Anda di halaman 1dari 5

Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

SOAL UTS PAI KELAS 9


TAHUN AJARAN 2013 / 2014

1. Manusia merupakan makhluk yang sebaik baiknya. Kalimat tersebut diterangkan dalam surah .
a. at Tin
b. al Alaq
c. al Qadr
d. al - Bayyinah
2. Jika manusia beriman dan beramal shalih, maka balasannya adalah pahala yang .
a. Berhenti
b. Sedikit
c. Tanpa terputus
d. Berlipat ganda
3.

artinya adalah .
a. Dan demi kota (Mekkah) yang aman ini.
b. Sesungguhnya kami tetah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya.
c. Kemudian kami kembalikan dia ketempat yang serendah rendahnya (neraka).
d. Bukankah Allah hakim yang seadil adilnya?
4. Bunyi ayat kedua dari surah at-Tin adalah .
a. .,l_,.l
b. _,..L
c. _,.,l..>
d. ,1._.> _ _..!.1l>.1l
5. Manusia akan dijadikan makhluk yang serendah rendahnya jika manusia tidak mau .
a. Beramal shaleh
b. Beriman
c. Berbuat kebajikan
d. Beriman dan beramal shaleh
6. ....

kelanjutan ayat disamping adalah .


a.


b.


c.


d.


7. Arti

arti ayat disamping adalah .


a. Dan demi kota (Mekkah) yang aman ini.
b. Sesungguhnya kami tetah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya.
c. Kemudian kami kembalikan dia ketempat yang serendah rendahnya (neraka).
d. Bukankah Allah hakim yang seadil adilnya?
8. Surah at-Tin terdiri dari . ayat.
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
9. Allah merupakan hakim yang seadil adilnya dan dijelaskan dalam surah at-Tin ayat yang ke - .
a. 6
b. 7
Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

c. 8
d. 9
10. Membaca Al-Quran dengan tartil maksudnya adalah .
a. Perlahan lahan
b. Cepat
c. Lambat
d. Sedang
11. Makhluk yang paling baik diciptakan oleh Allah SWT adalah .
a. Malaikat
b. Jin
c. Iblis
d. Manusia
12. Orang yang tidak beriman di akhirat tempatnya adalah .
a. Surga
b. Neraka
c. Padang masyhar
d. Alam kubur
13. Dalam membaca Al-Quran hendaknya dilakukan secara .
a. Terburu buru
b. Cepat
c. Lambat
d. Perlahan - lahan
14. Surah at-Tin merupakan surah yang ke .
a. 93
b. 94
c. 95
d. 96
15. Surah at-Tin diturunkan di kota .
a. Madinah
b. Makkah
c. Yaman
d. Mesir
16. Dalam surah at-Tin, Allah bersumpah demi .
a. Buah zaitun
b. Bukit jabal nur
c. Kota madinah
d. Kota yaman
17. Manusia bisa turun derajatnya apabila .
a. Tidak bersedekah
b. Tidak berinfaq
c. Tidak membaca Al Quran
d. Tidak beriman
18. Surah yang turun dikota madinah, maka dinamakan surah .
a. Yamaniyyah
b. Mesiriyyah
c. Makkiyyah
d. Madaniyyah
19. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca . dan . terlebih dahulu.
a. Al Fatihah dan Basmalah
b. Taawudz and Basmalah
c. Basmalah dan Taawudz
d. Al Fatihah dan Taawudz
20. Selain dianjurkan untuk membaca dengan tartil, kita juga diperintahkan untuk . Al-Quran.
a. Menjaga
b. Memelihara
c. Mentadabburi
Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

d. Menghiasi
21. Ilmu menurut etimologi adalah .
a. Mengetahui sesuatu sebagaimana adanya
b. Mengetahui hal yang baru
c. Cara melihat dan memandang
d. Sesuatu yang bersifat nyata
22. Ilmu menurut syari adalah .
a. Segala sesuatu yang bersumber dari science
b. Segala sesuatu yang bersumber dari Al Quran dan Hadits
c. Segala sesuatu yang bersumber dari Ilmu pengetahuan umum
d. Segala sesuatu yang telah terbukti kebenarannya
23. Bagi seorang muslim menuntut ilmu adalah .
a. Makruh
b. Mubah
c. Wajib
d. Sunnah
24. Tujuan kita mencari ilmu adalah .
a. Supaya banyak harta
b. Sebagai pedoman hidup baik didunia maupun diakhirat
c. Supaya menjadi orang yang sombong
d. Supaya menjadi orang yang terkenal
25. Orang yang senantiasa menuntut ilmu maka Allah akan mengangkat .
a. Tubuhnya
b. Hartanya
c. Jiwanya
d. Derajatnya
26. Sesungguhnya kita dilarang mengikuti sesuatu yang kita tidak . tentangnya.
a. Menemukan
b. Mengetahui
c. Mengenal
d. Memiliki
27. Tidak akan sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang .
a. Tidak menemukan
b. Tidak mengetahui
c. Tidak mengenal
d. Tidak memiliki
28. Amal yang paling utama adalah .
a. Ilmu
b. Sedekah
c. Infaq
d. Zakat
29. Barangsiapa yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju .
a. Kesesatan
b. Kebenaran
c. Jannah
d. Naar
30. Allah akan memberikan ketenangan dan rahmat-Nya apabila hamba-Nya sedang dalam keadaan .
a. Bersedekah
b. Bermajelis
c. Bekerja
d. Berinfaq
31. Barangsiapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, niscaya Allah memberikan . dalam ilmu agama.
a. Kesulitan
b. Cobaan
c. Kefahaman
d. Kebimbangan
Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

32. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang . bahkan sampai
ikan yang ada didalam di air pun mendoakannya.
a. Berilmu
b. Bersedekah
c. Berinfaq
d. Bertawakal
33. Sesungguhnya para ulama adalah .
a. Pewaris para sahabat
b. Pewaris para tabiin
c. Pewaris para Nabi
d. Pewaris para manusia
34. Bukanlah para ulama mewariskan dinar dan dirham, melainkan .
a. Ilmu
b. Tanah
c. Harta
d. Kekayaan
35. Salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya adalah .
a. Ilmu pengetahuan
b. Ilmu yang bermanfaat
c. Ilmu perbintangan
d. Ilmu perhitungan
36. Orang terbaik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al Quran dan .
a. Mengamalkannya
b. Membacanya
c. Memahaminya
d. Mengajarkannya
37. Didalam surah Taaha : 114 Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk .
a. Berdoa agar dimudahkan dalam menyebarkan dakwah
b. Berdoa agar selamat dunia akhirat
c. Berdoa agar ditambahkan ilmu
d. Berdoa agar bersabar apabila ditimpa musibah
38. Didalam surah Faatir : 28 Allah berfirman bahwasanya yang benar benar takut kepada Allah diantara
hamba hambaNya adalah .
a. Para ulama
b. Para ustadz
c. Para kiai
d. Para dai
39. Meyakini akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan memasuki alam lain merupakan
pengertian sederhana dari iman kepada .
a. Allah
b. Malaikatnya
c. Kitabnya
d. Hari akhir
40. Hukum iman kepada hari akhir adalah .
a. Wajib
b. Fardhu kifayah
c. Mubah
d. Makruh
41. Menurut Q.S. Al Hajj : 7 bahwasanya kiamat pasti .
a. Terlihat
b. Terjadi
c. Tertunda
d. Tidak terjadi
42. Yang mengetahui datangnya hari kiamat adalah .
a. Para malaikat
b. Para rasul
Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

c. Para sahabat
d. Allah Subhanallahu wa taalaa
43. Kiamat akan datang secara .
a. Perlahan lahan
b. Lambat
c. Tiba tiba
d. Terang terangan
44. Iman kepada hari kiamat mengandung . unsur.
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
45. Menghidupkan kembali orang orang yang sudah mati ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya
merupakan pengertian iman kepada hari .
a. Hari akhir
b. Hari kebangkitan
c. Hari perhitungan
d. Hari pembalasan
46. Dihari kiamat seluruh manusia akan dihimpun dengan keadaan tidak beralas kaki dan tidak disunat
merupakan keterangan dari .
a. Suhuf
b. Wahyu
c. Al Quran
d. Hadits
47. Inti dari Q.S. Al Ghasyiyah : 25 26 adalah .
a. Allah akan menghisab hambanya
b. Allah akan mengumpulkan hambanya dipadang maksyar
c. Allah akan membangkitkan hambanya
d. Allah akan menimbang kebaikan dan keburukan hambanya
48. Inti dari Q.S. Al Anbiyaa : 47 adalah .
a. Allah akan menghisab hambanya
b. Allah akan mengumpulkan hambanya dipadang mashyar
c. Allah akan membangkitkan hambanya
d. Allah akan menimbang kebaikan dan keburukan hambanya
49. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan yaumul .
a. Barzah
b. Baas
c. Hisab
d. Mizan
50. Jalur penentu manusia setelah dihisab dan dimizan dinamakan .
a. Syafaat
b. Maksyar
c. Shiraat
d. Mizan