Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR SETAR JALAN LANGGAR, 05460 ALOR SETAR KEDAH DARUL AMAN

KERTAS CADANGAN GOTONG ROYONG 2013

TEMPAT: SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR SETAR ALOR SETAR KEDAH DARUL AMAN

HARI / TARIKH : RABU / 6 EBRUARI 2013

1!0 PENDAHULUAN Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS). Tujuan PBSS adalah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah. ntara programprogram yang diadakan ialah Program Sekolah Bersih ! Kempen "ara #idup Sihat dan Keselamatan. #asil kombinasi dari kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang memba$a maksud Kebersihan! kesihatan dan keselamatan. Program ini merupakan satu plat%orm bagi menyebar in%ormasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat. &a juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambil berat mengenai kesihatan. Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan 'ara hidup ke arah yang lebih sihat. (elalui program ini juga! para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan 'eria! amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatan. Tiga komponen pendidikan ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. ).) P*+,-K .+T+/. *+0+/. Kegiatan gotong-royong merupakan amalan turun-temurun. Kegiatan ini masih diamalkan di ka$asan kampung. +leh itu! kegiatan ini perlu disemarakkan kembali kerana banyak man%aatnya kepada masyarakat. 1i ka$asan sekolah! ia boleh me$ujudkan satu suasana persekitaran sekolah yang bersih! 'eria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar dengan suasana yang kondusi% sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses pengajaran dan pembelajaran. +leh itu! Projek .otong *oyong dalam tahun 23)2 ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan ke'eriaan sekolah. Pelajar-pelajar juga akan dapat memupuk semangat bantu-membantu dan tolong-menolong terutamanya ketika menghadapi kesusahan. 1aripada gotong royong ini juga! ia akan me$ujudkan sikap sayang-menyayangi dan semangat muhibah di antara pelajar. Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa lebih yakin ketika

berada di sekolah. Suasana sekolah yang bersih! 'eria dan selamat amat sesuai dengan perkembangan %i4ikal dan mental pelajar. 2!0 TUJUAN 2.) 2.2 (engindahkan ka$asan persekitaran sekolah. (embentuk murid dengan peribadi mulia yang mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian. 3!0 NAMA PROGRAM Projek .otong *oyong 23)3 4!0 TEMA PROGRAM nak Kita! Sekolah Kita! Tanggungja$ab Kita 5!0 MATLAMAT (elahirkan murid-murid yang mempunyai peribadi mulia dan bermotivasi dengan memupuk nilai murni melalui aktiviti-aktiviti yang ber%aedah! di samping menjadikan mereka sebagai murid yang berilmu! berdisiplin! berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. 6!0 OBJEKTI 5.) U"#" 5.).) (enyahut seruan kerajaaan malaysia untuk membasmi penularan $abak$abak pendermik dikalangan rakyat (alaysia melalui aspek amalan pengurusan kesihatan dan kebersihan. 5.).2 (enyahut seruan Kementerian Pelajaran malaysia menerapkan amalan budaya sekolah bersih dan selamat selaras dengan hasrat negara untuk melahirkan masyarakat sihat dan selamat. 5.).3 (enyemai mengamalkan budaya kerja sihat dan sejahtera semasa melaksanakan pekerjaan dan pembelajaran disamping mengukuhkan ikatan ukh$ah sesama manusia.

5.2

K$#%#% 5.2.) menyemarakkan dan memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar untuk menjaga kebersihan sekolah dan persekitarannya. 5.2.2 memastikan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk pembelajaran dan pengajaran pelajar dan guru. 5.3.6 (eningkatkan keprihatinan! kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kebersihan dan kesihatan sekolah.

&!0 TARIKH '!0 TEMPAT

: 5 7-B*8 *& 23)3 : Sekolah Kebangsaan lor Setar

(!0 CARTA ORGANISASI , 9 T /K8 S P-: KS / P*+,-K .+T+/. *+0+/. 23)3 S-K+: # K-B /.S / :+* S-T * ! :+* S-T *

PENASIHAT Pn. #jh. (a4nah bt. $ang .uru Besar SK Bandar! Kota Tinggi PENGERUSI Puan #asni4a binti bu Bakar .uru Penolong Kanan Kokurikulum NAIB PENGERUSI Puan nisyati binti hmad .uru Penolong Kanan Pentadbiran Puan #ajah ;alena binti (at ji .uru Penolong Kanan #-( SETIAUSAHA Puan 7ad4ilah binti &smail

AHLI JA)ATANKUASA P-/. .&# / (8*&1 < ). "ik 9ong Keam 7ong (K) 2. Pn. /orpi4a bt. bd #amid 3. Pn. /orseha bt. (ohd. *ejab P-* : T / < ). Pn. *ahmah bt. hmad (K) 2. Pn. ;ali4a bt. #am4ah 3. -n. ;ebari b. 1arus 6. -n. ;ulki%li b. (ajid P-/0-1& / (&/8( / < ). Pn. /orma bt. Shuib (K) 2. Pn. &ntan Sha%ina4 bt. #asan 3. Pn. *oshima bt. *omli 1&S&P:&/ 1 / K 9 : / (8*&1 < ). Pn. &smanida bt. &smail 2. Pn. dilah bt. (ohamad ,8*8. (B * 1+K8(-/T S& < ). Pn. 8mi Kalsom bt. *amli < ). Pn. 7ad4ilah bt. &smail

10!0

PROGRAM TENTATI
MASA ).33 petang ).6= petang 3.33 petang AKTI*ITI Taklimat dan agihan tugas. .otong royong bermula Bersurai

11!0 B+, )

ANGGARAN PERBELANJAAN A-.+/+.+ J2"#20 (inuman murid JUMLAH BESAR *( 33.33 *( 3.=3 > 53 orang RM 30!00 A0112320 C2.2.20

12!0

PENUTUP

1iharapkan agar kertas 'adangan projek gotong royong yang diran'ang ini mendapat sokongan dan kelulusan daripada pihak ? pihak yang berkenaan bagi menjayakannya. Semoga projek ini benar ? benar memenuhi matlamat dan objekti% asal serta dapat membantu pihak Sekolah Kebangsaan semua pihak. lor Setar! khasnya. Semoga projek ini akan memberi man%aat kepada

Sekian! terima kasih.

1isediakan oleh! ..................................................

1isahkan oleh! ...................................................