Anda di halaman 1dari 11

Komunikasi dalam Kesihatan

Othman Che Man


Jab. Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
Pengenalan
 Satu seni dan teknik pemberitahuan,
mempengaruhi dan memotivasi individu,
institusi dan masyarakat umum tentang
kepentingan isu-isu kesihatan berasaskan
pertimbangan etika dan saintifik.
 Suatu pendekatan yang cuba utk
mengubah t/laku pendengar tentang
permasalahan kesihatan yang khusus di
dalam satu jangka masa tertentu.(Elayne
dan Vicki,1995)
Kepentingan Komunikasi Terhadap
Kesihatan
 Eratkan hubungan - ahli profesional-pesakit
 Dedahkan proses pencarian informasi
 Memperolehi sokongan -peraturan dan
cadangan klinikal
 Membentuk dan promosi maklumat
 Menyebarkan informasi
 Menonjolkan imej-imej kesihatan
 Mendidik individu dan masyarakat
 Aplikasi telekesihatan
Penggunaan Teori dan Model
Komunikasi
 Model kepercayaan terhadap kesihatan
 Berasaskan kepercayaan individu terhadap
penyakit, pencegahan dan rawatan.(Rosenstock
& Cullen,1994)
 6 Komponen
 Mudah pengaruh
 Kesan yang serius
 Tindakan akan kurangkan kesan
 Tindakan bawa faedah
 Terdedah kepada faktor-faktor tindakan
 Kejayaan keupayaan bertindak
Teori dan Model Komonikasi
 Teori pembelajaran sosial
 Belajar melalui permerhatian terhadap
orang lain dan faedah yang diperolehi.
 Proses yang terlibat
 kesediaan ( memeperolehi dan
mengekalkan kesediaan)
 Pembendungan (mengingat)
 Penghasilan (mempersembahkan t/laku yg
dilihat)
 Motivasi (distumulasikan utk persembahkan
t/laku)
Teori dan Model Komonikasi
 Teori Penyebaran
 Informasi dan maklumat diperbual dan
diperbincangkan oleh ahli dalam masyarakat.
 Komponen utama
 Sumber idea dan inovasi
 Sistem pengguna – penerimaan
 Proses
 Perakuan masalah dan perlakuan
 Penyelidikan asas dan gunaan
 Pembangunan
 Produksi, pemasaran dan penghantaran
 Penyebaran dan adaptasi
 Kesan.
Proses Penyampaian Komunikasi
 Kenalpasti kelompok sasaran
komunikasi
 Siapa
 Bagaimana
 Pembinaan maklumat
 Jelas, ringkas dan tetap
 Berfungsi untuk disiarkan dan difahami
oleh penerima
Tatasusila komunikasi
 Mempunyai ciri-ciri komunikasi yang
berkesan
 Matlamat komunikasi kesihatan
 Saluran komunikasi kesihatan
 Media dan komunikasi kesihatan
 Media cetak
 Media penyiaran
Program Komunikasi Kesihatan
 Empat peringkat
 Merancang dan merangka strategi
 Pra penilaian dan membentuk konsep,
maklumat dan bahan
 Melaksanakan program
 Penilaian program
Cabaran, Kelainan dan Peluang
 Cabaran
 Kenalpasti kontek, saluran, kandungan
maklumat dan alasan
 Kerahsiaan maklumat kesihatan
 Kelainan
 Jurang digital
 Perbezaan individu
 Peluang
 membina sistem maklumat
 Latihan kepada k/tangan
 Menilai program intenvensi
 Promosi kesihatan
Sekian, Terima Kasih