Anda di halaman 1dari 13

HAZARD RUANG TERKURUNG

PENGENALAN

Ruang terkurung merupakan suatu ruangan yang sempit di mana kerja-kerja perlu dijalankan di dalamnya tetapi boleh menyebabkan hazard berisiko tinggi yang berpunca daripada kurang pengalihudaraan, kurang ruang bergerak/menyelamat, kehadiran gas berbahaya, suhu yang tidak selesa dan sebagainya Namun, ramai di antara kita yang tidak menyedari wujudnya hazard di dalam ruang terkurung Anggapan bahawa kerja yang perlu dilakukan dalam ruang terkurung hanyalah sekejap/jarang dilakukan sering menyebabkan kita tidak mengendahkan keselamatan mereka yang bekerja di dalamnya

DEFINISI

Ruang terkurung ialah: Suatu ruang yang mempunyai laluan masuk/keluar yang terhad atau sempit, pengalihudaraan yang tidak mencukupi dan tidak direkabentuk sebagai tempat untuk bekerja biasa

a) b) c)

d)
e) f)

Contoh ruang terkurung adalah: Pengadung tekanan Bekas Tangki Silo Lubang dan saluran pembentungan Perigi

PERUNTUKAN PERUNDANGAN

Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan) 1970 di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (FMA 1967) Peraturan 13: Ruang terkurung Menggariskan peruntukan berkaitan keselamatan semasa bekerja di dalam ruang terkurung Kod Amalan Bekerja Selamat di dalam Ruang Terkurung 2001 di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994) Menggariskan langkah keselamatan yang perlu diambil sebelum dan semasa bekerja di dalam ruang terkurung Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994) Seksyen 15 Menggariskan peruntukan berkaitan dengan kewajipan am Membuat perkiraan selamat bagi pengendalian bagi bahan dan loji

KERJA DAN HAZARD


a) b) c) d) e) f) g)

Di antara kerja yang biasa dilakukan di dalam ruang terkurung adalah: Membersih dan mencuci Mengimpal Mengecat dinding tangki Memeriksa Mengganti alatan Membaikpulih/mengambil contoh Mengukur/mengambil contoh

KERJA DAN HAZARD

a)
b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Kerja dalam ruang terkurung boleh mendatangkan hazard seperti: Kurang pengalihudaraan (kurang oksigen di bawah 19.5%) Kehadiran hazard kimia (gas beracun) Kehadiran hazard biologi Kurang pencahayaan Masalah ergonomik Kebakaran dan letupan Kehadiran cecair/air kotor Permukaan lantai licin Alatan mekanikal Bising

KERJA DAN HAZARD


a) b) c) d) e) f)

g)
h)

Kemalangan dalam ruang terkurung di antaranya adalah: Kelemasan Kurang kandungan oksigen Penghiduan gas toksik Renjatan elektrik Ditimpa objek jatuh Terjatuh Tersentuh dengan objek/struktur Terbakar

STRATEGI MENCEGAH KEMALANGAN

a) b)

c)

d)

Strategi mencegah kemalangan dalam ruang terkurung adalah seperti berikut: Mengenalpasti ruang terkurung di tempat kerja Menaksir hazard yang mungkin wujud dalam ruang terkurung Membuat perancangan sebelum memulakan kerja Memantau perlaksanaan perancangan mencegah kemalangan dari masa ke semasa

PERANCANGAN DAN LANGKAH KESELAMATAN

Setelah mengatur strategi, perancangan teliti oleh majikan perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas kerja dilakukan di dalam ruang terkurung

PERANCANGAN SEBELUM MELAKUKAN KERJA


Mengadakan permit masuk dan permit bekerja bagi ruang terkurung Menyediakan Prosedur Kerja Selamat bagi aktiviti kerja di dalam ruang terkurung Mengadakan latihan berkaitan SOP bagi pekerja yang terlibat Menggunakan alatan pernafasan semasa memeriksa ruang terkurung Mengukur kandungan udara di dalam ruang terkurung oleh Pemeriksa Gas Bertauliah Membebaskan gas berbahaya/bahan pencemaran dan mengadakan sistem pengudaraan yang mencukupi Mengeluarkan cecair/air yang bertakung Memasang papan tanda amaran dan pagar penghalang di sekeliling kawasan kerja Menyediakan perlatan mencegah kebakaran berhampiran lubang laluan masuk/keluar

PERANCANGAN SEBELUM MELAKUKAN KERJA

Menyediakan pasukan penyelamat, pertolongan cemas serta peralatan kecemasan Melantik dan merekod penyelia (serta pembantu) untuk menyelia aktiviti yang akan dijalankan Menyediakan kelengkapan perlindungan diri (PPE) untuk kegunaan pejabat dan penyelamat Menutup semua injap bagi jentera, pembancuh, pengacau atau alatan lain yang mengandungi bahagian bergerak di dalam ruangnya Mengadakan sistem ekzos jika perlu Menebat alatan elektrik yang akan digunakan Menggunakan alatan tangan/elektrik yang sesuai dengan aktiviti kerja yang akan dilakukan Mengadakan laluan keluar/masuk yang selamat Mengadakan pencahayaan yang cukup Memilih dan merekod pekerja yang sihat dan terlatih untuk melakukan kerja

PERANCANGAN SEMASA MELAKUKAN KERJA

Penyelia dan orang yang menjaga perlu sentiasa berada dekat ruang terkurung untuk memantau dan menyelia kerja yang dilakukan secara berterusan Mengukur dan memantau kandungan oksigen di dalam pengandung/ruang terkurung secara berterusan Mengadakan sistem komunikasi di antara pekerja dan penyelia Menyedut keluar sebarang habuk secara berterusan Mengadakan sistem pengalihudaraan secara berterusan Mengambil langkah menyelamat yang perlu jika berlaku sesuatu insiden kecemasan

PERANCANGAN SELEPAS MELAKUKAN KERJA

Memastikan dan merekodkan semua pekerja yang keluar Memeriksa tempat kerja untuk memastikan alatan kerja dibawa keluar Memberhentikan bekalan elektrik Memansuhkan/membatalkan permit kerja yang telah dikeluarkan oleh penyelia bertugas Melaporkan sebarang masalah yang berkaitan dengan kerja Menyerahkan tanggungjawab pengendalian ke atas ruang terkurung serta merekodkan penyerahan tersebut kepada orang yang berkuasa