LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NW SAMAWA NOMOR : 001/MA.NW/YPP.

005/VII/2012 TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS GURU SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. NAMA/NIP Iskandar, S.Ag, M.Pd.I NIP. 197102121998031003 Umaruddin, S.H. M.Pd.I NIP. 150 400 309 Sunardi, S.Pd.I NIP. Titian Sumarni, SP NIP. H. Djunaid Ismail NIP. Salsah, S.Sos.I, M.Pd.I NIP. Syarifuddin, S.Pd.I NIP. Ein Diana, S.Kom NIP. Nurwahida S, S.Pd NIP. Rohani, S.HI NIP. Nasriah, S.Pd NIP. Muhammad Parhun, S.Pd.I NIP. Sulmanuddin, S.Pd NIP. Suriani NIP. GOL/RUANG III/c Penata III/a Pen. Muda JABATAN GURU Guru Dewasa Guru Madya GTY GTY GTT GTY GTY GTY GTT GTY GTY GTT GTT GTT JENIS GURU Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi MATA PELAJARAN - Sosiologi - Kewarganegaraan - BP/BK Matematika - Biologi - Seni Budaya Geografi Bhs Arab - Sejarah Nasional - BP/BK -TIK - Ekonomi - Mulok (Menjahit) - Akidah Akhlak -SKI Bhs Inggris - Al Qur'an Hadits - Fiqih Penjaskes Ke NW an KELAS XI 3 2 4 2 3 2 3 2 5 2 2 4 2 2 2 1 JMLH TUGAS TAMBAHAN JAM 8 Kepala Madrasah 6 5 12 2 6 8 6 8 10 6 12 6 4 2 12 6 6 6 3 - Pembina PMR - Pembina UKS - Kepala TPKU - Wali Kelas XII 2 2 12 - Wakamad Kesiswaan - Pembina Osis Wakamad Kurikulum - Kepala Lab. Komputer - Pembina PIKRR JMLH JAM 18 12 2 12 12 2 TOTAL JMLH JAM 26 25 24 22 8 6 20 8 30 6 Kepala Perpustakaan - Pembina Imtaq - Wali Kelas X 12 2 24 14 6 Pembina Pramuka 2 5

X 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1

XII 3 2 4 2 3 2 3 2 5 2 2 4 2 2 2 1

34 Siswa/150 x 24JP

61 Siswa/150 x 24JP

NO. 15. 16

NAMA/NIP Tri Lestari, S.Pd NIP. Ayu Zulkhaidah, S.Pd NIP,-

GOL/RUANG -

JABATAN GURU GTT GTT

JENIS GURU Guru Bid. Studi Guru Bid. Studi

MATA PELAJARAN - Kimia - Fisika Bahasa Indonesia

X 2 2 4

KELAS XI 4

XII 4

JMLH TUGAS TAMBAHAN JAM 2 - Pembina KIR 2 - Wali Kelas XI 12

JMLH JAM 2

TOTAL JMLH JAM 6 12 242

JUMLAH

Ditetapkan di : Sumbawa Besar Pada tanggal : 1 Julii 2012 Kepala MA NW Samawa

ISKANDAR, S.Ag, M.Pd.I NIP. 197102121998031003

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NW SAMAWA NOMOR : 001/MA.NW/YPP.005/VII/2012 TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS KARYAWAN SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAMA Muhammad Junaidi, S.Pd.I Abdul Rahman Alif Mustakim Suriani, S.Pd.I Rissa Aprilia Abdul Aziz Tohri

NIP -

JABATAN Kepala Tata Usaha Staf Tata Usaha Staf Tata Usaha Bendahara Madrasah Staf Perpustakaan Security Petugas Kebersihan

Ditetapkan di : Sumbawa Besar Pada tanggal : 1 Juli 2012 Kepala MA NW Samawa

ISKANDAR, S.Ag, M.Pd.I NIP. 197102121998031003

YAYASAN PONDOK PESANTREN NAHDLATUL WATHAN SAMAWA

MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL WATHAN SAMAWA TERAKREDITASI
Jln. Cendrawasih No. 50 A Kecamatan Labuhan Badas Sumbawa Besar Telp.(0371) 626575

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL WATHAN SAMAWA SUMBAWA BESAR NOMOR : 052/MA-NW/YPP.005/VII/2010

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN KARYAWAN DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL WATHAN SAMAWA TAHUN PELAJARAN. 2011/2012 Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah NW Samawa, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian tugas guru. : 1. Undang –Undang Momor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1983 4. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN Nomor 0433 Tahun 1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1993 6. Keputusan Rapat Dewan Guru NW Samawa Tanggal 24 Juni 2010 Tentang Pembagian Tugas Guru

Mengingat

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama : Mengangkat Wakil Kepala Madrasah, Wali Kelas dan pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar bimbingan konseling dan Pembina Tahun Pelajaran 2010/2011 seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis kepada kepala madrasah. : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai. : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dibetulkan sebagaiman mestinya. Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan K : keputusane akan dibetulkan sebagaiman mestinya. ini e

Kedua Ketiga Keempat

Ditetapkan di Pada tanggal Kepala Madrasah

: Sumbawa Besar : 2 Januari 2012

I S K A N D A R,S.Ag, M.Pd.I NIP. 197102121998031003

Kepada Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop.NTB 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Sumbawa Besar

MAWA

71) 626575

AR

GAJAR

n dan konseling di tugas guru.

983

93 dan Nomor 25

bagian Tugas Guru

egiatan proses belajar antum dalam lampiran

a anggaran yang dalam penetapan

dalam penetapan

10350 4500 1800 16650