Anda di halaman 1dari 4

TATABAHASA

BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING
YANG PERLU DIBERIKAN
PERHATIAN UNTUK MENJAWAB
SOALAN
 MORFOLOGI

 SINTAKSIS

 SISTEM EJAAN

 KOSA KATA DAN ISTILAH

 PERIBAHASA
 MORFOLOGI
MEMBINA AYAT

 SINTAKSIS
MENUKARKAN AYAT
- AYAT AKTIF KEPADA AYAT PASIF
- AYAT PASIF KEPADA AYAT AKTIF
- DIALOG KEPADA LAPORAN BIASA
- LAPORAN BIASA KEPADA DIALOG
- MENYAMBUNG AYAT
- MEMISAHKAN AYAT
- MELENGKAPKAN AYAT
- MENGANALISIS AYAT
 SISTEM EJAAN DAN IMBUHAN
 MEMBETULKAN KATA ATAU
ISTILAH DAN KESALAHAN
BAHASA
- PERBENDAHARAAN KATA
- KELAS KATA (KN, KA, KK)
- PENGIMBUHAN
- PEMAJMUKAN
- FRASA DAN STRUKTUR AYAT
 PERIBAHASA
ASPEK MORFOLOGI

 FAHAMI MAKNA KATA