Anda di halaman 1dari 7

Noriz Binti Sapawi

1)

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan Teknik
dan Vokasional, UPSI, Tg. Malim, Perak.
e-meil : norieyz@gmail.com
2)

Supli Effendi bin Rahim Profesor pada Fakulti Pendidikan Teknik dan
Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tg Malim, Perak. e-meil :
sup_effendi@yahoo.co.id

The raw data obtained from the instruments will be analyzed based on the findings by the researchers. Merujuk kajian Fatimah (1980). teori kognitivisme. Rahman Daud. Perkara ini penting kerana semua proses pengajaran dan ABSTRAK pembelajaran perlu melibatkan tiga faktor utama iaitu guru. The researcher also proposes some design show that the main 3Membolehkan nilai-nilai murni diaplikasikan dan unsur-unsur KBKK semasa pengajaran lesson as behaviourisme theory. Sampel kajian 000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e nilai-nilai murni. this study dijalankan. penggunaan PPBK bagi pelajar sekolah rendah amat 163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000 dan teori konstruktivisme.sekarang. perkembangan dan pembelajaran individu barulah ianya berkesan (Gardner. 1991). 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 bentuk persembahan isi pelajaran yang utama seperti teori behaviourisme. years of primary school. 790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000 Tahun 5 mempelajari topik ini melalui simulasi suasana yang sebenar mengikut tahap 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000000 kemampuan tanpadan kekangan masa diberbantukan sekolah ataukomputer. Terdapat kajian-kajian yang menunjukkan bahawa guru kurang menggunakan peralatan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Key Word : Software computer aided teaching and learning. Jadi. pengetahuan. pembangunan ini juga akan yang sedang digunapakai oleh guru pada masa Data mentah yangPPBK diperolehi daripada 725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000 menerapkan teori-teori serta strategi-strategi pembelajaran yang merangkumi aspek KBKK serta instrumen akan dianalisis berdasarkan dapatan yang diperolehi oleh pengkaji. Ketiga-tiga faktor ini hendaklah dicantumkan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui Tujuan penyelidikan ini adalah kesesuaian pembangunan perisiandan pengajaran pendekatan. Hal ini bertujuan untuk Sebandi membolehkan pengguna sasarannya iaitu pelajar adalah pelajar dan guru Sekolah Kebangsaan Matang. warna. disediakan dilaksanakan dengan kaedah yang teratur. Pengkaji juga mencadangkan beberapa reka pertumbuhan. Terdapat sebilangan besar guru-guru yang masih menggunakan kaedah tradisional hanya menggunakan kapur dan papan hitam sahaja dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. The sample consisted of students and teachers in Sekolah Kebangsaan Matang Sebandi. cognitivism. kandungan pelajaran dan murid. to receive feedback from them. kaedah dan teknikuntuk yang melihat bersesuaian serta terancang. Di sinilah letaknya teknologi pendidikan yang sepatutnya ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c dimanfaatkan dengan cekap dan berkesan oleh guru-guru (Abd. and constructivism theory. In this study. Dalam kajian ini. didapati masih ramai guru tidak menggunakan bahan bantu atau alat semasa pengajaran mereka. Selain itu. Kata Kunci :masing-masing Perisian pengajaran pembelajaran 00000000 OBJEKTIF KAJIAN ABSTRACT The purpose of this research is to examine the appropriateness of teaching software 1Membangunkan perisian PPBK bertajuk Ikan Hiasan yang menghasilkan gambaran suasana development and computer aided learning courseware titles 'Ornamental Fish' Life Skills 5 yang sebenar untuk meningkatkan minat dan motivasi pelajar Tahun 5. 2006). gambar. also track the effectiveness of teaching and learning using traditional methods or conventional methods currently adopted by teachers today. di rumah. Pelajardan akan mempunyai menggunakan minat yang lebih dengan pelbagai animasi. Namun demikian. audio 003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c dan sebagainya dalam pembangunan PPBK ini. Faktor persediaan mental.Berdasarkan kajian tersebut. . Oleh itu. pengalaman dan kemahiran dalam kalangan anggota adalah penting kearah sesuatu perubahan dalam sesebuah organisasi. persediaan tersebut perlu merangkumi persediaan mental dan fizikal.Kini. respondents are required to answer the survey questions 2Membantu pelajar Tahun 5 menerapkan strategi dan teori pembelajaran. penggunaan komputer menjadi semakin penting berikutan kemajuan pesat pembangunan teknologi di Malaysia. responden dikehendaki menjawab soalan kajiProgram selidik pendidikan awal kanak-kanak perlu diadaptasikan mengikut kepelbagaian dari segi 049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000 bagi mendapat maklumbalas daripada mereka. 696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000 Hidup sekolah rendah. guru kurang menggunakan alat teknologi pendidikan (ATP). salah satu kaedah untuk melaksanakan peranan ini adalah dengan menggalakkan perkembangan teknologi pendidikan di sekolah masing-masing yang dapat memberi manfaat untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. kajian ini turut mengesan sejauh mana keberkesanan 00204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001 pengajaran pembelajaran kaedah konvensional ataupun kaedah tradisional 54646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000 ini. Selain itu juga. In addition. Oleh itu guru yang kurang berpengetahuan dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi perlu bertindak untuk mencapai kemajuan tersebut.

Sampel kajian ini akan dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan di Samarahan. Mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang. Jumlah sampel seramai 30 orang dipilih kerana kajian ini hanya berbentuk tinjauan dan jumlah tersebut akan memudahkan proses kaji selidik. Sampel yang dipilih adalah secara rawak dan mempunyai pelbagai tahap kecerdasan dan kebolehan. Pelajar hanya diminta untuk menjawab soalan yang diberi bagi memudahkan pengkaji mendapatkan maklum balas terhadap kajian yang dijalankan. Kesesuaian sampel ini adalah berdasarkan persetujuan guru besar. ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c6 96e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d53465400000000 49454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d485020200000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116 3707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000002 04000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646 d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d4 000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c72545 2430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c746578740000000043 6f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79000 0646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000001273 5247422049454336313936362d322e3100000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 .KAEDAH KAJIAN Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah tinjauan yang berbentuk deskriptif kuantitatif. Soal selidik merupakan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data dalam kajian ini. Jumlah sampel yang dipilih ialah seramai 30 orang murid Tahun 5 iaitu 17 responden lelaki dan selebihnya responden perempuan. Sarawak. Segala perkara berkaitan dengan sampel seperti nama dan sebagainya akan dirahsiakan oleh pengkaji.

2 725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000 1.1 dikumpul akan dianalisa secara kuantitatif dan 696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000 1.1 4646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000 7. responden dikehendaki 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 PPBK pandangan dalam pengajaran menjawab beberapa soalan Kesesuaian untuk mendapatkan atau tinjauan berkaitan dengan 163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000 56.0 000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e 790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000 Rajah 1.1 diberikan penilaian secara manual.2 ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c kalangan pelajar Tahun 5.3 dari segi meningkatkan motivasi dan daripada pelbagai kecerdasan.0 003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c 4. 63.Kesesuaian Pembangunan Komputer (PPBK) Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Hasil pengumpulan maklumat tentang kesesuaian pembangunan perisian pengajaran dan ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c6 96e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d53465400000000 49454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d485020200000000000000 Jadual 1 : Kesesuaian Pembangunan perisian PPBK BIL 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116 PERKARA 3707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000002 SANGAT SETUJU (1) 04000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646 SETUJU (2) TIDAK PASTI (3) d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d4 KURANG SETUJU (4) 000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c72545 TIDAK SETUJU (5) 2430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c746578740000000043 6f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79000 0646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000001273 % 5247422049454336313936362d322e3100000000000000000000000000000000000000000000000000000 % 0 % % PROSEDUR PENGUMPULAN DATA % 1 Persepsi pelajar Kajian ini akan dijalankan di sebuah sekolah rendah iaitu Sekolah Rendah Sebandi Matang.3 Asajaya. Data-data mentah yang 4. Sampel kajian adalah terdiri daripada 30 orang murid yang dipilih secara rawak dan 23.7 kesesuaian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer untuk tajuk 00204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001 31. Kajian ini akan mengkaji 8.0 : Persepsi Pelajar tentang PPBK 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000000 00000000 . 2Dalam kajian ini. Hasil dapatan kajian dianalisis berdasarkan pemerhatian 049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000 berasaskan elemen soalan yang diketengahkan.

peratusan persetujuan amat tinggi berbanding 0000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce0002000900060031000061637 yang lain di mana persepsi pelajar terhadap pembelajaran secara tradisional memang tidak memberi suasana yang seronok semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.1 : Kesesuaian PPBK dalam aktiviti pengajaran ffd8ffe000104a46494600010201009f009f0000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c48 4c696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d53465400 00000049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d485020200000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000001163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f00000001 4626b707400000204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a0 000024000000014646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c000 0008676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656 368000004300000000c725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043 c0000080c7465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d506 1636b61726420436f6d70616e790000646573630000000000000012735247422049454336313936362 d322e31000000000000000000000012735247422049454336313936362d322e310000000000000000 00000000000000000000000000000000000000 Berdasarkan hasil pengumpulan maklumat tentang kesesuaian pembangunan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) adalah diperoleh seperti yang dikemukakan dalam rajah 1. Rajah 1. Terdapat dua carta pai yang menunjukkan keputusan responden terhadap kesesuaian pembangunan perisian PPBK.Rajah 1. Penggunaan teknologi dalam pendidikan berjaya meningkatkan prestasi pelajar sehingga 10 ke 20 peratus lebih daripada kaedah pengajaran konvensional. 8 peratus menjawab tidak pasti. Hal 00000000000000000000000000000000000011637072740000015000000033646573630000 ini01840000006c77747074000001f000000014626b707400000204000000147258595a0000021 menyebabkan suasana pembelajaran amat membosankan pelajar. Dengan yang demikian.0 dan rajah 1. perisian yang akan dibangunkan merangkumi strategi pembelajaran koperatif. Mata yang paling tinggi di jawab oleh responden ialah sangat setuju iaitu 64 peratus. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara koperatif adalah berasaskan kepada 0000000000000000000000000000000000000000000000 kepercayaan bahawa sekumpulan murid yang mempunyai semangat bekerjasama akan mencapai objektif pengajaran secara cepat dan lebih berkesan daripada usaha secara bersendirian (Ekhaml 1995). Kumpulan yang dibentuk adalah terdiri daripada pelajar-pelajar 61726420436f6d70616e7900006465736300000000000000127352474220494543363139363 yang pencapaian akademik yang pelbagai. 8000000146758595a0000022c000000146258595a0000024000000014646d6e640000025400 000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000003d400000 0246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c Dalam pembelajaran koperatif pelajar menjalankan tugas dalam satu kumpulan untuk mencapai 725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c746 matlamat yang sama (Heinich et al. 23 peratus menjawab setuju.1996).1. Secara keseluruhannya. terdiri daripada lelaki dan perempuan serta pelbagai 62d322e31000000000000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000 bangsa. 4 peratus menjawab kurang setuju dan 1 ffd8ffe000104a46494600010201009f009f0000ffe20c584943435f50524f46494c450001010 peratus menjawab tidak setuju. . Setiap kumpulan merupakan ahli aspek tertentu dalam 5787400000000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b tugasan yang diberi oleh guru. 3704d5346540000000049454320735247420000000000000000000000000000f6d600010000 Kebiasaannya pengajaran secara tradisonal berlangsung dengan kaedah chalk & talk sahaja 0000d32d485020200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tanpa melibatkan penglibatan pelajar semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku.1 merujuk kepada persepsi responden terhadap pengajaran yang berlaku sebelum perisian PPBK ini dibangunkan.

pengkaji dapat menerima maklum balas daripada responden mengenai kesesuaian pembangunan perisian ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c 696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000 Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. (1985) telah 163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000 membuktikan PPBK membawa kesan yang positif terhadap proses pengajaran dan 00204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001 pembelajaran. Daripada maklumat yang diperolehi juga. guru Pendidikan Kemahiran Hidup perlu mempelbagaikan strategi 163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000 pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. dengan adanya perisian ini pelajar dapat belajar dalam keadaan yang ceria dan aktif. Hal 00000000 ini akan memupuk sifat rajin mencuba dan belajar dalam kalangan pelajar Tahun 5. 7 peratus menjawab tidak pasti. Kebanyakan responden bersetuju dengan pengkaji untuk membangunkan perisian pengajaran ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c Hidup sekolah rendah. Kulik & Kulik 1986). pelajar kebanyakannya 696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000 meminati kaedah PPBK ini sebagai penggalak untuk mereka belajar dengan aktif dan seronok. pelajar akan lebih 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000000 memahami pelajarannya dengan lebih mendalam (Roblyer et al. Melalui soalan kaji selidik ini juga. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 Kajian-kajian yang dijalankan oleh Kulik & Kulik 1986) dan Robyler et al. Analisis data menunjukkan 57 peratus responden menjawab sangat setuju. Perisian ini boleh dijadikan sebagai 696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000 alternatif lain kepada strategi pembelajaran atau sebagai alat bantu mengajar yang berteknologi 049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000 untuk pelajar-pelajar sekolah rendah bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. Oleh hal yang demikian. PPBK juga dapat meningkatkan kefahaman. dapatlah dirumuskan bahawa melalui kaji selidik yang dijalankan ianya telah banyak dirangsangkan oleh minat pelajar dalam mempelajari sesuatu tajuk dan gaya pembelajaran setiap individu pelajar yang berbeza. 049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000 Penggunaan PPBK dalam bilik darjah berjaya meningkatkan mutu pendidikan (Sandholtz 1997). 000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e Pelajar yang menggunakan PPBK sanggup menghabiskan lebih masa dalam sesuatu 790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000 subjek kerana tertarik dengan pelbagai aktiviti yang disediakan. guru juga perlu menggunakan alat 725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000 000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e bantu mengajar yang boleh menarik minat pelajar belajar dengan aktif. Contohnya dengan 790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000 menggunakan perisian yang akan dibangunkan. 4 peratus menjawab kurang setuju dan 1 peratus menjawab tidak setuju. Hal ini adalah kerana proses pengajaran menggunakan perisian merupakan proses pengajaran yang bermakna dan tidak memberi tekanan kepada setiap individu. Perisian yang akan dibangunkan pastinya boleh 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000000 memberi suasana pembelajaran yang aktif oleh pelajar-pelajar kerana jiwa pelajar sekolah 00000000 rendah memerlukan keseronokan dalam setiap perkara.Rajah 1. Pada keseluruhannya. 1985. PPBK boleh dibina 003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c sehinggakan mudah digunakan oleh pelajar yang belum mahir menggunakan komputer (Baldwin 725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000 1986). Implikasi daripada dapatan ini adalah tanggapan pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Kemahiran Hidup adalah membosankan dan tidak menarik dapat disingkirkan. Strategi yang digunakan tidak 00204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001 seharusnya terhad kepada penyampaian isi kandungan dengan menggunakan kaedah chalk & 4646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000 talk semata-mata kerana ingin menghabiskan sukatan pelajaran tanpa mengambil kira tahap 003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c kefahaman dan penerimaan pelajar terhadap isi pembelajaran. Berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan bahawa pencapaian peratusan yang tinggi dan signifikan dalam ujian. Justeru. implikasinya di sini menunjukkan bahawa perisian ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c Hidup tahun 5 sekolah rendah sesuai untuk dibangunkan. 049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000 00204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001 4646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000 003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c 725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000 000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e 790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000000 00000000 . 31 peratus menjawab setuju.1 pula merujuk kepada kesesuaian pembangunan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer PPBK dalam pengajaran. meningkatkan keupayaan untuk 4646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000 mengingati bahan pengajaran dan meningkatkan daya pemikiran pelajar. Implikasi daripada 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 dapatan yang didapati juga.

aktiviti atau permainan yang dibuat oleh guru dan sebagainya. kaedah penyampaian yang digunakan oleh guru. Kajian ini diharapkan dapat memberi kepekaan dan rangsangan serta dapat menyumbang sesuatu yang berfaedah kepada masyarakat khususnya para pelajar serta guru yang mengajar Pendidikan Kemahiran Hidup. Peranan guru dalam menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan perisian ini amat penting sebagai penggalak kepada pelajar untuk belajar dengan aktif. alat bantu mengajar yang menarik.Dalam Pendidikan Kemahiran Hidup. Antaranya ialah. Hal ini demikian akan memberi lebih keyakinan kepada pelajar untuk menguasai aktiviti pembelajaran semasa di dalam kelas. Hasrat kerajaan untuk melahirkan pelajar yang celik IT boleh dicapai dengan membangunkan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Kesemua unsur ini memainkan peranan yang penting bagi menarik minat pelajar untuk belajar dengan aktif di dalam kelas. Tambahan bilangan responden dari semua tahap akan memberikan lebih banyak keputusan yang akan diperolehi. 696e6f021000006d6e74725247422058595a2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000 049454320735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4850202000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 163707274000001500000003364657363000001840000006c77747074000001f000000014626b7074000 00204000000147258595a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a000002400000001 4646d6e640000025400000070646d6464000002c400000088767565640000034c0000008676696577000 003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561730000040c0000002474656368000004300000000c 725452430000043c0000080c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c7465787400000 000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e 790000646573630000000000000012735247422049454336313936362d322e3100000000000000000000 0012735247422049454336313936362d322e310000000000000000000000000000000000000000000000 00000000 . Selain itu. menyuruh pelajar sendiri mengendalikan PPBK dengan menyelesaikan aktiviti yang terdapat pada perisian yang akan dibangunkan. terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi minat murid terhadap aktiviti pembelajaran mereka di dalam kelas. Contohnya. Interaksi lisan yang dimaksudkan ialah guru memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Untuk menjalankan kajian ini dengan lebih berkesan. adalah dicadangkan supaya beberapa instrumen-instrumen lain ditambah dalam kajian dengan memberi tempoh masa yang lebih panjang pada masa akan datang. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini amat sesuai didedahkan kepada pelajar di bangku sekolah rendah lagi agar mereka mengikuti perkembangan era globalisasi yang semakin canggih pada masa sekarang. saya akan terus berusaha menanamkan minat dan cinta murid terhadap aktiviti pembelajaran pelajar sekaligus memberi motivasi dan rangsangan kepada pelajar-pelajar. adalah disarankan agar beberapa kajian lanjutan lain dibuat bersesuaian atau bersamaan dengan tajuk kajian ini agar lebih mendapat impak yang berkesan berkaitan dengan kesesuaian pembangunan ffd8ffe000104a46494600010201004800480000ffe20c584943435f50524f46494c4500010100000c484c Kemahiran Hidup tahun 5 sekolah rendah. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kemahiran Hidup seharusnya sentiasa berpusatkan kepada pelajar dengan mengadakan aktiviti interaksi lisan yang merangsang pemikiran dan minat serta motivasi pelajar untuk belajar. Sebagai bakal guru dan pembimbing kepada pelajar.