DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI

PERINGKAT SEBELUM URUSNIAGA PERINGKAT SEMASA URUSNIAGA PERINGKAT SELEPAS URUSNIAGA

-

Surat Tanya Surat Jawapan Sebut Harga Senarai Harga Katalog

-

Nota pesanan Nota makluman Nota serahan Nota kiriman Invois pro forma Invois Nota debit Nota kredit

-Penyata Akaun - Resit

PERINGKAT URUSNIAGA

NAMA DOKUMEN Surat Tanya

FUNGSI

Sebelum Membeli

- Pembeli( Peruncit )Penjual( Pemborong) - bertanyakan barang yang ingin dibeli - maklumat yang ditanya jenis barang, kuantiti barang , harga barang ,syarat bayaran dsbg - Penjual  Pembeli - penjual ( pemborong) akan membalas surat tanya dilampirkan sebut harga, senarai harga, atau catalog

Surat jawapan

S YA R I K AT J AYA E L E K T R I K E N T E R P R I S E 4 5 5 , J L N S E N TO S A 2 , B A N D A R B A R U S E PA N G 2 1 0 2 0 S E PA N G , S E L A N G O R R UJ : 2 2 3 / 0 8 S YA R I K AT P E M B E K A L E L E K T R O N I K P U T R A J AYA 2 1 0 0 0 P U T R A J AYA 10 J AN 2008 T UAN, PER:
SENARAI HARGA KOMPONEN ELEKTRONIK

2008

B ERHUBUNG

P E R K A R A D I ATA S P I H A K K A M I I N G I N

M E N D A PAT K A N S E N A R A I H A R G A K O M P O N E N E L E K T R O N I K
D A R I PA D A S YA R I K AT T U A N U N T U K R U J U K A N K A M I . DENGAN S E G E R A K E PA D A K A M I TERIMA KASIH,

KAMI

A M AT

B E R B E S A R H AT I J I K A P I H A K D A PAT M E N G H A N TA R K A N

SEKIAN,

YA N G B E N A R , .................................... ( A HMAD A LI B. S ULAIMAN ) P ENGURUS PEMASARAN

PERINGKAT URUSNIAGA

NAMA DOKUMEN Sebut Harga

FUNGSI

- Penjual  Pembeli - Menyatakan harga barang yang dikehendaki ( ditanya ) oleh pembeli - Penjual  Pembeli - fungsi nya adalah sama seperti sebut harga - menyatakan semua jenis barang yang dijual oleh pembekal - Penjual  Pembeli - Merupakan dokumen atau buku bercetak yang
mengandungi gambar berwarna-warni tentang sesuatu barang jualan - harga barang tidak tercatat dalam katalog

Sebelum Membeli

Senarai Harga

Katalog

S YA R I K AT P E M B E K A L E L E K T R O N I K P U T R A J AYA 2 1 0 0 0 P U T R A J AYA R UJ : 2 2 3 / 0 8 SENRAI HARGA N O KOD I TEM K UANTITI H ARGA T R 0 1 0 0 T R A N S I S TO R N P N 1 RM01.00 R E 0 0 7 0 P E R I N TA N G 7 0 O H M 1 RM0.20 L E 0 1 0 0 D I O D P E M A N C A R C A H AYA 1 RM0.50 D I S SKAUN HARGA 1 0 % S YA R AT B AYA R A N 5 % - 3 0 A N G K U TA N D I B AYA R O L E H * S ENARAI SEKIAN,

HARI
PEMBEKAL

HARGA SAH SEHINGGA

D IS 2008

TERIMA KASIH,

PERINGKAT URUSNIAGA

NAMA DOKUMEN

FUNGSI

Borang pesanan - disediakan dalam dua salinan - Penjual Pembeli
Semasa Membeli

Nota makluman - dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu bahawa barang telah dihantar dan sedang dalam perjalanan. - dihantar lebih awal supaya pembeli bersedia menerima barang tersebut - Penjual  Pembeli
Nota serahan - Disediakan oleh penjual dan dihantar bersama-sama barang kepada pembeli - menyatakan jenis dan kuantiti barang yang dihantar - harga barang tidak dinyatakan - dijadikan bukti penerimaan barang - Penjual  Pembeli

SYARIKAT JAYA ELEKTRIK ENTERPRISE 4 5 5 , J LN S ENTOSA 2 , B ANDAR BARU S EPANG 2 1 0 2 0 S EPANG, S ELANGOR N OMBOR PESANAN : 2 2 3 / 0 8 K EPADA: S YARIKAT P EMBEKAL E LEKTRONIK P UTRA J AYA 2 1 0 0 0 P UTRAJAYA 20 J AN 2008 T UAN, S ILA BEKALKAN KEPADA KAMI PESANAN BERIKUT: N O. K OD I TEM K UANTITI HARGA S EUNIT J UMLAH T R 0 1 0 0 T RANSISTOR N P N 100 RM1.00 RM100.00 RE 0 0 7 0 P ERINTANG 7 0 OHM 100 RM0.20 RM020.00 JUMLAH RM120.00 S EKIAN, TERIMA KASIH, YANG BENAR, .................................... ( A HMAD A LI B. S ULAIMAN )

PERINGKAT URUSNIAGA

NAMA DOKUMEN

FUNGSI

Nota kiriman

Semasa Membeli

- digunakan apabila barang dihantar menggunakan syarikat pengangkutan awam seperti KTMB atau sya. pengangkutan swasta - Penjual Pembeli - cara sopan untuk meminta bayaran - Jualan uji dulu sebelum beli - invois proforma akan bertukar menjadi invois biasa apabila pembeli bersetuju - Penjual Pembeli - mengandungi maklumat lengkap tentang barang yang dijual secara kredit dan jumlah hutang yang harus dibayar - Penjual  Pembeli - disediakan dua salinan

Invois proforma

Invois

PERINGKAT URUSNIAGA

NAMA DOKUMEN

FUNGSI

Nota kredit

Semasa Membeli

- Pembekal  Pembeli - memberitahu pembeli bahawa satu catatan kredit telah dilakukan dalam akaunnya - mengurangkan hutang pembeli - membetulkan kesilapan dalam invois kerana pembeli telah dikenakan bayaran yang lebih daripada sepatutnya - Pembekal  Pembeli - Memberitahu satu catatan debit telah dilakukan dalam pembeli - untuk membetulkan kesilapan dalam invois kerana jumlah hutang kurang daripada jumlah
sebenar

Nota debit

- catatan ini akan menambahkan hutang - cohtoh a. Botol kosong dikenakan bayaran b. Beberapa jenis barang tidak ditulis dikenakan bayaran c. Pembeli dikenakan faedah

PERINGKAT URUSNIAGA

NAMA DOKUMEN

FUNGSI

Penyata akaun

SelepasMembeli

- Pembekal  Pembeli - Dokumen yang menunjukkan ringkasan urus niaga yang berlaku antara pembeli dan pemborong dalam sesuatu bulan

Resit

- Pembekal  Pembeli - pengakuan/pengesahan ia telah menerima bayaran daripada pembeli tersebut

MAKLUMAT DALAM SEBUT HARGA
MAKLUMAT Serahan sedia KETERANGAN Barang dihantar kepada pembeli sebaik pesanan diterima Barang dihantar kepada pembeli dalam masa dua atau tiga hari selepas pesanan diterima Barang dihantar kepada pembeli pada tarikh akan datang Pembeli perlu membayar kos angkutan Pembeli tidak perlu membayar kos angkutan

Serahan segera

Serahan hadapan Angkutan Hadapan Angkutan Dibayar

MAKLUMAT DALAM SEBUT HARGA
MAKLUMAT KETERANGAN angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke gerabak keretapi. angkut barang dari stesen keretapi perlu dibayar oleh pembeli angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke dalam kapal sahaja. Tambang kapal dibayar oleh pembeli Harga barang telah merangkumi kos, insuran dan tambang - pembeli tidak perlu membayar lagi. Pembeli perlu membuat bayaran semasa menerima barang

Percuma ke Dalam Gerabak

Percuma ke Dalam Kapal

Insurans Tambang
Bayar Waktu Terima

MAKLUMAT DALAM SEBUT HARGA
MAKLUMAT Tunai Watu Pesanan KETERANGAN Pembeli perlu membuat bayaran semasa membuat pesanan barang Pembeli perlu membuat bayaran dalam tempoh dua atau tiga hari selepas menerima barang Diberi untuk menggalakan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak contoh 10 % - pembelian melebihi RM 1000 diberi untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segera contoh 10% - 10 hari,

Tunai segera

Diskaun niaga

Diskaun tunai

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful