Anda di halaman 1dari 18

KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS (PKB 3110)

DISEDIAKAN OLEH :

BESSY BIBIE ANAK NAROK (890223136026) DARINA BT KULABID (890927125464) P I S M P P K ( B M ) / P J / B I S E M 5 2 0 11

MENGENALPASTI KEMAHIRAN ASAS YANG BERKAITAN DENGAN PROSES SAINS :


1. PEMERHATIAN 2. MENGELAS 3. MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR 4. BERKOMUNIKASI 5. MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN MASA DAN

RUANG 6. MENDEFINISI SECARA OPERASI 7. KEMAHIRAN EKSPERIMEN

1. PEMERHATIAN (OBSERVATION)
Proses mengumpul maklumat tentang objek dan

fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria.

Pemerhatian boleh dibuat secara langsung dengan

pancaindera atau pun secara tidak langsung melalui peralatan sains.

Pengetahuan konsep diperlukan dalam pemilihan

dan penaksiran pemerhatian yang dibuat.

(petunjuk untuk membuat pemerhatian )


Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep.
Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang mempunyai

kelainan. Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesani. Memperihal akan perubahan yang berlaku. Mengenal pasti tertib sesuatu kejadian yang berlaku. Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci.

2. PENGELASAN (CLASSIFYING)
Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan

dan persamaan antara objek atau fenomena berdasarkan ciri atau sifat yang sepunya.
melibatkan penyusunan objek atau perkara yang

berlaku mengikut ciri-cirinya.


Mengasingkan dan mengumpul objek atau fenomena

kepada kumpulan masing-masing.

(petunjuk untuk pengelasan)


Kenal pasti ciri umum sekumpulan item.
Beri nama kepada kumpulan item itu. Kenal pasti ciri lain. Memasukkan item berciri sama ke dalam kumpulan

yang lebih kecil. Ulangi langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam suatu kumpulan.

3. MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR (MEASURING AND USING NUMBERS)


Kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif

yang melibatkan penggunaan alat piawai.


Pengukuran : proses ini akan menyusunkan objek

atau perkara melalui magnitud seperti panjang, luas, isipadu dan jisim; proses ini melibatkan penggunaan peralatan sains.
Menggunakan nombor : proses ini diperlukan untuk

membuat pengukuran atau membuat perbandingan serta untuk menyusunkan objek.

(Petunjuk untuk mengukur dan menggunakan nombor)


Boleh mengira dan membandingkan bilangan item

di dalam kumpulan yang berlainan. Menggunakan nombor untuk merekod fenomena. Membandingkan objek-objek menggunakan nombor. Menggunakan alat dengan betul. Mencatat bacaan dengan tepat.

Mencatat unit dengan betul.


Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan

betul. Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padu dengan unit yang berkaitan. Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor. Menentukan kejituan ukuran tertentu. Menggunakan skala dan menerangkan nisbah.

4. BERKOMUNIKASI (COMMUNICATING)
Kemahiran yang merujuk kepada kebolehan

menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk.
proses ini melibatkan perpindahan data; data boleh

dipindahkan melalui percakapan, penulisan, graf, rajah, lukisan, peta atau pun formula; kemahiran seperti menyoal, berbincang, memberi penerangan juga adalah kemahiran berkomunikasi.

(Petunjuk untuk berkomunikasi)


1. Kenal pasti ciri umum sekumpulan item
2. Bercakap, mendengar atau menulis atau menjelaskan idea atau makna kepada rakan. 3. Merekod maklumat daripada kajian. 4. Meneliti maklumat yang ingin disampaikan.

5. Memilih cara atau alat komunikasi yang bersesuaian. 6. Menyediakan bahan yang diperlukan untuk penyampaian. 7. Menggunakan bahan rujukan.

8. Menentukan sasaran yang akan menerima maklumat.

5. MENGGUNAKAN PERKAITAN ANTARA RUANG DAN MASA (USING THE RELATIONSHIP OF SPACE AND TIME)
Ruang digunakan dalam pengajaran Sains.

Contohnya:
B A Jumlah masa yang diperlukan untuk sampai ke B

Mengenalpasti bentuk pergerakan mengikut masa.

Proses memperihal / menunjuk lokasi, arah,

bentuk, saiz sesuatu objek dan perubahan mengikut masa.


Contohnya:
Penyemaian

biji kacang, murid diminta untuk mengukur ketinggian anak benih kacang setiap hari selama seminggu.

6. MENDEFINISIKAN SECARA OPERASI (OPERATIONAL DEFINITION) Maksud:


mengklasifikasikan

sesuatu dengan menggunakan sukatan yang sesuai.

Contoh:
Berat

sesuatu objek > g, kg Panjang > m, mm, cm isipadu > l, ml

Juga merupakan satu proses untuk merubah suatu

sukatan kepada unit sukatan yang lain. (300 g > 0.3kg)

7. KEMAHIRAN EKSPERIMEN (EXPERIMENT SKILLS)


Kemahiran ini adalah berdasarkan kepada 6

langkah iaitu:
Pemerhatian

(observation) Komunikasi (communication) Pengkelasan (classification) Sukatan (measurement) Inferens (inference) Jangkaan Awal (prediction)

Biasanya digunakan untuk

melaksanakan sesuatu eksperimen.


Langkah-langkah ini membolehkan

seseorang murid untuk membuat satu penyataan (hipotesis) dan kemudiannya membuktikan penyataan tersebut adalah benar atau salah.

TAMAT

Beri Nilai