Anda di halaman 1dari 15

PROSES DAN BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Click to edit Master subtitle style

3/30/12

Mendengar deretan bunyi bahasa

PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR

Individu mendengar bunyi dari unsurunsur luar yang sengaja dihasilkan dengan tujuan tertentu Bunyi dapat dikesan setelah mengetahui arah datangnya Pada peringkat awal, hanya bunyi-bunyi lantang dan jelas sahaja dapat dikesan Setelah mendengar beberapa kali, barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara total

3/30/12

Memahami bunyi tersebut

Sesuatu bunyi yang didengar dikaitkan dengan maksud tertentu Apabila deretan bunyi didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu dari penutur, pendengar akan berhubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan dereta bunyi tersebut.

Dalam perkataan lain, pendengar akan menghubungkan benda yang dimaksudkan, atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Proses ini yang berulangkali dilakukan 3/30/12 akan menjadi kebiasaan kepada

Menguasai makna beberapa deretan bunyi

Memahami erti dan kelainan makna antara deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain, antara satu rangkai kata dengan satu rangkai kata yang lain dalam bahasa yang sama. Contohnya : intonasi tinggi dan keras menyatakan marah, intonasi lemah menunjukkan perasaan sedih, manja, simpati dsb.

Pendek kata, pendengar yang baik akan faham dan mengerti maksud setiap 3/30/12

Bertindak terhadap bunyi

Akan terlaksana jika pendengar melalui ketiga-tiga peringkat di atas. Pendengar akan membuat rumusan dan keputusan. Melakukan sesuatu setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan.

3/30/12

BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR

Mendengar secara pasif

Peringkat paling rendah Pendengar tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilarazkan dalam sesuatu pertuturan / percakapan yang didengar Jarang memahami & mengingati apa yang didengar

3/30/12

Mendengar secara bertelau-telau

Berlaku dikalangan pelajar bahasa kedua Lebih tinggi daripada mendengar pasif Kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu di dalam sesuatu pertuturan Pendengar kurang biasa mendengar dan bertutur / berkomunikasi dalam bahasa itu. Mendengar tetapi tidak membuat

Mendengar tanpa tindak balas


3/30/12

Mendengar secara membuak-buak

Berlaku dikalangan pelajar bahasa pertama. Pelajar hanya menebuk-nebuk kata / rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. Kemahiran mendengar pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah Mendengar ini juga berlaku dikalangan pelajar bahasa ibunda

Mereka merasakan mereka betul-betul memahami bahasa, sedangkan tahap 3/30/12 kefahaman mereka masih rendah

Mendengar secara beremosi

Mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkan. Mereka boleh memahami, dan bertindak terhadap apa yang didengarkan Memerlukan seseorang itu mendengar dengan teliti dan secara bersungguhsungguh

Mendengar secara berhati-hati

Harus tumpu pendengarannya terhadap kata demi kata, rangkai demi rangkai, ayat demi ayat. 3/30/12

Mendengar secara kritikal

Berlaku apabila individu dapat menguasi kemahiran bahasa dengan baik Kemahiran si pendengar mencapai tahap yang tinggi. Boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta Berlaku di kalangan pelajar yang boleh berfikir secara kritikal.

Mendengar dengan pengamatan

Mendengar cara ini akan bermakna jika proses mendengar itu berdasarkan 3/30/12 pengalaman si pendengar.

Mendengar secara kreatif

Kemahiran yang paling tinggi Menjadi matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar Si pendengar akan menggunakan daya kreativitinya untuk mencipta sesuatu setelah ia mendapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Pendengar dapat memahami ujaranujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik.

Boleh membuat interpretasi, mengkritik, 3/30/12 dan membuat ulasan dan komen yang

PROSES KEMAHIRAN BERTUTUR

Menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul Bertutur dengan fasihdan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelasuntuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. Berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri, keluarga,dan masyarakat 3/30/12 dengan menggunakan sebutan serta

Menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secarajelas dan sopan. Menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya

3/30/12

BENTUK KEMAHIRAN BERTUTUR


Mengaitkan aksi dengan pertuturan Menjawab soalan-soalan rakan dan guru Membina soalan berdasarkan bahan Memberi arahan kepada rakan Menerangkan gambar dan bahan grafik Berbual melalui telefon
3/30/12

Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan Permainan komunikatif Mengadakan perbahasan Perbincangan forum Memberi taklimat dan ceramah Main peranan Simulasi
3/30/12

Teater bercerita