SMK DATO’ DOL SAID 78000 ALOR GAJAH MELAKA PERANCANGAN STRATEGIK 2008

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ( HEM )

SWOT / SWOC

Kekuatan ( S ) • Kerjasama berpasukan antara guru-guru.
2. Program SMM / BMM dan SSDM sedia ada dan memudahkan tugas guru disiplin menguruskan rekod disiplin. 3. Bilangan komputer dengan akses online dari manamana tempat di sekolah. 4. Bilangan guru dan staf sokongan yang ramai dan kemahiran asas ICT. 5. Bilangan pengawas sekolah yang ramai membantu tugas pengurusan disiplin.

Kelemahan ( W ) 1. Murid tidak mempunyai identiti yang boleh diketengahkan dan mudah dikenali. 2. Daya yang tidak dikemaskini menyukarkan penggunaan maklumat secara optimum. 3. Salahlaku yang berulang dilakukan oleh murid. 4. Pengeluaran Sijil Berhenti dan Surat Akuan tidak cekap kerana pengisian borang tidak dilakukan dengan jujur.

Peluang ( O ) 1. PIBG yang memberi kerjasama penuh di dalam aktiviti sekolah. 2. Peratus kerjasama ibu bapa yang tinggi dalam membantu sekolah meningkatkan kecemerlangan. 3. Kerjasama yang padu dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri.

Cabaran ( C ) 1. Sebahagian kecil ibu bapa kurang menyokong program sekolah dengan tidak memberi kerjasama memberi maklumat yang tepat. 2. Murid dari aliran berbeza ( SK, SJK ) kurang keupayaan interaksi antara kaum. 3. Sekolah penyalur yang berbeza aliran meningkatkan cabaran proses asimilasi budaya.

PENETAPAN STRATEGIK MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

ISU STRATEGIK
1.Murid-murid tidak mempunyai identiti khusus yang melambangkan murid Sekolah Bestari.

MATLAMAT STRATEGIK
1. Melahirkan muridmurid yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, berketerampilan, dan mempunyai jati diri yang mantap.

OBJEKTIF
1.Membentuk identiti khusus bagi murid SMK Dato' Dol Said bagi menggambar-kan murid Sekolah Bestari. 2. Membentuk budaya hormat menghormati. 3. Mengurangkan kes salahlaku

KPI Semua murid memakai tag nama bila berada di kawasan sekolah

TOV 2007 Pengawas dan Pengawas Pusat Sumber sahaja yang mempunyai tag nama

SASARAN 2008

INISIATIF / STRATEGI

Semua murid 1. Pemakaian tag tingkatan 1 dan nama. 2, pengawas dan pengawas 2. Penggunaan perpustakaan. tag untuk peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan Antara semua warga sekolah • Program doa 1 minit • Program seribu salam 30 aduan 1.Sistem Merit

Bilangan ucap selamat di antara warga sekolah meningkat Bilangan aduan rasmi berkurang.

Antara guru dengan guru, murid dengan guru yang dikenali 68 aduan

ISU STRATEGIK 2. Rekod maklumat murid yang tidak kemaskini sepenuhnya menjejaskan pengurusan biasiswa, buku teks, disiplin dan bantuan kebajikan.

MATLAMAT STRATEGIK 1.Memastikan sekolah mempunyai sistem yang berkesan dalam pengendalian data dan maklumat

OBJEKTIF 1. Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat • Memaksimum-kan fungsi data SMM dan BMM

TOV 2007 Rekod maklumat 80% kemaskini murid yang kemaskini dan tepat KPI

SASARAN 2008 100% kemaskini

INISIATIF / STRATEGI 1.Perkongsian maklumat dengan Sekolah Rendah 2. Operasi data

Bilangan aktiviti dan tugas yang menggunakan data SMM/BMM bertambah

1 aktiviti – Penghantaran data ke PPD

3 aktiviti

1.Aplikasi Sistem merit 2.Aplikasi Sijil Berhenti dan Surat Akuan.

PELAN TAKTIKAL STRATEGI 1 : Melahirkan murid-murid yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, berketerampilan dan mempunyai jati diri yang mantap ( membentuk identiti khusus bagi murid SMK Dato’ Dol Said bagi menggambarkan murid Sekolah Bestari) PROGRAM / PROJEK TANGGUNG JAWAB TEMPOH/ HARI

BIL

PIPP

1.

Pemakaian tag nama Penggunaan tag untuk peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan

GPK HEM

Jan - Nov

2

Cik Hjh Saidah Othman

Mei-Nov

KOS / SUMBER - RM 2400.00 - PIBG dan ibu bapa pelajar

OUT PUT Semua murid sasaran menggunakan tag nama.

KPI Semua murid memakai tag nama bila berada di kawasan sekolah Semua murid memakai tag nama bila berada di kawasan sekolah

PELAN KONTIGENSI Tag nama untuk semua ketua tingkatan dan penolong.

- RM 400.00 - PCG Perpustakaan

Semua murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 menggunakan tag nama dalam urusan peminjaman dan pemulangan buku

Setiap murid mempunyai kod bar sendiri.

STRATEGI 1 : Melahirkan Murid-murid yang Berilmu, Berakhlak Mulia, Berdisiplin, Berketerampilan Dan Mempunyai Jati Diri YangMantap ( Membentuk budaya menghormati dan mengurangkan kes salahlaku.) BIL 1. PROGRAM / PROJEK Program Doa 1 minit PIPP TANGGUNG JAWAB GPK HEM TEMPOH/ HARI Jan - Nov

2.

Program Seribu Salam

GPK HEM

Jan-Nov

3.

Sistem Merit

GPK HEM, Guru Disiplin

Jan - Nov

KOS / SUMBER Tiada

OUT PUT Murid melafazkan doa setiap permulaan kelas. Murid berlumbalumba memberi salam Makluman markah merit dan tindakan disiplin terhadap murid kepada penjaga

KPI Bilangan ucap selamat di antara warga sekolah meningkat

PELAN KONTIGENSI Doa pada permulaan (pagi) dan semasa akhir (Tengahari)

- RM300.00 - PCG Kaunseling

Bilangan ucap Memberi salam selamat di antara kepada semua warga sekolah guru. meningkat Bilangan ucap Makluman melalui selamat di antara papan kenyataan. warga sekolah meningkat

Tiada

STRATEGI 2 :

Memastikan Sekolah Mempunyai SIstem Yang Berkesan Dalam Pengendalian Data Dan Maklumat ( Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat, memaksimum fungsi data SMM dan BMM )

BIL

PROGRAM / PROJEK

PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH/ HARI

1.

Perkongsian Maklumat Dengan Sekolah Rendah Operasi Data

GPK HEM Penyelaras Tingkatan 1 Kaunselor GPK HEM, Kaunselor, Guru tingkatan

Dis 2007, Jan 2008

2

Jan-Jun

KOS / SUMBER - RM 500.00, Tabung Bestari

OUT PUT

KPI

PELAN KONTIGENSI Murid mengisi maklumat mereka sendiri semasa kelas ICT Menggunakan khidmat ahli kelab komputer.

Maklumat murid Rekod maklumat Tingkatan 1 2008 murid yang yang lengkap kemaskini dan tepat Maklumat murid yang kemaskini Rekod maklumat murid yang kemaskini dan tepat

-

STRATEGI 2 :

Memastikan Sekolah Mempunyai SIstem Yang Berkesan Dalam Pengendalian Data Dan Maklumat ( Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat, memaksimum fungsi data SMM dan BMM ) PIPP TANGGUNG JAWAB TEMPOH/ HARI

BIL

PROGRAM / PROJEK

3.

Aplikasi Sistem Merit

GPK HEM Guru Disiplin

Jan – Mac (Percubaan) Mei – Jun (Pemantapan) Julai – Okt (Penilaian) Nov - Dis 2008

4

Memaksimumka n fungsi data SMM dan BMM

GPK HEM

KOS / SUMBER

OUT PUT

KPI

PELAN KONTIGENSI

Tiada

Pelaksanaan sistem merit yang lancar

Rekod maklumat murid yang kemaskini dan tepat Rekod maklumat murid yang kemaskini dan tepat

Pelaksanaan secara manual.

Tiada

Pengeluaran Sijil Berhenti dan Surat Akuan mengguna kan data SMM/BMM

Pelaksanaan menggunakan borang berhenti sekolah.

PELAN OPERASI Pelan Operasi : Melahirkan murid-murid yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, berketerampilan dan mempunyai jati diri yang mantap ( Membentuk identiti khusus bagi murid SMK Dato' Dol Said bagi menggambarkan murid Sekolah Bestari) : Pemakaian Tag Nama : Tag nama yang mengandungi maklumat asas murid, alamat e-mail dan kod bar boleh digunakan untuk mengenalpasti murid SMK Dato’ Dol Said. Tag nama juga boleh digunakan bagi mengenalpasti kohot murid berdasarkan warna jalur pada tag. : 1. Murid memaparkan identiti sekolah dan kohot masing-masing 2. Memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan.

Nama Projek 1 Rasional

Objektif

Tarikh & tempoh Pelaksanaan : Penyediaan tag nama : Januari – April 2008 Penggunaan tag bagi urusan perpustakaan: Mei – September 2008 Kumpulan Sasaran : Semua Pengawas, Pengawas Pusat Sumber, Murid Tingkatan 1 dan Tingkatan 2.

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

1

•Mesyuarat kerja •Tetapkan tarikh •Bincang kos/sumber •Lantik AJK •Agihan tugas •Hal-hal lain

GPK HEM Guru Disiplin Penyelaras ICT Guru Koperasi Setiausaha PIBG

1 hari (Awal Januari 2008)

BIL 2.

PROSES KERJA Surat menyurat : • Permohonan kebenaran PIBG • Pemberitahuan kepada penjaga Penyediaan tag: • Penyediaan maklumat murid • Penyediaan alamat email • Photo murid dan kod bar • Kemaskini pangkalan data tag nama • Cetak dan ’laminate’ tag • Pelancaran penggunaan tag Pelancaran penggunaan tag nama

TANGGUNG JAWAB GPK HEM

TEMPOH 1 Minggu selepas mesyuarat

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

3.

GPK HEM

Minggu 1- Feb Minggu 1-2 Feb Minggu 3-4 Feb Minggu 1-4 Mac Minggu 1-4 April 28 April 2008

4.

GPK HEM

28 April 2008

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

5.

Projek Percubaan penggunaan tag di perpustakaan Penggunaan Tag di perpustakaan Pemantauan

Guru Sumber Media Guru Sumber Media GPK HEM, AJK Program GPK HEM, AJK Program

Mac – April 2008 Mei – September 2008 Mei – Nov 2008 Mei-Sep 2008

6.

7.

8

Penilaian dan pelaporan. -Masalah yang timbul -Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

PELAN OPERASI 1: Melahirkan murid-murid yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, berketerampilan dan mempunyai jati diri yang mantap ( Membentuk identiti khusus bagi murid SMK Dato' DOl Said bagi menggambarkan murid sekolah bestari. Nama Projek 2 perpustakaan Rational : Penggunaan tag untuk peminjaman dan pemulangan buku : Tag nama murid mengandungi kod bar yang berasaskan kepada nombor kad pengenalan boleh memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku dan bahan perpustakaan. : Memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan. : Mei – Nov 2008

Objektif Tarikh & tempoh Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran : Semua Pengawas, Pengawas Pusat Sumber, Murid Tingkatan 1 dan Tingkatan 2.

BIL 1

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

• Mesyuarat kerja Guru Sumber • Penetapan tarikhMedia tarikh • Bincang kos/sumber • Lantik AJK • Agihan tugas • Hal-hal lain

2.

Surat menyurat : • Makluman kepada murid

AJK Pusat Sumber

1 Minggu selepas mesyuarat

BIL
3.

PROSES KERJA
Penggunaan tag: • Pengemaskinian pangkalan data perpustakaan • Penyediaan kod bar • Percubaan penggunaan tag Pelancaran penggunaan tag nama Pemantauan

TANGGUNG JAWAB
Guru Sumber Media

TEMPOH
2 bulan (JanMac) 1 bulan (Feb) 2 bulan (Feb – Mac)

STATUS / PELAN / KONTIGENSI
Penggunaan kad perpustakaan menggantikan tag nama

4. 5.

Guru Sumber Media GPK HEM, Guru Sumber Media AJK Program

28 April 2008 Mei – Nov 2008

6.

Penilaian dan pelaporan. GPK HEM, AJK -Masalah yang timbul Program -Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

Mei-Sep 2008

PELAN OPERASI 1

: Melahirkan murid-murid yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, berketerampilan dan mempunyai jati diri yang mantap (Membentuk Budaya Hormat Menghormati.) : Doa 1 minit : Doa pada permulaan setiap pekerjaan boleh menjadi perangsang kepada usaha mencapai kecemerlangan. : Menjadikan budaya berdoa sebagai kebiasaan dalam kehidupan seharian bagi menguatkan jiwa dan rohani murid. : Jan – Nov 2008 : Semua murid

Nama Projek 3 Rational Objektif Tarikh & tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

BIL 1

PROSES KERJA •Mesyuarat •Penetapan Dasar

TANGGUNG JAWAB GPK HEM, Ketua Panitia Pendidikan Islam Setiausaha Unit Pembangunan Modal Insan Kelas 1 Ketua Panitia Pendidikan Islam Setiausaha Unit Pembangunan Modal Insan Kelas 1

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

2.

Penyediaan Rancangan Kerja

1 minggu

BIL 3.

PROSES KERJA Pelaksanaan

TANGGUNG JAWAB GPK HEM Setiausaha Unit Pembangunan Modal Insan Kelas 1 GPK HEM Ketua Panitia Pendidikan Islam GPK HEM Setiausaha Unit Pembangunan Modal Insan Kelas 1

TEMPOH Bermula Awal Februari

STATUS / PELAN / KONTIGENSI Penggunaan kad perpustakaan menggantikan tag nama

4.

Pemantauan

Feb - Nov

5.

Penilaian dan pelaporan. -Masalah yang timbul -Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

Jun 2008 Nov 2008

PELAN OPERASI 1: Melahirkan murid-murid yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, berketerampilan dan mempunyai jati diri yang mantap ( Membentuk Budaya Hormat Menghormati.) Nama Projek 4 Rational Objektif Tarikh & tempoh Pelaksanaan : Program Seribu Salam : Memberi salam dan ucap selamat boleh mengeratkan tali silaturrahim. : Menjadikan budaya memberi salam ucap selamat sebagai kebiasaan : Jan – Nov 2008

Kumpulan Sasaran : Semua murid, guru dan staf sokongan sekolah.

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

1

•Mesyuarat •Penetapan Dasar

GPK HEM

1 hari

2.

Penyediaan rancangan kerja

GPK HEM, Ketua Panitia Pendidkan Islam (PI), Pendidikan Moral (PM) dan Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan (PSK) Setiausaha Unit Pembangunan Modal Insan Kelas 1

1 minggu

BIL 3.

PROSES KERJA Pelaksanaan

TANGGUNG JAWAB GPK HEM Setiausaha Unit Pembangunan Modal Insan Kelas 1 GPK HEM Ketua Panitia Pendidikan Islam Setiausaha Unit Pembangunan Modal Insan Kelas 1 GPK HEM

TEMPOH Bermula Awal Februari

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

4.

Pemantauan

Feb - Nov

5.

Penilaian dan pelaporan. - Masalah yang timbul - Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

Jun 2008 Nov 2008

PELAN OPERASI 1: Melahirkan murid-murid yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, berketerampilan dan mempunyai jati diri yang mantap (Mengurangkan Kes Salahlaku) Nama Projek 5 Rational Objektif Tarikh & tempoh Pelaksanaan : istem Merit : Memberi markah/mata kepada perlakuan murid membolehkan murid sentiasa berwaspada dan beringat. : Mengurangkan kes salahlaku dalam kalangan murid. : Jan – Nov 2008

Kumpulan Sasaran : Semua murid.

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

1

•Mesyuarat •Penetapan Dasar

GPK HEM

1 hari

2.

Penyediaan rancangan kerja

GPK HEM, Setiausaha Disiplin Kaunselor

1 minggu

3.

Memberitahu murid dan penjaga

GPK HEM, Setiausaha Disiplin Kaunselor

2 Minggu

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

4.

Pelaksanaan

GPK HEM Setiausaha Disiplin Kaunselor

Jan-Nov

5.

Pemantauan

GPK HEM Setiausaha Disiplin GPK HEM

Jan - Nov

6.

Penilaian dan pelaporan. - Masalah yang timbul - Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

Jun 2008 Nov 2008

PELAN OPERASI 2: Memastikan Sekolah Mempunyai Sistem Yang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat ( Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat ) Nama Projek 1 Rational Objektif murid. Tarikh & tempoh Pelaksanaan : Perkongsian Maklumat Dengan Sekolah Rendah : Maklumat murid seharusnya diisi sekali sahaja dan boleh dibawa semasa perpindahan ke sekolah baru . : Mengurangkan bebanan Guru Tingkatan 1 mengisi semula maklumat : Jan – Nov 2008

Kumpulan Sasaran : Semua murid.

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

1

•Mesyuarat •Penetapan Dasar

GPK HEM, Kaunselor

1 hari , Okt 2007

2.

Penyediaan rancangan kerja

GPK HEM, Penyelaras Tingkatan 1 Kaunselor

1 minggu

3.

Penghantaran disket Kaunselor kepada sekolah Penyalur

1 minggu

BIL 4.

PROSES KERJA Penggabungan data ke dalam sistem SMM/BMM

TANGGUNG JAWAB Kaunselor

TEMPOH 2 Minggu

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

5.

Penilaian dan pelaporan. - Masalah yang timbul - Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

GPK HEM

Jun 2008 Nov 2008

PELAN OPERASI 2: Memastikan Sekolah Mempunyai Sistem Yang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat ( Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat) Nama Projek 2 Rational Objektif Tarikh & tempoh Pelaksanaan : Operasi Data : Murid-murid perlu mengetahui dan mengemaskini maklumat masingmasing . : Meningkatkan proses kemaskini dan kesahihan maklumat murid. : Jan – Jun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua murid.

BIL 1

PROSES KERJA •Mesyuarat •Penetapan Dasar

TANGGUNG JAWAB GPK HEM, Kaunselor, Guru ICT

TEMPOH 1 hari , Jan 2008

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

2.

Penyediaan rancangan kerja •Penetapan jadual •Penetapan kaedah

GPK HEM, 1 minggu Penyelaras Tingkatan, Kaunselor

3.

Pelaksanaan

Guru ICT, Kaunselor, Guru Tingkatan

1 minggu

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB GPK HEM, Kaunsleor.

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

4.

Penilaian dan pelaporan. - Masalah yang timbul - Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

Jun 2008

PELAN OPERASI 2: Memastikan Sekolah Mempunyai Sistem Yang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat ( Memaksimumkan fungsi data SMM dan BMM) Nama Projek 3 Rational Objektif Tarikh & tempoh Pelaksanaan : Aplikasi Sistem Merit : Sistem Merit berkomputer memudahkan urusan kemasukan, pencarian, penyemakan dan membuat keputusan . : Sistem Merit dapat dilaksanakan dengan berkesan. : Jan – Nov 2008

Kumpulan Sasaran : Semua murid.

BIL 1

PROSES KERJA 1. Mesyuarat 2. Penetapan Dasar

TANGGUNG JAWAB GPK HEM, Setiausaha Displin

TEMPOH 1 hari , Jan 2008

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

2.

Penyediaan rancangan kerja •Penetapan jadual •Penetapan kaedah

GPK HEM, Setiausaha Disiplin

1 minggu

3.

Penyediaan Aplikasi

Penyelaras ICT, Guru ICT

2 minggu

BIL 4.

PROSES KERJA Percubaan

TANGGUNG JAWAB Penyelaras ICT, Guru ICT

TEMPOH 2 bulan

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

5.

Pemantapan

Penyelaras ICT, Guru ICT GPK HEM, Kaunselor.

5 Bulan

6.

Penilaian dan pelaporan. - Masalah yang timbul - Keberkesanan, Kelebihan dan kekurangan

Jun 2008

PELAN OPERASI 2: Memastikan Sekolah Mempunyai Sistem Yang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat ( Memaksimumkan fungsi data SMM dan BMM ) Nama Projek 4 Rasional Objektif Tarikh & tempoh Pelaksanaan : Memaksimumkan fungsi data SMM dan BMM : Data SMM/BMM berguna untuk pengeluaran Sijil Berhenti dan Surat Akuan . : Menjadikan data SMM / BMM sebagai rujukan utama. : Nov - Dis 2008

Kumpulan Sasaran : Semua murid tingkatan 3, 5 dan 6 Atas.

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

1.

1. Mesyuarat 2. Penetapan Dasar 3. Menetapkan kos 4. Membentuk AJK

GPK HEM

1 hari

2.

Penyediaan rancangan GPK HEM, kerja Setiausaha Disiplin •Penetapan jadual •Penetapan kaedah

1 minggu

3.

Penyediaan Aplikasi

Penyelaras ICT, Guru ICT

6 bulan

BIL 4.

PROSES KERJA Percubaan

TANGGUNG JAWAB Pembantu Tadbir, Guru ICT

TEMPOH 2 bulan (Sebelum Oktober 2008) 2 Bulan

STATUS / PELAN / KONTIGENSI

5.

Pemantapan

Pembantu Tadbir, Guru ICT

6.

Penilaian dan Pelaporan. - Masalah yang timbul - Keberkesanan, kelebihan dan kekurangan

GPK HEM.

1 minggu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful