Anda di halaman 1dari 14

4/18/12

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU JABATAN ILMU PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN NAMA PENSYARAH:


EN. AZIZI BIN JAAFAR PENSYARAH JABATAN ILMU PENDIDIKAN

Click to edit MURSYIDAH BINTI MOHD ISWAN FATIHATUL Master subtitle style

MOHD SHAHRUL BIN SULIMAN

NAMA PELAJAR :

4/18/12

..TUGASAN 4.. ^_^ TAJUK TUGASAN:

Pelajar dikehendaki membuat banding beza antara cabangcabang dalam falsafah pendidikan Barat

FALSAFAH PEN. BARAT

4/18/12

ESENSIALISME REALISME PERENIALISME

REKONSTRUKTIONISME PROGRESIVISME

EKSISTENSIALISME IDEALISME PRAGMATISME

TRADISIONAL

MODEN

4/18/12

PERBANDINGAN BERDASARKAN 3 ASPEK : KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN TUMPUAN

TRADISIONAL
MAZHAB ASPEK KONSEP

4/18/12

PERENIALISME

ESENSIALISME

Secara semulajadi Ciri manusia bersifat sejagat Tidak berubah-ubah

Perkara asas diberi penekanan lebih

4/18/12

MAZHAB ASPEK MATLAMAT PENDIDIKAN PERENIALISME

ESENSIALISME

Mengajar ilmu dan nilai yang bersifat sejagat serta abadi

Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas

MAZHAB ASPEK PERENIALISME ESENSIALISME

4/18/12

TUMPUAN

KURIKULUM : bidang kemanusiaan & kesusasteraan

GURU : penyampai ilmu yang pakar


KURIKULUM : kemahiran asas (membaca, menulis & mengira)

KAEDAH MENGAJAR : didaktik MURID : bersifat pasif

GURU : penyampai ilmu yang mahir

KAEDAH MENGAJAR : didaktik

MURID : bersifat pasif

MODEN
ASPEK MAZHAB

4/18/12

KONSEP

PROGRESIVISM E REKONTRUKTIV ISME EKSISTENTIALI SME

Manusia mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan

Sekolah merupakan landasan untuk membentuk landasan baru

Manusia bertanggungjawab ke atas diri sendiri

4/18/12

ASPEK MAZHAB

MATLAMAT PENDIDIKAN

PROGRESIVI SME REKONTRUK TIVISME EKSISTENTIA LISME

Melahirkan individu yang sentiasa bersedia menghadapi perubahan

Mengasaskan corak budaya yang baru

Tidak digariskan

ASPEK MAZHAB TUMPUAN


4/18/12

PROGRESIVIS ME

KURIKULUM : Bebas memilih mata pelajaran GURU : pembimbing & pengurus KAEDAH MENGAJAR : induktif MURID : mencari ilmu & aktif

REKONTRUKT IVISME

KURIKULUM : bidang sains sosial GURU : agen perubahan KAEDAH MENGAJAR : berpusatkan murid MURID : berani mencuba & aktif

EKSISTENTIA LISME

KURIKULUM : bidang estetik & falsafah GURU : pemangkin ilmu KAEDAH MENGAJAR : berpusatkan murid MURID : penerima ilmu & aktif

4/18/12

ANALISIS BERDASARKAN PMI (PLUS, MINUS & INTERESTING)


EKSISTENTIALISME

4/18/12

pemberi gai Guru seba mangat se engajar Kaedah m an aktiviti berpusatk an murid d iri secara libatkan d Murid me iap perkara dalam set aktif meluahkan h Murid bole saan dan pera masing

PLUS

4/18/12

MINUS

Kelahiran manusia tanpa sebarang tujuan

Matlamat pendidikan tidak digariskan

Mata pelajaran bersifat estetik, berfalsafah dan tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus Fahaman yang bercampur aduk

4/18/12

INTERESTING

Manusia ber tanggungjaw ab ke atas diri sendiri dan bebas mene ntukan matlamat da n keputusan s endiri tanpa merujuk kep ada autoriti luar Bersifat rela tif dan berub ahubah mengikut ke sesua