Anda di halaman 1dari 8

Apa itu sempang?

garis pendek melintang untuk menceraikan suku kata atau sebagai tanda hubung. -

PENGGUNAAN SEMPANG
Sempang digunakan dalam beberapa keadaan,
1)
tanda sempang (-) dibubuh di bahagian kata yang

Semua jenis kata ulang

diulang. Kata ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda sempang termasuklah kata ulang semu, kata ulang jamak, kata ulang serentak, dan kata ulang berimbuhan. a) Kata ulang semu.

Contoh:

Anai-anai Sia-sia Tupai-tupai Undang-undang

b) Kata ulang jamak.

Contoh:

Anak-anak Projek-projek Senator-senator.

c) Kata ulang berentak:

Contoh:

Simpang-perenang Porak-peranda Sayur-mayur

** Apabila kata ulang berentak ini dijadikan bentuk dasar yang mendapat apitan, tanda sempang sebagai tanda ulangan tetap digunakan.

Contoh:

Keramah-tamahan Dikucar-kacirkan Menggembar-gemburkan

d) Kata ulang berimbuhan:

Contoh:

Dibesar-besarkan Ditiru-tirunya Menggelepar-gelepar

2) Memisahkan suku kata yang tercerai oleh penggantian baris.

Contoh:

menangguhkan penyelenggaraan projek. menangguhkan penyelenggaraan projek

3)

Memperjelaskan ungkapan.

Contoh:

ber-evolusi dengan ber-revolusi

4) Merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama.

Contoh:

anti-Rusia KDN-nya pan-Afrikanisme pro-Malaysia

** Kata ganti singkat ku, -mu, dan -nya sebagai kata ganti bagi nama Tuhan menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan dihubungkan dengan kata yang ada sebelumnya dengan menggunakan tanda sempang (-).

Contoh:
a) b) c)

Adakah mereka berdoa kepada-Ku? Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhanku. Pejuang-pejuang tersebut memohon rahman-Nya.

5) Untuk merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor ordinal.

Contoh:

ke-12 (kedua belas) ke-125 (keseratus dua puluh lima) ke-2,000 (kedua ribu)

** Nombor ordinal pertama hingga kesebelas tidak harus ditulis dengan angka.

6) Untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran -an.

Contoh:

tahun 50-an (tahun lima puluhan) tahun 80-an (tahun lapan puluhan)

7) Untuk menyatakan hubungan di antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah.

Contoh:

alat pandang-dengar. termometer cecair-dalam-kaca