Anda di halaman 1dari 31

TOPIK 2

"Suatu program pendidikan yg termasuk kurikulum & kegiatan kokurikulum yg merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan & kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dgn sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental & emosi serta untuk menanam & mempertingkatkan nilai moral yg diingini & untuk menyampaikan pengetahuan."

(Dipetik daripada Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-Peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997

Kronologi Pembentukan Kurikulum Zaman Kesultanan Melayu Melaka Zaman Penjajahan British Zaman Sebelum Merdeka

Perbandingan Pendidikan Mengikut Kaum (Melayu, Cina & India)

Era Millenium

Era 1990-an

Zaman Selepas Merdeka

Kronologi Pembentukan Kurikulum KLSR KBSR

KBSR

KSSR

Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan hasil daripada Ordinan Pelajaran 1957 yang digubal berdasarkan Laporan Razak (1956).
Implikasi Laporan Kabinet 1979 ini penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan yang bertujuan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yg terdiri dpd masyarakat majmuk supaya dapat hidup dalam perpaduan yg harmonis. Kurikulum ini telah mula dilaksanakan di semua sekolah rendah bermula pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah & pd tahun pelaksanaan penuh di semua sekolah rendah seluruh negara.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada tahun 1993 yng mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan FPK, Dasar Pendidikan & Wawasan 2020, globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) diperkenalkan

Proses menyeluruh dalam transformasi pendidikan negara perlu dilaksanakan segera seiring dengan perubahan pantas pertumbuhan ekonomi Malaysia. Hanya dengan transformasi pendidikan yang berkesan mampu menghasilkan modal insan yang benar-benar boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi lebih baik berasaskan kreativiti dan inovasi. Transformasi ini pasti akan memperbaiki kualiti sekolah-sekolah kita dan membolehkan generasi muda kita menonjolkan potensi sebenar untuk berjaya dalam persaingan ekonomi global yang semakin mencabar, (Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Pelajaran Malaysia, 2010)

REKA BENTUK KURIKULUM KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH


KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian, Nilai dan Sikap Kemanusiaan dan Persekitaran Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegar aan Kajian Tempatan Sains

MURID

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani Kemahiran Hidup

(Sumber; Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999) Dengan termaktubnya Akta 1996 ini, maka Kurikulum Bersepadu Sek

10

KSSR..Latar Belakang
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

11

LATAR BELAKANG
Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:
Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab
12

LATAR BELAKANG
Kurikulum Sekolah Rendah
1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 KBSR (Semakan) 2010/2011 Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah
13

HASRAT PENDIDIKAN
Pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Global Player Daya Saing Daya Tahan Mampu Komunikasi dlm. Bahasa Inggeris / Bahasa Antarabangsa Jati Diri TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Warga Negara Yang Bertanggung jawab Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Creator of Technology Belajar Sepanjang Hayat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang ke-3 Perkembangan Dunia Semasa Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education

14

KSSR
SUATU PERUBAHAN KURIKULUM
15

TRANSFORMASI
Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah
16

REKA BENTUK KURIKULUM


KBSR - sedia ada
KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian, Nilai dan Sikap Kemanusiaan dan Persekitaran Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kajian Tempatan Sains

MURID

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani Kemahiran Hidup

17

REKA BENTUK KURIKULUM PERSEKOLAHAN


Komunikasi
Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & Teknologi


Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Kerohanian, Sikap & Nilai


Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

seimbang Perkembangan Fizikal & Estetika


Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Insan

Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri
Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

18

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD


KSPK dan KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran
Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

19

Contoh Std Kandungan & Std Pembelajaran


STD KANDUNGAN
Bahasa Malaysia Mendengar dengan penuh perhatian English Language

STD PEMBELAJARAN
Bahasa Malaysia Mendengar pertuturan yang mudah English Language

Able to form letters and words in clear legible print including cursive writing
Mathematics

Coordinate hand-eye movement Trace letters of the alphabet


Mathematics

Count objects in a given set and write the corresponding numeral

Count up to 100 objects, using the correct counting sequence to tell how many objects are in a set
20

FOKUS KURIKULUM
Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 6) pengukuhan dan aplikasi 3M, & menaakul, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai
Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 3) penguasaan 3M & Menaakul, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M

21

ELEMEN PENTING
Kreativiti dan inovasi Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi
22

KOMPOSISI KURIKULUM TRANSFORMASI

23

BIL 1 2 3 4 5 6 Bahasa Malaysia English Language Bahasa Cina

MATA PELAJARAN MODUL TERAS ASAS

Bahasa Tamil Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Matematik MODUL TERAS TEMA Dunia Sains dan Teknologi Seni Visual dan Muzik Malaysia Negaraku MODUL ELEKTIF BCSK/BTSK/B. Arab

Perhimpunan

24

BIL

MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia English Language Bahasa Cina Bahasa Tamil Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Matematik Sains P. Muzik/P. Seni Visual Sejarah/Malaysia Negaraku Reka Bentuk & Teknologi / TMK MATA PELAJARAN ELEKTIF BCSK/BTSK/B. Arab/B. Kadazandusun/B. Semai/B. Iban Perhimpunan
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAHAN KURIKULUM
1. Dokumen Standard Standard kandungan Standard pembelajaran 2. Modul Pengajaran (Exemplar) Panduan untuk guru melaksanakan p&p 3. Modul Pembelajaran Bahan pembelajaran untuk murid
26

PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


1. Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: hands-on learning pembelajaran melalui bermain inkuiri penemuan pembelajaran berasaskan projek pembelajaran luar bilik darjah pembelajaran secara kontekstual pembelajaran secara konstruktivisme pembelajaran masteri peluang

2. Pendekatan yang digunakan mesti memberi pembelajaran yang tidak terhad kepada murid 3. Mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid

27

PENTAKSIRAN
Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:
Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistik

Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan
28

Pentaksiran
Pelbagai kaedah pentaksiran Pentaksiran berasaskan sekolah Aktiviti pemulihan dan pengayaan

Bahan Kurikulum
Dokumen standard bagi semua mata pelajaran disediakan mengikut wajaran masa yang ditetapkan

Bahan Sokongan Kurikulum


Bahan P&P perlu disediakan oleh Bahagian yang berkaitan bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

Surat Pekeliling Ikhtisas


Pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri perlu dimaklumkan tentang pelaksanaan KSPK dan KSSR

Prasarana Sekolah

IMPLIKASI

Sekolah perlu disediakan dengan prasarana yang sesuai dengan keperluan kurikulum

Akta dan Peraturan Pendidikan


Perubahan peruntukan waktu minimum seminggu

Norma Perjawatan Guru


Norma perjawatan guru perlu disemak semula bagi memenuhi keperluan KSPK dan KSSR

Kewangan
PCG perlu dikaji semula untuk semua mata pelajaran. Peruntukan kewangan perlu disediakan bagi keseluruhan pelaksanaan KSPK dan KSSR

Latihan Guru, Pentadbir Sekolah dan JPN


Latihan pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan Pentadbir sekolah dan JPN perlu diberikan taklimat berkaitan pelaksanaan KSPK dan KSSR

29

KESIMPULAN
Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21

Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan
30