Anda di halaman 1dari 14

Tajuk: Falsafah Islam

EDU 5600 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM


Mohammad Aizat Jamaludin GS28926

Disediakan oleh:

Kandungan
Pengenalan Falsafah Falsafah Islam Persoalan Falsafah Islam Hikmah Tujuan Pembahagian Kesimpulan

Pengenalan
Setiap kehidupan ada tujuan hidupnya tersendiri. Asasnya, ia diperolehi daripada ilmu yang boleh diambil daripada beberapa sumber: Wahyu dan akal. Pengalaman pancaindera Intuisi Pandangan pakar Logik Kaedah saintifik Hasilnya, ia membuahkan falsafah kepada setiap pegangan tersebut.

Falsafah
Bahasa - Bahasa Arab : falsafah. (Bukan bahasa arab asli, bersifat muarrab) - Al-Syaibani (1991) menyatakan, ia bermaksud cintakan hikmah. - Berasal daripada bahasa Yunani Kuno, philosophia. - Philos bererti cinta dalam ertikata yang seluas-luasnya, iaitu ingin dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan kerana keinginan itu. Sophia bererti bijaksana, pandai atau mengerti dengan mendalam. - Oxford dictionary (1982) : Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics.

Falsafah Islam
Ia berteraskan wahyu, iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam.

Persoalan Falsafah Islam


Siapa anda?

Apakah hakikat mati?


Falsafah Islam (Miqdad Yaljin, 1991)

Dari mana anda datang?

Apa tujuan hidup? Ke mana anda akan pergi?

Kenapa anda berada di sini?

Hikmah
Perkataan hikmah disebut beberapa kali di dalam al-Quran dan membawa maksud yang pelbagai mengikut kondisi ayatnya. Surah al-Nahl, 125:
Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik.

- Hikmah di sini bermaksud bijaksana. Syeikh Muhammad Abduh: Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya.

Tujuan
Falsafah adalah mencari kebenaran (seeking the truth) dan kebenaran yang sebenar adalah Allah. Jika proses mencari kebenaran itu bukan kerana Allah, maka lahirlah pemikiranpemikiran spt. liberalisme, idealisme, asetisme, eksistensialime, hedonisme, kapitalisme dan kommunisme. Falsafah Islam berfungsi menangani masalah kontemporari dan mengembalikannya kepada agama.

Pembahagian
Epistimologi (teori ilmu pengetahuan) Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud ilmu atau sains dan logos yang bermakna keterangan. Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan dan tuntutan ilmu.
Aliran rasionalisme Aliran positivism Aliran empirisisme Aliran realisme Aliran idealisme

Aksiologi (teori nilai)


Berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud nilai. Merangkumi dua aspek iaitu etika dan estetika. Mempersoalkan tentang baik/buruk, benar/salah, cantik/hodoh.
Aliran hedonisme Aliran vitalisme

Ontologi/metafizik (teori hakikat/wujud)


Maksud : Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. Metafiziknya cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. Ia bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.
Hakikat Tuhan (teologi) Hakikat alam semesta (kosmologi) Hakikat manusia (antropologi)

Kesimpulan
Ia dalah hasil dari daya usaha manusia dengan akal yang rasional, kritis dan integral untuk menganalisa objek-objek seperti hakikat alam semesta, kemanusiaan dan ketuhanan. Perbezaan falsafah Islam dan selainnya adalah kebenaran mutlak serta tujuan utamanya hanya pada Allah swt.

Rujukan
Al-Syaibani, Omar (1991). Falsafah Pendidikan Islam. Terj. Hasan Langgulung. Shah Alam: Hizbi. Yaljin, Miqdad (1991). Maalim Manhaj altajdid fi al-fasafah al-Islamiyah. Riyad: Dar alam al-kutub. cet. 2.

Sekian, Terima Kasih