• Kecemerlangan akademik menjadi tuntutan utama dan menjadi hala tuju pendidikan.

• Melahirkan modal insan Sabah yang hebat. • Menjadi pengurus potensi modal insan yang hebat • Menjadi pengurus realiti pendidikan yang dapat melonjakkan kecemerlangan

• Permuafakatan gagasan dan tanggungjawab terhadap aspirasi kecemerlangan ini. • Kita relevan dengan hasrat konvensyen ini untuk menjadikan pendidikan mekanisme membangunkan negeri Sabah

Kecemerlangan Akademik
Pra LINUS Sekolah

4M

Kualiti P& P

Hala Tuju

Akademik

Pemantapan Guru

Pemantapan Pendidikan Asas

Pemantapan P&P

Pemantapan Murid

Budaya Kerja Guru Sikap Guru Pendekatan & Teknik

P&P Berkualiti

JPN

Penglibatan Badan Bukan Kerajaan (NGO)

Pendekatan Kolaboratif

Penglibatan Komuniti PIBG

Penglibatan Badan Korporat

Pillars
Pemantapan Pendidikan Asas

Kualiti P&P
Pendekatan Kolaboratif
KEPIMPINAN

Kecemerlangan Akademik

SPEED

REVOLUSI KECEMERLANGAN AKADEMIK

AKUN

TRANSFORMASI NKRA

Semua pihak bertekad melonjakkan kecemerlangan akademik di Sabah melalui: • Kepimpinan pengajaran yang transformatif di sekolah. • Kerjasama yang mantap antara komuniti dengan sekolah • Pemerkasaan penguasaan kemahiran asas 3M (LINUS) dalam kalangan murid • Pemastian pengajaran berkesan berlaku dan pembelajaran berkesan lebih berlaku • Pemerkasaan kehadiran murid ke sekolah

KEPIMPINAN PENGAJARAN YANG TRANSFORMATIF DI SEKOLAH

KERJASAMA YANG MANTAP ANTARA KOMUNITI DENGAN SEKOLAH (FOKUS PIBG)

PIBG dapat berfungsi sebagai:
• Rakan Utama • Membantu Merangka Kecemerlangan • Menangani Konflik • Promoter program sekolah • Penyampai maklumat yang betul.

PIBG dan program peningkatan akademik di sekolah. Membantu memenuhi keperluan sekolah dan murid.

PIBG DAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DI SEKOLAH.
LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN JANGKAAN HASIL Kecemerlangan Akademik dijadikan Sekolah/PIBG Masalah sosial agenda utama dalam mesyuarat PIBG. murid dapat Menganjurkan program akademik dan Sekolah/PIBG diminimakan. Meningkatkan kempen kesedaran ke kawasan-kawasan prestasi terpilih. akademik. Menjalin kerjasama erat antara ibu bapa Sekolah/PIBG Ibu bapa peka dan guru dalam memantau kerja rumah terhadap murid. perkembangan Mengadakan jaringan kerjasama bijak Sekolah/PIBG anak di sekolah. dengan institusi pendidikan dan agensi luar. Menubuhkan pasukan bertindak Sekolah/PIBG menangani masalah sosial murid.

• Membantu memenuhi keperluan sekolah dan LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN JANGKAAN HASIL murid. Memastikan komitmen ibu bapa Sekolah/PIBG Meningkatkan
terhadap pembelajaran murid. Memastikan ibu bapa memberi Sekolah/PIBG sokongan penuh terhadap program Meningkatkan PIBG. minat murid ke Membantu memenuhi keperluan Sekolah/PIBG sekolah. sekolah seperti kemudahan prasarana. Membantu mewujudkan persekitaran Sekolah/PIBG pembelajaran yang mendidik. prestasi akademik.

PEMERKASAAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS 3M (LINUS) DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH

Mensifarkan murid LINUS Pengukuhan Amalan Pedagogi Guru

MENSIFARKAN MURID LINUS

PROGRAM : 1. Headcount LINUS 2. Kem Sifar LINUS 3. Kem LINUS 4. Memperkasa Penggunaan Modul IBIM dan Siaga LINUS(Literasi) serta Modul Bijak Nombor (Numerasi)

LANGKAH-LANGKAH

TINDAKAN

JANGKAAN HASIL

Menetapkan KPI LINUS berdasar saringan mengikut kohort

PPD

KPI setiap murid LINUS mengikut saringan dicapai.

Pemimpin sekolah perlu tahu Guru Besar Tahap penguasaan murid dan mengikuti perkembangan dapat dipantau. prestasi murid LINUS dan LINUS Tegar Melaksanakan program/aktiviti mensifarkan murid LINUS Guru Besar Murid LINUS dapat disifarkan.

LANGKAH-LANGKAH PPD menubuhkan Jawatankuasa pelaksanaan Kem Sifar LINUS peringkat daerah Pelaksanaan Kem Sifar LINUS mengikut zon

TINDAKAN PPD

JANGKAAN HASIL Penguasaan murid terhadap asas literasi dan numerasi dipertingkatkan.

PPD / Sekolah

Post mortem Kem Sifar LINUS

Keyakinan diri PPD / Sekolah murid-murid LINUS diperkukuhkan.

PENGUKUHAN AMALAN PEDAGOGI GURU PROGRAM : 1. Selia Bantu LINUS / Bimbingan oleh FasiLINUS Daerah. 2. Profesional Learning Community (PLC) LINUS – Lesson Study

LANGKAH-LANGKAH

TINDAKAN

JANGKAAN HASIL

FasiLINUS mencerap dan membimbing guru-guru LINUS Pihak Pentadbir sekolah mencerap P&P guru-guru LINUS Guru LINUS membuat penambahbaikan hasil daripada syor FasiLINUS dan pentadbir.

PPD Sekolah Sekolah Kualiti P&P guru LINUS dipertingkatkan.

LANGKAH-LANGKAH Guru secara kolaborasi merancang dan menyediakan Rancangan Mengajar Guru membuat pemerhatian dan refleksi terhadap P&P

TINDAKAN PPD / Sekolah

JANGKAAN HASIL

PPD / Sekolah

Perkongsian idea dalam kalangan guru LINUS. Team Teaching berlaku.

Guru mengubahsuai Rancangan Mengajar untuk penambahbaikan P&P.

PPD / Sekolah

Kualiti P&P meningkat.

PEMASTIAN PENGAJARAN BERKESAN BERLAKU DAN PEMBELAJARAN BERKESAN LEBIH BERLAKU

Membimbing dan memastikan murid dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Membolehkan murid meminati pengajaran dan pembelajaran.

MEMBIMBING DAN MEMASTIKAN MURID DAPAT MENGIKUTI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
LANGKAH-LANGKAH Guru hendaklah bijaksana menyesuaikan P&P dengan tahap kemahiran, kecerdasan, pengetahuan dan pengalaman murid. Guru hendaklah memberi peluang kepada murid untuk berbincang, mengemukakan soalan dan memberi pendapat. Guru hendaklah memberikan latihan pengukuhan berdasarkan keperluan. TINDAKAN Guru JANGKAAN HASIL Murid seronok dihargai. merasa dan

Guru / Murid

Meningkatkan prestasi akademik murid

Guru / Murid

MEMBOLEHKAN MURID MEMINATI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.
LANGKAH-LANGKAH Guru hendaklah menjiwai P&P yang disampaikan. Guru hendaklah bertindak sebagai promoter kepada mata pelajaran yang diajar. Guru perlu kreatif mempelbagaikan kaedah P&P sesuai dengan perkembangan semasa. Guru hendaklah berupaya untuk merangsang minat murid terhadap topik yang diajar. TINDAKAN Guru Guru JANGKAAN HASIL Pembelajaran kendiri murid lebih berlaku. Murid meneroka ilmu yang dipelajari. Guru Murid mencintai ilmu. Guru

PEMERKASAAN KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH

Meminimumkan Ketidakhadiran Murid Ke Sekolah Menarik minat murid ke sekolah

MEMINIMUMKAN KETIDAKHADIRAN MURID KE SEKOLAH
LANGKAH-LANGKAH Menguatkuasakan Pasukan Petugas menangani Gejala Ponteng di sekolah / PPD Mengenalpasti punca ponteng sekolah dalam kalangan murid Melaksanakan Program kepada murid yang bermasalah ponteng sekolah Isu ponteng dijadikan agenda tetap dalam mesyuarat PIBG dan sekolah TINDAKAN JPN / PPD /Sekolah JANGKAAN HASIL Meningkatkan prestasi akademik murid Kadar ponteng dapat dikurangkan

JPN / PPD /PIBG/ Sekolah PPD / Sekolah Sekolah

MENARIK MINAT MURID KE SEKOLAH
LANGKAH-LANGKAH Mewujudkan persekitaran sekolah yang mendidik untuk menggalakkan P&P. Memberi pengiktirafan/galakan kepada murid yang hadir penuh ke sekolah. TINDAKAN JANGKAAN HASIL PPD / Sekolah / PIBG Murid seronok dan gembira ke sekolah. Sekolah / PIBG Murid rasa dihargai. Murid rasa disayangi.

Memperkasakan program-program kurikulum dan kokurikulum di sekolah.
Mewujudkan pendekatan yang kreatif dalam menarik minat murid ke sekolah.

Sekolah / PIBG

Sekolah / PIBG

(INSTRUCTIONAL LEADERSHIP) YANG TRANSFORMATIF
Oleh Dr. Hj. Mohd. Kassim bin Hj. Mohd. Ibrahim Ketua Sektor Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

Ringkasan Pembentangan PEMBANGUNAN KUALITI KEPIMPINAN MELALUI AMALAN KEPIMPINAN PENGAJARAN

LATAR BELAKANG
 Konsep Transformational Instructional Leadership ini juga meliputi semua peringkat Kepimpinan pendidikan, Kepimpinan Jabatan Pelajaran, PPD dan sekolah khususnya pengetua dan Guru Besar, individu, organisasi dan unit.  Kepimpinan pengajaran merupakan sesebuah organisasi pendidikan. asas penting

 Kepimpinan pengajaran wujud dalam pelbagai peringkat dan takrifan serta merupakan satu konsep yang besar.  Kepimpinan pengajaran merupakan mempunyai tradisi keilmuan tersendiri. bidang yang

LATAR BELAKANG

(samb.)

 Banyak kajian yang menyatakan kepentingan kepimpinan pengajaran dan dikaitkan dengan kejayaan dan pencapaian sebuah organisasi sekolah  Transformational Instructional Leadership is one of the current approaches to leadership for Sabah.  New Instructional Leadership Paradigm.

LATAR BELAKANG

(samb.)

 Kebanyakan kajian mengenai pendekatan ini sejak tahun 1980an hingga kini.  Transformational leadership is a process change and transforms individuals. Perubahan melalui transformational concept kepada semua ahli.  Merupakan proses karisma dan visionary Instructional leadership.

RASIONAL
 Kepimpinan Pengajaran Transformatif adalah pendekatan kepimpinan yang menekankan perubahan akademik ke arah yang lebih tinggi.  Sebagai pemimpin pengajaran usaha melakukan perubahan sangat penting untuk memastikan organisasi sekolah bukan sahaja berperanan tetapi memastikan terus relevan dengan perubahan zaman dan persekitaran.

RASIONAL

(samb.)

• Pendekatan kepimpinan pengajaran transformatif di sekolah sangat perlu untuk membuat lonjakan perubahan pencapaian akademik yang dinamik. Keadaan ini perlu memandangkan status pendidikan kita di Sabah perlu usaha dan iltizam tinggi untuk melakukan perubahan dan lonjakan perkasa.

OBJEKTIF
1. Perkongsian dan pendedahan tentang ilmu kepimpinan Pengajaran Transformatif dan berminda akademik kepada pemimpin pendidikan. Perkongsian dan pendedahan kepada barisan pemimpin tentang new Instructional Leadership paradigm dalam proses memimpin agar peranan mereka terus relevan melalui konsep Transformatif. Memupuk budaya Kepimpinan Pengajaran yang dinamik dan mempunyai gagasan perubahan dalam organisasi pendidikan terutamanya sekolah.

2.

3.

OBJEKTIF
4.

(samb.)

Memastikan amalan kepimpinan pengajaran berkesan diamalkan di sekolah- sekolah di Sabah. Merupakan usaha memperkasa kepimpinan dan pendidikan dalam membuat lonjakan perdana di sekolah. Memastikan pergerakan perubahan dan tindakan selari dengan aspirasi pendidikan melalui kekuatan kreativiti, inovasi dan sense of direction/ hala tuju yang jelas dan constructive. Merupakan usaha untuk melonjakkan prestasi dan memartabatkan pendidikan Sabah.

5.

6.

7.

STRATEGI DAN PENDEKATAN YANG DILAKUKAN
 Mesyuarat
Perancangan, pembentangan dan perkongsian tentang Instructional Transformational Leader kepada staf sendiri. dalam Mesyuarat Jawatankuasa

 Pembentangan

Kurikulum Negeri.
dalam Konvensyen Kecemerlangan Akademik Sabah Revolusi

 Pembentangan

 Taklimat dan perkongsian ilmu oleh PPD tentang
gagasan ini kepada Pengetua dan Guru Besar.

STRATEGI DAN PENDEKATAN YANG DILAKUKAN (samb.)
 Pembentangan dalam Seminar
Majlis Guru Besar. Kepengetuaan dan

 Program PPD Bersama Warga Sekolah. Perkongsian
dengan pemimpin dan warga pendidik di sekolah melalui latihan perkembangan profesionalisme guru.

 Menjadi mekanisme penting sebagai pengisian dalam
program-program di PPD seperti Professional Learning Community (PLC), program Pembangunan Kapasiti Kepimpinan, Partnership PLC menengah, rendah dan pemantauan sekolah

STRATEGI DAN PENDEKATAN YANG DILAKUKAN (samb.)
 Pelaporan
pelaksanaan Kepimpinan Pengajaran Transformatif oleh pemimpin sekolah kepada PPD dan Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sabah.

 Penilaian program terhadap status keberkesanan

pelaksanaan Kepimpinan Pengajaran Transformatif di sekolah.

Disediakan Oleh : Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

Pengenalan  Kepimpinan penentu utama kejayaan organisasi. Pengetua / Guru Besar  Penentu utama berkesan atau tidaknya sesebuah sekolah.  Key Player dalam usaha penambahbaikan sekolah
Sumber: Weber, 1991; Edmonds,1979; Mortimore, 1989; Shahir, 1997.

Definisi:  Bimbingan pengajaran kepada guru-guru dan usahausaha memupuk iklim sekolah yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.  Peranan pemimpin sekolah meningkatkan pencapaian murid melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kurikulum serta pengajaran.

Sumber: Edmonds, 1982; Leithwood, 1982; Purkey & Smith, 1983; Shimniok & Schmoker, 1992.

 Model Hallinger dan Murphy (1985)  Model Murphy (1990)

 Model Weber (1996)

• Mendefinisikan misi. • Mengurus program pengajaran. • Mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif dan positif.

• Membina misi dan matlamat akademik sekolah • Mempromosikan pengajaran berkualiti. • Memantau perkembangan pencapaian akademik sekolah. • Mempromosikan iklim pembelajaran akademik serta persekitaran pekerjaan yang menyokong.

• Mendefinisikan misi sekolah. • Mengurus kurikulum dan pengajaran. • Mewujudkan iklim pembelajaran yang positif. • Memerhati dan memperbaiki pengajaran. • Menilai program-program pengajaran.

• Karismatik (Charismatic Leadership, Or Idealized Influence) • Motivasi Inspirasi (Inspirational Motivation) • Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation)

• Pertimbangan Individu (Individualized Consideration)

DIMENSI Karismatik

CIRI PEMIMPIN SEKOLAH Menjadi teladan. Mempunyai visi, misi. Berani menghadapi cabaran. Menaikkan semangat juang. Tingkah laku yang mampu memotivasikan guru. Memberi sokongan moral. Menjadi mentor. Menjana idea & pemikiran bernas. Dapat merangka konsep menjadi konkrit. Perhatian secara individu. Membantu memperbaiki diri. Memberi nasihat apabila diperlukan.

JANGKAAN IMPAK Patuh dan taat. Mengagumi/ menyanjungi pemimpin sekolah. Percaya kepada kebolehan sendiri. Komitmen tinggi.

Motivasi Inspirasi

Stimulasi Intelektual

Inovatif. Paradigma berubah. Berfikir di luar kotak. Boleh menyahut cabaran. Rasa dihargai. Rasa diperlukan.

Pertimbangan Individu

Peningkatan Moral, Paradigma dan Aura Profesionalisme Guru P&P Yang Kreatif Dan Inovatif Kerjasama dan Komitmen Kerja Yang Tinggi Budaya Kerja Berpasukan Iklim Sekolah Yang Kondusif

KEPIMPINAN PENGAJARAN

TRANSFORMATIF

MENDEFINISI & MENYEBARLUASKAN MISI SEKOLAH

MENGURUS PROGRAM KURIKULUM

MEWUJUDKAN IKLIM PEMBELAJARAN POSITIF

PENCAPAIAN MURID

DOMAIN 1. Mendefinisikan & menyebar luas misi sekolah. 2. Mengurus program kurikulum

ELEMEN 1. Menetapkan dan menyebarluaskan matlamat akademik sekolah. 2. Menyelaras kurikulum. 3. Penyeliaan P&P. 4. Memantau pencapaian murid.

3. Mewujudkan iklim pembelajaran positif

5. Melindungi waktu P&P
6. Menguatkuasa standard pencapaian akademik yang tinggi 7. Mempromosikan dan menekankan kepentingan perkembangan profesional guru 8. Memberikan Insentif kepada guru dan pembelajaran Murid

LANGKAH-LANGKAH 1. Mewujudkan kumpulan pemikir akademik peringkat daerah. 2. Menyediakan pelan strategik & pelan tindakan tahunan. 3. Memberikan penerangan kepada semua barisan kepimpinan, guruguru dan murid mengenai matlamat akademik sekolah.

TINDAKAN PPD

JANGKAAN HASIL Memahami & menghayati matlamat akademik utama daerah dan sekolah. Pengagihan sumber dilaksana secara terancang. Memudah proses membentuk matlamat & strategi pengajaran.

PPD / Sekolah

Sekolah Semua pihak berkepentingan maklum arah tuju daerah & sekolah. Tugas pemimpin pengajaran lebih berfokus. PPD / Sekolah

4. Memastikan matlamat akademik daerah dan sekolah tersebar dengan jelas. 5. Menyebarluas kepada warga pendidikan dan komuniti.

LANGKAH-LANGKAH

TINDAKAN JPN / PPD

JANGKAAN HASIL Guru mengajar mengikut opsyen, dan menggunapakai Sukatan Pelajaran/ HSP/ Dokumen Standard. Program pemantapan kurikulum dapat dijalankan oleh pihak sekolah dengan berkesan mengikut keperluan. Penggunaan PCG mengikut peraturan & mata pelajaran.

1.

Membuat audit kurikulum ke sekolahsekolah.

2. Pengetua, guru besar dan guru-guru memahami kaedah, teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang relevan. 3. Sekolah memaksimumkan penggunaan sumber dengan efektif untuk meningkatkan kualiti program pendidikan. Sekolah

4. Memastikan pengurusan panitia mata pelajaran diurus dan terlaksana dengan berkesan. 5. Mengenal pasti keutamaan cabaran dan melaksanakan penambahbaikan kurikulum sekolah

Pengurusan panitia mata pelajaran dapat dijalankan dengan berkesan.

6. Mewujudkan jawatankuasa khas untuk mengendalikan projek kecemerlangan akademik sekolah.

LANGKAH-LANGKAH 1. Merancang program penyeliaan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan model penyeliaan yang sesuai. Memantau ke sekolah-sekolah dan menyediakan maklumbalas hasil pengajaran guru. Pemimpin sekolah (Pengetua/Guru Besar) mestilah mengajar mengikut pekeliling yang berkuatkuasa. Memperuntukkan sekurang-kurangnya satu waktu untuk mencerap pengajaran guru dalam seminggu. Melakukan rondaan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.

TINDAKAN

JANGKAAN HASIL  Penulisan buku rekod mengajar guru sentiasa kemaskini dan mengikut format yang disyorkan.  Mengajar mengikut kehendak HSP dan Dokumen Standard.

JPN/PPD / Sekolah

2. 3. 4. 5.

 Hasil kerja dan latihan pelajar disemak mengikut keperluan.
 Sentiasa menilai kualiti pengajaran dan pembelajaran.  Meningkatkan motivasi guru kerana menerima maklumbalas tentang status quo pengajarannya.  Membudayakan pencerapan agar pengajaran dan pembelajaran berkesan diamalkan.  Meningkatkan prestasi akademik pelajar.

6.
7.

Berbincang dan memberi bimbingan kepada guru selepas pencerapan.
Mengalakkan guru-guru menggunakan pendekatan yang berbeza dalam kumpulan pelajar yang berlainan potensi Mengambil kira hasil kerja murid apabila membuat penilian ke atas pengajaran guru. Memberikan maklum balas yang mendidik terhadap hasil kerja murid.

Sekolah

8. 9.

LANGKAH-LANGKAH 1. Melaksanakan konsep headcount untuk mengikuti perkembangan pencapaian pelajar. 2. Membentuk KPI mata pelajaran.

TINDAKAN Sekolah PPD/ Sekolah

JANGKAAN HASIL Memberikan impak yang positif terhadap pencapaian pelajar. Memberikan tugasan yang mencabar dan mencukupi, dan sentiasa memeriksa hasil kerja murid menjadi budaya dalam P&P. Dapat mengenalpasti murid mengikut tahap pencapaian mereka. Memudahkan guru membina dan menggunakan modul pemulihan dan pengayaan mengikut tahap pencapaian.

3. Menjadikan hasil kerja murid, bahan pameran murid, porfolio murid, latih tubi dan buku kerja sebagai bahan penting membantu pencapaian. 4. Mengadakan postmortem 5. Perjumpaan dengan guru-guru secara “personal” bagi membincangkan akademik murid. 6. Mengambil langkah terbuka dan proaktif terhadap isu prestasi sekolah. 7. Pencapaian setiap sekolah dibentangkan dalam Mesyuarat JKKD dan membuat tindakan susulan. PPD / Sekolah Sekolah

Melaksanakan konsep pengajaran yang sesuai.

LANGKAH-LANGKAH 1. 2. Memastikan ketepatan masa guru masuk ke kelas (bell to bell). Merancang aktiviti-aktiviti dengan teliti dan memberi keutamaan kepada waktu pengajaran dan pembelajaran. Memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai dan berkualiti. Bertindak secara kreatif untuk memastikan berlaku smart, strategic teaching and learning di sekolah. Memastikan pengajaran berlaku dan pembelajaran lebih berlaku. Mengelakkan murid dan guru meninggalkan sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan gangguan masa pengajaran. Mengambil tindakan terhadap murid yang ponteng kelas. Menyediakan buku kawalan kelas untuk memastikan kehadiran guru di kelas.

TINDAKAN

JANGKAAN HASIL

 Memaksimumkan waktu pengajaran dan pembelajaran  Melaksanakan sukatan pelajaran / dokumen standard mengikut tempoh yang telah dirancang.  Bilangan guru yang meninggalkan bilik darjah dapat dielakkan.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sekolah

 Aduan ketidakhadiran guru dalam kelas dapat diatasi.
 Bilangan murid ponteng kelas dapat ditangani.  Kehadiran guru di kelas dapat dikesan.  Mewujudkan keseronokan belajar dalam kalangan murid. PPD/ Sekolah

10. Memantau dan membuat laporan mengenai pergerakan guru-gurunya setiap bulan dan dihantar ke PPD.

LANGKAH-LANGKAH 1. Menjadikan Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) dan Gred Purata Sekolah (GPS) selain peratus kelulusan sebagai ukuran pencapaian. 2. Menetapkan KPI standard pencapaian peperiksaan awam. 3. Menetapkan KPI mata pelajaran untuk setiap murid. 4. Memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pencapaian akademik murid.

TINDAKAN

JANGKAAN HASIL Prestasi pencapaian akademik sekolah dalam peperiksaan awam meningkat.

JPN/ PPD/ Sekolah

Guru dan murid bermotivasi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Wujud rasa kepuasan bekerja dan kepuasan belajar murid. Menimbulkan rasa bangga dengan pencapaian.

5. Memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap potensi murid.
6. Berminda positif, berkeyakinan serta berinspirasi melakukan perubahan akademik.

Sekolah

7. Memantau perkembangan pencapaian akademik setiap murid dan melaksanakan tindakan intervensi.

LANGKAH-LANGKAH 1. Menubuhkan Jawatankuasa Perkembangan Profesionalisme Guru peringkat daerah dan sekolah. Mengenal pasti keutamaan program dalam perancangan pembangunan profesionalisme guru. Memperuntukkan masa untuk sesi perkongsian idea dan maklumat yang diperolehi daripada latihan / kursus. Memastikan latihan/kursus yang dihadiri oleh guru selain JPN hendaklah relevan dan selari dengan matlamat akademik sekolah. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam kursus hendaklah diaplikasikan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Melaksanakan program coaching and mentoring. Pemantauan ke atas program perkembangan Profesionalisme Guru.

TINDAKAN PPD / Sekolah

JANGKAAN HASIL  Menyediakan kursus perkembangan profesionalisme guru mengikut keperluan sekolah.  Meningkatkan profesionalisme guru melalui kursus mengikut bidang tertentu.  Memperkembangkan dan memperkayakan pengalaman guru.

2.

JPN/PPD/ Sekolah

3.

PPD/ Sekolah  Membawa perubahan kepada guru dan menjadi lebih inovatif supaya mampu menghadapi cabaran. Sekolah  Sentiasa peka kepada idea pendidikan semasa dan membina amalan kerja yang baik

4.

5.

6.

PPD / Sekolah

7.

LANGKAH-LANGKAH 1. Menghargai sumbangan cemerlang guru yang telah menampakkan kreativiti, inovasi dan lonjakan perdana. 2. Memberi peluang kemajuan profesion dan kerjaya guru 3. Berusaha secara kreatif untuk mendapatkan sumber insentif . 4. Menghargai pencapaian akademik murid. 5. Menghebahkan kecemerlangan murid. (Kain Rentang, Banting, Poster dll)

TINDAKAN

JANGKAAN HASIL Meningkatkan keyakinan diri melangkaui kompetensi sedia ada Berinspirasi untuk terus berusaha.

JPN / PPD / Sekolah

Melonjakkan prestasi pencapaian murid.

kerja

dan

Sekolah

MESYUARAT PERANCANGAN PERINGKAT SPA PEMBENTANGAN DALAM MESY. JKKN UNTUK KELULUSAN
PEMBENTANGAN DALAM KONVENSYEN PENDIDIKAN SABAH

TAKLIMAT KEPADA PENGETUA DAN GURU BESAR OLEH PPD PELAKSANAAN

PELAPORAN

PENILAIAN

1. KEPIMPINAN PENGAJARAN YANG TRANSFORMATIF menjadi dasar operasi yang perlu dilaksanakan oleh sekolah. 2. KEPIMPINAN PENGAJARAN YANG TRANSFORMATIF menjadi kriteria utama menentukan kualiti kepimpinan sekolah. 3. KEPIMPINAN PENGAJARAN YANG TRANSFORMATIF perlu dijadikan asas penilaian terhadap pengetua dan guru besar dalam pemberian sebarang anugerah dan kenaikan pangkat 4. KEPIMPINAN PENGAJARAN YANG TRANSFORMATIF menjadi salah satu kriteria penting dalam urusan penempatan dan pertukaran

Penasihat Pengerusi Tim. Pengerusi Setiausaha Ahli

: : : : :

KPPM Pengarah JPN Sabah Tim. Pengarah JPN Sabah Ketua Sektor, SPA Ketua-ketua Sektor Pegawai-pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi Persatuan Pengetua Sek.Men. YDP Majlis Pengetua Cemerlang Sabah YDP Majlis Guru Besar Pengerusi Majlis Guru Cemerlang

Penasihat : Pengarah JPN Sabah Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Tim. Pengerusi : Timbalan PPD Setiausaha : Ketua Unit Unit Pengurusan Akademik Ahli : Semua Ketua Unit.

Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli

: : : :

PPD Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Tingkatan 6 Penolong Kanan Petang Semua Ketua Bidang Guru Bimbingan & Kaunseling Semua Ketua Panitia Setiausaha Peperiksaan Guru Data

Mesyuarat Pelaksanaan RevKA (3kali) Pantau prestasi pencapaian RevKA daerah Kajian Semula Akhir Tahun 2012

Penubuhan Jawatankuasa RevKA PPD

Analisis status pencapaian RevKA daerah berdasarkan pencapaian sekolah: • Program pengisian • Keberkesanan program • Pencapaian program • Isu pelaksanaan program

Buat penambahbaikan terhadap program.

Teruskan Perancangan RevKA untuk tahun 2013.

Mesyuarat Pelaksanaan RevKA (3kali) Taklimat pelaksanaan RevKA kepada semua Guru Pantau prestasi pencapaian RevKA daerah Kajian Semula Akhir Tahun 2012

Penubuhan Jawatankuasa RevKA di sekolah

Analisis status pencapaian RevKA daerah berdasarkan pencapaian sekolah: • Program pengisian • Keberkesanan program • Pencapaian program • Isu pelaksanaan program

Buat penambahbaikan terhadap program.

Teruskan Perancangan RevKA untuk tahun 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful