KOMPONEN PENTAKSIRAN DIKENDALIKAN OLEH PIHAK SEKOLAH DIRANCANG, DITADBIR,DISKOR DAN DILAPORKAN SECARA TERANCANG IKUT PROSEDUR

YANG DITETAPKAN LPM

DILAKSANAKAN OLEH GURU SAINS * SECARA BERTERUSAN * SEMASA PROSES P&P
MURID MENJALANKAN AKTIVITI DIDALAM MAKMAL SAINS

JAMINAN KUALITI PELAKSANAAN PEKA SAINS
• MEKENISME PENYELARASAN • PEMANTAUAN DAN PENGESANAN

KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

• MURID BERPENGETAHUAN, BERKEMAHIRAN DALAM BIDANG SAINS & TEKNOLOGI • BERKEMAMPUAN MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BERLANDASKAN SIKAP SAINTIFIK & NILAI MURNI

• MENGAMALKAN BUDAYA SAINS & TEKNOLOGI

PENYATAAN DASAR
•TANGGUNG JAWAB SEKOLAH •JADUAL KERJA & GARIS PANDUAN

•PROSES PELAKSANAAN
•JK INDUK PEKA SAINS •PERSONEL •PENGURUSAN DOKUMEN SKOR, EVIDENS & PENYATAAN KEPUTUSAN

•MURID KES KHAS

PROSEDUR PENTAKSIRAN
• LPM BEKALKAN PANDUAN • LPM/JPN LANTIK PEMANTAU/PENYELARAS • PEMARKAHAN & PELAPORAN OLEH SEKOLAH • MARKAH KE LPM • SEKOLAH KELUARKAN PENYATAAN KEPUTUSAN

KONSEP PENTAKSIRAN
• • • • • DIRANCANG DITADBIR DISKOR DILAPORKAN KERANGKA (PRINSIP & KONSEP PENTAKSIRAN) • DIMODERATKAN • KESAHAN & KEBOLEHPERCAYAAN • PELAPORAN POSITIF

PERANCANGAN PENTAKSIRAN
• PERANCANGAN • PENATARAN • PELAKSANAAN PENTAKSIRAN • PENYELARASAN • PEMANTAUAN • PENGESANAN • LAPORAN

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
• PROSES DILAKSANAKAN OLEH GURU • MENDAPATKAN EVIDENS & MEMBUAT PENGHAKIMAN * PENGUASAAN & PENGHAYATAN
TERHADAP KONSTRUK / PERKARA YANG TELAH DIKENALPASTI BERDASARKAN KERANGKA DALAM FORMAT PENTAKSIRAN & STANDARD YANG TELAH DITETAPKAN

PELAPORAN
• PERINGKAT SEKOLAH * PELAPORAN BSI & BSK * PENYATAAN KEPUTUSAN (TAHUN 6 SAHAJA) • PERINGKAT LPM * SLIP PENYATAAN KEPUTUSAN (TAHUN 6 SAHAJA)

• PETUGAS PENTAKSIRAN * PENTAKSIR KEBANGSAAN * PENTAKSIR NEGERI * KETUA PENTAKSIR KAWASAN * KETUA PENTAKSIR SEKOLAH * PENTAKSIR SEKOLAH

10 Pn. Kamaliah Ketua Pentaksir Pn. Tuan / Puan Suryati Othman Sekolah

PENYATAAN KEPUTUSAN
KOD PENCAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN DENGAN CEMERLANG SERTA MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKAN MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKANPemarkahan PEKA MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN di dalam akan dicatatkan SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN GURU SERTA sijil UPSR 2008 MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM setelah penyelarasan MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI MASALAH akhir dilakukan oleh LPM BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN

1

2 3

4

JADUAL KERJA PENGURUSAN & PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS
BIL.
1.

PERKARA
PELAKSANAAN PEKA SAINS; TAHUN 3,4 & 5 TAHUN 6 MELENGKAPKAN (FINAL INDIVIDUAL SCORE) (MASTER SCORE FORM) TAHUN 3,4 & 5 TAHUN 6

TARIKH

TINDAKAN
SEKOLAH

FEB-NOV FEB – 31 JULAI
SEKOLAH

2.

OKT-NOV OGOS

JADUAL KERJA PENGURUSAN & PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS (UNTUK TAHUN 6 SAHAJA)
BIL. PERKARA TARIKH TINDAKAN
SEKOLAH SEKOLAH

3. 4. 5.

KEMASUKAN MARKAH 1-8 OGOS KEDALAM APLIKASI SERAHAN DISKET & 9-14 OGOS CETAKAN MARKAH KE JPN SERAHAN DISKET & 22-24 OGOS CETAKAN MARKAH KE LPM

SPP JPN

PENGURUSAN & PENGENDALIAN PEKA SAINS

• PERINGKAT KEBANGSAAN • PERINGKAT NEGERI • PERINGKAT SEKOLAH

JK PEKA SAINS PERINGKAT KEBANGSAAN
KSPPMRR (LPM) (PENGERUSI) KPP UPSR (LPM) (NAIB PENGERUSI)
PEGAWAI UPSR (LPM) (SETIAUSAHA)

WAKIL JNS KPM

KSPA JPN PENTAKSIR NERGERI

KSPP JPN

PENTAKSIR KEBANGSAAN

JK PEKA SAINS PERINGKAT NEGERI
KSPA (PENGERUSI) KSPP (NAIB PENGERUSI) PEN. PENGARAH PEPERIKSAAN (SETIAUSAHA)
PENYELIA PEPERIKSAAN PENYELIA SAINS PENTAKSIR NEGERI

WAKIL JNS

JK PEKA SAINS PERINGKAT GABUNGAN / DAERAH
PPG/PPD (PENGERUSI) PEN. PENG. PELAJARAN (PEP.) (SETIAUSAHA)

PPPD (Sn &M3)

PENY. PEP. G/D

K. PENTAKSIR KAWASAN

PENTAKSIR KAWASAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH
GURU BESAR (PENGERUSI) GPK (NAIB PENGERUSI) KETUA PANITIA (SETIAUSAHA) KPS (AJK) SuP (AJK) PS (AJK)

TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA SAINS PERINGKAT KAWASAN RUJUKAN MSSEBELUM PENTAKSIRAN 7. SELEPAS PENTAKSIRAN • SEBELUM Hadir mesyuarat di peringkat negeri. • SEMASA Memberi taklimat kepada Pentaksir Sekolah Mengumpul dan menyatukan laporan • SELEPAS Menyerahkan laporan kepada KPKw
SEMASA PENTAKSIRAN Berjumpa Guru Besar Menyelaraskan pentaksiran oleh sekolah Memastikan setiap murid melalui pentaksiran yang lengkap Melaksanakan penyelarasan skor di sekolah

TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH RUJUKAN MS 18.
SEBELUM PENTAKSIRAN

LAIN-LAIN TUGAS Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah •Memberi taklimat dan penerangan kepada pentaksir sekolah dan murid. SEBELUM 1. 2. 3. 4. Menerima surat pekeliling PEKA sains daripada JPN • SEMASA Menerima dokumen PEKA sains daripada JPN SEMASA PENTAKSIRAN • SELEPAS Menubuhkan jawatankuasa PEKA Sains

Menghantar senarai Jawatnakuasa PEKA Sains danprestasi murid Membimbing dan membantu meningkatkan Pentaksir kepada PPD/ dan JPN Mentaksir murid 5. Memperbanyakkan dokumen PEKA untuk kegunaan Score Form (MSF) Mengisi “Individual Score Form (ISF)” dan Master pentaksir 6. PROSESjadual pelaksanaan PEKA negeri. Kawasan salinanurusan Menyediakan KERJA (RUJUKAN MS 20) Memberi kerjasama kepada pentaksir dan menghantar dalam kepada Pentaksir Kawasan Penyelarasan 7. Memastikan setiap murid adaskor & evidens kepadaSains. Menyerahkan “ Report Book” PEKA SUP Memastikan borang penskoran individu dihantar kepada sekolah baru ( pindah) Menyediakan pernyataan keputusan PEKA bagi setiap murid tahun 6

PENYATAAN KEPUTUSAN
KOD PENCAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN DENGAN CEMERLANG SERTA MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKAN MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKANPemarkahan PEKA MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN di dalam akan dicatatkan SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN GURU SERTA sijil UPSR 2008 MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM setelah penyelarasan MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI MASALAH akhir dilakukan oleh LPM BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN

1

2 3

4

PENYELARASAN • KONSEP BETUL & SERAGAM KESEFAHAMAN *PERATURAN PENSKORAN
*PENGGUNAAN PERATURAN PENGSKORAN *PEMBERIAN SKOR

• OBJEKTIF *ADIL, SAHIH, AMANAH
*IKUT KRITERIA *KETEKALAN SKOR

• PROSEDUR * LANTIK PENYELARAS
* * * * TAKLIMAT KEPADA PENYELARAS MELAKSANA PENYELARASAN PEMILIHAN SAMPEL SKOR PERBANDINGAN SKOR PENYELARAS/PENTAKSIR * SKOR BARU? * MENGESAHKAN SKOR

• PENYELARAS *LUARAN
*DALAMAN

• INSTRUMEN PENYELARASAN (COORDINATION SCORE FORM/CSF)

LUARAN DALAMAN 1. 2. 3. 4. 5. Pegawai LPM Pentaksir Kebangsaan Pentaksir Negeri Ketua Pentaksir Kawasan Pentaksir Kawasan

1. Ketua Pentaksir Sekolah 2. Guru Cemerlang Sains 3. Ketua Panitia

PEMANTAUAN
• • • • KONSEP (9.1) OBJEKTIF (9.2) PROSEDUR(9.3) PEMANTAU(9.4,9.5,9.6)
OBJEKTIF PROSEDUR KONSEP Sekurang-kurangnya sekali setahun Memastikan pemantauan dilaksanakan dengan ail, sahih dan amanah Pemantauan ialah satu proseslaporan kepada JPN/PPDdan memastikan Menyediakan mendapatkan maklumat Tidak berlaku penyelewengan dalam pelaksanaan PEKA Program PEKA Sains dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ( Sediakan laporan PEKA, borang markah dan instrument ) Mengenalpasti masalah yang dihadapi ditetapkan Memaklumkan masalah yang dihadapi untuk tindakan pihak berkaitan

PENGESANAN
PROSEDUR

• PROSES MENILAI PROGRAM 1. Dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian gunaan *PENCAPAIAN OBJEKTIF berdasarkan sampel.

2. Strategi KEKUATAN/KELEMAHAN INSTRUMEN * / Kaedah ….tujuan kajian menentukan & membina instrumen * IMPAK …instrumen soal selidik ….temubual * MERPERBAIKI PROGRAM ….senarai semak ….pemerhatian • OBJEKTIF 3. Menentukan persampelan 4. Pengumpulan data daripadapelbagai sumber • AUTORITI 5. Pemprosesan data • PROSEDUR 6. Rumusan kajian 7. Menyediakan laporan 8. Mengemukakan cadangan

PROSEDUR KESELAMATAN
• PROSES PENGURUSAN SKOR • PENGURUSAN EVIDENS (PRODUK & PROSES)
PROSES PENGURUSAN EVIDENS PROSEDUR KES KHAS SKOR PROSES PENGURUSAN

Evidens disimpan ditempat yang selamat Skor disimpan ditempat yang selamat Jika ada pelajar yang berpindah sekolah, serahkan borang markah individu & evidens • CALON Memasukkan markah ke dalam aplikasi LPM PINDAH Evidens diserahkan kepada pelajar pada akhir tahun pentaksiran /lupus Bagi pelajar tahun 6, evidens dilupuskan selepas 6 bulan keputusan dimaklumkan • CALON CICIR

• PENGECUALIAN PEKA SAINS

WUJUDKAN FAIL PEKA DI SEKOLAH: PERKARA PENTING YANG PERLU ADA DALAM FAIL: - CARTA ORGANISASI - MINIT MESYUARAT (MULA DENGAN LANTIKAN PENTAKSIR) - JADUAL KERJA - PANDUAN PENTADBIRAN DAN PENTAKSIRAN - BORANG PENTAKSIRAN (BORANG MARKAH INDIVIDU,BORANG MARKAH INDIVIDU AKHIR,BORANG MARKAH UTAMA)KOSONG UNTUK RUJUKAN - BORANG MARKAH UTAMA/RUMUSAN YANG LENGKAP DENGAN MARKAH BAGI SETIAP TAHUN - BORANG RUMUSAN MARKAH - BORANG FORMAT LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - BORANG PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - LAPORAN LATIHAN DALAMAN - DAN LAIN- LAIN YANG BERSESUAIAN