Objektif Isi Kandungan Rumusan Soalan Pengukuhan

Bab 8: Perakaunan Organisasi Bukan Untung

Objektif
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menerangkan ciri-ciri OBU Menerangkan dan menentukan jenis yuran dan sumber lain Membezakan urusniaga modal dengan urusniaga hasil Menyediakan penyata penerimaan dan pembayaran Menyediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan Menyediakan kegunaan penyata hal ehwal dan lembaran imbangan

Menu Utama

Isi Kandungan
Pengenalan 4.1 Ciri-ciri Organisasi Bukan Untung 4.2 Jenis-jenis Yuran 4.3 Sumber-sumber Hasil 4.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 4.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 4.6 Kunci Kira-kira Menu Utama

Pengenalan
Organisasi yang bukan bermatlamatkan keuntungan tetapi memberi perkhidmatan kepada ahlinya.  Dikenali sebagai pertubuhan.  Tertakluk kepada Akta Pertubuhan 1966.

Menu Isi Kandungan Utama

4.1 Ciri-ciri Organisasi Bukan Untung
  

Mempunyai ahli seperti kelab, persatuan, pusat sumber, masjid, pakatan dan lain-lain. Tujuan penubuhan untuk menjaga kebajikan ahlinya. Sumber kewangan diperoleh daripada bayaran yuran oleh ahlinya. Selain itu, sumbangan derma daripada ahli atau individu lain dan pihak lain.
Menu Isi Seterusnya Kandungan Utama

Aktiviti yang dijalankan oleh OBU biasanya bertujuan memenuhi kehendak keperluan ahlinya. Aktiviti perniagaan jika dijalankan hanya bersifaf sementara. Perakaunan untuk OBU melibatkan rekod-rekod seperti berikut: a) Daftar ahli dan Yuran b) Buku resit dan Buku Tunai c) Minit Mesyuarat d) Lejar dan Jurnal
Menu Isi Seterusnya Kandungan Utama

Penyata Kewangan dalam OBU terdiri daripada: a) Penyata Penerimaan dan Pembayaran b) Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan c) Penyata Kumpulan Wang Terkumpul d) Lembaran Imbangan / Kunci Kira-kira

Menu Isi Kandungan Utama

4.2 Jenis-jenis Yuran
i) Yuran Semasa ii) Yuran Tertunggak iii) Yuran Terdahulu iv) Yuran Seumur Hidup

Menu Isi Kandungan Utama

i) Yuran Semasa
   

Yuran yg perlu dijelaskan oleh ahli bagi tempoh semasa. Terdiri daripada yuran ahli dan yuran masuk Yuran ahli – bayaran kepada organisasi secara bulanan atau tahunan Yuran masuk – dikenakan sekali sahaja kepada mana-mana individu yg ingin menjadi ahli sesuatu organisasi.
Seterusnya

Menu Jenis2 Utama Yuran

Pendapatan utama organisasi bukan untung bg tempoh tersebut. Catatan Jurnal Dt Tunai xx Kt Yuran xx (merekod penerimaan yuran semasa daripada ahli)
Sebelumnya

Menu Jenis2 Utama Yuran

ii) Yuran Tertunggak

 

Terdapat ahli yang tidak membayar yuran bagi tempoh semasa. Ahli berhutang yuran dengan organisasi. Aset semasa bagi OBU

Menu Jenis2 Utama Yuran

iii) Yuran Terdahulu

Terdapat ahli yg telah menjelaskan yuran bagi tempoh berikutnya dlm tempoh semasa. Liabiliti Semasa bagi OBU Pelarasan perlu dilakukan bagi yuran keahlian yang tertunggak atau terdahulu.

Seterusnya

Menu Jenis2 Utama Yuran

Contoh: Rekod Persatuan Rakan Belia bagi tempoh tahun 2004 menunjukkan maklumat berikut: Yuran diterima dalam tempoh semasa RM200 Baki 1 Jan 2004: Yuran Terdahulu 106 Yuran Tertunggak 104 Baki 31 Dis 2004: Yuran Terdahulu 105 Yuran Tertunggak 108

Sebelumnya Seterusnya

Penyelesaian Akaun Yuran
Yuran Terdahulu b/b 106 Tunai 200 414 Yuran Tertunggak h/b 108

Yuran Tertunggak b/b 104 Penyata Pendapatan Yuran Terdahulu h/b 205 105 414

Sebelumnya

Menu Jenis2 Utama Yuran

iv) Yuran Seumur Hidup

 

Terdapat juga organisasi yang memberi pilihan kepada ahli untuk menjelaskan yuran bagi tempoh sepanjang hayatnya. Amaun yuran diseragamkan bagi setiap ahli. Yuran ini perlu diagihkan sepanjang baki tempoh hayat ahli yang membayarnya biasanya 10 tahun.
Seterusnya

Catatan jurnal untuk merekod Yuran Seumur Hidup yg diterima: Dt Tunai xx Kt Yuran Seumur Hidup xx

(merekod penerimaan yuran seumur hidup daripada ahli)  Pengiktirafan yuran seumur hidup sebagai yuran semasa: Dt Yuran Seumur Hidup xx Kt Yuran xx
(Merekod pengiktirafan hasil yuran daripada yuran seumur hidup)
Sebelumnya Seterusnya

Contoh: Pada awal tahun 2004, Kelab ICT telah menerima masuk 25 orang ahli seumur hidup yang membayar sebanyak RM2500 setiap orang. AJK telah memutuskan yuran ini akan dilunaskan dalam masa 10 tahun.

Sebelumnya Seterusnya

Penyelesaian Catatan Jurnal: i) Merekod penerimaan yuran Dt Tunai 62,500 Kt Yuran Seumur Hidup 62,500 ii) Merekod pengiktirafan hasil yuran Dt Yuran Seumur Hidup 6,250 Kt Yuran 6,250 Baki akhir Akaun Yuran Seumur Hidup iaitu RM56,250 merupakan salah satu item KWT.

Sebelumnya

Menu Utama

Jenis2 Yuran

4.3 Sumber-sumber Hasil

Selain daripada Yuran ahli sumbersumber hasil adalah seperti: a) Keuntungan aktiviti perniagaan b) Keuntungan daripada majlis sosial yg dianjurkan organisasi c) Faedah yg diterima daripada pelaburan d) Sumbangan derma
Menu Isi Kandungan Utama

4.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran
Melaporkan ringkasan urusniaga tunai bagi sesuatu tempoh perakaunan.  Semua urusniaga tunai samada urusniaga modal @ hasil @ belanja direkodkan dalam penyata ini.

Cth: Kelab Bola Sepak Belia Gambang

Menu Isi Kandungan Utama

4.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

 

 

Merekod dan meringkaskan penerimaan yang bersifat pendapatan hasil dan pembayaran yang bersifat hasil yang berlaku pada tahun semasa. Format – menyerupai Penyata Pendapatan firma perniagaan perkhidmatan Jumlah Pendapatan > jumlah Perbelanjaan = lebihan pendapatan atas perbelanjaan Jumlah Pedapatan < jumlah Perbelanjaan = kurangan pendapatan atas perbelanjaan Cth: Kelab Bola Sepak Belia Gambang
Menu Isi Seterusnya Kandungan Utama

Aktiviti Perniagaan OBU

   

Penentuan pulangan bagi aktiviti perniagaan OBU, Penyata Pendapatan untuk aktiviti tersebut perlu disediakan. Penyata Pendapatan samada berbentuk perdagangan atau perkhidmatan disediakan. Untung Bersih = Pendapatan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Rugi = Belanja dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Cth: Kelab Belia Maju
Sebelumnya

Menu Isi Seterusnya Kandungan Utama

Perbezaan Antara Urusniaga Modal & Urusniaga Hasil
Urusniaga Modal Penerimaan dipanggil penerimaan ii) Penerimaan dimodalkan mengikut polisi organisasi dan biasanya bukan mendatangkan hasil sertamerta. Cth: d) Yuran masuk/pendaftaran yang dimodalkan e) Kutipan untuk membeli/membina aset tetap
i)

Urusniaga Hasil
i) ii)

Penerimaan dipanggil pendapatan Penerimaan yang bersifat hasil tahun semasa dan bukan untuk tujuan tertentu

Cth: e) Yuran tahunan f) Derma atau hadiah yg tdk dimodalkan

Sebelumnya

Isi Seterusnya Kandungan

Urusniaga Modal

Urusniaga Hasil

c) Kutipan untuk tujuan tertentu. c) Keuntungan daripada aktiviti perniagaan d) Derma atau hadiah yang dimodalkan d) Keuntungan daripada aktiviti sosial seperti majlis jamuan, majlis-majlis tertentu. iii) Pembayaran dipanggil iii) Pembayaran dipanggil pembayaran atau perbealnjaan atau perbelanjaan modal. perbelanjaan hasil. iv) Pembayaran untuk tujuan2 iv) Merupakan belanja2 hangus tertentu. Contohnya iaitu yg berlaku untuk membeli aset tetap atau menjana hasil tahun upah mengubahsuai aset semasa. Cthnya bel gaji, tetap. insurans, sewa.
Sebelumnya

Menu Isi Seterusnya Kandungan Utama

Penyata Kumpulan Wang Terkumpul (KWT)
Dikenali sebagai Dana Terkumpul  Merupakan jumlah caruman daripada ahli OBU termasuk lebihan pendapatan atas perbelanjaan dan sumber-sumber modal seperti derma/hadiah yg dimodalkan

Sebelumnya

Menu Isi Seterusnya Kandungan Utama

Format (Penyata KWT)
Kelab ABC Penyata Kumpulan Wang Terkumpul Bagi Thn Berakhir 31 Dis…. KWT awal Tambah: Lebihan /(kurangan) pdptn atas pblnjan Derma/hadiah yd dimodalkan Yuran masuk dimodalkan Baki yuran seumur hidup KWT akhir xx xx xx xx xx xx

•KWT awal = Juml aset awal – juml Liabiliti awal

Menu Isi Sebelumnya Kandungan Utama

4.6 Kunci Kira-kira
Sama seperti kunci kira-kira biasa  Merupakan ringkasan aset-aset, liabilitiliabiliti dan jumlah KWT akhir pada satu tarikh sesuatu jangka masa perakaunan bagi OBU.

Menu Isi Seterusnya Kandungan Utama

Format Kunci Kira-kira:

Kelab ABC Kunci Kira-kira Pada 31 Dis… xx xx xx (xx) xx xxx

Aset Semasa: Yuran Tertunggak Lain2 aset semasa Aset Tetap: Bangunan (-) SNT – Bangunan Lain2 aset tetap Juml Aset Liabiliti & KWT Liabiliti Semasa: Yuran Terdahulu Lain liabiliti semasa Liabiliti J/panjang Jumlah Liabiliti KWT: KWT awal (+) Lbhn pdptn atas p’blnja’n KWT akhir Juml iabiliti & KWT

xx xx xx xx

Sebelumnya

xx xx xx xxx

Menu Utama
Isi Kandungan

Rumusan

Organisasi bukan untung ditubuhkan untuk kebajikan ahli. Sebarang aktiviti perniagaan yang dijalankan untuk mendapat keuntungan adalah bertujuan menambah sumber pendapatan organisasi tersebut. Penyata kewangan disediakan untuk membolehkan ahli mengetahui kedudukan organisasi dan memastikan kebajikan mereka tidak terabai. Menu
Utama

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful