Anda di halaman 1dari 28

Kumpulan 3 : Aziz Azwan Afidah Hussin Noorazianti Mohd Zaki Gwendoline Adrian

Pengenalan
Laura H. Chapman berperanan

sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun. Buku, rencana, kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi, reka bentuk kurikulum, pengajaran metadologi dan penilaian.

Menurut Chapman (1986), terdapat empat aspek


utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan

Pemerhatian
Pemerhatian- melibatkan

melibatkan sensitiviti deria manusia iaitu deria penglihatan. Pemerhatian secara aktif pula -bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya & ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.

Lima perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan

sesuatu aktiviti seni:

1 ) Guru perlu peka & tahu pengetahuan sedia ada murid - objektif P & P lebih mudah dicapai. - akt djlnkn ssuai dgn ltr blakang mrid
Contohnya : Bidang Menggambar = Melukis gmbr

pmandangan -merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid muridnya = kehidupan nelayan (kemungkinan kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut.) - Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu.

2) Benda atau bahan yang digunakan mestilah konkrit (maujud) - memudahkan pelajar melakukan pemerhatian seterusnya membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif. 3) Guru juga perlu melihat dan peka kepada minat, kecenderungan dan latar belakang muridnya. - dapat menyediakan bahan dan aktiviti yang dapat memupuk & menarik minat murid- muridnya untuk belajar selaras dengan kecenderungan dan minatnya.

4) Pemerhatian yang aktif juga perlu dilihat dari segi kegunaan bahan itu, bunyinya, pergerakan dan aksi sesuatu bahan itu. - P & P mjadi lebih seronok. - Guru perlu melihat kesesuaian bahan itu agar ianya selaras dengan pengalaman dan kecenderungan muridnya 5) aktiviti yg dilaksanakn dapat mencetuskan idea & imaginasi murid. - dapat menarik minat murid & menjana idea mereka serta mengembangkan imaginasi mereka

Penerokaan
Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat dan

melihatnya melalui berbagai aspek atau segi. Contohnya : Aktiviti seni reka - murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj, garisan atau bentuk, elemen -elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan.
Akt penerokaan perlu kecil, mudah dan ringkas.

- Ia juga mempunyai permainan cuba mencuba atau suai kenal dengan bahan. - Murid juga dibenarkan menguji bahan tersebut dan mencari penemuan sendiri dengan bimbingan guru.

Selepas aktiviti penerokaan, guru perlu membimbing

muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. Guru juga perlu menerangkan tatacara, langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. - dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai. Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti, keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek, idea, hal benda dengan bentuk hasil.

Laura H. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art


Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik.
Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan

karya. Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin, iaitu: (a) tidak bersifat statik, (b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang.
Menurut Chapman lagi, 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan

asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai.

Bagi mgalakkan pelajar menghasilkan karya seni,

seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni. Ini kerana, bimbingan & panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri.

Terdapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh

Chapman bagi menghasilkan karya seni:

1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) 2. Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement)

3. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)

1. Pengwujudan Idea (Inception of Idea)


Dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif,

haluan & tujuan penghasilan karya. Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. Yang nyata, proses ini agak lambat dan memakan masa. PSV = guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Sekiranya diabaikan, adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.

Idea-idea boleh didapati melalui empat pendekatan:

(a) Alam semulajadi & objek di persekitaran (b) Perasaan dalaman khayalan dan imaginasi (c) Aliran & tema sejagat (d) Keperluan dan pengalaman hidup harian

2. Perkembangan dan Penghalusan Idea (Elaboration and Refinement)


Proses ini dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang

lebih sistematik & tersusun. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema & objektif penghasilan. Peringkat kanak2 = proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan & pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. Proses ini perlu didedahkan kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian. Pendekatan bagi fasa ini adalah seperti berikut:

Pendekatan/Tema

Penjelasan Meningkatkan kesedaran terhadap kualiti tampak. Kajian-kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya meningkatkan daya ekspresif. Frank Barron dan Irvin Child menyatakan bahawa artis mempunyai pemerhatian tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir dan mengurus maklumat visual, berbanding dengan mereka yang bukan artis.

Pemerhatian dan kajian visual

Pendekatan/Tema Pemerhatian dan kajian visual

Penjelasan
Menurut J.P. Guilford, artis mudah dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa untuk menyelesaiakan masalah baru. Iaitu dikatakan sebagai kemahiran adaptive flexibility.
Kajian visual akan meningkatkan lagi ciri-ciri tersebut serta membolehkan aktiviti memperkembangkan dan memperinci serta penghalusan dilakukan dengan lebih keatif.

Pendekatan/Tema Penjelasan
Perubahan Cara Bekerja Berlainan artis berlainan gaya atau cara mereka bekerja. Pengetahuan tentang kaedahkaedah berkarya, akan dapat membantu usaha memperkembangkan atau menghalusi idea. Kaedah dan ciri-ciri kerja tersebut, ialah : bertumpu dan bercapah spontan dan penetapan orientasi tampak dan haptik

Pendekatan/Tema Penjelasan
Bertumpu: Artis memulakan kerja dari awal idea hingga ke peringkat kemahiran media. Menyedari unsur-unsur yang perlu dianalisa dan diolah untuk mencapai tujuan .

Bercapah:

Artis meneroka serta membuat percubaan pelbagai kaedah dan teknik sebelum membuat keputusan/ tujuan.
Artis meneroka dan mencuba pelbagai teknik sehinggalah ia menemui sesuatu teknik yang memuaskannya bagi mencapai tujuan asal.

Spontan:

Pendekatan/Tema Penjelasan
Penetapan: Artis menentukan pilihan teknik atau prosedur. Sanggup mengubah tujuan asal, asalkan pilihan prosedur pilihannya digunakan.

Orientasi Tampak :

Disebut sebagai pemikiran visual dimana kerja dilakukan bermula dari tahap persepsi. Kualiti kerja bergantung kepada maklumat dari pengalaman tampaknya, untuk menghasilkan karya.

Pendekatan/Tema

Penjelasan

Orientasi Haptik :(Greek : Artis bekerja secara bertindak Haptikosable to grasp) kepada suasana, bergantung kepada imaginasi dan gerak isyarat kinestetik secara lebih terbuka.

Penerokaan Simbol dan Makna

Artis biasanya suka membuat penerokaan untuk mendapatkan simbol dan makna yang baru dalam kerja mereka. Pemikiran dan persoalanpersoalan tentang fungsi, kesesuaian bahan, impak dan sebagainya membolehkan artis meneroka pelbagai idea.

3. Kemahiran Media (Execution in a Medium)


Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat

bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya & tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu.

Pemilihan bahan - memberikan kesan terhadap masa

yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkannya. Dlm PSV, guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan & teknik penggunaan serta penghasilan. Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.

Maka, proses penghasilan karya seni mengikut

Chapman(1978) ialah seperti berikut:

Kemahiran Menggunakan Bahan

Kaedah Penjanaan Idea

Pengolahan dan Pemurniaan

Apresiasi seni visual secara mudah


2 jenis utama akt apresiasi aktiviti yang dirancang khas dan aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa & setelah

melakukan akt seni didalam kelas. Murid dapat melihat perkaitan antara sesuatu kandungan dan hal benda, penggunaan bahasa yang sesuai dengan memanipulasi alatan dan teknik yang digunakan Murid juga dapat menghargai hasil kerja masing masing serta menghormati mengakui sesuatu karya yang telah dilakukan atau dicipta. Guru juga dapat menerangkan kepada murid perkaitan antara aspek bahasa yang dapat dikaitkan dengan istilas seni contohnya perkaitan antara sifat garisan, jalinan, warna, ton, rupabentuk dan bentuk.

Nilai Murni
Aspek menghargai nilai murni.
Contohnya, setiap hasilan seni yang dihasilkan,

mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif. Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar.

Rumusan
Laura H. Capman telah menyatakan bahawa proses

kreativiti = proses penghasilan/artistik. Bagi memperkembang kreativiti pelajar, guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya dan yang penting sekali ialah guru PSV harus menguasai bidang seni visual ini supaya guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak untuk mengajar pelajar.