Pengumpulan Data Kualitatif

Deposit this cheque nearest ATM in the

Ibrahim bin Mohamed Zin

Indikator
Ialah tanda atau satu menifestasi yang menunjukkan sesuatu wujud Indikator Kuantitatif – Ditunjukkan dalam angka, spt peratus, min….

Indikator Kualitatif – Komen lisan, pernyataan, perasaan, pendapat, tanggapan, persepsi,……

Ciri Penyelidikan kualitatif
•Penyelidik adalah instrumen data dan analisis yang akan dibuat •Penyelidikan kualitatif melibatkan kerja lapangan

•Penyelidikan kualitatif bersifat deskriptif tentang peristiwa, manusia dan proses •Penyelidikan kualitatif bersifat induktif

Penyelidik harus jelas tentang
dan persekitaran – (di mana pemerhatian akan dibuat) • Responden- (Siapa yang akan diperhatikan dan ditemubual) • Peristiwa - (Tentang apa yang akan diperhatikan ke atas responden) • Proses - (keadaan atau peristiwa yang melibatkan responden)
• Lokasi

Tiga kaedah utama pengumpulan data kualitatif Pemerhatian • Temubual • Analisis Dokumen

Pemerhatian tidak ikut serta: penyelidik tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti dan sesuatu tugas yang dicerap Pemerhatian ikut serta: Individu yang menjalankan penyiasatan mengambil bahagian dalam suasana/ aktiviti yang dicerap

Pemerhatian

Menyediakan kaedah langsung untuk merekod tingkah laku manusia dan peristiwa semasa ia berlaku

Koleksi Data - Pemerhatian

1. Penyertaan Sepenuhnya (Complete
Participant)

Fungsi penyelidik tidak diketahui langsung oleh sampel Kebaikan – Penyelidik dapat mengalami pengalaman sebenar dengan sampel (firsthand experience)

Limitasi – Penyelidik mungkin dilihat sebagai orang asing

Koleksi Data - Pemerhatian

2. Pemerhati Sebagai peserta (Observer as
participant)

Fungsi penyelidik diketahui oleh sampel.

Kebaikan – Penyelidik dapat merekod maklumat atau
peristiwa yang berlaku

Limitasi – Maklumat peribadi mungkin diperhatikan,
tetapi penyelidik tidak boleh melaporkannya

Koleksi Data - Pemerhatian

3. Responden Sebagai Pemerhati (Participant as
Observer )

Fungsi sebagai pemerhati kurang penting dibandingkan dengan fungsi sebagai responden.

Kebaikan – Aspek yang luar biasa atau ganjil
boleh diperhatikan

Limitasi – Penyelidik mungkin kurang berkemahiran
berkomunikasi dengan sampel atau kurang mahir membuat pemerhatian

Koleksi Data - Pemerhatian

4. Pemerhati Sepenuhnya (Complete Observer )
Penyelidik membuat pemerhatian tanpa menyertai sampel

Kebaikan – Berguna untuk meneroka topik yang mungkin
kurang selesa dibincangkan dengan sampel

Limitasi – Sesetengah subjek kurang selesa dan rappo
sukar diperolehi terutamanya kanak-kanak.

Fieldnote Pemerhatian
• Perhatikan dan catatkan segala pemerhatian – Gunakan pemetaan, catatan ringkas, kekerapan aktiviti tertentu. • Fokuskan pada kata kunci, fokus pada aktiviti tertentu • Lihat sesuatu yang luar dari keadaan biasa • Lihat pada sesuatu perkara tertentu – gunakan senarai semak untuk memandu aspek yang difokuskan, kecilkan skop.

Contoh senarai semak Pemerhatian
Situasi Pembelajaran Dalam Bilik darjah

Aktiviti
Pelajar memberi mengajukan soalan Guru memberi respon Guru menyebarkan soalan Layanan guru kepada murid yang pandai

Kekerapan

Layanan guru pada muridkurang pandai
Guru membincangkan jawapan murid Guru merumuskan jawapan

Soalan struktur atau open ended bergantung kepada tujuan kajian, sama ada peringkat permulaan atau tahap pengesahan (confimatory) kajian.

Temubual

Mengandungi kaedah memungut data bersekali dengan intepretasi, persepsi dan pengalaman responden.

Soalan Temubual Mendalam/FGD
Soalan penutup Soalan pokok Soalan transisi

Soalan pengenalan

Soalan pembukaan

Koleksi Data - Temubual Jenis 1. Bersemuka
(Face to face)

Kebaikan

Limitasi

Menghasilkan maklumat Berguna bila responden tidak dapat “indirect” mengikut pandangan responden diperhatikan secara langsung Responden boleh memberi maklumat lain seperti latarbelakang sejarah, dsb Maklumat diperolehi bukan dalam situasi yang sebenar • Kehadiran penyelidik menimbulkan “bias” kepada responden. • Sesetengah responden kurang berkerjasama

2. Melalui Telefon

3. Temubual
Dalam Kumpulan (FGD)

Membolehkan penyelidik mengawal arah penyoalan

Temubual
• Darjah kebebasan
– Tidak formal, temubual tidak berstruktur (Contohnya perbualan dalam bilik darjah) – “Open-ended”, temubual spara berstruktur (perbualan yang terarah) – Formal, temubual berstruktur (tinjauan dalam bentuk verbal, untuk pengesahan)

Temubual Dalam Kumpulan
• Kaedah kualitatif untuk mengkaji kumpulan atau sub kumpulan • Memberi maklumbalas yang cepat • Mengkaji sub kumpulan untuk sesuatu ciri tertentu • Memerlukan kemahiran penyelidik

Persediaan temubual
- Buat bacaan awal, skop, apa yang harus ditanya, teori, maklumat awal (penting) - Bina objektif - Tentukan siapa yang harus ditemubual - Jadual - Bina garis panduan temubual - Consent letter

Merekod temubual
• • • • Rakaman audio Catatan Tambahan Transkripsi Video - FGD

Panduan Temubual
Soalan penilaian Aspek Soalan tema Soalansoalan catatan

1. Rujuk nota

Minit mesyuarat, diari, videotape, audiotape, memorandum, kertas kerja

Analisis Dokumen
Rekod pencapaian, teori sedia ada

Memungut Data – Analisis Dokumen Jenis Kebaikan
• Membolehkan
penyelidik mendapat maklumat dalam perkataan / isi hati / pemikiran responden • Maklumat boleh diakses bila-bila tanpa menggangu responden • Menjimatkan masa untuk membuat transkripsi

Limitasi
• Maklumat mungkin sulit untuk pengetahuan awam • Kadang-kadang prosedur menyukarkan penyelidik mendapatkan maklumat • Maklumat mungkin harus di imbas (scan) ke dalam komputer sebelum boleh digunakan. • Bahan kadangkala tidak lengkap • Maklumat yang diperolehi tidak asli atau tidak tepat

Dokumen seperti minit mesyuarat, akhbar, jurnal peribadi, refleksi diari, surat, dsb.

Memungut Data – Bahan Audio Visual
Jenis Kebaikan
• Data yang tidak
menggangu responden.

Limitasi
• Mungkin sukar dianalisis • Kadangkala sukar diperolehi apabila ianya melibatkan koleksi individu untuk tontonan umum • Kehadiran penyelidik mungkin memberi kesan kepada responden. Timbul bias (halo effect)

Gambar foto, tape • Memberi peluang kepada video, objek-objek responden berkongsi pengalamannya secara seni (art objects) perisian komputer, realiti filem, dsb.
• Dapat memberi lebih tumpuan secara visual

Memungut Data
• Perlu difahami bahawa dalam kebanyakan kes kaedah pengumpulan data digabungkan. • Ini bermakna ianya boleh melibatkan semua kaedah pengumpulan data atau beberapa • Pada setengah keadaan sesuatu kaedah adalah paling utama dan pada keadaan yang lain ianya menjadi kaedah untuk mendapatkan data sokongan.

Apakah Triangulasi?
• Kaedah meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan penyelidikan • Meningkatkan ketepatan pentafsiran • Mengesahkan data yang diperolehi adalah benar dan bukan secara kebetulan sahaja • Triangulasi mengukuhkan justifikasi penyelidik ke atas sesuatu ciri yang dikaji

Koleksi Data Berbagai Metodologi

Berbagai Jenis Teori/Model

Konsep Triangulasi

Data Dari Berbagai Sumber

Adakah begini maksud konsep triangulasi?

Kaedah Triangulasi
Berbagai sumber data (Data triangulation)
• Semak konsistensi sumber data, seperti membanding dan rujuk silang konsistensi maklumat yang diperoleh • Contoh: banding data pemerhatian dengan data temubual; banding pandangan orang yang berbeza status; banding data tentang suatu isu dalam jangkamasa panjang; banding perspektif orang daripada sudut pandang berbeza. • Comparison does not always mean to find the consistency. Instead, sometimes it helps to study and to understand when and why there are differences.

Then triangulation is defined to be “a validity procedure where researchers search for convergence among multiple and different sources of information to form themes or categories in a study” (Creswell & Miller, 2000, p. 126).

Beberapa penyelidik (Investigator triangulation) Menggunakan beberapa penyelidik atau penilai untuk menyemak dapatan bagi mengurangkan potensi „bias‟.

triangulation is a step taken by researchers to involve several investigators or peer researchers’ interpretation of the data at different time or location. a qualitative researcher can “use investigator triangulation and consider the ideas and explanations generated by additional researchers studying the research participants” (Johnson, 1997, p. 284).

Kaedah penyelidikan (Methodological triangulation) • Semak konsistensi dapatan yang diperoleh daripada pelbagai: 1. kaedah pungutan data - Temubual & Pemerhatian ke atas pelajar 2. lokasi kajian – sekolah A, B dan C 3. kumpulan sampel - Temubual dengan pelajar, guru, pengetua 4. Dokumen - Menyemak rekod pelajar, rekod guru

Engaging multiple methods, such as, observation, interviews and recordings will lead to more valid, reliable and diverse construction of realities Triangulation may include multiple methods of data collection and data analysis, but does not suggest a fix method for all the researches. The methods chosen in triangulation to test the validity and reliability of a study depend on the criterion of the research.

Teori (Theory triangulation)

menggunakan perspektif pelbagai atau teori untuk intepretasi data. • Contoh: memeriksa data daripada pelbagai kerangka teori/model yang berbeza.

Matrik Pengumpulan Data
Soalan Kajian 1. Sejauh manakah peserta berjaya mencapai objektif program 2. ……… 3. …….. Aspek dikaji a) b) c) Catatan/ (kumpulan Sasaran) a) temubual a) Peserta kursus b) Pemerhatian b) Pemerhatian Proses pengajaran dan pembelajaran Instrumen (kaedah)

a), b, c a), b, c

a) Semakan dokumen

a) Guru Panitia – semak minit mesyuarat

SOFTWARE TOOLS FOR QUALITATIVE RESEARCHERS The following are links to resources on the Internet regarding software tools for qualitative researchers: »CAQDAS is the Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software Networking Project »Qualitative Data Analysis Software Resources »QSR International offers a few software products for qualitative data analysis. One of these is the most widely used QDA software product called NVivo »The Ethnograph (v 4.0) is the second most widely used software for qualitative data analysis in the world »ATLAS/ti is a software product for qualitative data analysis »Qualrus is a general-purpose qualitative analysis program which supports text and multimedia sources »WordStat is a content analysis / qualitative analysis software product »Leximancer identifies key themes, concepts and ideas from unstructured text »TextAnalyst is a system for semantic text analysis and navigation (released November 1998) »Annotape is a system for recording, analysing and transcribing audio data for qualitative research »HyperResearch is qualitative data analysis software package enabling you to code and retrieve, build theories, and conduct analyses of your data

REFERENCES ON QUALITATIVE RESEARCH The following are lists of references which relate to qualitative research (dalam talian): »General References on Qualitative Research »References on Interpretive Research »References on Critical Research »References on Action Research »References on Case Study Research »References on Ethnographic Research »References on Grounded Theory »References on Narrative and Metaphor »Doctoral Dissertations in Information Systems

Buku QR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful