Anda di halaman 1dari 1

NO

1 PENGHARGAAN

PERKARA

MUKA SURAT
1

2 3 4

ISI KANDUNGAN TAJUK PROJEK TUGASAN INDIVIDU a) skema pengutaraan tampak b) ciri-ciri skema pengutaraan tampak yang dipilih c) berdasarkan lukisan yang dipilih, anda dikehendaki menghuraikan keselarian hasil lukisan kanak-kanak dengan teori pengutaraan tampak Viktor Lowerfeld, Laura H.Chapman ,Howard Gardner atau Franz Cizek d) menulis apresiasi dan kritikan terhadap hasil lukisan kanak-kanak tersebut dengan menekankan kepada aspek: bentuk dan makna yang dipaparkan dalam hasil karya tersebut penggunaan alat dan bahan kaedah dan teknik

2 3 4 5-15 16-18 19-27

28-39

REFLEKSI

40-44

6 7

LAMPIRAN BIBLIOGAFI

45-49 50-51