Anda di halaman 1dari 17

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, KUALA LUMPUR.

WAJ 3106 HUBUNGAN ETNIK


OLEH: SYAHIDA BINTI HAJI JAMIL NURHIDAYATUL FADHILAH BINTI MAT REFIN

BINCANGKAN KONSEP-KONSEP KEMASYARAKATAN DALAM KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK.

MASYARAKAT
DEFINISI Kumpulan manusia yang hidup bersama (di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu), pergaulan hidup. (Kamus Dewan, 2007) KONSEP Wujud jaringan yang erat. Terbina pola hubungan yang berulang. Membawa kepada pembinaan kesepaduan. Mempunyai budaya yang tersendiri. Budaya dikembangkan dan diturunkan dalam bentuk material dan bukan material.

Berkelompok.

Mempunyai aturan sosial. CIRI-CIRI UTAMA MASYARAKAT Mempunyai pemimpin.

Berbudaya.

Mengalami perubahan.

Berinteraksi.

HUBUNGAKAIT RAS DAN HUBUNGKAIT ETNIK

ETNIK RAS MASYARAKAT INDIVIDU PREJUDIS STEREOTAIP RESISME DISKRIMINASI ETNISITI ETNOSE NTRISME

etnik, etnisiti dan etnosentrisme


Sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi.(Modul Hubungan Etnik, 2007) Berkait rapat dengan konsep ras dan bangsa. Dikelaskan melalui perbezaan budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, dan sebagainya. Membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme.

ETNIK

ETNISITI

Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Mewujudkan satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas yang menyatukan anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama.

ETNOSENTRISME

Kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan entisiti mereka adalah jauh lebih baik dari kelompok lain. Satu perspektif yang melihat kelompok etnik lain menerusi lensa dan kaca mata etnik snediri.

Konsep ras dan resisme

RAS
Sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berdasarkan ciri-ciri biologikal yang nyata.

RESISME
Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau anggotanya terhadap kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata.

Individu-Kepercayaan dan sikap individu.

Institusi-Pelaksanaan bersifat diskriminasi dalam masyarakat

KONSEP PREJUDIS

Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain

Juga boleh ditakrifkan sebagai perasaan emosi negatif yang bertindak balas terhadap seseor ang individu atau sesebuah kumpulan.

Tidak diluahkan secara terbuka

Tidak berasaskan maklumat yang tepat, jelas dan mencukupi

Konsep Sterotaip

Akan mengakibat kan sesauatu kumpulan etnik saling memandan g rendah antara satu sama lain

Kenyataan kenyataan negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik yang lain

Contoh stereotaip 1- Melayu malas 2 - India suka cakap putarbelit 3 - Cina pengotor

Konsep diskriminasi
Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif dan perbuatan membanding serta membezakan sesorang individu atau kelompol etnik.

Berlaku apabila wujud prejudis dan stereotaip

Bentuk diskriminasi
Sosial, Ras, kaum

Contoh diskriminasi

HUBUNGAKAIT RAS DAN HUBUNGKAIT ETNIK

ETNIK RAS MASYARAKAT INDIVIDU PREJUDIS STEREOTAIP RESISME DISKRIMINASI ETNISITI ETNOSE NTRISME

BEBERAPA ISU DALAM HUBUNGAN ETNIK (1975 2010)

Isu Universiti Merdeka

Penukara n Bahasa Pengantar di UM

Kenaikan pangkat guru berketurunan Cina di sekolah rendah

Akta Penyelarasan Perindustrian

Klausa 21 (2) dalam Akta Pendidikan 1971

Kontreversi Penggunaan Kalimah Allah (2010)

Faktor faktor yang menyebabkan wujud konflik hubungan etnik

Perebutan kuasa antara kelompok kelompok atau kelompok etnik dari segi ekonomi dan politik. Diskriminasi dan prasangka atas perbezaan warna kulit Perbezaan hak kaum dalam soal pembahagian kawasan, peluang pelajaran dan pekerjaan Layanan atau pandangan yang berbeza oleh individu atau kelompok terhadap indivisu atau kelompok lain Kepelbagaian budaya

Langkah langkah mengatasi masalah hubungan etnik


Memperbaiki keseimbangan ekonomi Menghapuskan pengenalan etnik dengan kegiatan ekonomi dan kawasan tempat tinggal Peluang dari segi pendidikan, pekerjaan haruslah diberi sama adil kepada setiap rakyat atau masyarakat Sistem pendidikan sebagai medium bagi memupuk keperibadian dan kesedaran masyarakat Mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei 1969 Kerajaan yang memerintah haruslah adil terhadap tuntutan etnik minoriti

SEKIAN