Anda di halaman 1dari 29

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

Isu dalam Pendidikan Sains


Matlamat pendidikan sains Kandungan pendidikan sains Pengajaran sains Literasi saintifik

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA


Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif , dinamik , tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu Sains dan keterampilan teknologi.

NATIONAL SCIENCE EDUCATION PHILOSOPHY


Science education in Malaysia nurtures a Science and Technology Culture by focusing on the development of individuals who are competitive, dynamic, robust and resilient and able to master scientific knowledge and technological competency.

MATLAMAT
Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.

Matlamat Tahap I
The aim of the primary school science curriculum is to develop pupils interest and creativity through everyday experiences and investigations that promote the acquisition of scientific and thinking skills as well as the inculcation of scientific attitudes and values.

MATLAMAT TAHAP II
Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Justeru, murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam.

Kandungan pendidikan sains I


Kemahiran Saintifik Kemahiran Proses Sains Kemahiran Manipulatif Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Kandungan Pengetahuan Learning about Living Things Learning Area: 1. Living Things and Non-living Things 2. Ourselves 3. Animals 4. Plants Learning about the World Around Us Learning Area: 1. Long or Short 2. The Magic of Batteries 3. Mixing Things 4. Push and Pull

Kandungan pendidikan sains II


Kemahiran Saintifik Kemahiran Proses Sains Kemahiran Manipulatif Kemahiran Berfikir

Sikap Saintifik dan Nilai Murni


Kandungan Pengetahuan Kandungan kurikulum ini diolah dalam lima tema iaitu: Menyiasat Alam Kehidupan. Menyiasat Alam Fizikal. Menyiasat Alam Bahan Menyiasat Bumi dan Alam Semesta. Menyiasat Dunia Teknologi.

A. Menyiasat Alam Kehidupan Kandungan pengetahuan tema ini adalah seperti berikut:
1. Kepelbagaian hidupan dalam alam. Hidupan dan bukan hidupan. Pengelasan hidupan. Hidupan melindungi diri daripada musuh. Hidupan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. 2. Hidupan dan Proses Hidup Keperluan asas hidupan. Proses hidup.

3. Kemandirian Hidupan Kemandirian spesies. Hubungan makanan antara hidupan. 4. Interaksi Antara Hidupan Persaingan sebagai satu bentuk interaksi antara hidupan.

B. Menyiasat Alam Fizikal


Kandungan pengetahuan tema ini adalah seperti berikut:

1. Kuantiti Fizik Panjang. Luas. Isipadu. Masa. Jisim. 2. Kemagnetan Tindakan magnet. 3. Elektrik Litar elektrik. Konduktor dan penebat. 4. Haba Haba dan suhu. Kesan haba ke atas bahan.

5. Cahaya Kebolehan cahaya bergerak melalui bahan. Sifat cahaya. 6. Bunyi Penghasilan bunyi. 7. Tenaga Sumber tenaga. Perubahan bentuk tenaga. 8. Daya dan Gerakan Kesan daya. Daya geseran. Kelajuan.

C. Menyiasat Alam Bahan Kandungan pengetahuan tema ini adalah seperti berikut: 1. Bahan asli dan bahan sintetik Bahan asli dan bahan sintetik yang digunakan untuk membuat objek. Kegunaan bahan berdasarkan sifat fizikalnya.
2. Pepejal, Cecair dan Gas Tiga keadaan bahan. Perubahan keadaan bahan. Pembentukan awan dan hujan. 3. Asid dan Alkali Sifat keasidan bahan makanan dan bahan keperluan rumah. Kesan asid, alkali dan neutral ke atas kertas litmus.

4. Pengaratan Bahan yang boleh berkarat. Faktor yang menyebabkan pengaratan. Pencegahan pengaratan. 5. Pengawetan Bahan Makanan Tindakan kulat dan bakteria pada makanan. Kaedah pengawetan bahan makanan. 6. Pengendalian Bahan Buangan Kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang. Kitar semula dan guna semula bahan buangan.

D. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Kandungan pengetahuan tema ini adalah seperti berikut: 1. Bumi, Bulan dan Matahari Ciri Bumi. Ciri Bulan. Anggaran jarak dari Bumi ke Bulan. Ciri Matahari. Pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari.

2. Fenomena Alam Fenomena yang berlaku di lapisan Bumi. Kejadian siang dan malam. Fasa bulan. Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari.
3. Astronomi Sistem Suria. Buruj.

E. Menyiasat Dunia Teknologi Kandungan pengetahuan tema ini adalah seperti berikut: 1. Perkembangan teknologi Perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. 2. Struktur Binaan Kekuatan dan kestabilan sesuatu binaan. 3. Mesin Mesin ringkas dan mesin kompleks. Reka cipta model

KurikulumSekolahRendah
1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 KBSR (Semakan) 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kandungan sains KSSR


Komponen Tema Pengenalan Kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan Lestari Kemahiran Nilai Teknologi

KEMAHIRAN
Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir

KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN MANIPULATIF

KRITIS

KREATIF

Memerhatikan Mengelaskan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Menggunakan & mengendalikan peralatan & bahan sains dgn betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dgn betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dgn cara yang betul. Menggendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dgn tepat.

Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan

Menjanakan idea Menghubungkaitkan Membuat inferens MENAAKUL Meramalkan Membuat hipotesis

Membuat urutan
Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan

Memsintesis-kan Mengitlakkan Mebuat gambaran mental

Mentafsirkan data
Mendefinisikan secara operasi Mengawal pembolehubah

Menilai
Membuat simpulan

Menganalogi
Mereka cipta

STRATEGI BERFIKIR
Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah

17

Membuat hipotesis Mengeksperimen

Membuat keputusan

BERFIKIRAN KRITIKAL DAN ANALITIS

LUWES DAN BERFIKIRAN TERBUKA

S I K A P SA I N T I F I K D A N N I LA I M U R N I

MINAT DAN BERSIFAT INGIN TAHU

JUJUR DAN TEPAT DALAM MEREKOD DAN MENGESAHKAN DATA

BAIK HATI,KASIH SAYANG DAN IKRAM

BERSIFAT OBJEKTIF

RAJIN DAN TABAH DALAM MENJALANKAN SESUATU PERKARA

SISTEMATIK

BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KESELAMATAN DIRI DAN RAKAN SERTA TERHADAP ALAM SEKITAR

BEKERJASAMA

ADIL DAN SAKSAMA

MENYEDARI BAHAWA SAINS MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMAHAMI ALAM

BERANI MENCUBA

MENGHARGAI DAN MENGAMALKAN KEHIDUPAN YANG BERSIH DAN SIHAT

BERFIKIR SECARA RASIONAL

YAKIN DAN BERDIKARI

MENGHARGAI KESAIMBANGAN ALAM SEMULA JADI

MENSYUKURI NIKMAT YANG DIKURNIAKAN TUHAN

BERHEMAH TINGGI DAN HORMAT-MENGHORMATI

MENGHARGAI SUMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI

18

PENERAPAN SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI DALAM P & P


Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni

Memberi perhatian serta respons kepada sikap saintifik dan nilai murni yang berkaitan.

Menghayati sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan

Menjadikan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan sebagai budaya kehidupan.
19

KEMAHIRAN NILAI TAMBAH

Kreativiti dan inovasi


Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)

20

PEMBELAJARAN BERFIKRAH

21

KRITERIA UNTUK AKTIVITI P&P YANG BERFIKRAH


Melibatkan murid secara aktif Berteraskan kemahiran berfikir, strategi berfikir serta kemahiran saintifik. Dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid. Bukan berbentuk rutin. Murid sedar secara eksplisit kemahiran yang digunakan.
.sambungan

22

Sambungan.

Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan Murid dilibatkan dalam aktiviti penyelesaian masalah, membuat keputusan atau mengkonsepsikan. Penerapan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah secara terancang.

23

PERBANDINGAN
KURIKULUM LAMA

KURIKULUM SEMAK SEMULA


TEMA HASIL PEMBELAJARAN UTAMA HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS ( ARAS ) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

KSSR
Pengenalan kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan

BIDANG OBJEKTIF UMUM OBJEKTIF KHUSUS CADANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN

Bumi dan Sains Angkasa


Teknologi dan Kehidupan Lestari

Dunia Sains dan Teknologi


Sains TMK-Teknologi Maklumat & Komunikasi RBT-Reka Bentuk & Teknologi 2 waktu seminggu Standard sains 46 waktu/tahun Standard TMK 14 waktu/tahun Tiada standard RBT, tetapi elemen RBTdimasukkan dalam standard sains

Pendidikan sains
Peringkat pra Peringkat sekolah rendah Peringkat sekolah menengah Di Malaysia mula dengan Kajian Alam Semulajadi, Sains sekolah rendah, Projek Khas, Alam dan Manusia, KBSR dll P & P Sains dalam Bahasa Inggeris (2003) P & P dalam BI semula (2011)

Literasi sains
Pra Sekolah rendah Sekolah menengah Orang awam

ISL
Cari buku rujukan yang relevan di Perpustakaan Assess ke internet untuk mencari matlumat yang terbaru tentang isu-isu pendidikan sains.

Tutorial
Cari bahan mengenai Matlamat pendidikan sains, Kandungan pendidikan sains, Pengajaran sains dan Literasi saintifik. Dalam kumpulan 3 orang bincang kesannya terhadap pendidikan sains di sekolah rendah

Anda mungkin juga menyukai