah, kalau berlaku jangan hairan.

Khilaf tidak jadi hujjah ke atas syarak, Yang benar ialah yang benar pada

syarak, yang salah ialah yang salah pada syarak, Yang berijtihad tetap dapat pahala. Islam galakkan peningkatan ilmu & penyelidikan. Tiada taksub mencari kebenaran. Khilaf jangan jadi sebab permusuhan.

ASAS KE SEMBILAN
bincang isu tidak lahirkan amal dan mbandingkan sahabat


Membincangkan masalah yang tidak berjejak kepada kenyataan (tidak membuahkan amal) tergolong dalam perkara yang memberat-beratkan sesuatu. Memberat-berat sesuatu masalah dilarang oleh syak. Sebagai contoh; membincang cabangcabang hukum yang masih belum berlaku dengan membuat andaian-andaian, membincang penafsiran ayat-ayat Quran yang belum dipastikan hakikatnya oleh ilmu manusia, membandingkan keistimewaan antara para sahabat Rasulullah s.a.w. atau membincangkan perselisihan pendapat para sahahat. Kerana para sahabat mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai seorang sahabat. Mereka diberi ganjaran menurut niat masing-masing, tambahan pula masalah taawil merupakan satu jalan keluar.

 

Islam larang perinci bincang masalah tidak natijahkan amal. Bincang perkara begini dikira takalluf,

 

Banna nasihat tidak bincang masalah seperti ini Masalah fiqh masih andaian
Ayat-ayat belum terbukti secara ilmiyah & saintifik Pokok khuldi, sahabat Sulaiman bawa

singgahsana Balqis dll. Bandingkan keistimewaan sahabat


 

Yakin mereka yg terbaik ummat Muhammad. Sebahgian mereka lebih istimewa dari yang lain:

Yang berkorban sebelum fath Makkah lebih

istimewa dari yang lain. Yang hadir perang Badar ada keistimewaan tersendiri.

Kita beri wala kepada khulafa rasyidin. Mereka antara 10 dijamin masuk syurga. Tidak boleh simpan rasa benci terhadap mereka. Benci mereka tanda hati berpenyakit.


ASAS KE SEPULUH
Betulkan sikap terhadap ayat mutasyabihat


Mengenal Allah, mentauhidkanNya dan membersihkanNya dari sesuatu yang menyengutuiNya adalah akidah Islam paling tinggi. Ayat Quran dan hadith yang menyentuh sifat-sifat Allah hendaklah diterima tanpa melakukan tafsiran dan takwilan. Kita jauhi perselisihan ulama dalam masalah ini. Kita berpada dengan apa yang telah dipadakan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman dengannya (ayat-ayat yang mutasyabihat) semuanya itu dari Allah Tuhan kami.

Ayat mutasyabihat ayat sebutkan sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk Mengenal Allah persoalan paling penting Mesti mempercayai ayat dan hadis yang nyatakan sifat mutasyabihat tanpa melakukan takwil dan tafsir


    

Tidak turut campuri khilaf mengenainya Intipati persoalan aqidah ialah mempercayai rububiyah, uluhuyah dan hakimiyah Allah Maksudnya telah dijelaskan sebelum ini Wajib terima semua ayat mutasyabihat dengan segala maksudnya yang zahir Tidak samakan maksud sifat Allah dengan sifat makhluk Sama nama sifat Allah dan makhluk tidak bawa maksud sama Tidak samakan zat Allah dengan zat makhluk Tiada keperluan mentakwil sifat mutasyabihat Pentakwilan bukan amalan golongan salaf

ASAS KESEBELAS
PERBETUL SIKAP TERHADAP PERKARA BID`AH


Semua bidaah yang dilakukan dalam agama Islam tidak ada sandaran asalnya, ia dianggap baik oleh manusia berdasarkan nafsu mereak, sama ada dengan menambah atau mengurangkan apa yang telah disyariatkan, semua ini termasuk dalam senarai perkara-perkara sesat yang wajib diperangi dan dihapuskan. Penghapusan ini hendaklah dilakukan dengan cara yang paling bijaksana supaya tidak membawa kepada perkara yang lebih buruk dari bidaah itu sendiri.

Bid`ah: mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Islam dengan


Menambah yang tidak ada Mengurangkan yang ada Berterusan tidak melakukan yang sunat

 

Semua bid`ah sesat dan masuk neraka Mengada-adakan sesuatu ditolak

Pendirian terhadap perkara bid`ah


Mesti bertindak membenteras bid`ah Membenteras bid`ah tidak membawa kepada

keburukan lebih besar dari keburukan bid`ah itu Membenteras bid`ah dengan penuh bijaksana Terutama bid`ah yang telah membudaya dalam masyarakat

ASAS KE DUABELAS
PENJELASAN LANJUT PERKARA BID`AH


Bidaah yang dilakukan dengan menambah atau mengurangkan, terikat dengan cara-cara tertentu dalam melakukan ibadat mutlak dikira termasuk dalam masalah khilafiah. Setiap orang mempunyai pendapat tertentu. Tidak menjadi kesalahan mencari hakikat melalui bukti dan dalil.

Perjelaskan bebtuk-bentuk bid`ah lain


Bid`ah menmbah ajaran Islam: tambah

salawat keatas nabi sebelum azan Bid`ah meninggalkan ajaran Islam: kekal meninggalkan solat ba`diyah jumaat

Iltizam dengan amal mutlak pada waktu

tertentu: baca fatihah pada waktu tertentu yang tidak ditentukan syarak

Semua perkara ini perkara khilafiyah Boleh dikaji untuk mendapatkan yang hak Sikap mukmin: tinggalkannya kerana ia tidak sabit dengan nas


ASAS KE TIGABELAS
PERBETUL SIKAP TERHADAP PARA SOLIHIN


Mencintai para salihin dan memuji mereka berdasarkan amal saleh yang mereka lakukan adalah sebahagian daripada taqarrub (menghampirkan diri kepada Allah). Wali-wali Allah ialah mereka yang disebutkan Allah dalam firmanNya:

  

Tidak mentaqdis dan mempersenda mereka Mengasihi mereka dikira qurbah Mereka tidak mampu beri manfaat dan mudarat Kasihkan mereka tanda iman, bencikan mereka tanda kurang iman
Hadis:

Kasihkan mereka tidak sampai


peringkat taqdis

Tidak memberikannya sesuatu yang dia tidak

berhak menerimanya: menyembahnya Mempercayai sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti menyembuh penyakit, tahu tarikh kiamat dll
 

Para solihin adalah wali Allah Wali Allah mereka yang bertakwa kepada Allah
Mereka bekerja untuk menegakkan agama Allah

Kewalian paling tinggi: kewalian para sahabat,kemudian diikuti generasi berikutnya

   

Muslim mesti mengasihi para wali, bukan membenci atau memusuhi mereka Wali Allah ialah mereka yang memperjuangkan agama Allah, termasuk para du`at Menentang dan membenci para du`at tanda munafiq Karamah: perkara luar biasa berlaku kepada para solihin Karamah berlaku dulu, sekarang dan akan datang Perlu ambil perhatian dua perkara:
Ibadat dilakukan bukan kerana nak cari karamah Penilaian dan pengiktirafan bukan kerana perkara

luarbiasa, tetapi pegangan tarhadap syarak

 

 

Kejadian luar biasa bukan bukti apa yang disebut atau dilakukan seseorang itu benar Kebenaran dipastikan sejauh mana ia bertepatan dengan syarak Kesah Dajjal bukti nyata Karamah yang berlaku tidak bawa manfaat dan madarat kepada wali atau orang lain Oleh itu muslim tidak mensyirikan Allah dengan wali, tidak boleh takut dan memohon kepada wali Semuanya dikira ubudiyah, ubudiyah hanya diberi kepada Allah, bukan kepada wali

ASAS KE EMPATBELAS
BETULKAN SIKAP TERHADAP KUBUR DAN PENGHUNINYA


Menziarahi kuburan walau bagaimanapun adalah sunnah dengan syariat mengikut cara yang diterima dari Rasulullah s.a.w. Tetapi meminta pertolongan dari si mati, siapa pun mereka, demikian juga menyeru mereka supaya memberi pertolongan, meminta mereka menunaikan hajat, dari jauh atau dekat, bernazar kepada mereka, membina perkuburan, memasang kelambu, memasang lampu dan meluaskannya, bersumpah dengan nama selain Allah dan perkara-perkara yang seumpamanya, adalah bidaah dan dosa besar yang wajib diperangi. Kita tidak melakukan perkara-perkara tersebut sebagai langkah berjagajaga.

Perbuatan minta pertolongan dan tunaikan hajat, bernazr, membuat binaan, pasang kelambu, payong, lampu adalah bi`ah, ditegah, wajib dihapuskan

Ziarah kubur dibolehkan untuk Pengajaran dan keinsafan Berdoa kepada si mati
Tidak digalakkan musafir kerana ziarah kubur, malah dilarang Bataskan ziarah kubur pada yang berhampiran sahaja, walau pun bukan kubur keluarga

 

ASAS KE LIMABELAS
BINCANGKAN MASALAH TAWASUL


Doa yang dilakukan melalui perantara (tawassul) makhluk kepada Allah termasuk dalam masalah khilafiah pada cara berdoa. Ia tidak termasuk dalam masalah akidah.

   

Tawasul: memohon kepada Allah melalui perantaraan makhluk Bertawasul dengan makhluk adalah masalah khilaf fiqhi, bukan termasuk persoalam aqidah Boleh dikaji untuk mencari kebenaran Pendirian terbaik: tinggalkan tawasul, kerana Rasulullah dan sahabatnya tidak pernah buat Ada pendapat bolehkan tawasul denagn nama Rasulullah saw sahaja Mohon doa kepada selain Allah ditegah

ASAS KE ENAMBELAS
BETULKAN PEGANGAN KEPADA AL-`URF AL

Uruf (kebiasaan setempat) yang salah tidak dapat merubah makna lafaz-lafaz syarak yang hakiki, malah kita wajib memastikan batas makna yang dimaksudkan oleh lafaz-lafaz tersebu. Kita mesti membataskan maksud lafaz terbabit pada pengertian yang dimaksudkan itu sahaja. Kita mesti berwaspada dterhadap tertipuhelah menggunakan perkataan-perkataan seperti ini dalam urusan dunia dan agama. Yang diambil kita ialah benda yang diberi nama, bukan nama yang diberikan.

`Urf : kebiasaan setempat yang telah menjadi amalan umum,contoh; pinjaman diguna untuk hutang `Urf yang tidak bercanggah syarak diterima

`Urf yang bercanggah syarak ditolak Kaedah pegangan:

Ertinya:yang diambil kira dalam menentukan hukum ialah hakikat sesuatu benda bukan nama yang diberikan kepada benda itu Perlu pastikan pengertian yang diberikan kepada sesuatu perkataan:
Jika bertepatan dengan syarak diterima Jika bercanggah ditolak. Contoh: bayaran perkhidmatan untuk bayaran

lebih daripada kadar hutang. Kalau benar-benar ia harga perkhidmatan ia boleh diterima, kalau tidak ia dikira riba.

Jika anjal (boleh bertepatan dan boleh

bercanggah dengan syarak) yang diterima pakai ialah pengertian lafaz syarak. Contah: perkataan pinjam yang dipakaikan kepaha hutang membeli rumah. Dalam kes pinjaman membeli rumah perkataan pinjam mesti bermaksud hutang, yakni, hukum hutanglah yang dilaksanakan keatas pinjaman itu Dalam istilah syarak hutang dan pinjam membawa maksud dan hukum yang berlainan

ASAS KE TUJUHBELAS
BINCANGKAN AMAL HATI DAN AMAL ZAHIR


Akidah asas amal. Amal hati lebih penting dari amal anggota zahir. Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang amal ini dituntut syarak, sekalipun status kedua-dua tuntutan itu tidak sama.

Aqidah adalah amal hati Amal hati asas kepada semua amal Amal hati lebih afdal dari amal zahir Amal tidak bererti jika tidak didorong aqidah/iman
 

Aqidah dan iman cacat, amal juga jadi cacat Amal natijah iman paling berat timbangan di akhirat Amal hati lebih afdal kerana ia sumber amal zahir Sejauh mana hati penuh iman sejauh itu reda Allah Amal hati perlukan amal zahir, oleh itu amal zahir tidak boleh ditinggalkan


ASAS KE LAPANBELAS
BINCANG PERSOALAN KEBEBASAN BERFIKIR


Islam membebaskan akal, mendorong supaya membuat pengamatan terhadap kejadian alam keliling. Islam menjunjung tinggi kedudukan ilmu dan ulamak. Mengalu-alukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Hikmah adalah barang mukmin yang hilang, di mana dia menemuinya dialah manusia yang paling berhak terhadapnya.

Islam bebaskan akal manusia dari Perhambaan sesama manusia Menerima yang batil Islam galakkan penyelidikan, kajian dan perbincangan, ia dapat kuatkan iman Perlu manfaatkan hasil penyelidikan Islam alu-alukan sesuatu yang baik dan bermanfaat:
 

Islam angkat kedudukan ilmu dan ilmuan

Islam alu-alukan sesuatu yang baik dan bermanfaat: Islam angkat kedudukan ilmu dan ilmuanIslam letakkan manusia pada landasan yang betul, beri jawapan 3 soalan
Dari mana dari tanah : Kenapa ubudiyah: Kemana kembali kepada Allah:

Islam beri kebebasan aqidah tetapi terikat dengan fungsi akal, supaya:
Tidak karam dalam alam khayal Tidak menerima sesuatu dalam keadaan sonsang

ASAS KE SEMBILANBELAS
BERI NERACA MENILAI HAKIKAT AKAL DAN HAKIKAT SYARAK


Boleh jadi masalah yang dibincangkan syariat berlainan dengan masalah yang dibincangkan oleh akal, namun demikian syariat dan akal tidak akan bercanggah dalam perkara-perkara yang telah menjadi hakikat dan kenyataan. Percanggahan tidak akan berlaku antara hakikat ilmiah yang sah dengan kaedah syarak yang telah sabit. Perkara-perkara yang zanni (belum muktamad) pada akal dan syarak mestilah ditawilkan supaya ia bersesuaian dengan hakikat yang telah putus pada akal atau syarak. Sekiranya pandangan syarak dan akal pada sesuatu masalah masih zan, maka pandangan syark mestilah diutamakan, sehinggalah pandangan akal dapat membuktikan kebenarannya atau ia gugur dengan sendirinya.

Jelaskan bahawa pandangan syarak mungkin tak sama dengan pandangan akal

 

Pandangan akal ialah: capaian akal mengenai alam dan kehidupan Pandangan syarak: kenyataan nas syarak mengenai:
Hukum halal haram Kejadian alam Kehidupan dunia dan akhirat

 

Namun kedua-duanya tidak akan bercanggah pada perkara qat`ie dan muktamad. Jadi, hakikat syariyah tidak akan bercanggah dengan hakikat aqliyah

Nas Qat`ie: muktamad


Maksud nas yang qat`ie dikira sebagai hukum, yang

lain ditolak, contoh: Kejadian Adam dari tanah Peroses kejadian janin Haram arak dll Wajib solat, zakat dll

Nas zanni: tidak muktamad


Boleh pilih salah satu maksud lafaz, supaya

sejajar dengan capaian kajian pasti, contoh: bumi bulat

Maksud nas Q&S yang qat`ie tidak akan bercanggah dengan hakikat akal

Maksud nas Q&S yang zanni


Ditafsir sejajar maksud bahasa Dibantu asbab nuzul

Pandangan akal yang masih zan mesti ditakwil dengan hakikat syarak, contoh: nilai baik dan buruk Pandangan syarak yang masih zan ditakwil dengan hakikat akal, contoh: kes istihalah; bahan najis yang larut dalam makanan Jika kedua-duanya masih zan, zan syaraklah yang diterima pakai

 

Sekalipun hakikat syariyah tidak bercanggah dengan hakikat akliyah, namun Quraan tetap kitab hidayah, ilmu, tata cara hidup dll, bukan kitab fizik Namun dalam Quraan ada kenyataan tentang kejadian alam Selagi petunjuk nas Quraan jelas, kenyataannya mengenai kejadian alam adalah benar Yang bercanggah dengannya adalah batal

ASAS KE DUAPULUH
BINCANG MASALAH TAKFIR


Boleh jadi masalah yang dibincangkan syariat berlainan dengan masalah yang dibincangkan oleh akal, namun demikian syariat dan akal tidak akan bercanggah dalam perkara-perkara yang telah menjadi hakikat dan kenyataan. Percanggahan tidak akan berlaku antara hakikat ilmiah yang sah dengan kaedah syarak yang telah sabit. Perkara-perkara yang zanni (belum muktamad) pada akal dan syarak mestilah ditawilkan supaya ia bersesuaian dengan hakikat yang telah putus pada akal atau syarak. Sekiranya pandangan syarak dan akal pada sesuatu masalah masih zan, maka pandangan syark mestilah diutamakan, sehinggalah pandangan akal dapat membuktikan kebenarannya atau ia gugur dengan sendirinya.

Tidak boleh mengkafirkan orang yang mengucap syahadah dan melakukan tuntutannya semata-mata kerana perkataan atau perbuatannya

Seseorang hanya boleh dikafirkan apabila dia:


Mengaku kufur Mengingkari hukum Allah
  

Halalkan yang haram Haramkan yang halal Ingkari yang wajib Menolak ketentuan syarak, contoh:ingkar kaabah qiblat

Menolak kenyataan Quraan yang jelas, contoh:

syurga, neraka, malaikat dll Mengaku kufur Mengingkari hukum Allah


  

Halalkan yang haram Haramkan yang halal Ingkari yang wajib Menolak ketentuan syarak, contoh:ingkar kaabah qiblat

Menolak kenyataan Quraan yang jelas,

contoh: syurga, neraka, malaikat dll Mentafsirkan Quraan dengan tafsiran yang tidak diterima Bahasa Arab Melakukan perbuatan yang tidak menerima andaian lain dari kufur Mempersendakan hukum syarak Mempersendakan Quraan


Mengkafirkan mukmin bahaya, jika tidak benar tuduhan kafir kembali kepada yang menuduh:

 

Mengkafirkan mukmin mesti berasaskan sesuatu yang yakin ia menyebabkan murtad Ada perbuatan disebut kufur tetapi tidak membawa murtad: Jika jahil sesuatu itu membawa murtad beliau hendaklah diberi tahu, selepas itu jika dia masih berpendirian sama, fuqahak khilaf:
Beri tempoh 7 hari, jika kekal, dihukum bunuh Beri tempoh 3 hari, jika kekal, dihukum bunuh

Dalam persoalan takfir ada beberapa istilah


Kufur yang tidak kafir / murtad: Kufur akbar, murtad: Kufur asghar (kecil) tidak murtad:

Istilah-istilah ini memandu kita memahami ungkapan-ungkapan seperti berikut:


Bersumpah selain nama Allah kufur : Meninggalkan solat kufur : Kesetiaan kita, selagi mereka selagi tidak

meninggalkan solat:


Ungkapan ini tidak membawa murtad, namun ia membawa dosa kerana telah melakukan maksiat

PENUTUP
  

Pembentangan ini telah menjelaskan usul 20 dengan ringkas Pembentangan ini juga telah menjelaskan rukun bai`ah pertama: al-Fahmu Ada syarah usul 20 yang lebih terperinci Semoga kita mendapat keredaan Allah