Anda di halaman 1dari 49

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN

ASET ALIH KERAJAAN


UNTUK :
INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA
MOF


1. Definisi
2. Objektif
3. Jenis aset alih
4. Peraturan Kewangan
5. Kuasa Melulus
6. Justifikasi pelupusan
7. Tatacara Pelupusan


- Tanpa Lemb.Pemeriksa
- Melalui lemb.Pemeriksa
8. Dokumen sokongan
9. Cara-cara pelupusan
10. Hasil Pelupusan
11. Faedah Pelupusan
12. Isu & Masalah pelupusan
Satu proses melupuskan sesuatu aset
alih kerajaan dimana secara fizikalnya
masih ada dalam simpanan
Tetapi tidak digunakan atau diperlukan
Dan perlu dikeluarkan dari simpanan dan
rekod


O Memastikan jabatan tidak menyimpan
C Harta benda yang usang
C Habis tempoh penggunaan ekonomi
C Rosak dan tidak boleh dipakai
C Stok berlebihan
O Menjimatkan ruang stor/pejabat
O Mendapat hasil pulangan yang terbaik
O Membetulkan rekod perakaunan aset


O Aset Kementerian/ Jabatan yang
diperolehi daripada wang kerajaan
O Aset yang dirampas, disita, dilucuhak,
tidak bertuan atau tidak dituntut
O Aset yang diterima sebagai hadiah
atau sumbangan
O Sampel/ barang contoh untuk
tender/kontrak


O Seksyen 17 Akta Prosedur Kewangan
O Bahagian XIV Panduan Perbendaharaan
Tatacara Pengurusan Stor (TPS)
C Panduan 212 - Lembaga Pemeriksa
C Panduan 213 - Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB)
C Panduan 216 - Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V)
C Panduan 217 - Sijil Pelupusan (KEW-300X)
C Panduan 218 Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa
C Panduan 222 Cara-cara pelupusan
C Panduan 225 Tempoh pelupusan


O Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997
(Garis Panduan Pelupusan Aset Kerajaan)
O Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002
(Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh
diluluskan oleh Kementerian/Jabatan
O Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1995
(Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer)


O P.U (B) 513
(Perwakilan kuasa kepada Pegawai Pengawal dan pegawai tertentu
di Kementerian/Jabatan)
O Surat Arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan
bertarikh 7 Januari 2002
(Pelupusan Komputer peribadi PC)


O Perbendaharaan
C Bahagian Kawalan & Pemantauan
C Bagi nilai perolehan asal satu-satu
barang melebihi RM 50,000 atau pada
agregatnya melebihi RM 500,000
C Bagi syor pelupusan secara :-
- Hadiah
- Pindahan
- Tukar beliO Kementerian/Jabatan
C Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang
tidak melebihi RM 50,000 atau pada
agregatnya tidak melebihi RM 500,000
C Bagi syor pelupusan selainnya.
C Komputer Peribadi


C Pegawai yang diberi kuasa :-
- Ketua Setiausaha
- Timbalan Ketua Setiausaha
- Setiausaha Bahagian Pentadbiran /
Kewangan & Khidmat Sokongan
- Ketua Pengarah & Timbalan Ketua Pengarah
(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat)
- Ketua Jabatan
(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat & Negeri)C Barang pecah dan rosak
C Habis tempoh penggunaan ekonomik
C Tidak Ekonomik Dibaiki
C Usang
C Tamat tempoh penggunaan
C Melebihi keperluan


C Tidak sesuai lagi digunakan
(perkembangan teknologi
C Tidak diperlukan lagi
C Disyor selepas urusan verifikasi,
pengiraan stok & pemeriksaan stok
C Sudah digantikan


Tanpa Lembaga Pemeriksa
(Panduan 218 PP-TPS)
Melalui Lembaga Pemeriksa
(Panduan 212 PP-TPS)


PELUPUSAN TANPA
LEMBAGA PEMERIKSA
TANPA LEMBAGA PEMERIKSA


O Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu
barang tidak melebihi RM 20,000 atau pada
agregatnya tidak melebihi RM 300,000
O Kenal pasti aset yang hendak dilupuskan
O Senaraikan aset di dalam borang tanpa
Lembaga Pemeriksa
Tanpa Lembaga Pemeriksa (samb)


O Sediakan laporan beserta dokumen sokongan
O Kemukakan untuk kelulusan
O Lakukan pemeriksaan
BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSA


TARIKH TEMPOH KEADAAN SYOR
PEMBELIAN DIGUNAKAN SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH BARANG PELUPUSAN
(RM) (RM) (RM) (RM)
1 Meja buah 5 15.9.2001 3 tahun 250.00 1,250.00 25.00 125.00 rosak buang
2 Komputer set 2 10.5.2000 4 tahun 5,600.00 11,200.00 300.00 600.00 rosak jualan sisa
3 Mesin taip buah 1 12.7.1997 7 tahun 650.00 650.00 50.00 50.00 rosak buang
6,500.00 12,100.00 375.00 675.00
Tarikh :
Saya telah membuat pemeriksaan dan disyorkan * DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
untuk dilupuskan
..
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
* oleh Pegawai Pengawal/ Pegawai yang diwakilkan kuasa
untuk meluluskan pelupusan
HARGA PEMBELIAN ASAL NILAI SEMASA
PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERI KSA
(Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang t i dak mel ebi hi RM20, 000 atau pada agregatnya t i dak mel ebi hi RM300, 000 )
BIL NAMA BARANG UNIT KUANTITI


PELUPUSAN MELALUI
LEMBAGA PEMERIKSA
MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA


O Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu
barang melebihi RM 20,000 atau pada
agregatnya melebihi RM 300,000
O Kenal pasti aset yang hendak dilupuskan
O Pelantikan Lembaga Pemeriksa
O Lakukan pemeriksaan
Pra -Pelupusan
O Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-
300V) dan kemukakan kepada urusetia


SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH
(RM) (RM) (RM) (RM)
1 Pentadbiran Kenderaan buah 1 15.9.1997 7 tahun 65,000 65,000 15,000 15,000 masih boleh sebutharga
digunakan
2 Mesin X-Ray buah 1 11.6.1985 18 tahun 150,000 150,000 - - rosak sisa besi
3 Sofa set 2 01.3.1998 6 tahun 12,500 25,000 200 400 kurang elok hadiah kepada
Sek.Men. Teknik
Kuala Lumpur
227, 500 240, 000 15, 200 15, 400
Tarikh : .
Kepada : .
.
Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada
untuk memeriksa
SYOR LEMBAGA PEMERI KSA di
seperti arahan yang terkandung di dalam surat tuan bil
1. Barang-barang berikut hendaklah disimpan untuk kegunaan : bertarikh.kami telah melawat..
Bil : . ..pada
dan memeriksa barang-barang yang disenaraikan di atas beserta
2. Barang-barang berikut hendaklah ditawarkan kepada lain-lain dengan pendapat dan syor-syor kami:
jabatan sebagaimana dinyatakan :-
Bil : . Tandatangan ..(Pengerusi)
Nama dan Jawatan
3. Barang-barang berikut hendaklah dijual mengikut cara yang
ditetapkan : Tandatangan (Ahli)
Bil : . Nama dan Jawatan
4. Barang-barang berikut hendaklah dimusnahkan mengikut cara Tandatangan (Ahli)
yang ditetapkan : Nama dan Jawatan
Bil : . * (jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa)
BIL BAHAGIAN
SYOR
PELUPUSAN
KEW. 300-V
LAMPI RAN V
(Panduan 216)
TEMPOH
DIGUNAKAN
HARGA PEMBELIAN
ASAL
NILAI SEMASA
KEADAAN
BARANG
LAPORAN LEMBAGA PEMERI KSA
TARIKH
PEMBELIAN
NAMA BARANG-
BARANG
UNIT KUANTITI
MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA


O Asingkan permohonan mengikut bidang kuasa
meluluskan pelupusan
O Kemukakan permohonan beserta dokumen
sokongan
Proses Pelupusan
MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA


O Laksanakan tindakan mengikut kelulusan
yang diberi
Tindakan akhir
O Sediakan dokumen pengesahan pelupusan dan
kemukakan ke Perbendaharaan
G Sediakan laporan suku tahun pelupusan bagi
pelupusan yang diluluskan diperingkat
Kementerian/Jabatan dan kemukakan ke
Perbendaharaan


LEMBAGA PEMERIKSA
Pelantikan
Tugas-tugas
PELANTIKAN


C Lembaga Pemeriksa hendaklah dilantik oleh :-
- Pegawai Pengawal
- Pegawai Yang diwakilkan kuasa
- Setiausaha Kerajaan Negeri
- Pegawai Kewangan Negeri
- Residen Negeri Sarawak
PELANTIKAN (samb.1)


C Mana-mana pegawai yang sesuai
C Pegawai yang tidak terlibat secara langsung
dalam pengendalian aset berkenaan
C Pegawai dari kumpulan A, B atau C
C Sekurang-kurangnya dua orang
(Pengerusi dan Ahli)
C Dimana tidak cukup pegawai, pegawai dari
jabatan lain boleh dilantik
PELANTIKAN (samb.2)


C Mengikut jawatan
C Mengikut nama individu
C Mengikut tempoh tertentu
C Urusan pelantikan boleh dibuat pada awal
tahun
C Lembaga boleh dilantik mengikut negeri
TUGAS-TUGAS


C Menyediakan jadual pemeriksaan
C Memberitahu jabatan membuat persediaan
C Memeriksa aset
C Menyediakan laporan lembaga pemeriksa
(KEW-300V
C Syor dan cara pelupusan yang sesuai
C Menandatangani KEW-300V
C Kemukakan kepada urusetia pelupusan


URUSETIA PELUPUSAN
TUGAS-TUGAS


C Menguruskan pelantikan Lembaga Pemeriksa
C Minta laporan KEW-300V
C Perolehi kelulusan mengikut bidang kuasa :-
a) Perbendaharaan
b) Kementerian/Jabatan sendiri
C Hantar peringatan jika kelulusan belum diberi
C Sampaikan kelulusan
C susuli sehingga pelupusan selesai
(dalam tempoh 3 bulan)
TUGAS-TUGAS (samb.1)


C Pohon pelanjutan atau pinda syor jika
pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam
tempoh tertentu
C Perolehi sijil pelupusan (KEW-300X) dan
dokumen berkaitan
C Hantar sijil pelupusan ke Perbendaharaan
C Kemaskini rekod dalam daftar harta
modal/inventori/rekod stok


DOKUMEN
UNTUK PELUPUSAN
DOKUMEN :-


C Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V)
C Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB)
(Kenderaan, loji, mesin & peralatan teknikal)
C Justifikasi jabatan untuk pelupusan secara
tukar beli
C Laporan kemalangan dan laporan polis bagi
kenderaan yang terlibat dalam kemalangan
C Surat permohonan dari kementerian / jabatan/
pertubuhan sukarela bagi pelupusan secara
hadiah dan pindahan


KAEDAH
PELUPUSAN


O Jualan
C Tender
C Sebutharga
C Lelong [kontrak]
C Tukarbeli
O Lain-lain
C Pindahan
C Hadiah
C Tanam
C Bakar
C Buang
C Tenggelam
C Lebur
C Dan lain-lain
O Kontrak pusat [tamat]
C Sisa Tayar
C Sisa Besi
C Sisa Plastik


HASIL PELUPUSAN
HASIL PELUPUSAN


O Hendaklah dimasukkan dalam akaun
hasil kerajaan
O Hubungi Jabatan Akauntan Negara
Malaysia untuk mendapatkan kod hasil


FAEDAH PELUPUSAN
FAEDAH PELUPUSAN


O Mendapat hasil/pulangan yang terbaik
O Menjimatkan ruang pejabat/stor
O Pengurusan inventori /stok yang
sempurna
O Mengelakkan kehilangan


ISU & MASALAH
PELUPUSAN
ISU & MASALAH


O Pegawai tidak mahir tatacara pelupusan
O Kurang perhatian Kementerian/Jabatan
O Lembaga pemeriksa lewat / tidak
dilantik
O Lembaga Pemeriksa lewat membuat
pemeriksaan
O Urusan pelupusan tidak dilakukan dari
masa ke semasa
ISU & MASALAH (samb.1)


O Barang-barang lambat bergerak, usang
dan berlebihan jarang diambil tindakan
pelupusan
O Kelulusan pelupusan lewat
dilaksanakan
O Sijil Pelupusan lewat dikemukakan
O Laporan Suku Tahun Pelupusan lewat
dikemukakan


GAMBAR-GAMBAR
PELUPUSAN
Pelupusan secara jualan kontrak pusat sisa besi


Pelupusan secara ketuk dan tanam


Pelupusan secara tenggelamkan di laut


Pelupusan secara hadiah


Pelupusan secara bakar
Tel : 03-88823692 Fax : 03-88824110
E-mail : zalinam@treasury.gov.my