Anda di halaman 1dari 6

KUIZ MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS RENDAH

(SCE 3108)

Jawab semua soalan (20 markah) 1. Apakah tujuan perancangan pengajaran ? A B C D Mengenal pasti skop dan urutan proses perubahan tingkah laku pelajar berdasarkan kurikulum Menolong guru menilai pengajaran berdasarkan huraian sukatan dan membuat pengubahsuaian

Memastikan penerusan pengajaran dan pembelajaran terus berlaku walau dengan guru ganti yang berlainan Memilih strategi pengajaran yang boleh memotivasikan pelajar dan memastikan zon pembelajaran efektif

2.

Antara berikut manakah bukan aspek yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam penyediaan perancangan pengajaran ? A B C D Senarai bahan yang diperlukan untuk guru dan pelajar Butiran lanjut mengenai tajuk dari huraian sukatan pelajaran dan buku teks Masa, tempat dan jenis pembelajaran individu, kumpulan kecil atau kumpulan besar Isi kandungan dan skop serta kedalamannya serta organisasi urutan isi seperti yang ditetapkan dalam huraian

3.
Pergerakan Ciptaan Pergerakan Suaian Persepsi

Persediaan Pergerakan Kompleks Pergerakan Mekanistik Pergerakan Terkawal

Rajah 1 Apakah jenis domain objektif yang mempunyai ciri-ciri seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1? 1

A B C D 4.

Afektif Efektif Kognitif Psikomotor

Berikan jenis domain objektif yang bertujuan memperkembangkan sikap dan nilai pelajar dan ditulis dalam bentuk perlakuan pelajar dalam rancangan pengajaran. A B C D Afektif Efektif Kognitif Psikomotor

Soalan 5 hingga 7 adalah berdasarkan Jadual 1. X menyatakan apa yang pelajar tahu dan boleh lakukan atau jangkaan apa yang pelajar tahu dan boleh lakukan setelah mengikuti pembelajaran Y menyatakan apa yang guru perlu buat iaitu apa yang perlu diajar, dan apa yang perlu dirancang untuk mengajar dalam pengajaran

Jadual 1 Jadual 1 menunjukkan butiran penyataan yang perlu dituliskan dalam sebuah rancangan pengajaran 5. Apakah peranan X? A B C D Mempertingkatkan jaminan kualiti daripada segi proses pengajaran dan pembelajaran Menentukan senarai topik, konsep, generalisasi atau kandungan unsur-unsur lain dalam mata pelajaran Memastikan perubahan perlakuan dalam diri pelajar, dalam proses pengajaran dan pembelajaran Mengenal pasti dan menilai hasil pendidikan yang dihasratkan serta membantu untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang

6.

Pilih banding beza yang paling tepat untuk X dan Y X A Berpusatkan pelajar Y Berpusatkan guru

B C D

Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran Berasaskan pembelajaran

Hasil pembelajaran Objektif pembelajaran Berasaskan pengajaran

7.

Selepas aktiviti simulasi murid dapat menyebut lima jenis nama binatang dengan betul apabila guru membunyikan lima jenis bunyi binatang tersebut

Cikgu Nani telah menulis berkaitan Y seperti penyataan di atas dalam rancangan pengajaran dan pembelajarannya. Manakah antara kriteria-kriteria berikut yang perlu ditulis oleh Cikgu Nani? I II III IV A B C D syarat situasi konten perlakuan I dan II sahaja III dan IV sahaja I , II dan III sahaja I, II, III dan IV

8.

Apakah prinsip pengajaran berasaskan Model Inkuiri Penemuan melalui kaedah deduktif dan intergratif ? A B C D Kombinasi deduktif dengan intergratif dalam satu pengajaran dari sepesifik ke umum Kombinasi deduktif dengan intergratif dalam satu pengajaran dari umum ke spesifik Mengintegrasikan isi kandungan dan kemahiran dalam satu pelajaran dari umum ke spesifik Mengintegrasikan isi kandungan dan kemahiran dalam satu pelajaran dari sepesifik ke umum

9.

Apakah nama langkah kedua dalam pengajaran berasaskan Kitar Pembelajaran Model 5E ? A B Evaluate (Evaluasi) Explain (Menjelaskan) 3

C D

Exploration (Eksplorasi) Expand (Pengembangan)

10.

Apakah tujuan dalam langkah ketiga dalam perancangan pengajaran harian? A B C D Menjelaskan isi pelajaran Menghuraikan tajuk pelajaran Memilih aktiviti pembelajaran, sumber dan penilaian Menetapkan objektif pelajaran dan hasil pembelajaran

11.

Cikgu Ahmad menyediakan rancangan pelajaran harian untuk mengajar sifat-sifat fizikal tumbuh-tumbuhan. Beliau telah memilih strategi pentaksiran untuk mendapatkan maklumat tentang pembelajaran muridnya. Apakah langkah yang boleh diambil oleh Cikgu Ahmad untuk memastikan pemilihan strategi pentaksiran tersebut adalah sesuai? A B C D Menggariskan isi pelajaran yang akan diajar hari itu Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajarannya Menentukan tugasan yang diberi boleh dicapai oleh murid Menerangkan konsep yang susah difahami dalam pelajaran

12.

Manakah antara aktiviti berikut yang boleh digunakan oleh seorang guru untuk mengakhiri pengajarannya secara berkesan. I II III IV Merumus pengajaran dengan menyatakan isi-isi penting. Memberi kuiz untuk menguji pengetahuan baru yang dikuasai. Menggunakan bahan bantu mengajar untuk menarik perhatian pelajar. Membina peta konsep yang mengandungi idea-idea penting yang diperolehi daripada proses pengajaran. I, II dan III I, II dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

A B C D

13.

Seorang guru pelatih perlu menulis refleksi tentang pengajarannya setelah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran. 4

Apakah yang patut dinyatakan oleh guru pelatih pada bahagian akhir refleksi itu? A B C D Pihak yang dapat membantu Kesimpulan refleksi pengajaran Hasil analisis isu utama peristiwa Tindakan susulan untuk dilakukan

14.

Pernyataan manakah antara berikut yang paling sesuai menerangkan kepentingan pengajaran mikro dalam latihan keguruan. I II III IV A B C D Menggabungkan semua kemahiran mengajar. Melaksanakan pengajaran dalam kumpulan yang kecil. Melaksanakan pengajaran dalam tempoh 10 15 minit. Memberi fokus kepada satu kemahiran bagi setiap sesi pengajaran. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

15.

Amin sedang berlatih kemahiran penyoalan dalam suatu sesi pengajaran mikro. Dia bertanyakan soalan berikut: Boleh kamu terangkan bagaimana proses kitaran air berlaku? Apakah yang perlu dilakukan oleh Amin agar pelajarnya lebih bersedia menjawab soalan beliau? A B C D Ubah semula soalan Meminta pelajar mengangkat tangan Berhenti seketika selepas mengemukakan soalan Memanggil nama pelajar sebelum mengemukakan soalan

16.

Semasa menerangkan tajuk kepentingan daya dalam kehidupan, Ammar menggunakan tangan dan beberapa pergerakan badan bagi memberi penekanan kepada isi-isi penting dalam pengajaran tersebut. Perkara ini merujuk kepada kemahiran pengajaran mikro jenis A B C Penutup Menerang Peneguhan 5

Variasi ransangan

17.

Manakah antara berikut paling sesuai digunakan oleh guru untuk mengajar tajuk Isipadu objek sekata? A B C D Model kiub dan kuboid Poster kiub dan kuboid Kepingan gambar kiub dan kuboid Nota pengukuran isipadu kiub dan kuboid

18.

Erna menganggukkan kepala dan memberi tanda thumbs-up sebagai tanda galakan kepada pelajarnya semasa proses pengajaran mikro. Apakah jenis peneguhan yang sedang Erna aplikasikan. A B C D Peneguhan lisan positif Peneguhan lisan negatif Peneguhan bukan lisan positif Peneguhan bukan lisan negatif

19.

Seorang guru pelatih merancang untuk melaksanakan satu sesi pengajaran makro bagi mata pelajaran Sains. Berikut adalah perkara yang harus dilakukan oleh guru pelatih sebelum sesi pengajaran makro tersebut kecuali A B C D Memastikan semua rakan hadir sebagai murid Menulis rancangan pelajaran harian bagi topik yang akan diajar Memastikan bahan sumber pengajaran dalam keadaan yang baik Berlatih kemahiran mengajar yang telah dipelajari semasa pengajaran mikro

20.

Selepas satu sesi pengajaran makro, Sarina mendapati terdapat satu hasil pembelajarannya tidak tercapai. Dia kemudian menulis perkara ini dalam ruangan refleksi. Pernyataan yang paling sesuai bagi refleksi ini ialah A B C D Kebanyakkan pelajar tidak membawa buku kerja Pengajaran Sains tidak dilaksanakan di bilik Sains Aktiviti yang dipilih tidak sesuai dengan pembahagian masa Pelajar penat dan tidak menumpukan perhatian semasa proses pengajaran