Anda di halaman 1dari 22

- _, ,

00$$$$))
'',,//$$55$$11* *00((5522..22..
2/(+
7+$/$/%,16$$'$/87$,%,
3HQHUMHPDK
$EGXOODK+DLGLU
Ma`af Dilarang Merokok

3(0%8.$$1
_ , ., ' ._ = - ~' -., , - , . , '
Tidak diiagukan lagi lalva lalaya iokok senakin nenlesai lingga
sanpai pada laiaf nengancan kelancuian selual langsa.
Mengingal lesainya kanpanye anli iokok di laial, naka lanyak
peiusalaan-peiusalaan piodusen iokok nengaialkan penasaiannya ke
negaia-negaia keliga yang nengkonsunsi iokok lelil daii 52 daii
seluiul pioduk iokok di dunia ini.
i
adan Keselalan Dunia (WHO) nelapoikan lalva lingkal kenalian
yang diakilalkan kaiena nengkonsunsi iokok -laik dengan caia
dikunyal, diliiup alau dilisap- nencapai 2,5 jula oiang peilalun.
Senenlaia ilu junlal koilan unluk kasus yang sana di Aneiika
Seiikal lalun 1987 nencapai 35O.OOO oiang, sedangkan di Inggiis pada
lalun 1997 nencapai 1OO.OOO oiang.
ii
}unlal koilan dan pendeiila penyakil yang diakilalkan daii
nengkonsunsi iokok kian laii kian leilanlal. Ielil paial lagi adanya
kenyalaan lalva 3O sanpai 4O daii neieka sudal nulai kecanduan
pada usia dilaval lina lelas lalun.
Dalan luku yang kecil ini kani leiusala unluk nenyanpaikan
pandangan lenlang lalaya leiselul dan sikap syaiial kila seila nelode
unluk nenglindaiinya.
TEMBAKAU
Dia adalal sejenis lunlulan daii langsa Teiong, neniliki lalang
leivaina gelap dan leilenluk silindei, daunnya leilenluk lonjong lesai
dan agak lengkel, leilau lak sedap dan nenyengal, didalannya
leikandung leilagai unsui, dianlaianya: Nikolin, aiidin, Iolas ,
Nikolianin , Kolilidin, Ldiogen, Kailon Oksida, Asan Iiosik, Senuanya
neiupakan iacun yang nenlalayakan.(
1
)
5ckI!as scjarah
Tenlakau peilana kali leiasal daii lenua Aneiika, lingga sekaiang
lidak dikelalui pasli kapan penduduk lenua ilu nulai nengkonsunsi
lenlakau. Diselagian penggalian aikeologi di Aneiika dilenukan pipa
iokok keianik yang nenunjukkan lalun sekilai 6OO selelun Maseli.
i
CIanan dan WclcI, As-SutIuruI Au At-TuIuugI A-Aum Ats-Tsuts, Al-AiIlas Al-Alani, cci. Pcriana, Pcnang,
Organisasi Pcrsaiuan Konsuncn Inicrnaiional.
i i
MuIannad Ali Al Darr, A-Muuq As-Sur` Mn AtI-TIuIugI uu At-TudIIn, Cci. Pcriana, Dar As-Su'udiyaI
Linnasyr wa Tauzi', JcddaI, 1414 H-1994 M, Ial. 78
(

.} MusIiafa MuIarran . At-TudIIn, Cci. Kclina, Cairo 1411 H, Ial. 11


Ma`af Dilarang Merokok

Kelika Cliisloppei Colonlus leisana oiang daii Spanyol lila


peilana kali di Aneiika Tengal selagai penenuan lenua laiu lalun 1492
M, neieka sudal nengenal iokok, naka selelal ilu nenyelailal iokok di
lenua Liopa.(
2
)
Ada yang nengalakan lalva kalinal lenlakau leiasal daii kala
Tc|agc yang leiaili pipa iokok dalan lalasa Indian, ada juga yang
nengalakan lalva Tolago adalal nana selual pulau di leluk Meksiko
yang leidapal padanya lenlakau dan kenudian dilava ke Spanyol.
BcrbagaI macam cara mcrnknk.
1. Caia keielek/ ceiulu
2. Menggunakan pipa (cangklong)
3. Syisyal (nenggunakan pipa panjang)
4. Dikunyal (kunyalan yang nengandung nikolin)
5. Diliiup.
6. Diciun (nenggunakan canpuian sejenis alu dan lenlakau)
:
Rokok nengandung sekian lanyak unsui kiniavi yang
nengakilalkan lanyak penyakil, akan kani selulkan disini leleiapa yang
penling saja:
NIkntIn: Meiupakan unsui kinia leiacun, neniliki susunan sepeili
alkali. Unsui inilal yang paling lanyak pengaiulnya lagi paia peiokok (6O
gian daii unsui ini, seandainya dileiikan sekaligus kepada nanusia leval
sunlikan diuial nadinya, sudal cukup unluk nenalikannya)
Tcr/TIr: enda yang lengkel sejenis cal, liasa digunakan unluk
pengaspalan jalan, Tei ini leiguna unluk nenleiikan nyala pada
lenlakau, dapal nengakilalkan penyunlalan pada saluian peinapasan.
Karbnn MnnnksIda dan Karbnn DInksIda: zal yang juga sangal
leilalaya ini dilasilkan daii pioses penlakaian lenlakau dan keilas
penlungkus iokok leiselul.(
3
)
Zat Mcthn!
BarIdIn
NItrngcn OksIda
Gas AmnnIak KaustIk
MntIvasI mcrnknk
Univeisilas Soullanplon di Inggiis lelal nengadakan selual kajian
lenlang selal-selal oiang neiokok, lasilnya nenunjukkan lalva
seseoiang nenjadi peiokok secaia unun diselalkan olel fakloi-fakloi
leiikul:
(

} . Hisyan Al-KIoiil & 'Inad Al-KIoiil, At-TudIIn uu Jsm Insun, cci. Pcriana, 1408 H-1988 M, Ial. 8

. Isnail Al-KIoiil. Sunun Ai-TadlIin, cci. Pcriana, Dar Az-ZaIra' Lin-Nasyr, Cairo 1411 H-1990 M, Ial. 33
Ma`af Dilarang Merokok

1. Menguiangi legang syaiaf dan nenglilangkan iasa lelal (nenuiul


pendapal neieka)
2. Mengenduikan peisendian dan neninlulkan iasa lega selelal
neiokok.
3. Meiokok unluk nenyendiii, selagian oiang akan neiasakan
keniknalan neiokok seoiang diii yang jaul daii pandangan oiang lain.
4. Meiokok kaiena ingin nenyeilai sesualu peilualan, sepeili neiokok
selelal nakan, alau selelal ninun kopi alau lel.
5. Meiokok selagai pengganli nakanan, kaiena neiokok dapal
nenguiangi nafsu nakan peiokok selingga konsunsi nakanannya
leikuiang.
6. Meiokok selagai sikap sosial, yailu jika leikunpul leisana lenan-
lenan, leilelil jika dalan salu acaia leilenlu.
7. Meiokok unluk nenunlulkan iasa peicaya diii. Ada oiang-oiang yang
apalila dilinpa keiuvelan, kesenpilan alau iasa cenas dalan salu
nasalal segeia nenyalakan iokok unluk nenglindaiinya.
Dan leidasaikan penelilian di Univeisilas Malik Saud (Saudi
Aialia), kilapun dapal nengelalui selal-selal neiokok yang paling
penling, dianlaianya:
4
1. Anak yang nenconlol peilualan lapaknya yang neiokok dan
dilolelkannya peilualan neieka olel oiang luanya.
2. eigaul leisana oiang-oiang yang neiokok, klususnya pada usia
nenjelang devasa.
3. Ingin nenanpilkan iasa gagal pada usia nuda.
4. Rasa gelisal dan gundal yang diiiingi dengan kekosongan iolani
dilanlal vaklu luang nenjadikan seseoiang ingin laii daiinya dengan
leilagai nacan caia.
5. Tidak adanya penalanan yang cukup lenlang lalaya iokok.
5
6. Ienalnya doiongan keinanan dalan lali selingga nenlual
seseoiang lidak nenpeidulikan apa yang akan neninpa diiinya.
BERBAGAI MACAM PENYAKIT
AKIBAT MEROKOK
Meiokok dapal nenyelalkan leilagai nacan penyakil yang
nengakilalkan kenalian. Dapal kila klasifikasikan leidasaikan oigan
lulul yang leikena penyakil:

. Ali TIaIa dll. Adut At-TudIIn Luduu TIuuI Jum`uI A-MuI Su`ud I Ar-HudI, Al MudawwanaI As-Su'udiyaI
Ai-TilliyyaI, 1991 M, Edisi 11, Ial. 141-143.

. Jalir Salin Musa dll, A MuIIuddrut (A AIItIur, A MuIuuIuI, A WqouI, A Iuu), Darul MurilI Lin-Nasyr,
FiyadI 1409 H - 1986 M, Ial 144.
Ma`af Dilarang Merokok

GG PcnyakIt yang mcnImpa hatI dan nrgan sIrku!asI:


Ienyakil-penyakil ini secaia nendasai leikailan langsung akilal
nengkonsunsi iokok:
1. Ienyenpilan penlulul daial koionei (nyeii dada yang sangal),
penggunpalan lali dan kenalian lila-lila.
2. Ienlekuan penlulul daial pada olak
3. Cangguan siikulasi daial pada anggola lulul yang nengakilalkan
penlekuan seila anpulasi pada lelis alau Caigaiina.
GG PcnyakIt-pcnyakIt yang mcnImpa nrgan pcrnapasan:
Ienyakil ini juga leikailan secaia langsung akilal nengkonsunsi
iokok:
1. Kankei Iaiu-Iaiu.
2. Kankei Tenggoiokan.
3. Radang Rongga Tenggoiokan yang akul.
4. Radang Rongga Hidung dan aleigi pada lidung.
5. Asna dan leilagai nacan lenluk aleigi.
GG PcnyakIt-PcnyakIt KcjIwaan.
1. Kesedilan kejivaan.
2. Keganangan kejivaan.
3. Tenpianen yang lalil.
4. Cangguan lidui.
5. Ienalnya seleia.
6. Rasa cenas dan enosional.
eiikul dala slalislik yang dilakukan di Inggiis lenlang lingkal
kenalian peilalun peiseialus iilu oiang penduduk seila penyelalnya
dan caia penggunaan iokok* :
Tingkal kenalian pada peiokok
kielek (sigaiel)
pipa 1-14 15-24 25 kielek
PcnyakIt
T
i
n
g
k
a
l
.

k
e
n
a
l
i
a
n
kielek kielek kielek
lelil
Kankei
paiu-paiu
1O 58 78 127 251
Kankei
oigan
peinafasan
1 9 5 7 33
Radang 3 28 51 78 114
Ma`af Dilarang Merokok

iongga
kionis &
Infezina
Seiangan
janlung
413
425 6O8 652 792
Cagal
janlung
67 1O1 136 116 2O2
* Sunlei : }alii lin Salin Musa dkk, A|-Mu|ncddirc| (A|-A|n|cr, A|
Mu|afanan, A|-Iiqcqan, A|-||aaj), lal. 153
eiikul dala slalislik daii penelilian yang dilakukan di Aneiika
lenlang lingkal kenalian peilalun yang diakilalkan olel penyakil yang
diselalkan neiokok pada neieka yang leiusia dialas dua pulul lalun*:
Iaki-laki Wanila
PcnyakIt
Meninggal
keseluiulan
Meninggal
kaiena
neiokok
Meningg
al
keseluiu
lan
Meninggal
kaiena
neiokok
Kankei
lilii,nulul
& lekak
5754 3958 2689 111O
Kankei
saluian
nakanan
631O 1717 1345 1257
Kankei
peiul
7368 1455 5772 1469
Kankei
Iankieas
11513 3459 11634 1653
Kankei
lenggoiokan
2959 2385 664 247
Kankei
paiu-paiu,
saluian
peinapasan
&
lenggoiokan
82459 65659 36227 1717O
Kankei
kandung
kenil
6597 2447 3114 853
Ma`af Dilarang Merokok
`
Kankei
ginjal
5424 1319 34O3 3O4
Tekanan
daial linggi
13464 2O99 17855 2645
Sakil
janlung
7834O 22362 27OOO 4892
Iengeiasan
penlulul
daial
9235 22OO 15216 4797
Radang
paiu-paiu
dan
Influenza
28774 5986 28935 2679
Radang
saluian
peinapasan
yang akul
dan
Infezina
1O7O8 9O97 5517 3831
Teisunlaln
ya saluian
peinafasan
yang akul
3124O 26541 26525 11545
* Sunlei : }alii lin Salin Musa, A|-Mu|ncddirc| ., lal 13
G PcnyakIt-pcnyakIt yang mcnImpa nrgan pcnccrnaan:
Ieiokok dengan segala nacan caianya akan nengalani lal leiikul:
1. Radang Mulul, lilii, lidal dan ialang seila Radang gigi, gusi dan
pecalnya enail (lapisan gigi).
2. Kankei nulul, lilii, lidal, ialang dan gusi.
3. Kankei Tekak.
4. Kankei Saluian Makanan.
5. Kankei Iankieas.
6. Radang saluian peinapasan dan Tekak.
7. Radang dan luka pada lanlung dan usus dua lelas jaii.
GG PcnyakIt yang mcnImpa mata:
1. Radang selapul ikal nala.
2. Radang selapul pelangi nala.
3. eilanlalnya aleigi pada nala.
4. Melelainya pupil nala akilal pengaiul nikolin dan calaya yang
iusak.
Ma`af Dilarang Merokok
^
5. Radang saiaf dan leilenlinya peilunlulan pada nala yang dapal
nengakilalkan ialun nala .
GG PcnyakIt yang mcnImpa sIstIm sa!uran aIr kcncIng:
1. Tunoi jinak pada kandung kenil.
2. Kankei pada kandung kenil (penyakil ini kian leilanlal jika
seseoiang nengidap illlaisia).
3. Kankei Cinjal.
GG Bahaya mcrnknk pada kchIdupan scksua!:
Meiokok leidanpak luiuk leiladap speina, leiulana lagi
neieka yang nengalani lenal speina, dapal nengakilalkan kenandulan
dan dapal nengakilalkan kelenalan seksual lagi peiokok leial.
GG WanIta dan Rnknk
Wanila peiokok juga leipolensi sana nengidap penyakil yang lelal
diselulkan leidalulu, disanping ilu neieka juga akan nengidap penyakil
yang klusus leiladap vanila:
1. eipeluang lesai leikena kankei lelei ialin.
2. Seiing nengalani keguguian
3. leikuiangnya linlangan layi yang dilaliikan.
4. eipeluangnya kenalian layi dan keguguian.
GG Anak-anak dan bahaya rnknk.
Anak-anak yang nenjadi peiokok pasif (lidak neiokok, lapi
dekal/nengliiup asap oiang yang neiokok) kaiena kedua oiang luanya
alau salal salunya neiokok akan nendalangkan leleiapa penyakil
leiladap neieka, dianlaianya:
1. eipeluang lesai leikena iadang paiu-paiu, klususnya lagi layi yang
nenyusui.
2. eipeluang leikena aleigi pada oigan peinapasan (lidung, iongga
lidung, saluian udaia)
3. Ianlalnya pelunlulan fisik dan olak jika dilandingkan dengan anak-
anak yang kedua oiang luanya lidak neiokok.
Adapun anak-anak yang sudal neiokok, naka kenungkinan
neieka leikena penyakil dialas nenjadi dua kali lipal.
6
5IKAP I5LAM

. MuIannad Ali Al-Dar, Ai-TadlIin Wa Ai-TIalagI Tijaraiul Maui Al-KIasiroI, cci. Pcriana, Ad- Dar As-SuudiyaI
Lin-Nasyr wa Tauzi, JcddaI 1414 H - 1994 M}
Ma`af Dilarang Merokok

TERHADAP ROKOK
Sesunggulnya Allal laala nengulus nali Mulannad dengan
pelunjuk-Nya dan agana yang lak, unluk nengeluaikan nanusia daii
kegelapan kepada calaya dan nenleisilkan seila nensucikan lali
neieka daii koloian kekufuian dan kefasikan dan nenlelaskan neieka
daii lelenggu penglanlaan kepada selain Allal laala.
Dia (Rasulullal H nenleisilkan nanusia daii kesyiiikan dan
kelinaan kepada selain Allal dan neneiinlalkannya unluk leiiladal
lanya kepada Allal senala dengan neiendalkan diii dan nencinlai-Nya
dan neninla seila nenolon kepada-Nya dengan penul laiap dan lakul.
Dia juga nensucikan nanusia daii seliap kelusukan naksial dan
peilualan dosa, naka dia nelaiang nanusia alas seliap peilualan keji dan
luiuk yang dapal neiusak lali seoiang lanla dan nenalikan calayanya
dan agai nengliasinya dengan akllak nulia dan ludi peikeili lului seila
peigaulan yang laik unluk nenlenluk piiladi nuslin yang senpuina.
Maka daii ilu dia nenglalalkan seliap sesualu yang laik dan
nenglaiankan seliap yang keji, laik nakanan, ninunan, pakaian,
peinikalan dan lainnya.
Teinasuk yang dilaiankan kaiena dapal nenglilangkan kesucian
adalal neiokok, kaiena leilalaya lagi fisik dan nengdalangkan lau
yang lidak sedap, sedangkan Islan adalal (agana) yang laik, lidak
neneiinlalkan kecuali yang laik. Seyogyanya lagi seoiang nuslin unluk
nenjadi oiang yang laik, kaiena sesualu yang laik lanya layak unluk
oiang yang laik, dan Allal laala adalal Mala aik lidak neneiina kecuali
yang laik.
eiikul akan kani kenukakan leleiapa falva daii paia ulana
leikenuka lenlang lukun iokok :
++ "Meiokok lukunnya laian, legilu juga nenpeidagangkannya.
Kaiena didalannya leidapal sesualu yang nenlalayakan, lelal
diiivayalkan dalan selual ladils :
` ' - ` - ` ^='~ -' '=~' ='~ ~-~~' ~~=' '~;' =='
Tida| (|c|cn mc|a|u|an/mcngguna|an scsua|u qang) |cr|anaqa a|au
mcm|anaqa|an (Riuaqa| Anmad da|am Musnadnqa, Ma|i| dan A||urmuzi)
Denikian juga (iokok dilaiankan) kaiena leinasuk sesualu yang
luiuk (klalails), sedangkan Allal laala kelika neneiangkan sifal nali-
Nya H leifiinan: dia mcngna|a||an |agi mcrc|a qang |ai| dan mcngnaram|an
qang |uru| (a| Araf . 175)
PanItIa Tctap Lcmbaga RIsct I!mIah dan Fatwa Kcrajaan 5audI ArabIa.
Kctua: Aldul Aziz lin az
Ma`af Dilarang Merokok

WakI! Kctua: Alduiiazzak Afifi.


Anggnta: Aldullal lin Cludayyan -
Aldullal lin Quud.
++ "Meiokok dilaiankan, legilu juga lalnya dengan Syisyal, dalilnya
adalal fiinan Allal laala: ]angan |a|ian |unun diri |a|ian scndiri,
scsunggunnqa A||an mana pcnqaqang |crnadap diri |a|ian (An-Nisa : 29)
]angan |a|ian |cmpar|an diri |a|ian da|am |cnancuran (A|-8aqaran . 195)
Dunia kedokleian lelal nenluklikan lalva nengkonsunsi laiang
ini dapal nenlalayakan, jika nenlalayakan naka lukunnya laian.
Dalil lainnya adalal fiinan Allal laala:
' ~'- -' . = _-' ' ~ ' '+- ~' ' - - ` '~-' :
Dan jangan|an |amu scran|an |cpada crang-crang qang |c|um scmpurna
a|a|nqa, nar|a (mcrc|a qang ada da|am |c|uasaanmu) qang dijadi|an A||an sc|agai
pc|c| |cnidupan.. (An Nisa.5)
Kila dilaiang nenyeialkan laila kila kepada neieka yang lidak
senpuina akalnya kaiena penloiosan yang neieka lakukan. Tidak
diiagukan lagi lalva nengeluaikan laila unluk nenleli iokok alau
syisyal neiupakan penloiosan dan neiusak lagi diiinya, naka
leidasaikan ayal ini lal leiselul dilaiang.
Sunnal RasulullalH juga nenunjukkan pelaiangan leiladap
pengeluaian laila yang sia-sia, dan nengeluaikan laila unluk lal ini
(iokok dan syisyal) leinasuk nenyia-nyiakan laila. Rasulullal H
leisalda:
` ' - ` - ` ^
5yckh Muhammad bIn 5hn!ch bIn 'UtsaImIn
Anggola Ienlaga Majlis Ulana Keiajaan Saudi Aialia
++ Telal dikeluaikan selual falva dengan nonoi: 14O7, langgal
9/11/1396H, daii Ianilia Telap Ienlaga Risel Ilnial dan Ialva di
Riyadl, selagai leiikul:
7
Tidak dilalalkan nenpeidagangkan iokok dan segala sesualu yang
dilaiankan kaiena dia leinasuk sesualu yang luiuk dan nendalangkan
lalaya pada lulul, iolani dan laila. }ika seseoiang lendak nengeluaikan
lailanya unluk peigi laji alau nenginfakkannya pada jalan kelaikan,
naka dia laius leiusala nenleisilkan lailanya unluk dia keluaikan
`
. Sunlcr . MuIannad Ali Al-Dar, Al-Mauqif Asy-Syar'i Min Ai-TIalagI wa TadlIin, Ial 22
Ma`af Dilarang Merokok

unluk leiiladal laji alau diinfakkan kepada jalan kelaikan, leidasaikan


ununnya fiinan Allal laala:
.`,. `` `` .`,- ,` `, . , `_. ` , ` -,`-' ` , ,`` .`, ~ ` , `' ,` ` , ,' ,' ,
`, ,` .`` .' . , `, - , `,`` , , ,' ,
Hai crang-crang qang |criman, naf|an|an|an (dija|an A||an) sc|agian dari nasi|
usanamu qang |ai|-|ai| dan sc|agian dari apa qang |ami |c|uar|an un|u| |amu.
Dan jangan|an |amu mcmi|in qang |uru|-|uru| |a|u |amu naf|an|an
daripadanqa, padana| |amu scndiri |ida| mau mcngam|i|nqa mc|ain|an dcngan
mcmicing|an ma|a darinqa (A| 8aqaran. 267)
Rasulullal H leiasalda:
Scsunggunnqa A||an Mana 8ai|, |ida| a|an mcncrima |ccua|i qang |ai| (a|
Hadi|s)
p
KEUNTUNGAN MENINGGALKAN ROKOK
1. Kecil kenungkinan nendeiila penlekuan penlulul daial.
2. Kecil kenungkinan nendeiila penlekuan lali.
3. Kecil kenungkinan nendeiila kankei paiu-paiu dan kandung kenil.
4. Menpeilaiki peinafasan dan saluian daial, seila neningkalkan
kenanpuan leigeiak dan kelenluian lulul.
5. Meningkalkan kekelalan lulul yang dapal nenangkal leilagai nacan
aleigi dan penyakil penceinaan.
6. Menpeilaiki aiona dan kecukupan naleii.
7. Teivujudnya udaia iunal yang leisil yang dapal nelindungi anak-
anak daii leilagai penyakil.
BAGAIMANA MENGHINDAR DARI ROKOK ?
Ada leleiapa caia yang dapal dilakukan unluk nenglindaii
keliasaan luiuk yang lelal nenggeiogoli lulul nasyaiakal dan
nenggiiing neieka kepada kelancuian.
Kani selulkan leleiapa yang paling penling dianlaianya:
1. Bcrdna.
Allal laala leifiinan:
8crdca|an |cpadaKu niscaqa a|an A|u |a|u||an (Gnafir . 60)
Daii Ali Huiaiial iadiallaluanlu leikala: Rasulullal H leisalda :
` ~ - '= ~' ~ -' _ = ' ^'=' ,~~-' ~~=' =='
Tida| ada qang |c|in mu|ia disisi A||an sc|ain dca (Riuaqa| Anmad, Turmuzi
dan Ha|im)
Rasulullal H leisalda:
Ma`af Dilarang Merokok

` ` , , `, ,` ' ,` ` .- , ` . , ` ,.` , ,` , . ' , . ,' ' , ^ __=, ,, -,-' .


O|a|i|an crang-crang sa|i| dian|ara |a|ian dcngan sncdaqcn dan |indungi|an
nar|a |a|ian dcngan za|a| dan |crsiap|an mcngnadapi cc|aan dcngan dca
(Riuaqa| 8ainaqi dan Ta|rani)
Daii Aisyal dia leikala: Rasulullal H leisalda :
. , `,. , _ , .- ` , .' ` , . . ,, ,` , `, ` , , ` ` _` , .' , _ ` ` _- _` , `
,- -,-'
Kcuaspadaan |ida| |crpcngarun |agi |a|dir, scdang|an dca |crmanfaa| |crnadap
apa qang |c|an di|urun|an dan qang |c|um di|urun|an, scsunggunnqa cc|aan ji|a
disam|u| dcngan dca a|an |cr|arung sampai nari |iama| (Riuaqa| Ha|im)
2. Tawakka! Kcpada A!!ah ta'a!a.
Tavakkal neniliki kedudukan yang linggi dan pengaiul yang lesai,
Allal laala neneiinlalkan dan nenganjuikan lanlanya unluk
leilavakkal pada ayal-ayal-Nya yang lanyak. Dalan suial Ilialin Dia
leifiinan:
Dan nanqa |cpada A||an saja|an ncnda|nqa crang-crang mumin |cr|aua||a|
(A|i |mran . 122).
Dan Allal laala lelal nenjanin lagi oiang yang leilavakkal unluk
nenguiusi segala uiusannya dan nencukupi segala keinginannya,
selagainana fiinan-Nya: Siapa qang |cr|aua||a| |cpada A||an ma|a Dia a|an
mcncu|upi scga|a |cinginannqa (a| Tna|aq. 3)
Ilnu Rajal leikala dalan kila ]ami a|-U|um, lal 4O9: Ha|i|a| |aua||a|
ada|an |crsandarnqa na|i sccara |cnar |cpada A||an |aa|a da|am rang|a
mcnda|ang|an manfaa| dan mcnjaun|an mudnara| (|anaqa) da|am urusan dunia
a|aupun a|nira|, dia mcua|i||an scga|a pcrmasa|anannqa |cpada A||an, |mannqa
dia uujud|an dcngan (|cqa|inan) |anua |ida| ada qang mcm|cri dan mcnccgan,
mcnda|ang|an mudnara| a|au manfaa| sc|ain Dia (A||an)
anyak oiang yang leikeyakinan lalva lavakkal kepada Allal
leiaili lidak peilu nelakukan sesualu yang nenjadi selal. Ini neiupakan
keyakinan yang keliiu, Rasulullal H kelika dilanya seseoiang: Yaa
Rasu|u||an apa|an saqa |cpas|an (|ina|ang) |unggangan saqa dan |cmudian saqa
|cr|aua||a| ? |c|iau mcnjaua|. ||a||an danu|u |aru |cmudian |cr|aua||a|
(diriuaqa||an c|cn Tna|rani , a| Ha|im dan ||nu Hi||an).
Seoiang lanla vajil nengusalakan selal segala sesualu dan jangan
leipangku langan dalan iangka nevujudkan segala keinginannya lapi
leilavakkallal kepada Allal penilik segala uiusan
8
Senoga Allal laala neialnali seoiang penyaii yang leikala:
^
. Al-Hafiz Ilnu Ali Dalar lin Ali Dunia, KtuI At-TuuuIIu AuuI, cci.
Pcriana, Darul Dasyair Al-IslaniyaI, Dci rui, iaIqiq Jasin Ad-Duwaisry, 1407
H - 1987 M, Ial. 25.
Ma`af Dilarang Merokok

=' = . ~= ' _ = . -
-=' _ = '~- = ' ` - `
- ~ .' ' ' - '
' = ' ~ - _~ =' + =-' - =
'-- -= ~ - -= - ' '~
--~ ~ . - - =
eilavakkallal kepada Ai-Ralnan (Allal) dalan seliap kepeiluan.
}anganlal liaikan kelenalan valaupun selaii unluk neiusala.
ukankal kanu nengelalui apa yang Allal kalakan kepada Maiyan
Cuncangkanlal pangkal polon koina ilu ke aialnu, niscaya polon ilu
akan nengguguikan lual koina yang nasak kepadanu
Seandainya Allal nenglendaki dia nendapalkan lual koina lanpa laius
nenggoyang polonnya
Niscaya dia nendapalkannya, lelapi segala sesualu laius ada selalnya.
3. McnghcntIkannya sccara spnntan.
Upaya ini nenlululkan lekad yang kual selelal lavakkal kepada
Allal laala, selelulnya peikaianya nudal sekali lidak sepeili yang
dilayangkan lanyak oiang, lal leiselul dapal kila peilalikan pada lulan
suci Ranadlan di siang laii (dinana lanyak paia peiokok yang dengan
nudal nenglenlikan kegialan neiokoknya). Disanping ilu ada leleiapa
lal yang dapal nenlanlu dalan caia ini, dianlaianya:
1. lidak leigaul dengan oiang-oiang yang neiokok.
2. lidak neninun sesualu yang liasa dininun peiokok saal neiokok.
3. nelakukan olal iaga secukupnya.
4. lanyak nenakan sayui-sayuian dan lual-lualan.
4. Pcngnbatan kcjIwaan (Psychnthcraphy)
Isyclolleiaply neiupakan salal salu caia pengolalan yang dapal
nenlanlu paia peiokok nenglenlikan keliasaan neiokoknya, yailu
dengan caia nengelalui fakloi apa saja yang neiangsang seseoiang unluk
neiokok dan kenudian nenganlil lindakannya alasnya, alau dengan caia
nenguiangi lindakan neiokok dan neningkalkan kenanpuan nelakukan
sesualu lanpa laius nenyalakan selalang iokok, selagainana nungkin
juga neninlulkan keengganan neiokok dengan nenleiikan seliunan
lisliik leilegangan iendal kelika dia lendak nenyalakan selalang iokok,
denikian juga paia doklei alli jiva nelakukan leleiapa leiapi kejivaan
Ma`af Dilarang Merokok

kepada paia peiokok yang dapal nengonliol piilakunya dan kenudian


dapal nenyenlulkannya.
5. McncarI a!tcrtanIf !aIn sc!aIn rnknk.
Kaiena nikolin neiupakan unsui yang nenyelalkan seseoiang
peiokok nenjadi kelagilan, naka sesualu yang nenungkinkan lagi
peiokok unluk nenglindaii iokok dengan nengunyal sejenis peinen
yang nengandung nikolin alau sejenis lenda yang niiip nikolin ieaksinya
akan lelapi lidak leius neneius, alau nenggunakan laiulan pencuci nulul
alau sejenis lallel yang nengandung unsui yang dapal nenlanlu paia
peiokok nenglenlikan keliasaannya. Alau dapal juga nenggunakan
sivak dengan selalu nelelakkannya di nulul selagai pengganli lagi
peiokok -secaia kejivaan- iokok yang liasa dia lisapnya..
Akan lelapi senua caia leiselul laius dilakukan dilaval
pengavasan doklei dan pada ununnya lal ini akan nenleiikan lasil
posilif jika diiiingi dengan leiapi kejivaan.
6. McnghcntIkannya 5ccara Bcrtahap
Seoiang peiokok dapal nenglenlikan kegialan neiokoknya dengan
leilalap. Hal leiselul dapal dilakukan dengan nenguiangi junlal
konsunsi iokok selalang alau dua lalang seliap laiinya. }uga dengan caia
nenggunakan fillei yang dapal nenguiangi kadai nikolin. Akan lelapi
nenglenlikannya secaia lolal lelil lesai kenungkinan leilasilnya
daiipada caia leilalap.
7. K!InIk Pcmbcrantasan rnknk.
Didiiikannya sejunlal klinik penleianlasan iokok adalal unluk
nenlanlu paia peiokok nenglenlikan keliasaan neiokok dengan
nenggunakan caia akupunklui Clina nisalnya dilengkapi dengan
leilagai nelode yang nenlanlu upaya leiselul sepeili senlulan seliun
lisliik yang dapal nelaliikan peiasaan kejivaan leiupa ieaksi negalif
lagi peiokok leiladap lau dan iasa iokok.
9
8. Kc!uar darI !Ingkungan pcrnknk scmcntara waktu.
Sekali vaklu seoiang peiokok dapal neninggalkan dunianya yang
sunyi daii iokok, lal leiselul dapal dilakukan dengan nengadakan
peijalanan leisana lenan-lenan yang laik dengan naksud nenglindaii
iokok leisana-sana sanlil leiusala nengisi vaklu yang luang selaik-
laiknya selingga lidak linlul kesenpalan unluk leikeinginan neiokok,
dan dengan leiusala leiulang kali unluk dapal neninggalkannya dalan
leleiapa laii leius neneius sanlil nengualkan lekad unluk
nenglenlikannya sana sekali dan nenunlulkan kesadaian akan
kenanpuannya unluk ilu selingga nenunlulkan usala yang leilipal
ganda.

. Sunlcr. Jalir lin Salin Musa dll, ocii, Ial. 168


Ma`af Dilarang Merokok

Mcmpcrbanyak bcrgau! dcngan nrang-nrang yang tIdak mcrnknk,


mcnghadIrI pcrtcmuan-pcrtcmuan dan acara-acara mcrcka schIngga
tImbu! rasa ma!u da!am dIrInya (untuk mcrnknk) dIhadapan mcrcka.
10. TIdak Putus Asa jIka Mcnga!amI Kcgaga!an.
Dikelalui lalva lelil daii 6O oiang yang leiusala unluk
nenglenlikan kegialan neiokoknya kenlali nelakukannya, akan lelapi
upaya yang leius neneius seila nenpelajaii leilagai kelenalan pada
akliinya akan nenlualkan keleilasilan. Oiang yang neniliki lekad
yang kual adalal oiang yang leisedia lelajai daii kesalalan-kesalalannya
dan lidak nengenal kala nenyeial selananya.
5ELAMAT.
}ika anda lelal nenganlil sikap unluk leilenli daii neiokok, ilu leiaili
anda adalal oiang yang neniliki kesadaian dan nenalani apa yang akan
nengancan anda daii leilagai penyakil akilal neiokok. Anda juga oiang
yang neniliki
lekad kual dengan nenilil lidak nenjadi ludak
daii keliasaan luiuk leiselul.
Kini linggal anda leisiap-siap nengladapi lanlangan leial yang ada di
ladapan anda, yailu: nenalan keinginan (unluk nelakukannya kenlali)
dan nengalalkannya.
Sesunggulnya lal ini adalal selual pieslasi yang layak anda langgakan,
naka segeialal nengununkannya kepada iekan-iekan anda dan anggola
keluaiga anda, lelapkanlal vaklu unluk nelaksanakannya, jadikanlal
selagai sejaial yang anda iayakan kaiena kenenangan anda leiladap
iokok. }ika lelal lila vaklunya, ioleklal lungkus iokok didepan lenan-
lenan anda dan keluaiga anda, dan injaklal dengan kedua kaki anda lalu
ucapkanlal Taklii.
olel jadi pada avalnya anda akan nendapali kesulilan dan iinlangan
kaiena oiang-oiang yang dalulu adalal lenan anda kini nenjadi nusul
anda, lidui anda nenjadi lidak nyenyak, gelisal alau nungkin nengalani
kegundalan. Tapi ingallal lalva nanisnya selual kenenangan lidak
akan dapal
diiasakan jika dapal dilakukan dengan nudal, dan nusulnya lenal,
naka siapa yang leiaklii leilava
dialal yang dapal leilava lelil lanyak.
SLKAII IACI, SLIAMAT.

Ma`af Dilarang Merokok

DAFTAR KLINIK YANG ADA DIBERBAGAI TEMPAT DI KERAJAAN


5AUDI ARABIA
Daeial Klinik Tel. Iax
Riyadl 465633O 465765O
Riyadl
Klinik Iakullas
Kedokleian
}eddal Maikaz Hayy Asy-Syalli O2-6545197 O2-687O327
RS. }iva O4-4235144
4232756
O4-4232773
Taluk
Klinik Dlala O4-432O114 O4-4321852
Al-
Qasin
uiaidal O6-3231232 O6-3231232
Tlaif Klinik Tlaif O2-7475O59 O2-736314O
Al-
Qaiyal
Klinik Al-Qaiyal O4-642126O
O4-6424956
O4-642136O
Danna
n
Klinik Ad-Dannan O3-8417336 8273527
RS. Malik Iald 8226654 O4-8226654
RS. }iva 823546O O4-8224811
Maikaz Silli al }iliil 8266972 O4-8226654
Maikaz Silli Hayy
An-Nasli
8266O91 O4-8226654
Klinik Runal Talanan O4-8233556 -
M
a
d
i
n
a
l
A
l

M
u
n
a
v
v
a
i
a
l
Klinik Yanlu Al-ali O4-3226658 O4-3227479
Ma`af Dilarang Merokok
`
Hafi Al-
allin
Klinik Hafi Al-allin O3-722375O O3-7223226
Najian Klinik Najian O7-5225584 O7-532137O
Makkal Klinik Makkal O2-54424OO O2-5424449
Hail
Maikaz Silli Hayy Al-
}aniiyyin
O6-533472O O6-5334724
Data para pcngunjung k!InIk dan mcrcka yang bcrhasI! mcnIngga!kan
kcbIasaan mcrnknk bcrdasarkan dacrah, umur dan kcwargancgaraan
Unui -15 th 15-24 th
25-
45
th
>45 th
DAERAH
W.N
P 5 P 5
P -
5
P - 5
Tolal
Iengunjung
Tolal
Senlu
l
5audI 6 1 873 95
121
2-
106
521- 18 2604 220
AsIng
71 1
111
-
29
34- 4 216 52
RIyadh
Tnta!
6 1 944 114
132
3-
135
547- 22 2820 272
5audI
126
5
87
300
5-
250
704-
121
4974 458 Jcddah
AsIng -
-
- -
Ma`af Dilarang Merokok
^
Tnta!
126
5
87
300
5-
250
704-
121
4974 458
5audI
2
5
5
142
7
153
139
5-
163
330-53 2177 374
AsIng
1
1
2 337 42
103
2-
111
261-33 1681 188 MadInah
Tnta!
3
6
7
180
4
195
242
7-
274
591-86 4858 56
Kel. P: Iengunjung 5: Senlul
Faktnr pcndnrnng mcrnknk dan upaya mcnghIndarInya th. 1994
KLTLRANCAN KLSLIURUHAN %
Pcndnrnng mcrnknk pada pcrmu!aan
Main-nain/Cola-
cola
4455 50%
}enu dan Waklu
luang
3262 35%
Iain-lain 1565 15%
Pcndnrnng Mcrnknk 5aat 5ckarang
Sosialisasi 4316 46,5%
Kejivaan dan
Iingkungan
3707 39,3%
Iain-lain 1259 13,5%
Pcnycbab pcrtama ka!I mcrnknk
Tenan-lenan 4231 45,6%
Iekeijaan 2357 25,4%
Runal 1440 15,5%
Iain-lain 1254 13,5%
Pcnycmbuhan
Iosilif 6863 73,9%
Negalif 2319 26,1%
Tolal 9282 100%
Ma`af Dilarang Merokok

REFEREN5I
1. Al Quian al Kaiin .
2. Alu Mulannad Aldul Cloni lin Aldul Walid lin Suiui al Maqdisy,
a| Targni| fid Dua ua| Ha|s|su A|ain, Ilnu Tainiyal, Caiio, 1411 H-1991
M.
3. DR. Isnail Aldul Mullollil al Klolil: Sumum a|-Tad|nin ua Iasai|u|
||aaj, Dai az Zalia lin Nasyi, 1411 H-199O M.
4. DR. }alii lin Musa dkk. A|-Mu|ncddircc| (A|-A|n|ccr, A|-Mu|afanan, A|-
Iiqcqan, A|-||aaj). Dai al Muiikl lin Nasyi, Riyadl, 14O9 H-1986 M.
5. Al-Hafiz Ali akai lin Ali Dunia : Ki|a| A|-Taua||u| A|a||an, cel.
Ieilana, dai al-asyaii al Islaniyal, eiiul (Talqiqi va laliq }asin al
Ialid ad Dausiiy) 14O7 H-1987 M.
6. Ad-Da|i| a|-Aam |i| ]amiqqan A|-Knairiqqan |i Mu|aafana|i A|-Tad|nin,
peicelakan Al-Kuiiosal As-Suudiyal li Riyadl, Riyadl, 1415/1416 H.
7. Sinon Moigan: Kaifa Taq|au an A|-Tad|nin, cel. Ieilana, daai as
Suudiyal lin Nasyi va Tauzi, }eddal, 1414 H-1994 M
8. Musllofa Mulaiian: A|-Tad|nin (A|sarunu fi| ]ismi ua| Aq|.ua|nariqa|u
|||nc|ini), cel. Kelina, Maklalal Wallal, Caiio, 1411 H-1991 M.
9. Mulannad Ali al ai: a| Mauqif min a| Tna|agn ua a| Tad|nin, cel.
Ieilana, Dai as Suudiyal lin Nasy va Tauzi, }eddal, 1414 H-1416 M
Ma`af Dilarang Merokok

1O. Mulannad Ali al ai: A|-Tad|nin Ia|-Tna|agn Tijarc| A|-Mau|u|


Kncsircn, cel. Ieilana, Dai as Suudiyal lin Nasy va Tauzi, }eddal,
1414 M-1994 M.
11. Hisyan al Klolil: A|-Tad|nin Ia ]ismu| |nsan, cel. Ieilana, 14O8 H-1988
M.
DAFTAR I5I
PEMBUKAAN .......................... 2
TEMBAKAU ..............................2
Sekilas Sejaial ....................... 2
eilagai Macan Caia Meiokok............... . 3
Kandungan Rokok.................... ..3
Molivasi Meiokok .....................3
BERBAGAI MACAM PENYAKIT AKIBAT MEROKOK.......4
Wanila Dan Rokok .......................7
Anak-Anak Dan alaya Rokok...................7
5IKAP I5LAM TERHADAP ROKOK ...............8
Keunlungan Meninggalkan iokok ................1O
BAGAIMANA MENGHINDAR DARI ROKOK ..........1O
LAMPIRAN ...........................15
REFEREN5I...........................18
DAFTAR I5I ..........................19
Ma`af Dilarang Merokok

2/(+
7+$/$/%,16$$'$/87$,%,
PcncrjcnaI.
$EGXOODK+DLGLU
Ma`af Dilarang Merokok

Anda mungkin juga menyukai