Anda di halaman 1dari 5

Ujian bulan Mac

MT PAPER 1

SULIT

Nama: Kelas:

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

UJIAN BULANAN SK TELISAI 2012 MATHEMATICS Kertas 1 MAC 1 jam

015/1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak termasuk muka hadapan

SULIT

Year 4

Ujian bulan Mac

MT PAPER 1

1.

Number 14 300 written in words is Nyatakan nombor 14 300 dalam perkataan A Fourteen thousand three hundred Empat belas ribu tiga ratus Four thousand three hundred Empat ribu tiga ratus Four thousand and three Empat ribu tiga One thousand four hundred and thirty Satu ribu empat ratus tiga puluh

Tulis lapan puluh dua ribu satu ratus enam dalam perkataan A C 5. 8 216 82 106 B D 80 216 82 160

B C D

Write twenty-five thousand seven hundred and nineteen in word Tulis dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilah belas dalam perkataan A C 26 719 26 700 B D 26 909 26 917

6.

2.

Number 26 514 written in words is Nyatakan nombor 26 514 dalam perkataan A Two thousand six hundred five hundred fourteen Dua ribu enam ratus lima ratus empat belas Twenty-six thousand and fourteen Dua puluh enam ribu empat belas Twenty-six thousand five hundred Dua puluh ribu lima ratus Twenty-six thousand five hundred and fourteen Dua puluh enam ribu lima ratus empat belas 8. 7.

Write sixty-seven thousand three hundred in word Tulis enam puluh tujuh ribu tiga ratus dalam perkataan A C 60 730 67 030 B D 67 003 67 300

B C D

Write ninety-four thousand and four in word Tulis sembilan puluh empat ribu empat dalam perkataan A C 94 000 94 040 B C 94 004 94 400

Write ninety-nine thousand and nine hundred and ninety-nine in word Tulis sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan dalam perkataan A C 99 990 99 909 B C 99 990 99 099

3.

Number 99 033 written in words is Nyatakan nombor 99 033 dalam perkataan A Ninety-nine and thirty-three Sembilan puluh sembilan puluh tiga 9. tiga

Nine thousand nine hundred and three Sembilan ribu sembilan ratus tiga Ninety-nine thousand and thirtythree Sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga Ninety-nine thousand three hundred and three Sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga thousand one
2

What is the digit value of each undelined digit? Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris? 40 738 A C 8 800 B D 80 8 000

10.

What is the digit value of each undelined digit? Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris? 89 562 A C 6 600 B D 60 6 000
Year 4

4.
SULIT

Write eighty-two hundred six in word

Ujian bulan Mac

MT PAPER 1

11.

What is the digit value of each undelined digit? Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris? 25 193 A C 1 100 B D 10 1 000 19.

Apakah nombor bagi 5 puluh ribu + 8 ribu + 2 ratus + 3 puluh + 1 sa A B 50 231 58 230 B D 58 031 58 231

12.

What is the digit value of each undelined digit? Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris? 12 846 A C 2 200 B D 20 2 000 20.

What is the value 7 ten thousand, 4 thousand, 1 ten and 1 one Apakah nombor bagi 7 puluh ribu + 4 ribu + 1 puluh + 6 sa A B 70 416 74 106 B D 74 016 74 160

Round off 28 071 to the nearest tens. Bundarkan 28 071 kepada puluh yang terdekat A C 28 000 28 071 B D 28 070 29 000

13.

The digit value of 4 in number 21 405 is Nilai digit 4 di dalam nombor 21 405 ialah A C 4 400 B D 40 4 000 21.

14.

The digit value of 5 in number 92 524 is Nilai digit 5 di dalam nombor 92 524 ialah A C 5 500 B D 50 5 000

Round off 59 909 to the nearest hundreds. Bundarkan 59 909 kepada ratus yang terdekat A C 59 900 59 999 B D 59 910 60 000

22.

15.

Partition the number 63 813 Cerakinkan nombor 63 813 A B C D 60 000 + 3 000 + 800 + 10 + 3 6 000 + 30 000 + 800 + 10 + 3 3 + 10 + 30 000 + 800 + 6 000 10 000 + 600 + 3 000 + 80 + 3

Round off 99 673 to the nearest thousands. Bundarkan 99 673 kepada ribu yang terdekat A C 99 600 99 700 B D 99 670 100 000

23.

63 058 + 5 596 = A C 68 644 68 664 B D 68 654 68 674

16.

Partition the number 52 022 Cerakinkan nombor 52 022 A B C D 2 + 20 + 20 000 + 500 + 0 20 000 + 200 + 5 000 + 0 + 2 5 000 + 20 000 + 0 + 20 + 2 50 000 + 2 000 + 0 + 20 + 2 24.

4 896 + 9 163 = A C 13 959 14 959 B D 14 059 15 059

17.

Partition the number 71 354 Cerakinkan nombor 71 354 A B C D 4 + 50 + 300 + 1 000 + 70 000 70 000 + 500 + 3 000 + 10 + 3 1 000 + 50 000 +700 + 40 + 3 10 000 + 7 000 + 300 + 50 + 4

25.

80 821 + 9 035 + 572 = A C 89 328 90 328 B D 89 428 90 428

26.

25 + 783 + 6 844 + 9 = A C 7 541 7 661 B D 7 651 7 761


Year 4

18.
SULIT

What is the value 5 ten thousand, 8 thousand, 2 hundred, 3 ten and 1 one
3

Ujian bulan Mac

MT PAPER 1

27.

Find the sum of 4 704 and 36 808. Cari jumlah 4 704 dan 36 808. A C 41 512 30 612 B D 40 502 30 502 37.

Selasa. Berapakah jumlah telur yang dijual A C 11 780 13 780 B D 12 780 14 780

28.

Find the sum of 26 514 and 40 708. Cari jumlah 26 514 dan 40 708. A C 67 212 67 232 B D 67 222 67 242

29.

Find the sum of 14 300 and 38 950. Cari jumlah 14 300 dan 38 950. A C 32 890 52 890 B D 42 890 62 890 38. A C 20 059 40 059 B D 30 059 50 059

There are 23 460 English books, 12 705 Malay and 8 645 Mandarin books in library. How many books are there altogether? Di sebuah perpustakaan terdapat 23 460 buah buku dalam bahasa Inggeris, 12 705 buah buku dalam bahasa Melayu dan 8 645 buah buku dalam bahasa Cina. Berapakah jumlah buku tersebut? A C 35 165 43 800 B D 43 700 43 810

30.

27 056 5 369 = Kamal has 13 045 stamps. He gives 1 542 stamps to Fazira. How many stamps does Kamal have now? Kamal ada 13 045 keping setam. Dia memberikan 1 542 keping setem kepada Fazira. Berapakah baki setem Kamal? A C 39. A C 40 000 30 000 B D 35 000 25 000 12 503 13 543 B D 13 503 14 587

31.

31 035 + 9508 = A C 30 533 40 533 B D 30 543 40 543

32.

100 000 60 000 5 000 = The difference between two number is 9 154. The larger number is 13 748. Find the other number. Beza antara dua nombor ialah 9 154. Nombor yang lebih besar ialah 13 748. Cari nombor yang satu lagi. A C 40. A C 13 840 72 720 B D 14 480 77 520 4 494 4 694 B D 4 594 4 794

33.

50 000 3003 = A C 47 097 46 007 B D 46 997 19 997

34.

43 600 + 2400 31 520 = What must to be added to 4 302 to make it 70 000? Berapakah mesti ditambah kepada 4 302 supaya menjadi 70 000? A C 74 698 75 598 B D 75 508 75 698

35.

What must to be added to 4 302 to make it 70 000? Berapakah mesti ditambah kepada 4 302 supaya menjadi 70 000? A C 74 698 75 598 B D 75 508 75 698

36.

Mr. Khoo sold 5 880 eggs on Monday. He sold 6 900 on Tuesday. What is the total number of eggs sold? Encik Khoo menjual 5 880 biji telur pada hari Isnin. Dia menjual 6 900 pada hari
4 Year 4

SULIT

SULIT INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON 1. This question paper consists of 40 questions. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Answer all questions. Jawab semua soalan. 3.

015/1

Each question is followed by four alternative answers, A, B, C or D. For each question, choose one answer only. Blacken your answer on the objective answer sheet provided. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi Setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jwapan objektif yang disediakan.

4.

If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Then blacken the new answer. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5.

The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

6.

You may do your working in the spaces on the question paper. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini.

015/1

2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah SULIT