Anda di halaman 1dari 6

1. Yang berhak menetapkan kehalalan & keharaman sesuatu hanya Allah dan rasulnya.

Allah berfirman dalam al quran : Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu lalu kamu !adikan sebagiannya haram dan "sebagiannya# halal.$ Katakanlah: Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu "tentang ini# atau kamu mengada%adakan "kedustaan# terhadap Allah&$ Apakah dugaan 'rang%'rang yang mengada%adakan keb'h'ngan terhadap Allah pada hari kiamat& (esungguhnya Allah benar%benar mempunyai karunia "yang dilimpahkan# atas manusia tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.) "*(. Y+nus ,1-.: /0%1-# 2'nt'h : a. 3enghalalkan pernikahan b. 3enghalalkan !ual beli 4. 3engharamkan zina d. 3engharamkan khamar e. 3engharamkan riba

5. 3engharamkan yang halal Allah berfirman : 1# 6Allah tidak men!adikan "mengharamkan# bahirah saibah 7ashilah dan ham tetapi 'rang%'rang kafirlah yang berbuat dusta atas "nama# Allah dan kebanyakan mereka itu tidak mau berfikir. 8an apabila dikatakan kepada mereka: 3ari kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada 9asul maka mereka men!a7ab: Kami 4ukup menirukan apa yang kami !umpai pada nenek%nenek m'yang kami: apakah "mereka tetap akan mengikutinya# sekalipun nenek%nenek m'yangnya itu tidak berpengetahuan sedikitpun dan tidak terpimpin&6 "al%3aidah : 1-;%1-<#

5# 6Ada delapan ma4am binatang: dari kambing biri%biri ada dua dan dari kambing ka4angan ada dua pula: katakanlah "3uhammad#: Apakah kedua%duanya yang !antan itu yang diharamkan atau kedua%duanya yang betina ataukah semua yang dikandung dalam kandungan yang betina kedua%duanya& "2'balah# beri pen!elasan aku dengan suatu dalil !ika kamu 'rang%'rang yang benar= >egitu !uga dari unta ada dua ma4am % dan dari sapi ada dua ma4am !uga: katakanlah "3uhammad=# apakah kedua%duanya yang !antan itu yang diharamkan ataukah kedua%duanya yang betina&6 "al%An?am: 1<;%1<<# 4'nt'h: 1. bahirah "unta betina yang sudah melahirkan anak kelima# 5. saibah "unta betina yang dinazarkan untuk berhala# ;. 7ashilah "kambing yang telah beranak tu!uh# <. ham "@nta yang sudah membuntingi sepuluh kali: untuk ini dikhususkan buat berhala# /. melarang biara7ati untuk menikah ;. menghalalkan yang haram 3enghalalkan yang haram merupakan tindak kelan4angan terhadap hukum Allah sebagaimana halnya mengharamkan yang halal pun demikian. Allah berfirman: (esungguhnya kaum muslimin yang paling besar d'sa dan ke!ahatannya terhadap "sesama# kaum muslimin adalah yang bertanya tentang perkara yang tidak diharamkan lantas hal tersebut men!adi diharamkan kepada manusia karena pertanyaannya tadi.) "9i7ayat 3uslim: ABC1D;1C5;/D: Ahmad: AC1E0C1/</: Ab+ 8F7+d: AAC115C<11-: dan lain%lain.# 4'nt'h : 1. menghalalkan sutera untuk laki laki 5. menghalalkan perhiasan untuk laki laki ;. meminum minuman keras <. tidak memakai !ilbab bagi 7anita

/. kebiasaan masyarakat a4eh mengk'nsumsi gan!a sebagai bumbu masakan dll. <. (esuatu yang memba7a kepada yang haram hukumnya adalah haram. 3isalnya tentang arak 9asulullah s.a.7. melaknat kepada yang meminumnya yang membuat "pemeras# misalnya yang memba7anya yang diberinya yang men!ualnya dan seterusnya. Ganti insya Allah akan kami sebutkan. kalau Aslam mengharamkan zina maka semuapendahuluannya dan apa sa!a yang dapat memba7a kepada perbuatan itu adalah diharamkan !uga. 3isalnya: 1. 3enun!ukkan perhiasan 5. >erduaduaan "free l'He# ;. >er4ampur dengan bebas <. I't'%f't' telan!ang "4abul# /. Kes'panan yang tidak teratur "imm'ral# 1. Gyanyian%nyanyian yang kegilagilaan /. Yang halal & haram ada yang ditun!ukkan se4ara tegas dan !elas 'lah Al%quran atau sunnah atau hadits. Jal sema4am ini tidak b'leh diperselisihkan. 8an !anganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut%sebut 'leh lidahmu se4ara dusta Ani halal dan ini haram $ untuk mengada%adakan keb'h'ngan terhadap Allah. (esungguhnya 'rang%'rang yang mengada%adakan keb'h'ngan terhadap Allah tidaklah beruntung.) "*(. An%Gahl ,11.: 111# 2'nt'h : 1. 3er'k'k yang belum !elas hukum nya 5. Baksin babi ;. 3emakan makanan yang haram ketika darurat <. 3enemukan uang atau barang yang bukan miliknya

1. Jal hal yang ditun!ukkan se4ara tegas dan !elas 'leh alquran dan sunnah hukumnya

digali 'leh mu!tahid le7at:

a. *iyas 2'nt'h : 1. Gark'ba 5. 3emukul 'rang tua

E. Jilah atau rekayasa terhadap yang haram adalah haram Jadis Gabi disebutkan: 6(ungguh akan ada satu g'l'ngan dari ummatku yang menganggap halal minum arak dengan memberikan nama lain.6"9i7ayat Ahmad# 6Akan datang suatu masa di mana manusia menganggap halal riba dengan nama !ual% beli.6 2'nt'h : 1. tarian p'rn' dengan nama seni tari 5. arak dinamakan minuman r'hani ;. riba dinamakan keuntungan <. bulu babi di !adikan kuas untuk r'ti /. unsur unsur babi yang dirubah men!adi gelatin D. hal hal yang halal memba7a kebaikan : 2'nt'h : 1. pernikahan untuk menghindari ter!adinya zina 5. sunat untuk menghilangkan na!is yang tertinggal. ;. >ela!ar untuk men!adi 'rang pintar <. 3en!aga kebersihan lingkungan untuk menghindari penyakit /. 3enutup aurat untuk menghindari ke!ahatan serta fitnah.
0.

Jal %hal yang diharamkan pasti memba7a ben4anaC keburukan.

K L MN LO PQ RS P TU R K L MQ PV RS P T WMMX LY R ZMM[ R \ P] RS P TU R ^ RU R T_ R M` RS PT a b Mc bd RO Pe Rf R Mg L hi bj Pk Rj b Zl RO PMm n ST _ b M iK Li b ZMMQ Ro np L R hq j br Rd Ps b a Pr bo Pk Rt Pq RX R^ L uv n ST w Lx RU R y L TK n Lz P{ Lw Px R a Pz b_ nv b i RU R


Artinya: 8engan minuman keras dan !udi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan keben4ian di antara kamu dan menghalang%halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti& "*( Al% 3aidah /:01# 2'nt'h : 1. >erzina akan merusak nasab "keturunan# 5. Khamar akan merusak system syaraf ;. 3emakan babi merusak kesehatan <. |udi akan menimbulkan kemiskinan /. K'rupsi akan menimbulkan ketidakper4ayaan 'rang lain

1-. Giat yang baik tidak dapat mengubah Cmembenarkan yang haram.

wMMsU ZMM`OQ} ~ZMMdST tMMrg ZQocX T WX ZNX Uk o KO\e ZNo trg ws ok Z`OQ} ~ZdST ZOk ZQocX ZZOk
Artinya: >arangsiapa yang membunuh sese'rang bukan karena 'rang itu membunuh 'rang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi maka seakan%akan dia telah membunuh semua manusia. >arangsiapa memelihara kehidupan se'rang manusia maka seakan%akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. "*( "*uran (urah# Al% 3aidah /:;5# 2'nt'h:

1. 3embunuh untuk kebaikan tetap haram 5. 3en4uri untuk kemaslahatan tetap haram ;. >erb'h'ng demi kebaikan tetap haram <. Iitnah untuk kebaikan tetap haram /. a4aran niat untuk mem'tiHasi tetap haram.