Anda di halaman 1dari 61

RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN DUA

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu 1 dan 2 Tema: Pada akhir pelajaran, Fokus Utama: murid-murid dapat: Dunia Kami 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1. bertutur berdasarkan berkaitan kehidupan harian dengan Tajuk: sesuatu teks. menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang Tahun Dua 2. mengaitkan maklumat sesuai. Cerdik dengan sesuatu bahan. 3. bercerita tentang diri sendiri. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 4. membina pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. 5. bertutur secara bertatasusila. 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Melafazkan ucapan secara Bertatasusila

KELOMPOK

HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU

OBJEKTIF 6. menyampaikan sesuatu maklumat dengan betul. 7. menyatakan maklumat dengan ayat yang betul. 8. mengenalpasti sesuatu maklumat dengan tepat. 9. membina dan menjawab soalan. 10.mencari maklumat melalui pelbagai sumber 11.menceritakan sesuatu perkara berdasarkan maklumat. 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. Fokus Sampingan: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Aras 2 (i) Menyenaraikan isi berdasarkan perkara yang didengar atau diperdengarkan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

IMPAK

Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan.

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Nama, Kata Tanya, Tanda Baca, Imbuhan Kosa Kata: nama, cita-cita, hobi, dan lain-lain Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pend. Muzik, Pend. Moral, PSV Nilai : kasih-sayang, hormatmenghormati, dll Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : menjana idea Kemahiran Pelbagai : interpersonal, intrapersonal, visual-ruang. BCB

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu 3
Tema: Dunia Kami Tajuk: Kawan Baharu Pada akhir pelajaran, Fokus Utama: murid-murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat 1. melafazkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang dengan menggunakan betul dan memahami perkara yang sebutan yang betul dan dibaca. intonasi yang sesuai. 2. melakonkan sesuatu bahan dengan berkesan. Fokus Sampingan: 3. mengenalpasti isi-isi penting daripada bahan. 4. membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. 5. memperoleh maklumat daripada sesuatu bahan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.

Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan ayat. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN Sistem Bahasa: Tatabahasa: Sinonim, Ayat Tanya, Tanda Baca, Imbuhan Kosa Kata : kawan, ketua, kelas, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Matematik, Pend Moral, Pend Agama Islam Nilai: sopan-santun, hormatmenghormati kerjasama, dll KBT KB: menyusun mengikut keutamaan KP: intrapersonal, interpersonal, BCB, TKM Catatan : Cuti Tahun Baru Cina

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu 4
Tema: Dunia Kami Tajuk: Kami di Sekolah Pada akhir pelajaran, Fokus Utama: murid-murid dapat: 8.1 Membina dan menulis perkataan, 1. menulis perkataan ayat tunggal, dan ayat majmuk. berdasarkan sesuatu gambar. 2. menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal. 3. menulis teks yang diimlakkan. 4. menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal. 5. membina perkataan berdasarkan sukukata. 6. membina ayat tunggal. 7. mencari sesuatu maklumat 8. memaklumkan hasil dapatan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Fokus Sampingan: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda Baca, Kata Nama, Imbuhan, Sinonim, dll Kosa Kata : cantik, bersih, lukis, sekolah, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Matematik, Kajian Tempatan Nilai: hormat-menghormati, kasih- sayang, dll KBT KB: mengimlak KP: intrapersonal, interpersonal, BCB, KMD

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu 5
Tema: Keluarga Ceria Tajuk: Keluarga Saya Pada akhir pelajaran, Fokus Utama: murid-murid dapat: 2.1 Bercerita dengan menggunakan 1. menceritakan sesuatu kata, frasa, ayat serta sebutan dan yang didengar intonasi yang baik dan jelas. berdasarkan maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. melafazkan ucapan secara bertatasusila. 3. menyatakan sesuatu maklumat berdasarkan gambar. 4. mendengar dan berlakon secara berkesan. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat

Aras 2 (i)

Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 3 (ii) Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 1 (i) Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan.

Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan perkataan dan frasa yang jelas.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan.

IMPAK

Fokus Sampingan: 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 (i) Meminta keizinan dan memenuhi keperluan dengan bersopan. Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 3 (i) Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan dengan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Aras 3 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Tunggal, Kata Ganda, Kata Nama, Tanda Baca Kosa Kata : ayah, abang, kakak, adik,dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Muzik, Kajian Tempatan Nilai: kasih-sayang, rajin, dll KBT KB: menghubungkait KP: intrapersonal, interpersonal, Kontekstual, BCB

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Catatan : Cuti Hari Raya Aidil Adha

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu 6
Tema: Keluarga Ceria Tajuk: Tanggungjawab Kami Pada akhir pelajaran, Fokus Utama: murid-murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat 1. menyampaikan puisi dengan sebutan dan intonasi yang dengan menggunakan betul dan memahami perkara yang gaya dan intonasi yang dibaca. sesuai. 2. menyatakan pendapat tentang sesuatu yang diberikan. Fokus Sampingan: 3. mencari makna sesuatu bahan. 4. membaca ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul.

Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan ayat. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN Sistem Bahasa: Tatabahasa: Sinonim, Imbuhan, Tanda Baca Kosa Kata : masak, tolong, kemas, jasa, dll. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Muzik, Kajian Tempatan Nilai: bertanggungjawab, berhemah tinggi KBT KB: membuat urutan, menyusun mengikut keutamaan, membanding dan membeza KP: muzik, kinestetik. BCB

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu 7
Tema: Keluarga Ceria Tajuk: Saya Sayang akan Mereka Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. menyusun dan membina ayat mudah. 2. menghasilkan tulisan yang cantik dan kemas. 3. menulis menggunakan tulisan berangkai. 4. membina dan menulis ayat mudah. 5. menguji daya ingatan. 6. menyampaikan sesuatu maklumat. 7. menulis ayat dalam kad ucapan. 8. menghasilkan kad ucapan secara kreatif. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Fokus Utama: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Fokus Sampingan: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 (ii) Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Rangkaikata, Kata Adjektif Kosa Kata : gagah, cantik, cergas, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Muzik, PSV, Matematik Nilai: kasih-sayang, kesyukuran KBT KB: merekacipta, menjana idea KP: intrapersonal,, kinestetik. BCB

Catatan : Cuti Maal Hijrah

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama:

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Minggu 8
Tema:

1. menceritakan tentang sesuatu perkara berKami Murid dasarkan gambar. Cemerlang 2. menyampaikan pendapat dengan jelas dan tepat. Tajuk: Amalan Cemerlang 3. memaklumkan tentang sesuatu perkara. 4. bertutur berdasarkan sesuatu maklumat. 5. menjanakan idea dan memproses sesuatu maklumat secara teratur

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat

Fokus Sampingan: 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci dan tersusun. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai Aras 3 (i) Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa serta ayat yang jelas dan tepat. Aras 3 (i) Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 (i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal berganding, dan konsonan bergabung dengan betul.

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan, Kata Kerja Kosa Kata : komputer, siber, e-mail, tetikus, monitor, dll. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains dan BI Nilai: keberanian, kerajinan, rasional KBT KB: menjana idea KP: intrapersonal , interpersonal, KMD, TMK

HASIL PEMBELAJARAN KELOMPOK OBJEKTIF

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU Minggu 9 Tema: Kami Murid Cemerlang Tajuk: Amalan Cemerlang Pada akhir pelajaran, muridmurid dapat: 1. mengkaji dan membincangkan sesuatu perkara berdasarkan sesuatu maklumat. 2. menyatakan pendapat berdasarkan maklumat yang diterima. 3. memberikan jawapan berdasarkan soalan yang dikemukakan. 4. melakonkan perbualan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Fokus Utama: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman oleh pihak lain. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai Fokus Sampingan: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman oleh pihak lain. 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan, Tanda Baca Kosa Kata : cemerlang, bijak, makmal, cergas, dll Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan perkataan dan frasa yang jelas. Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai Aras 1 (i) mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3 (i) mengemukakan pandangan yang dibina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Pengisian Kurikulum: Ilmu: KT, Sains, Pend Moral, PAI Nilai: berdikari, keberanian KBT KB: menghubungkait, meramal KP: intrapersonal , interpersonal, Konstrukivisme, BCB

KELOMPOK MINGGU Minggu 10 Tema: Kami Murid Cemerlang Tajuk: Bijak Belajar

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Pada akhir pelajaran, muridmurid dapat: 1. membaca sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. membaca dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. 3. menjawab soalan pemahaman. 4. memberikan komen berdasarkan bahan yang dibaca.

Fokus Utama: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman oleh pihak lain. Fokus Sampingan: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Sinonim Kosa Sistem: takziah, lalai, jadual, rahsia, dll. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Matematik, Pend Moral Nilai: kerajinan, berdikari

Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.

Aras 2 (i) Memberikan komen dengan mengaitkan pengalaman sedia ada.

Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. KBT KB: mengumpul, mengelas, menyusun mengikut keutamaan KP: intrapersonal , interpersonal, TMK, BCB

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU Minggu 11 Tema: Kami Murid Cemerlang Tajuk: Sifat Murid Cemerlang 3. menyusun dan menulis perkataan. 4. membina kata hubung yang sesuai. 5. menulis perkataan berdasarkan klu. 6. menyelesaikan sesuatu tugasan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. menulis perkataan. 2. membina ayat tunggal berdasarkan sesuatu perkataan. Fokus Utama: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Fokus Sampingan: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu teks tentang sesuatu tajuk. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif, Kata Hubung, Kata Kerja Kosa kata : bestari, sekolah, biadab, peramah, cemerlang, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu : Pend. Seni Visual Nilai : Berhemah tinggi, Kesederhanaan KBT: KB : Menilai KP : Intrapersonal, interpersonal, kinestetik. KMD, BCB Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Aras 3 (i) Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK MINGGU Minggu 12

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Fokus Utama: Tema: Destinasi Pelancongan Tajuk: Mari Melancong Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. bertutur berdasarkan sesuatu bahan dengan teliti. 2. mentafsirkan dan melaporkan sesuatu maklumat Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara

Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Menjawab soalan secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

3. mendengar sasuatu bahan dengar teliti 4. menjawab soalan pemahaman 5. menyampaikan cerita yang diperdengarkan 6. mengecam maklumat daripada bahan 7. menyampai maklumat berdasarkan sesuatu bahan. Fokus Sampingan: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (ii) Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Hubung, Kata Tanya, Kata Nama, Kosa Kata : negara, melancong, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu : KT,PSV Nilai : patriotisme, semangat bermasyarakat. KBT: KB : menjana idea KP : naturalis, visual, BCB, Konstruktivisme Minggu 13 Tema: Destinasi Pelancongan Tajuk: Pulau Lagenda Pada akhir pelajaran, murid murid dapat: 1. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menyatakan isi-isi penting dalam teks yang dibaca. Fokus Utama: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

3. membaca dan memahami sesuatu maklumat 4. menyampaikan sesuatu maklumat berdasarkan bahan

Fokus Sampingan: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.

Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Sistem Bahasa: Tatabahasa : Simpulan Bahasa, Kata Nama, Imbuhan Kosa Kata : terbang, selamat. lagenda sekejap dll Pengisian kurikulum: Ilmu : KT, Sains, Matematik Nilai : kebebasan, kesyukuran KBT: KB : menyusun mengikut keutamaan KP : intrapersonal, interpersonal, BCB, Kontekstual KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu 14 Tema: Destinasi Pelancongan Tajuk: TempatTempat yang Menarik Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. menulis ayat dengan tulisan yang cantik. 2. mengenalpasti isi penting berdasarkan sesuatu bahan 3. menulis karangan berpandukan isi yang diberikan. 4. mengenalpasti dan membetulkan kesilapan tanda baca dalam ayat. 5. menyelesaikan teka silang kata. 6. membina dan mengesan perkataan. Fokus Sampingan: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Fokus Utama: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 3 (ii) Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik. Aras 3 (i) Menulis karangan berpandukan isiisi penting yang diberikan.

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan kesilapan ayat. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa : Sinonim, Kata Tanya Kata Nama, Tanda Baca, Kata Ganda. Kosa Kata : nyaman, taman, hadiah dll Pengisian Kurikulum: Ilmu : KT Nilai : berhemah tinggi, patriotisme KBT: KB : menghubungkaitkan KP : intrapersonal, interpersonal TMK, Konstruktivisme

Catatan : Cuti Sempena Melaka Bandaraya Bersejarah

KELOMPOK MINGGU Minggu 15 Tema: Cintailah Alam Sekitar Tajuk:

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Fokus Utama: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. berbual-bual tentang 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Kelab Kembara

sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 2. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah. 3. melaporkan sesuatu perkara mengikut keutamaan. 4. menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Fokus Sampingan: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 3 (i) Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Aras 3 (i) Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata : unggun, khemah, puisi, ahli kelab dll. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, Matematik Nilai: berdikari, kerjasama dll KBT KB: menilai, meramal KP: visual-ruang naturalis. Konstruktivisme, KMD, BCB Minggu 16 dan 17 Tema: Cintailah Alam Sekitar Tajuk: Menjaga Alam Sekitar Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. membaca dan melakonkan sesuatu bahan. 2. mengenalpasti isi-isi penting. Fokus Utama: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibada. Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

3. menyampaikan sesuatu maklumat dengan betul. 4. membuat laporan secara

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Aras 1 (i) Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan.

logik. 5. membezakan maklumat berdasarkan sesuatu bahan 6. membaca dan memahami arahan. 7. menyampaikan maklumat berdasarkan sesuatu bahan Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Fokus Sampingan: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Aras 2 (i) Membaca ayat yang diberikan.

Aras 3 (i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. Aras 2 (i) Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 2 (ii) Menjelaskan maksud ayat yang diberikan.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri, Penjodoh Bilangan, Tanda Baca Kosa Kata : mereka, pokok, ketul,dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: KT, PSV Nilai: kerajinan, kerjasama KBT KB: membuat inferens KP: visual-ruang . BCB Catatan : Cuti Ganti Maulidur Rasul dan Cuti Hari Wesak

KELOMPOK MINGGU Minggu 18 Tema : Cintailah Alam Sekitar

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Fokus Utama: Pada akhir pelajaran, Murid-murid dapat: 1. menyusun perkataan 1.3 Memberikan dan memahami arahan Serta pesaanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti.

Tajuk: Saya Sayang akan Alam Sekitar

untuk membina ayat. 2.menulis maklumat berdasarkan sesuatu bahan. 3. mencantum ayat berdasarkan sesuatu bahan. 4. membina ayat majmuk berdasarkan teks. 5. mengecamkan dan membentuk sesuatu perkataan baru berdasarkan bahan. 6. mengecamkan bahan berdasarkan perkataan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Aras 3 (i) Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. IMPAK 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Fokus Sampingan: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri, Imbuhan, Tanda Baca Kosa Kata : cemar, bahasa isyarat, meludah, bertakung, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, Pend Moral / PAI Nilai: kebersihan fizikal dan mental KBT KB: membuat kesimpulan KP: kinestetik, intrapersonal, Interpersonal. BCB

kbhk311220031200 KELOMPOK MINGGU Minggu 19 & 20 Fokus Utama: Tema : Makanan Untuk Kesihatan Tajuk: Makanan Seimbang Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 2. menghuraikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang betul. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 2.2 Melaporkan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

3.

4.

menyatakan kesimpulan awal tentang sesuatu perkara. menerangkan tentang sesuatu perkara yang didengar.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 3 (i) Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan bahas yang sesuai.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

5.

menceritakan sesuatu perkara dengan menggunkana ayat yang betul. menyatakan maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. menghuraikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang betul.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Fokus Sampingan: 5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.

6.

7.

Aras 1 (ii) Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat tungggal, kata nama Kosa Kata : karbohidrat, protein, zat, vitamin,

lemak Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, KT, PJK Nilai: kebersihan fizikal dan mental KBT KB: mengkategori dan meramal KP, Kontekstual, Kontrukivisme KELOMPOK MINGGU Minggu 21 Fokus Utama: Tema : Makanan Untuk Kesihatan Tajuk: Kebersihan Makanan 2. 3. Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. memberikan penjelasan tentang bahan yang dibaca. memahami ayat dalam teks. membaca dan berlakon dengan sebutan dan intonasi yang betul. merujuki pelbagai sumber untuk mencari maklumat. membaca dan melengkapkan sesuatu 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan ayat Aras 3 (i) Membaca teks bukan sastera dan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca . OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

4.

5.

Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.

maklumat. Fokus Sampingan:

6. mengungkapkan
sesuatu maklumat semula dengan betul.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Nama, Ayat Majmuk, dan Penjodoh Bilangan Kosa Kata : keping, sebuah, tercemar, ciritbirit, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, PJK Nilai: kebersihan fizikal dan mental KBT KB: menjana idea KP, Kontekstual

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

KELOMPOK MINGGU Minggu 22

OBJEKTIF

IMPAK

Fokus Utama: Tema : Makanan Untuk Kesihatan Tajuk: Tabiat Makanan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. memilih jawapan berdasarkan sesuatu teks. 2. menyalin ayat dalam perenggan. 3. membaca sesuatu bahan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang sesuai. 4. mengesan kesilapan sesuatu perkataan dalam ayat. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mail yang mudah, menarik, dan bermakna. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 (i) Melengkapkan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. Aras 2 (i) Membaca perenggan berdasarkan bahan rangsangan.

Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan kesilapan ayat.

Fokus Sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. yang sesuai. Aras 1 (i) Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsanan bergabung dengan betul. Aras 1 (ii) Membaca ayat dalam teks yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan ayat.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Majmuk, Kata Adjektif,

Kata Hubung Kosa Kata : tabiat, pemakanan, menyebar, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, PJK, Muzik Nilai: kebersihan fizikal dan mental KBT KB: membuat keputusan dan menganalisis KP, Kontekstual

KELOMPOK MINGGU Minggu 23

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.

IMPAK

Fokus Utama: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2.3 Melaporkan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Tema : Kisah dan Teladan Tajuk: Peristiwa Berlaku yang

1. menyampaikan maklumat berdasarkan sesuatu bahan. 2. bercerita berdasarkan gambar dengan menggunakan bahasa yang betul.

3. memberikan pendapat tentang sesuatu perkara. 4. mengesan maklumat daripada sesuatu bahan. Fokus Sampingan: 5. menyatakan maklumat berdasarkan sesuatu bahan. 6. bercerita berdasarkan gambar. 7. membuat laporan mudah. KELOMPOK MINGGU Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya, Ayat Tunggal Kosa Kata : pengajaran, perkelahan, pertolongan, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pend Moral, KT, PAI Nilai: baik hati, kerjasama, prihatin,dll. KBT KB: menyusun dan menghubung kait. KP: Interpersonal Kontekstual, Kontrukivisme OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK MINGGU Minggu 24 Tema : Kisah dan Teladan Tajuk: Sang Merbah dan Sang Murai

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

1. membaca dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. 2. 3. 4. 5. 6. menyatakan maksut perkataan. menggunakan kata tanya dengan betul. menjelaskan sesuatu maklumat dengan betul. menjelaskan pendapat tentang sesuatu bahan. mengesan maklumat berdasarkan sesuatu bahan.

Fokus Utama: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. . Aras 1 (i) Mengenal pasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan ayat.

Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 (ii) Memberikan penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. IMPAK

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Fokus Sampingan: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: kata nama, ayat majmuk, imbuhan, simpulan bahasa dll Kosa Kata : sarang, berlindung, berwaspada, hinggap dll. Pengisian Kurikulum: Ilmu: PAI, KT Nilai: Rajin dan berdikari KBT KB: menjana idea, membuat hubungkait dalam perhubungan KP, Kontekstual

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 25 Tema : Kisah dan Teladan Tajuk : Jiran yang Prihatin 3. menggunakan daftar kata dengan betul. 4. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 5. mengecam maklumat berdasarkan sesuatu bahan. Fokus Sampingan: 6. mengumpulkan sesuatu bahan berdasarkan sesuatu arahan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud dan kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membaca ayat yang diberikan. Aras 2 (ii) Menjelaskan maksud ayat yang diberikan Aras 3 (i) Membaca ayat dalam perenggan. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menulis karangan berpandukan isiisi yang diberikan. Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. mengenalpasti isi-isi penting daripada teks. 2.menulis isi penting mengikut urutan. Fokus Utama: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif, Kata Kerja, Imbuhan Kosa Kata : melancong, berkas, memuji, mengucapkan Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pend Moral dan KT Nilai: baik hati, bekerjasama, prihatin, semangat bermasyarakat KBT KB: menjana idea, mentafsir, menginterprestasi KP, Kontekstual

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama:

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 26 Tema : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. memaklumkan sesuatu 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.

Kami Malaysia Tajuk : Janji Kami

Anak

maklumat berdasarkan situasi 2. menyatakan sesuatu perkara dengan ayat yang betul. 3. memerihalkan maklumat berdasarkan sesuatu gambar. 4. bersoaljawab tentang sesuatu topik. 5. menghubungkaitkan maklumat berdasarkan sesuatu bahan.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. Aras 3 (i) bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

2.4 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Fokus Sampingan: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks, tentang sesuatu tajuk. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif, Kata Ganda, Kata Bantu Kosa Kata : bersungguh-sungguh, tolongmenolong, undang-undang, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: KT Nilai: patriotisme, berhemah tinggi, hormatmenghormati KBT KB: meramal, menilai KP, KMD, Kontekstual

Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 27 & 28 Tema : Kami Malaysia Tajuk : Malaysia Negaraku Anak Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. menyatakan isi penting dalam teks. 2. memahami sesuatu maklumat berdasarkan teks. 3. mengecam isi-isi penting. 4. memahami perkataan. 5. membaca dalam pelbagai situasi 6. menyatakan pendapat berdasarkan sesuatu bahan. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Fokus Utama 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan ayat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.

Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Aras 2 (i) Merujuk kepad kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Frasa, ayat, serta sebutan, dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk, Kata Kerja Kosa Kata : kemerdekaan, perayaan, perbarisan, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: KT, Muzik, Pend Moral Nilai: patriotisme dan prihatin KBT KB: menjana idea, mengenalpasti idea KP, Kontekstual, BCB

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 29 & 30 Tema : Kami Anak Malaysia Tajuk : Hari Kebangsaan Malaysia

Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. menggunakan tanda baca dengan betul. 2. menulis dengan cantik dan kemas. 3. mengesan kesilapan dalam bahan. 4. mengedit dan memurnikan sesuatu penulisan. 5. menulis ayat mudah. 6. menghubungkaitkan sesuatu perkataan dengan gambar.

Fokus Utama: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 3 (i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan kesilapan ayat. Aras 3 (i) Menilai dan membetulkan kesilapan ayat dalam teks.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Fokus Sampingan: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk Kosa Kata : bunga api, meriah, kereta berhias, dll Pengisian Kurikulum: Ilmu: KT, Muzik, Pend Moral Nilai: patriotisme KBT KB: menjana idea KP, Kontekstual

Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 3 (ii) Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 31 Tema : Kita Pengguna Bijak Tajuk : Bijak Memilih Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. 2. 3. 4. bertutur berdasarkan sesuatu maklumat. memberikan pendapat secara rasional. mendengar dan memahami pesanan. mengucapkan kata bual dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. mendengar dan memahami sesuatu pesanan. menyampaikan sesuatu pesanan. menyampaikan pesanan berdasarkan sesuatu bahan. Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan tentang kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Aras 3 (i) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampikan oleh pihak lain.

Aras 3 (i) Bersoal-jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Aras 1 (i) Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. Aras 1 (ii) Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas. Aras 2 (ii) Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Aras 3 (i) Memaklumkan arahan serta pesanan yang diteerima secara jelas, tepat dan tersusun.

5.
6. 7.

KELOMPOK MINGGU 8. 9.

OBJEKTIF memberikan pendapat tentang sesuatu pesanan. memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan sesuatu perkara.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 (i) Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa serta ayat yang jelas dan tepat.

IMPAK

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal, kata nama Kosa Kata : barangan, tarikh luput, tanda harga, pasar raya Pengisian Kurikulum: Ilmu: Matematik, KT Nilai: Rasional, kejujuran, keadilan KBT KB: membuat kaitan, mentafsir KP: interpersonal, intrapersonal Kontekstual

10. menjelaskan maklumat berdasarkan sesuatu bahan.

Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.

Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 32

Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. menghuraikan sesuatu maklumat berdasarkan teks. menyatakan isi-isi penting berdasarkan teks. menjawab soalan pemahaman. menyatakan maksud perkataan.

Fokus Utama 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi mendapatkan tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan, kata ganda, peribahasa Kosa Kata : menabung, berjimat-cermat, nasihat Pengisian Kurikulum: Ilmu: Matematik Nilai: Kasih sayang, berdikari, kesederhanaan HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Tema : Kita Pengguna Sekolah Tajuk : Suka Menabung 2.

1 (i) membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 2 (i) merujuk kepada kamus untuk mencari makna, perkataan yang betul dan tepat. Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 (i) Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. KBT KB: membuat kaitan dan perhubungan, menyusun atur, menjana idea. KP: visual ruang, interpersonal Kontekstual KMD

3.

4. 5.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK

OBJEKTIF

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN KELOMPOK MINGGU Minggu : 33 Tema : Kita Pengguna sekolah Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. 2. mengimlak teks. menghasilkan tulisan berangkai. Fokus Utama 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. OBJEKTIF

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

Aras 3 (i) Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk.

Tajuk : Kelab Pengguna Sekolah

3.

mengedit teks bagi mengenalpasti kesalahan dalam teks. menghubungkaitkan sesuatu maklumat. menulis ayat dengan mengguna kan kata hubung.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.3 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Aras 3 (i) Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Aras 3 (i)Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

4. 5.

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 (i) Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan ,perkataan dan tanda baca dalam ayat. Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan kesilapan ayat.

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Fokus Sampingan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 (ii) Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: kata hubung, kata nama,imbuhan. Kosa Kata : menyebarkan, aktif, kegiatan Pengisian Kurikulum: Ilmu: Matematik, KH Nilai: Kejujuran, prihatin, semangat kemasyarakatan, keadilan. KBT KB: membuat kaitan dan perhubungan Kontekstual Konstruktivisme

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 34 Tema Flora dan Fauna Tajuk : Melawat ke Taman Botani.

Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. melaporkan sesuatu perkara berdasarkan maklumat. membina soalan untuk mendapatkan maklumat. memberikan jawapan yang betul. melafazkan sajak dengan cara yang betul. memberikan pendapat tentang sesuatu perkara.

Fokus Utama 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.4 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa , ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat,dan tersusun.

Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. Aras 1 (ii) Memberikan jawpan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Aras 3 (i) Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (i) Menyatakan kesimpulan awal tentang sesuatu perkaa dengan menggunakan kata, frasa, dan ayat yang tepat. Aras 1 (i) Mengenalpasti frasa dan ayaat-ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Aras 1 (i) Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan.

2.

3. 4. 5.

6. melakukan sesuatu perkara berdasarkan sesuatu perkara

HASIL PEMBELAJARAN KELOMPOK OBJEKTIF

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU Fokus Sampingan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta mengambil perkara yang dibaca. Sistem Bahasa: Tatabahasa: kata tanya, kata kerja,kata adjektif Kosa Kata : flora, fauna, lawatan, rombongan, tumbuhan. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, KT Nilai: kerajinan, kerjasama KBT KB: menyusun atur, mentafsir KP:interpersonal,intrapersonal Kontekstual. Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan,dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.

KELOMPOK MINGGU Minggu 35 Tema: Flora dan Fauna Tajuk: Alam Fauna Kita

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Pada akhir pelajaran, muridmurid dapat, 1.menyatakan pendapat berdasarkan sesuatu maklumat. 2. membaca ayat dengan memebrikan penekanan kepada intonasi berdarkan kepada tanda baca. 3. menyatakan isi penting dalam teks. 4. membaca teks dengan

Fokus Utama 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Aras 2(ii) Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. Aras 3(i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.

sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 3(i) Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Aras 1(ii) Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Aras 3(i) Membaca ayat dalam perenggan. Aras 3(ii) Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan.

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU Fokus Sampingan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

10.1 Menghasilkan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik,dan bermakna

Aras 3(i) Menulis karangan berpandukan isiisi yang diberikan.

Sistem Bahasa Tatabahasa : kata terbitan, kata ganda.kata kerja Kosa kata: menghasilkan, pakaian, ubat-ubatan, tumbuh-tumbuhan Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains, KT Nilai : Rasional KBT KB membuat kaitan dan perhubungan, menjana idea KP- interpersonal, intrapersonal

KELOMPOK MINGGU Minggu 36 Tema : Flora dan Fauna Tajuk:

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: ada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. menyusun maklumat Fokus Utama: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara bertatasusila. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 (ii) Menjawab soalan secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3(i) Merujuk pelbagai sumber untuk menari maklumat berkaitan tajuk

IMPAK

mengikut urutan. Kepentingan Flora dan Fauna 2. meneliti dan memahami sesuatu maklumat 3. menulis ayat mudah berdasarkan gambar. 4. mengkaji maklumat berdasarkan bahan. 5.menulis perkataan berdasarkan gambar. 6.membina ayat mudah berdasarkan sesuatu gambar.

maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Fokus Sampingan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik,dan bermakna. Sistem Bahasa: Tatabahasa: kata terbitan, kata ganda.kata kerja Kosa Kata : menghasilkan, pakaian, ubatubatan, tumbuh-tumbuhan

yang dibincangkan. Aras 1(i) Menyebut perkataan yang mengandungi difgraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Aras 2(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Aras 3(i) Menulis karangan berpandukan isiisi yang diberika Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, KT Nilai: Rasional KBT KB: membuatkaitan dan perhubungan, menjana idea KP: interpersonal

KELOMPOK MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

n.