Anda di halaman 1dari 95

KAJIAN LUAR

Objektif Penilaian Kajian luar Geografi adalah untuk :


Menilai keupayaan calon dalam TIGA kemahiran berikut:

KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILL)

KEMAHIRAN MANIPULATIF KEMAHIRAN KOGNITIF

KAJIAN LUAR MENILAI KOMBINASI TIGA ELEMEN BERIKUT:

MINDS ON

HANDS ON
KAJIAN LUAR

HEART ON

TAJUK KAJIAN LUAR GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL

Sistem Geomorfologi

Sistem Atmosfera

Sistem Hidrologi

Sistem Ekologi

TAJUK KAJIAN LUAR GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

Penduduk

Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar

Transformasi Desa dan Pembandaran

PELAKSANAAN KAJIAN LUAR

Siapa yang wajib melaksanakannya?

Calon sekolah kerajaan Calon sekolah bantuan kerajaan [Nota : Calon sekolah swasta dan calon persendirian individu tidak perlu melaksanakan kajian luar. Mereka wajib mengambil ujian bertulis (942/5)]

Bila kajian luar dilaksanakan?

Penggal 3 (Jun hingga November)

10

Berapakah wajaran markah untuk STPM?

20%

11

APAKAH BENTUK PENTAKSIRAN?

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Guru diberi autonomi terkawal untuk menilai proses dan hasil kajian luar calon

12

TANGGUNGJAWAB

13

Memastikan calon dibimbing dan diselia oleh guru Memastikan pelaksanaan kajian luar dilaksanakan mengikut arahan yang ditetapkan oleh MPM

PENGETUA

14

Memastikan calon memahami arahan kajian luar Memastikan calon menjalankan kajian luar mengikut tempoh waktu yang ditetapkan Memastikan calon menghasilkan laporan kajian luar secara individu Membimbing calon dari aspek berikut:

GURU GEOGRAFI

pemilihan soalan dan kawasan kajian


pemilihan kaedah dan peralatan yang sesuai mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai Memantau dan membimbing calon menjalankan aktiviti kajian luar
15

Memahami arahan menjalankan kajian luar Menjalankan kajian luar dalam tempoh yang ditetapkan Menghasilkan laporan kajian luar secara individu Memilih soalan, memahami skop tugasan, dan merancang jadual kerja Mengenal pasti lokasi yang sesuai Mengenal pasti kaedah penyelidikan yang sesuai Mencari maklumat, memproses data, dan menghasilkan laporan kajian luar Menghantar laporan kajian luar mengikut tarikh yang ditetapkan

CALON

16

APAKAH YANG DITERIMA DARI MPM ?


1

Soalan kajian luar (Dua soalan pilih satu

Panduan pelaksanaan kajian luar


Pemilihan lokasi kajian Gerak kerja sebelum kajian Gerak kerja semasa kajian Gerak kerja selepas kajian Borang yang berkaitan

PANDUAN PELAKSANAAN & PENILAIAN KAJIAN LUAR

Panduan penilaian dan penskoran markah kajian luar17

KAJIAN LUAR DIBUAT SECARA BERKUMPULAN (4- 5) ORANG TETAPI LAPORAN DIBUAT SECARA INDIVIDU KERANA PENILAIAN MARKAH SECARA INDIVIDU.

18

TINDAKAN GURU SETELAH MENERIMA PANDUAN KAJIAN LUAR DARI MPM


1

HANTAR MARKAH KE MPM


5

MENILAI/PEMARKAHAN Menilai laporan kajian calon Menilai hasil pembentangan calon Menilai kemahiran manipulatif Menilai kemahiran insaniah
4

PERSIAPAN SEBELUM KE LOKASI KAJIAN Memberi taklimat kepada semua calon Memilih soalan dan lokasi Membuat persiapan logistik Meninjau lokasi kajian
2

SELEPAS DI LOKASI KAJIAN Membimbing calon menulis laporan kajian

SEMASA DI LOKASI KAJIAN Membimbing calon melaksanakan aktiviti kajian Menilai kemahiran insaniah

19

JADUAL PERANCANGAN & PELAKSANAAN KAJIAN LUAR

20

Tempoh

Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Manual guru akan dimuatnaik dalam portal MPM (www.mpm. edu. my)

Tindakan Guru

Tindakan Calon

Dua minggu sebelum penggal 2 berakhir

Guru memuat turun Menerima soalan manual bersamatugasan sama soalan kajian Memahami skop luar tugasan kajian luar Memberi taklimat Merancang jadual tugasan kepada kerja calon Memilih soalan dan menetapkan lokasi kajian

21

Mei - Jun Persiapan sebelum ke lapangan

Membuat tinjauan awal lokasi Menyediakan suratmenyurat Menghubungi agensi yang berkaitan Menyediakan pengangkutan dan guru pengiring Menyediakan peralatan dan instrumen kajian Mengurus sumber kewangan Menjelaskan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang akan dinilai Menilai kemahiran insaniah

Persiapan awal seperti: Kewangan Kebenaran penjaga Perancangan kerja Agihan dan struktur organisasi kumpulan

Menyediakan kerangka tugasan


Penyediaan peralatan dan instrumen seperti borang soal selidik Mencari sumber rujukan seperti sumber primer dan sekunder

22

Jun

Perlaksanaan kajian di lapangan

Membimbing Mengumpul data calon dan maklumat melaksanakan melalui aktiviti di pemerhatian, lapangan pencerapan, pengukuran, temu Menilai kemahiran bual, dan kaji insaniah (soft selidik skills) Memperolehi data dan maklumat dari sumber sekunder

23

Julai

Penulisan laporan kajian setelah kembali dari lapangan

Menjelaskan item Menyusun dapatan item yang dinilai (data dan maklumat) dalam penulisan mengikut keutamaan laporan kajian dan struktur tugasan Membimbing calon Memproses, mentafsir, menulis laporan manganalisis, dan mengikut format merumus data dan yang ditetapkan maklumat Menilai Mempersembahkan progres/kemajuan data dan maklumat hasil penulisan calon dalam bentuk peta, secara berterusan jadual, graf, carta dan lain-lain yang bersesuaian

24

Julai

Penulisan laporan kajian setelah kembali dari lapangan

Memperbaiki Membincangkan kelemahan dan dapatan hasil kajian membimbing calon dan menghubungkait membuat dengan teori yang penambahbaikan dipelajari sehingga Setiap calon menulis memperolehi markah laporan yang lengkap yang maksimum mengikut format yang Menetapkan tarikh ditetapkan akhir penghantaran Menyemak dan laporan kajian luar membuat mengikut arahan penambahbaikan Majlis Peperiksaan laporan kajian luar Malaysia Menilai kemahiran insaniah

25

September Penskoran kajian luar

Menerima laporan Semua calon kajian luar daripada menghantar laporan setiap calon kajian luar masingmasing kepada guru Membuat penilaian dan pemarkahan bagi setiap calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Menilai kemahiran manipulatif Menilai kemahiran insaniah Hantaran markah ke Majlis Peperiksaan Malaysia mengikut tarikh yang ditetapkan
26

Oktober (3 minggu sebelum peperiksaan bertulis)

Penyelarasan markah oleh Penyelaras Negeri/Daerah

27

SKOP KAJIAN LUAR ALAM SEKITAR FIZIKAL

28

SISTEM GEOMORFOLOGI GEOMORFOLOGI

KAWASAN KAJIAN Lembah sungai Cerun Pinggir pantai Tanah tinggi Tanah pamah FOKUS KAJIAN Proses Faktor Kepentingan Impak Cadangan

29

KAWASAN KAJIAN
Stesyen kaji cuaca @ Stesyen kaji iklim

2. ATMOSFERA

SISTEM ATMOSFERA

FOKUS KAJIAN Suhu Hujan Angin Sejatan Litupan awan Tekanan udara Kelembapan bandingan
30

KAWASAN KAJIAN Luar bandar Bandar Perumahan Perindustrian Pertanian Kawasan bencana (banjir, kemarau, pencemaran air)
SISTEM HIDROLOGI

FOKUS KAJIAN Permintaan dan bekalan air Kejadian banjir, kemarau, dan pencemaran air Impak ke atas alam sekitar Cadangan mengatasi
31

KAWASAN KAJIAN Hutan Tasik Sungai Pinggir pantai Paya Ekosistem buatan manusia
SISTEM EKOLOGI

FOKUS KAJIAN Komponen asas ekosistem Gangguan ekosistem Pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem
32

SKOP KAJIAN LUAR ALAM SEKITAR MANUSIA

33

Taburan (Lokasi, pola, kepadatan, komposisi kaum) Ciri penduduk (kadar kelahiran, kadar kematian, struktur umur, jangka hayat, nisbah tanggungan)

PENDUDUK

Migrasi (Arah alir, isipadu, komposisi, faktor, masalah, dan cadangan mengatasi) Kaitan penduduk dengan ekonomi (impak aktiviti penduduk dan cadangan mengatasinya

Ciri aktiviti ekonomi


Faktor yang mempengaruhi letakan & perkembangan PEMBANGUNAN EKONOMI & IMPAK ALAM SEKITAR

Kepentingan/sumbangan
Masalah dan isu Program pembangunan

Impak ke atas alam sekitar


Langkah pengurusan

35

TRANFORMASI DESA & PEMBANDARAN


TRANSFORMASI DESA Pelbagai jenis aktiviti ekonomi desa Faktor yang mempengaruhinya Interaksi desa bandar Impak interaksi desa bandar Program pembangunan dan pemodenan desa Masalah dan isu pembangunan desa Kesan pembangunan desa terhadap alam sekitar fizikal Langkah mengurangkan kesan pembangunan desa ke atas alam sekitar fizikal.

TRANFORMASI DESA & PEMBANDARAN


PEMBANDARAN

Pelbagai fungsi bandar Kawasan pengaruh bandar Perkembangan bandar Masalah dan isu pembandaran Impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal Langkah mengurangkan impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal

37

KAEDAH KAJIAN LUAR


Data primer diperoleh di lapangan melalui kaedah: Pemerhatian Pencerapan Pengukuran Senarai semak Temu bual Kaji selidik/soal selidik

Sumber primer
SUMBER MAKLUMAT

Diperoleh dari laporan/perangkaan Sumber seperti: sekunder Jabatan Perangkaan Malaysia Jabatan Meteorologi Jabatan Alam Sekitar Agensi kerajaan yang lain 38 Agensi swasta

PERALATAN KAJIAN LUAR

39

Peralatan
Peta topografi Borang soal selidik

Kegunaan
Menentukan lokasi Membuat peta lakar kawasan kajian Menemubual responden

Pancang jajar

Menjajarkan sesuatu pengukur linear semasa mengukur profil Mengukur ketinggian ombak serta tempohnya Mengukur jarak
Menentukan orientasi profil yang diukur

Pita ukur
Kompas prismatik

Alat GPS (Global Menentukan letakan, ketinggian, Positioning System) dan arah Higrometer putar dan air suling Merekodkan suhu kering, suhu basah, dan mengira kelembapan bandingan
40

Peralatan

Kegunaan

Termometer Sixes, tolok hujan, anemometer, alat pelindung Stevenson, dan barometer
Alat aras Abney atau klinometer Suunto Alat tulis Kamera

Mengukur unsur cuaca

Merekodkan ketinggian sesuatu poin yang diukur Merekodkan setiap pencerapan atau pengukuran di lapangan Merakam gambar sebagai bukti tempat itu dan bahan sokongan kajian Merakamkan suara responden
41

Alat perakam suara

FORMAT PENULISAN

42

Digalakkan memperolehi maklumat tambahan melalui internet

Digalakkan menyediakan laporan kajian luar menggunakan komputer

Saiz kertas: A4 putih sahaja

43

Tulisan Times New Roman saiz 12 poin ditaip pada sebelah muka surat sahaja

Langkau (spacing) 1.5

Panjang penulisan tidak melebihi 25 muka surat termasuk jadual, rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan (tidak termasuk lampiran)

44

Laporan kajian luar hendaklah dihantar dalam bentuk berjilid

No. kad pengenalan hendaklan dicatatkan pada setiap helai kertas laporan

45

STRUKTUR PENULISAN LAPORAN

46

Pengenalan
Tajuk kajian iaitu penyataan tentang apa yang dikaji

Objektif kajian
Penyataan tentang objektif kajian dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah ditentukan

Lokasi kajian
Huraian ringkas tentang keluasan, kedudukan, letakan serta ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian
47

Kaedah kajian
Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran, pencerapan, soal selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan, muat turun bahan dari sumber internet, dan mengumpulkan laporan daripada agensi kerajaan serta swasta

48

Hasil kajian dan perbincangan


Huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding, membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta

49

Penutup
Kesimpulan dapatan kajian serta cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan

Senarai rujukan Lampiran

50

PENSKORAN

51

Bil. 1 2 3 4 5 6

Kriteria Penilaian Pengenalan/Tajuk kajian Objektif kajian Lokasi/kawasan kajian Kaedah kajian Hasil kajian dan perbincangan Penutup/rumusan kajian

Markah penuh 1 1 5 2 24 2

Peratus (%) 2 2 10 4 48 2

7 8
9 10 11

Senarai rujukan Lampiran


Kemahiran manipulatif Kemahiran insaniah Pembentangan JUMLAH MARKAH

1 1
3 5 5 50

2 4
6 10 10 100

KRITERIA PENILAIAN LAPORAN KAJIAN LUAR

53

Bil. 1

Kriteria

Pemerihalan

Penskoran/ markah 0 1

Pengenalan / Tajuk Kajian

Menulis tajuk sahaja Menulis tajuk Contoh: lengkap dengan Kegiatan ekonomi dan impaknya ke atas menyatakan lokasi alam sekitar fizikal di secara jelas Bandar Jengka, Pahang

54

Bil.
2

Kriteria

Pemerihalan
Menyatakan dua objektif atau kurang Menyatakan 3 objektif atau lebih

Penskoran / markah 0

Objektif Kajian
Jenis Kegiatan ekonomi Kepentingan/sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan setempat Impak ke atas alam sekitar fizikal Cadangan/langkah mengatasinya

56

Contoh Objektif kajian


Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk: * Mengenal pasti jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di bandar Jengka. * Menilai kepentingan/sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan setempat. * Menjelaskan impak yang dialami oleh alam sekitar fizikal akibat kegiatan ekonomi yang dijalankan di bandar Jengka, Pahang. * Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi impak di atas.
Note: Pecahan objektif dibuat mengikut kehendak soalan kajian Luar.

Bil. 3

Kriteria Lokasi/Kawasan Kajian Huraian kawasan kajian yang meliputi; Ciri-ciri fizikal peletakan kawasan kajian Ciri-ciri budaya kawasan kajian Ciri lokasi / kedudukan Kawasan kajian seperti jarak dari bandar / pekan terdekat

Pemerihalan

Penskoran/ markah

Markah penuh

Menghuraikan ciri fizikal Menghuraikan ciri budaya Menghuraikan ciri lokasi kawasan kajian

58

Sambungan

Bil.
3

Kriteria
Peta : Peta Daerah Peta kawasan kajian Tajuk Petunjuk Arah mata angin

Pemerihalan
Menghasilkan peta daerah yang lengkap menunjukkan kawasan kajian

Penskoran/ markah
1

Markah penuh

5 1

Menghasilkan peta kawasan kajian Bingkai peta yang lengkap

59

CONTOH LOKASI KAJIAN


Bandar Jengka yang dahulunya dikenali sebagai bandar Pusat Jengka adalah sebuah bandar kecil yang terletak di daerah Maran dan dikelilingi oleh beberapa buah tanah rancangan yang besar. Di sinilah berpusatnya kawasan Segitiga Jengka yang sangat terkenal dengan ladang kelapa sawit dan getah milik FELDA yang diusahakan oleh para peneroka FELDA. Bandar Jengka terletak di kawasan muka bumi beralun yang disaliri oleh sungai Jengka dan sungai Chenerai yang dikategorikan sebagai cawangan sungai kecil. Secara bandingannya, bandar Jengka adalah sebuah bandar kecil yang diapit oleh tiga buah bandar sederhana iaitu bandar Maran, bandar Jerantut, dan bandar Temerloh. Jarak mutlak bandar Jengka ke bandar Maran ialah 56 kilometer, ke bandar Jerantut 25 kilometer, dan ke bandar Temerloh 48 kilometer. Perjalanan dari Kuala Lumpur dan Kuantan ke bandar Jengka kini menjadi semakin mudah dengan beroperasinya Lebuhraya Pantai Timur pada Ogos 2004. (Lihat peta kawasan kajian di bawah)

LOKASI BANDAR JENGKA DALAM DAERAH MARAN, PAHANG

Bil 4

Perkara

Huraian

Penskoran/ markah 1

Kaedah Kajian
Kaedah memperolehi data primer; Pemerhatian Temubual Soalselidik Kaedah memperoleh data sekunder; Rujukan perpustakaan Sumber Internet Laporan/data sedia ada

Menghuraikan salah satu kaedah berikut: Pemerhatian Temubual Soalselidik


Menghuraikan salah satu kaedah berikut: Rujukan perpustakaan Sumber Internet Laporan/data sedia ada

62

Contoh kaedah kajian


Kajian luar ini dilaksanakan melalui tiga kaedah berikut: Pemerhatian dan pencerapan Pemerhatian dan pencerapan dijalankan bagi mengenal pasti punca dan kesan aktiviti ekonomi di bandar Jengka terhadap alam sekitar fizikalnya. Bukti kesan dirakam dengan kamera digital Kaji selidik Kaedah soal selidik dijalankan terhadap 30 orang responden yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur, jantina, taraf pendidikan, dan status pekerjaan berdasarkan instrumen yang telah disediakan. Sesi soal selidik mengambil masa 4 jam. Soalan soal selidik berkisar kepada punca dan kesan aktiviti ekonomi terhadap alam sekitar di bandar Jengka. Kajian sumber sekunder (Internet) Internet digunakan untuk mendapatkan maklumat dan informasi tentang kajian kami. Antaranya adalah untuk mendapatkan peta kawasan ,jumlah penduduk bandar Jengka dan lain-lain.

DAPATAN KAJIAN
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN Huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding, membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya. Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta.
64

Bil. 5

Perkara Hasil Kajian dan Perbincangan (a) Kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi; Pertanian Perikanan Perlombongan Pembalakan Perindustrian Perkhidmatan pelancongan,

Huraian

Penskoran/ markah

Menghuraikan sekurangkurangnya 3 jenis kegiatan ekonomi Setiap jenis kegiatan ekonomi yang dihuraikan = 2 markah Ciri-ciri kegiatan ekonomi yang perlu dihuraikan seperti; Taburan/letakan Skala operasi Jenis produk Pemilikan Modal Buruh Teknologi Lain-lain
65

Perdagangan,
Pengangkutan, Kewangan, Pendidikan

Perniagaan
Pembinaan dll

Bil

Perkara (b) Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian; Peluang pekerjaan dan pendapatan perkapita Peningkatan taraf hidup Peningkatan infrastruktur Pemindahan teknologi Pertambahan modal Perluasan pasaran Kualiti dan kuantiti buruh Dll

Huraian

Penskoran/ markah

Menjelaskan sekurangkurangnya 3 sumbangan Setiap sumbangan yang dihuraikan = 2 markah

66

Bil.

Perkara (c) Kesan Kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar kawasan kajian; Pencemaran udara, Pencemaran air, Pencemaran tanih, Pencemaran bau dan bunyi, Pencemaran sampah sarap Pencemaran sisa toksid. Peningkatan suhu setempat Hakisan, tanah runtuh, dan tanah tandus, Banjir kilat, Ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan

Huraian Menjelaskan sekurangkurangnya 3 kesan ke atas alam sekitar Setiap kesan yang dihurai = 2 markah

Penskoran/ markah

67

Bengkel kenderaan 13%


Domestik perumahan 12%

Pembinaan perumahan (10%)

Perniagaan borong 16%

Perniagaan makanan 13%


pengangkutan 15%

perindustrian 15%

Perniagaan pasar malam 6%

AKTIVITI EKONOMI YANG MENYEBABKAN IMPAK ALAM SEKITAR DI BANDAR JENGKA

KESAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR FIZIKAL Kesan Bilangan (orang) Peratus (%)

Peningkatan pencemaran air


Peningkatan pencemaran udara Peningkatan pencemaran bau dan bunyi Peningkatan pencemaran sisa pepejal Perubahan landskap

18
20 28 15 1

45.4
50.0 60.0 41.8 1.8

Impak Aktiviti Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Fizikal


perb landskap

1.8

41.8 penc sisa pepejal

penc. bau & bunyi

60

penc. Udara

50.9

penc. Air

45.4

10

20

30

40

50

peratus (%) 60

Bil.

Perkara (d) Langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian; Penguatkuasaan undang-undang Amalan pengurusan yang berkesan Kempen dan pendidikan alam sekitar Grafik dan jadual; Jadual

Huraian Mencadangkan dan menjelaskan sekurangkurangnya 2 langkah iaitu: Langkah perundangan Langkah pengurusan Kempen dan pendidikan Membina jadual yang lengkap berdasarkan hasil kajian Memaparkan manamana dua grafik yang sesuai dengan jelas dan tepat Merumuskan jadual dan grafik yang dipaparkan

Penskoran/ markah

2 2 2 Maksimum 4 1

Carta
Graf Rajah Perincian grafik

- Tajuk
- Petunjuk - Skala - Plotan

Maksimum 2 71

Bil.

Perkara

Huraian

Penskoran/ markah

Penutup/Rumusan Kajian Merumuskan Jenis kegiatan ekonomi Sumbangannya Impak ke atas alam sekitar langkah penyelesaian Penerapan nilai murni dan unsur patriotisme

Rumusan dikaitkan dengan objektif sahaja

Rumusan dikaitkan dengan objektif, nilai murni serta unsur patriotisme

72

Bil 7

Perkara Senarai Rujukan Buku-buku rujukan Atlas Internet Artikel Majalah Journal Surat khabar Buletin

Huraian Rujukan tanpa format yang betul

Penskoran/ markah 0

Melebihi 4 rujukan atau lebih dengan format yang betul

73

Format Menulis Rujukan


Rujukan yang dinukil dalam teks penulisan hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut format Gaya Dewan seperti berikut:
Barry, R.G. dan Chorley, R.J., 1995. Atmosphere, Weather and Climate. Edisi ke-6. London: Routledge.
Chan Ngai Weng, 1995. Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
(Sila rujuk senarai rujukan dalam Sukatan pelajaran Geografi hal.46 & 47)

Memasukkan Petikan dalam Teks Penulisan


Sistem Pengarang dan Tahun (a) Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.

contoh: Menurut Paredis (1993), kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti

Memasukan Petikan Dalam Teks Penulisan


Sistem Pengarang dan Tahun (b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, nama pengarang dan tahun perlu dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat contoh: Oleh itu, kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis, 1993).

Memasukan Petikan Dalam Teks Penulisan


Sistem Pengarang dan Tahun (c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, nama kedua-dua pengarang tersebut perlu ditulis. contoh: Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).

Memasukan Petikan dalam Teks Penulisan


Sistem Pengarang dan Tahun (d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau lebih, hanya nama pengarang pertama dan perkataan et. al perlu ditulis. contoh: Shafie Deris, et. al. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti.

Memasukan Petikan dalam Teks Penulisan


Sistem Pengarang dan Tahun (e) Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, huruf a, b, c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber tersebut. contoh: Lenong (Probonegoro, 2000a), ropeng (Probonegoro, 2000b; Muhadjir dan Halim, 1999), dan hikayat (Probonegoro, 2000c), merupakan hasil seni rakyat tradisional Jawa.

Menulis Bahan Rujukan


ARTIKEL DALAM JURNAL

Hallinger. P dan Murphy, J.F. (1985). Assessing The Intructional Management Behavior Of Principal. The Elementary School Journal, 86(2). 217-247. TESIS
Chew Chee Wan (1993). Instructional Supervision For Curriculum Implementation: A Case Study Of A School. Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan.

Menulis Bahan Rujukan

BAHAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN


Salim Sulaiman (2000). Peranan Pengetua dan Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan. PPD Kulai, Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan.

Bil 8

Perkara

Huraian

Penskoran/ markah

Lampiran Surat pengenalan diri murid, surat kebenaran membuat kajian, surat makluman kepada Satu lampiran sahaja ibu bapa/penjaga, surat kebenaran kebenaran/ penjaga Borang temu bual, borang soal Dua lampiran atau selidik, senarai orang sumber lebih (key responden) Gambar dapatan kajian

82

Bil. 9

Perkara Pembentangan (berkumpulan)

Huraian Mahir berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan Boleh bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan Berupaya mengurus masa mengikut jadual pembentangan

Penskoran/ markah

Markah penuh

Berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi


Berupaya menghasilkan pembentangan secara kreatif dan inovatif

83

Bil 10

Perkara Kemahiran Manipulatif

Huraian Mencerap, mengukur, dan mengumpul Memerhati, menemu bual, dan merekod Memproses data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk grafik Kemahiran menggunakan ICT

Penskoran/ markah 1 1

Markah Penuh

1 1 3

84

Bil.
11

Perkara

Huraian

Penskoran/ markah 1

Kemahiran Kemahiran bekerjasama Insaniah dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan, kemahiran memimpin Kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif Menyedari dan menghargai tentang kepentingan alam sekitar Menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika

Markah Penuh

1 5 1

1
85

25 KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS)


1. Oral/spoken communication skills 2. Written skills 3. Honesty 4. Teamwork 5. Self-motivation 6. Work ethic 7. Critical thinking 8. Risk-taking skills 9. Flexibility 10. Leadership skills 11. Interpersonal skills 12. Work under pressure 13. Questions skills 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Creativity Influencing skills Research skills Organization skills Problem solving skills Multicultural skills Computer skills Learning skills Detail orientation Quantitative skills Teaching skills Time management skills

CONTOH SOALAN KAJIAN LUAR

87

942/4
GEOGRAFI KERTAS 4

STPM

KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR)


MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATION COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon

Jawab satu soalan sahaja. ________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/4
88

CONTOH SOALAN KAJIAN LUAR ALAM SEKITAR FIZIKAL

89

Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah kawasan luar bandar yang luasnya 510 km persegi. Berdasarkan kajian tersebut tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut:
(a) (b) (c) Komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem semula jadi di kawasan tersebut, kitar tenaga dan rantaian makanan yang berlaku dalam ekosistem tersebut, kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut,

90

90

(d)

kepentingan atau sumbangan kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat, impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem kawasan tersebut, dan langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem tersebut.

(e) (f)

91

CONTOH SOALAN KAJIAN LUAR ALAM SEKITAR MANUSIA

92

Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah atau sebahagian kawasan bandar. Berdasarkan kajian luar tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut:

(a)
(b)

Ciri-ciri iklim kawasan bandar tersebut,


perubahan landskap fizikal yang berlaku di kawasan tersebut,

(c)

kepelbagaian aktiviti ekonomi sekunder dan tertier,

93

(d)

kepentingan atau sumbangan aktiviti ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat, impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap persekitaran fizikal kawasan berkenaan, dan langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap alam sekitar fizikal setempat.

(e) (f)

94

SEKIAN TERIMA KASIH

95