Anda di halaman 1dari 1

SURAT PENAWARAN JASA

Banyumas, 24 September 2013 Nomor Lampiran &eri"a# : 25/EM/offr/2013 : 1 C !onto" "asi# $er%a : &ena'aran (asa esain )eb

*epa+a, ,t"&. Sumber Ma$mur (# S- &arman &ur'o$erto Se#atan en/an "ormat, *ami, C0 E#same+ia, a+a#a" perusa"aan mu#time+ia yan/ ber/era$ +i bi+an/ +esain +an pen/emban/an 'ebsiteen/an +u$un/an para a"#i yan/ sesuai +i bi+an/nya, $ami te#a" men/er%a$an berba/ai proye$ 'ebsite +i $ota pur'o$erto, !i#a!ap, purba#in//a +an se$itarnya se%a$ ta"un 20111pabi#a perusa"aan Bapa$ membutu"$an sebua" 'ebsite yan/ profesiona# +en/an "ar/a mura", Bapa$ +apat men/"ubun/i $ami +an $ami a$an +en/an senan/ "ati men/er%a$an 'ebsite sesuai pesanan*epuasan pe#an//an merupa$an tu%uan $ami be$er%a +an $ami a$an bu$ti$an semua itu %i$a Bapa$ ber$enan memper!aya$an pembuatan 'ebsite perusa"aan Bapa$ $epa+a $amiemi$ian surat pena'aran ini $ami a%u$anSun//u" merupa$an suatu $e"ormatan +an $eban//aan ba/i $ami %i$a Bapa$ ber$enan mempertimban/$an +an menan//api pena'aran $ami ini1tas se/a#a per"atian yan/ Bapa$ beri$an, $ami u!ap$an terima $asi"2ormat $ami, C0 E#same+ia 3atna 1nti$a Mar$etin/ 4&romotion

Beri Nilai