Anda di halaman 1dari 32

5.

2 OBJEKTIF ORGANISASI
• Visi, Misi dan Objektif
• Jenis-Jenis Objektif dalam
Organisasi
• Kepentingan Objektif
A. (i) VISI
• Satu pernyataan yang lebih
menyeluruh tentang penubuhan
sesebuah organisasi.
• Merupakan sesuatu yang ideal dan
unik untuk dicapai.
• Ciri-Ciri Visi:
• _____________________________________
_____________________________________
• _____________________________________
• _____________________________________
_____________________________________
VISI (Contoh)
• “Pendidikan berkualiti melalui
usaha penambahbaikan yang
berterusan bagi merealisasikan
wawasan dan aspirasi negara.”
(KMPP)
• “Our vision is to be the
Communications Company of
choice - focused on delivering
Exceptional Value to our
customers and other
stakeholders.” (TM)
A. (ii) MISI
• Merupakan ____________________________
dan matlamat penubuhan organisasi.
• Dinyatakan dalam bentuk yang umum, luas
dan ______________________________ dan
falsafah pengurusan.
• Membentuk ___________________________
• Penting sebagai panduan dan motivasi ahli
organisasi – hala tuju yang dikongsi bersama
dan dapat menumpukan kepada usaha.
MISI
• Ciri-Ciri:
• Ringkas (tidak melebihi _________________ dan
mudah diingati).
• Satu pernyataan yang ______________________
• Jelas dan ________________________________
• Memperlihat __________________________ dan
falsafah pengurusan.
MISI (Contoh)
• “Menyediakan asas kecemerlangan pendidikan
yang bersepadu dan berterusan berteraskan
intelek, kemantapan rohani dan keteguhan
fizikal.”(KMPP)
• “Memastikan tiada kecacatan pada barangan
yang dikeluarkan.”(Jabatan Pengeluaran)
• Perletakan harga barangan tidak melebihi 50%
daripada kos pengeluaran.”(Jabatan
Pemasaran)
MISI (Contoh)
• To achieve our vision, we are determined to do the
following:
• Be the recognised leader in all markets we serve.
• Be a customer-focused organisation that provides one-
stop total solution.
• Build enduring relationships based on trust with our
customers and partners.
• Generate shareholder value by seizing opportunities in
Asia Pacific and other selected regional markets.
• Be the employer of choice that inspire performance
excellence.
A. (iii) OBJEKTIF
• Merupakan _________ atau hasil akhir
yang cuba dicapai oleh organisasi.
• Dinyatakan dalam bentuk yang lebih
khusus daripada __________________
• Dimensi masa yang _______________
• Setiap bahagian/jabatan/unit akan
menetapkan objektif masing-masing
selari dengan ____________________
OBJEKTIF
• Ciri-Ciri:
• Specific (_______________) – Jelas dan
terperinci agar mudah difahami.
• Measurable (_________) – Dinyatakan
dalam bentuk kuantitatif agar mudah
mengukur kejayaan atau kegagalan.
• Attainable (____________________) –
Berbentuk realistik dan ditetapkan
berdasarkan keupayaan organisasi.
OBJEKTIF
• Ciri-Ciri:
• Reward (__________) – Sebagai faktor
pendorong.

• Time (_____) – Had masa/tempoh untuk


dicapai.
OBJEKTIF (Contoh)-KMPP
• Melahirkan pelajar yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan,
bersahsiah terpuji dan mempunyai
kepimpinan yang tinggi.
• Melahirkan pelajar yang
berkeupayaan memperkembangkan
serta mengubahsuai kemahiran selaras
dengan perkembangan baru dalam
bidang ilmu pengetahuan khususnya
dalam bidang IT.
OBJEKTIF (Contoh)-KMPP
• Melahirkan pelajar yang berdaya
saing dan mempunyai ketahanan diri
untuk memacu wawasan negara.
• Membantu mewujudkan masyarakat
yang berilmu pengetahuan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian, kemakmuran
masyarakat dan negara.
OBJEKTIF (Contoh)-KMPP
• Menyumbang dan meningkatkan lagi
daya intelek serta pemikiran yang
rasional, kreatif, kritis dan konstruktif
pada pelajar.
OBJEKTIF (Contoh) – Kementerian
Kesihatan
• Untuk membantu seseorang individu itu
supaya mencapai dan mengekalkan satu
taraf kesihatan bagi membolehkannya
menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial
yang produktif. Ini boleh dicapai dengan
menyediakan perkhidmatan bercorak
penggalakkan, pencegahan, rawatan dan
pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan
dengan memberi penekanan kepada
golongan- golongan yang kurang bernasib
baik.
OBJEKTIF (Contoh) – Unit
• 40% daripada pelajar perakaunan
memperolehi gred A bagi subjek
Pengurusan Perniagaan dalam
PSPM Sem 1 2006/2007.
• 100% daripada pelajar perakaunan
memperolehi PNGK 2.0 dalam
subjek Pengurusan Perniagaan bagi
PSPM Sem 1 2006/2007.
PERBEZAAN VISI, MISI &
OBJEKTIF

CIRI-CIRI VISI MISI OBJEKTIF


Bentuk
Pernyataan
Jangka
Masa
B. JENIS-JENIS OBJEKTIF

OBJEKTIF
ObjektifORGANISASI
Organisasi

OBJEKTIF INDIVIDU
B. (i) OBJEKTIF ORGANISASI

• Objektif keseluruhan firma.


• Dipertanggungjawabkan kepada
pengurusan __________________
• Tergolong dalam ______________
jangka panjang.
B. (i) OBJEKTIF JABATAN

• Objektif sesuatu ______________


• Ditetapkan berdasarkan _________
organisasi.
B. (i) OBJEKTIF SUBUNIT

• Objektif bagi ________________


di dalam jabatan.
• Penting untuk menyokong objektif
jabatan dan seterusnya objektif
organisasi.
B. (i) OBJEKTIF INDIVIDU
• Objektif setiap pekerja dalam
organisasi.
• Berbentuk _____________________
• Dibuat berpandukan objektif organisasi,
jabatan atau unit untuk kepentingan
sendiri (_________________________,
atau anugerah cemerlang).
C. KEPENTINGAN OBJEKTIF

• Motivasi
• Piawaian
• Rasional
• Keberkesanan Kos
• Keformalan
C. (i) ________________

• Perancangan akan menjelaskan tugas


pekerja dalam _________________ sesebuah
organisasi.
• Pekerja akan _______________________
apabila mengetahui tugas yang perlu
dilakukan.
• Pekerja akan ________________________ untuk
mencapai matlamat yang telah ditetapkan.
• Motivasi juga dapat dicapai apabila mereka
sedar sumbangan mereka penting untuk
memastikan pencapaian matlamat
C. (ii) ________________
• Sekiranya tiada _______________
berkenaan objektif yang ingin dicapai,
objektif ini tidak dapat ditentukan.
• Fungsi _____________ diperlukan untuk
mengenalpasti sebarang penyimpangan
untuk membolehkan tindakan diambil.
• Perancangan bertindak sebagai kriteria
penilai prestasi organisasi.
• Ia berfungsi sebagai ____________________
C. (iii) ________________

• Objektif membantu menyelesaikan


masalah yang di hadapi dalam
organisasi.
• Jika wujud sebarang konflik, pihak
pembuat perancangan perlu
merujuk kepada
___________________________
• Penyelesaian yang dibuat perlu
mematuhi apa yang telah ditetapkan
C. (iv) __________________

• Perancangan akan ___________


pembaziran dalam organisasi.
• Sebarang ___________________ yang
dikesan dapat diperbetulkan.
C. (v) _______________

• Perancangan akan memberitahu pekerja


apa yang _________________ untuk
mencapai matlamat yang ditetapkan.
• Pekerja akan dapat menyusun aktiviti
mereka dan bekerja sama
______________________
• Tanpa perancangan, organisasi mungkin
tidak akan dapat mencapai matlamat
yang diharapkan.
5.3 KAITAN TINGKAT PENGURUSAN
DAN PERANCANGAN
PENGURUSAN _____________
(PERANCANGAN ______________)
Pengurusan atasan melakukan
perancangan _______________________
Merujuk kepada rancangan ____________
organisasi.
Pengurus perlu mempunyai kemahiran
__________ yang ________ berbanding
pengurus peringkat lain.
Pengurus perlu memastikan bagaimana
organisasi boleh menghadapi _________
dan pesaingnya.
PENGURUSAN PERTENGAHAN
(PERANCANGAN _______________)
Pengurus _____________
menyediakan perancangan
_____________ (jangka sederhana).
Menyokong perancangan jangka
panjang yang dibuat oleh pengurus
atasan.
Pengurus akan menentukan
bagaimana syarikat akan
menggunakan sumber-sumber
yang ada bagi mencapai matlamat
yang ditetapkan.
PENGURUSAN BAWAHAN
(PERANCANGAN OPERASIAN)
Pengurus __________ akan
menyediakan perancangan
________ (jangka pendek).
Perancangan yang dibuat perlu
selaras dengan perancangan
yang dibuat oleh pengurus
peringkat _________ dan
_______________
Mengawal ____________________
KAITAN TINGKAT PENGURUSAN
DENGAN KEMAHIRAN PENGURUS
TINGKAT PENGURUSAN

ATASAN

PERTENGAHAN

BAWAHAN